Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

Чипкарев, ва, во, бев Сpigenträmet8, па иде напраr; а читлуксанибија Чипкаров , ва, вo, j reticularii.

начини у селу кућу, и намјеспи свога Lúp, m. das Geschwür (österr. das Wie), субашу, или сам неизбива из села; apostema, abscessus.

па нагони људе ще му раде. cf. спайЧирак* ,m . 1) vide свијетњак. 2) беr

ja. Ќедiente , famulus. cf. слуга, момак. Чіплyчap, m. cf чимлугиција. Чирић, m. dim. 2. чир..

ЧИmлучење, р. баѕ аftеr bеlеhnen, subЧисаоница, f. 21 nia 61 von Bren

feudatio. Чисоница, f. Ben ini Warn, tria fila. Чиплучили, им, т. impf. in аftеrlе. cf. пасмо.

hea geben, subfeudo (vi, per nefas). Чисті, та , по , rein, purus, cast us. Чіпула, f. Der 3ettel Ser 23erffоrbеnеn, Sere Lúcmay! interj. auf und davon, fugam gleichen jedes Haus führt,und am 3a Ayu. cepit.

Huge : Feft dem Geistlichen mittheilt, Чистилица , f. п. п. Поповска, der damit er derselben namentlich gedenke,

Wischer, Wischkolben, peniculus per catalogus defunctorum familiae. ticatus.

Чіча, ш. vіdе сприц. Чиспина, f. Bas freye Selo, Biefe, cam Чічак, чка , m. Die &fette, lappa. pas liber (ab aedibus).

Прионуо као чичак за јаје. Чиіспили, им, т. impf. ) reinigen, pur- Чичин, на , но, бев чича , patrai.

go. 2) febren, purgo scopis. 3) піоп, Чичкање, р. дав ріфt aufgfanje , conwischen, purgo peniculo perticato. densatio. Число, 2) rein, pure: говори чисто Чичкапи, ам, т. impf. Bi+t neben einə

Српски. 2) gang uno gar, orbentli, ander stellen, statuo densum piane : чисто ме уплаши; чиспо ме

Чишћење , п. 2) бав Xeinige , purgaпревари.

tio , 2) das Sehren, versio, 3) das Чисполia, f. 1) vie Reinheit, puritas. Au6wilchen, expurgatio. Yucinoka, f. 2) Reinlichkeit, munditia. Yraknaibe, n. das Kibeln, titillatio. Чишав , ва, во, 1) gans, integer. 2) ип.

Чкакљапи, ам, v. impf. figein, titillo. berleßt, integer.

Чкакљење, п. vіdе чкакљање. Чиптање, п. (у Сријему, у Бачк. н Бан. Чкакљив, ва, вo, tigli, tіtіllabilis; особишто по варошима) vide чake чкакљива ока (н, п. жена, или ђе.

војка), reisbat, po piel gетреса. ЧЕтапи, ам, vidе чашини,

ment. Чимӣ, па , по (особипто у Босни), н.

Чкакљипти,

vidе члакати п. чии он, ganj, integer, yerus, ex

Ukâd, m. die weiße Distel, onopordon a.

canthium Lin. Читлугција*, m. ја не знам управо, или Чкаља, f. Сав $rebвоф, бie Srebврlе,

је чиплугіција читілуќсаибија, или caverna cancri. је онај, који је под чітлуком.

Чкаљица , f. dim. 2. чкаља. . Tůmayk*, m. die Ufterherrschaft, feu Чкање , п. vіdе чачкање. • duu secundarium. Чипіл ук се

Чаши, ам, vidе чачкати. оно село, ђе има осим спаије још кола, f. vіdе школа (mit aЙen 2bitie један господар, који узима деве tungen). мо. Даије су послије смрти Аци - Чкбљка, f. vіdе шкољка. Мустајпашине биле почишлучиле Чкривање, в. дав ефaben (bet Saut) св у Србију на силу, інометале суба rasio.

ше по селима; а може бити да су ње. Чкрњати, ам, v. impf. п. ј. коже, дie која села још од старине

била

про zu gärbende Haut schaben, scabo. дала своју земљу и почиплучиласе Члан, т. дer 216јфnitt (бев Beingarten6) самса, Али-паша је Вндаић 182 die Abtheilung, segmentum (regio) vi1803 године читлучно Јадране на силу, п. ј. апсно ии нагонио да му чланак, нка, m. per nöфеl, tаlus. продаду своју земљу и да буду ње. маватье, п.. Бав ефXafen uno Saulett= гов чутлук :

fen, dormitatio. „И Србију се у раздијелише

Чмаватли, ам, v. impf. flafen, faua „На чипiлуке и на даилуке

lenzen, şterto. Читлуксамбија m. der Besiber eines. Yoak, f. das Tuch, papous.

чипiлук, dominus feudi ѕесuudarii. Чип- Чоан, на, но, н. п. чакшире, tuфе , луксанбија је десет пулта'гори од

e panno. cilaије: зашто спайја дође у годуни Чобан, т. vіdе чобанин. један пупп или двапуп у село пе Чобанија, f, дав фіrtengels, merces paдокучи свој десешак и главницу, storis.

ње,

ИМ,

2

asse.

зове

neae.

х

cf. цеп.

m.

caveo.

чобанин,

m. der Hirte, pastor, cf. Yoluna, f. dim. $. yoa. пастир.

Ynar, m. die Tasche, Rodtasche, funda, чобанинов, ва ,во, бев біrten, pastoris. Чобаница (чобаница), f. Die pirtin, Чрёда, f. (по намастирима и по цркраѕtrix (?)

вама) Die Reise, ordo: сад је његоЧобанов , ва , во, бев чобан, раѕtоriѕ. ва чреда. Чобанскій , ка , ко, 1) фіrten 4, pasto. Чрез, (по Сријему и по Бачкој) бие,

ricius, 2) adv. nas Hirtenart, more per (bloß im moralischen Berstande): pastorum.

чрез њега сам пропао. cf. с. Чобанчад, f. (coll.) бie jungen birten, Чубар, бра, m. Der Saturep, Satureia pastoris pueri.

hortensis Lin. Чобанче, чeтa, n. Bеr junge birt, ра- Чувакућа, f. Die Baumurѕ, ѕеmреr yi. stor juvenis.

vum tectorum Lion. Чобања, f. дав заffеrfав, yasculum a- Чувалдуз*, m, pie padnavel, acus serquaticup, cf. цбан.

viens consuendis fasciculis. vide camaЧовек, ш. 2) Set Renfф, homo, 2) бес руша. Ко његову иглу изједе, преэтапn, vir , maritus : мој човек; чо ба чувалдуз да изасере. век не може бити човек, докле та чување , n. Рав бüten, custodia, жена не прсти.

Чувар , m. See püter, custos. Човество, п. as Renfфеnthum, humani- Чуваран, рна, но, н. п. човек, жена, tas.

wirthschaftlic, baubbälterisch fruga. Човечанство, а. vіdе човество.

lis. Човечина, f. augm, p. човек.

Чуварев, ва, вo, vidе чуваров. Човечиб, dim, y. човек.

Чуваркућа, f. (по Сријему и по БачYoBeujú, aja, uje, Menschen, humanus. кој) vidе чувакућа. Човечуљак, љка , m. vіdе човечић. Чуваров, ва , во, де бüters, custoHóbo, m. der Mensch (vertraulich), homo.

dis. Yoex, m. vide yoBek (mit allen ableis Yybami, am, v. impf. hüten, custodio. tungen).

Чуватисе, амсе, ř. r. impf. fich hüten, Чоја, f. (у Сријему, у Бачк, и у Бан.)

Чувен, нa, нo, meit betant, famosus. Чокешина, f. .) ријека у Лоцерини. Чувење, п. ба рӯrenfagen, fama : по

3) намаспир -близу те ријеке. 3) село чувењу. близу погі намаспира. Чокешинац Чуг, m. "vide IIопик. (нца), човек из Чокешине. Чокешин- Чудан, дна, но, чудан човек, 1) тип. кӣ, кa, кo, pon Чокешина.

derlich, morosus. 2) außerordentlid), ad.. Чоков, m, (у Сријему) vide oкoмaк. mirabilis. 3) adv. (чудно) munѕеrlih. Чом,

пі. ј. дувана, ein P&#феn wunderbar, außerordentlich,' mirum in Taback, fasciculus :

modam.' Чом дугана, лула окована

Чудеспівo, n. vіdе чудо. Чопър, т. п. і. свиња, еіnе pеrsе чудила, п. pl. Bunsertinge, mira, Soweine, grex porcorum.

miracula : каква су по чудила ? Чорапа, f. vіdе чарапа (mit аlen 26. Чудилисе, имсе, у. г. impf. коме, leitungen),

или чему, fi) филдеп, miroг. Чорба* (говоре ич арба), f. Die uppe, чудна , f. Seauenname, nomen feminae.

jus, jusculum. Од јевтина меса чор- чудноват, пia, ціо, типдеrli, felt. ба за плот.

fam, singularis Чорбација*, m. Ber Brothere, do minus, Чудо, n. (рі. чуда и чудеса), n, Бав хипа

der, miraculum. Чорбацијин, на, но, бев Brotherrn, Чудотворан, рна, но, н. п. икона, domini.

wunderthätig , thaumaturgus, JeckoBa. Чорбаџијница, f. die Brotfeau, domina. је маст чудотворна. Чорбенина, f. vіdе чорбина.

Чудотворај, еца, m. per 213unserthda Чорбина, f, augm. . чорба,

tеr, thaumaturgus. Чорбица, f. dim, p. чорба.

Чуђење , п. бав Bunbern, miratio. Чорболок, m, Der SuppenfФlurfer, para- чукумбаба, f. Die цеältermutter , atavia.

situs. Док је чорбе, доста чорболока. Чукумбабии, на, но, беr чукумбаба, Чорбу рина , f. vіdе чорбина.

ataviae. Чоn, m. Der (runce) puget, collis (н, п. чукундед, m. (Рес. и Срем.) vidе чу

виноград у чому , или на чопту). cf. кунђед. бријег.

Чукундеда, f. (у Бачкој) ein Reaut, Чошан, на, но,

уіdе чоан.

vide yoa.

[ocr errors]
[ocr errors]

2

cf. газда.

herbae genus.

Tasar

піо, і

Saccus.

Код тоа деntе birв.. 2) да пица 6 у.

чукундедов, ва, по, (Рес. и Срем. ) vidе чукунђедов.

ү. Чунунђед (чукунђед), m. (Ерц.) прађе.

дов отац, деr ur: Иrgropeater, Чугунђедов (чукунђедов); ва, во,

(E24.) des ur Urgroßvaters, Чул*, ш. Iіокровац.

аба*, 1) in per ResenBart: даба пи чулав , ва , во, н. п. oвaн, овца, mit (хаба му) то, п. і. на части пи

kleinen Ohren, parvis auriculis. Чума, f, vidе куга.

Код Турака је обичај да ђекоји кад чун, der Kahn, das Kanot, cf.

ора дође укавану заповједи кавецији нија.

те да каву свима који се нађу у. чўнак, нка, т. 1) дав 23eбerfфiflein, Кавани, па он сам плати; и по се

radius textorius 2) die Röhre bey Wase каже дао (или плa пио) абу.

serleitungen, tubus aquae ducendae. Кад који плаши цабу, онда кавеЧуница, f. vіdе чун.

ција виче џаба! кад даје људма Туик эпизда, f. canni , ampli.

филцане с кавом ; а ономе који је чупа, f. Das Bufфе (фаate), fasciculus платио да најпослије, и рече му capillorum.

вала (а не цаба); gratis. Чупа , f. ein Beit mit ungerämmten бааз Чабаисали, айшем, т. рт. fфеniеn, ren, mulier impexis capillis.

dono, vidе поклонити, Lynas, Ea, Bo, mit ungekämmtem Haas Yarapa, f. die Schule (in den Klöstern). re, crinibus impexis.

das Schulzimmer, schola (von kak, der Чупање, о. Вав Raufen , valsio.

Обидеnt? одеr уоn цакати ?): Чупали, ам, v, impf. rupfen, Yello. чак*, m. прпена вреќа, беr Cad. чупансе, amce, y. . impf. raufent, rixor,

Yarâme, n. das Lärmen der Kinder, streЧуперак, рка, т. дав Bufфеt, fasci pitus. culus.

Чакати, ам, т. impf. Türment, strepo. Чупкање , p. dim. p.чупање.

Уакуља, f. авт. v. рак. Чупіали, ам, dim. 2. чупати.

Чамі *, m. уide спакло. чурук*, adj. indeci. Бейфig, fragilis, cf. Чамадан *, m, eine Befte, tunicae geпокварен.

nus, praecipue Albanorum. Чупи, чујем, т. pf. börea, audio. Yamac*, m. der Pferdekenner, peritus чутисе , чујемсе, т. г. pf. vеrlаuten, equorum. auditur.

Yamaja *, f. die Moschee, die Kirche der Yymypa, f. die Dschutura, die hölzerne Türken, templum Turcicum.

Flasche auf Reisen , vasculum vinarium. Yanapuka*, f. Urt runder Pflaumen, Чупурепина, f. aagm. p. Чутура.

pruni genus. Чутурица, f. dim. р. чуптура.

чачић, m, dim, p. пак. Чутуронспилац, лца, m. "беr fфufц. убан, m, pie 13 аппе , Rufe, cupa. ta - Muétrinter, cf. чултуропіворац.

Ұебана * f. die Munition, Der Krieges Чутуроллебранд, рца, ш. (еіnе tоmі. vorrath, copia bellica. fфе Bertebung tatt чудотворац, Чебрак, m, (у Сријему и у Бачк.) vide der Tschuturthäter statt Wunderthäter): просјак. он је велики чуптуронворац !

Чебрање, р. vіdе процење 1. Чуча , f. cf. бјега (само у оној заго- Чебрапи, ам, vide пpосипи т. "нетки).

Чевал*, m. vіdе одговор, Хед инд Чучавац, вца, т. п. ј. гра, који се Antwort.

не приптиче, бie Brünfifole, $rofifole, Чевапитпи, им, т. impf. erantworten, (die nicht an der Stüße hinaufrankt),

vidе одговарати. phaseolus repens ?

Чевапљење, и. дав 23erantworten, vide Чучање, п. бав фоғen,

το

conquiniscere одговарање. (conquectio ?).

Yesep, m. Damascenerstahl, ferrum da. Чучали, чим, т. impf. Vodet, conquі. nisco.

Veвeрдан, т. 1 бie Damascenerflinte, Чучнупи, нем, т. pf, nieperboten , con- Чеверлија, ғ. j tеlum damascenum : quinisco.

Дао би му дугa цeвeрдана „Он прислони своју цеверлију — Yeaam*, m. der Scarfrichter, Senter,

carnifex (fr. le geolier).

2

[ocr errors]
[ocr errors]

mascenum.

[graphic]

Щ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Шабац,

[ocr errors]
[ocr errors]

2

Целатов, ва, во, бев сфarfeitets, fchlafend erwarten, exspecto dornitans carnificis.

ju sella. Yeneb ja*, m. der Ochsenhändler , ne- Yöpa, f. (Schimpfrort) eine magere gotiator boarius.

Schwein, sus macra. елебцијин, на, йо, бев Офfenbän - Vубе, бета, т. еіn lаngев Obertleis lers, negotiatoris boarii.

obne Aermel, togae genus. Yeretik, m. eine Herde Ochsen, armentum. Výkena , f. Schimpfwort auf einen Hund, Телепчиja, m. vіdе целебција.

"соцүicium in canem, cf. калашпура. Ченерал , m. per Beneral, imperator,

summuѕ belli dux, cf. ценерао. Perepanuta , f. die Generalin, uxor sum

mi ducis. Чеңералов, ва, во des Generals, sam

mi ducis, Кенераловица, f. і. 4. ценералица.

абац, пija, m. варош и граду Уенералски , ка 1) Generale Србији (на десном бријегу Саве ).

summorum ducem. 2) adv. Generals Шабачкӣ, кa, кo, pon Шабац. mäßig, more ducum.

Шав, шва, м. Бie 9xabt, ѕutura. Veнepao, paлa, m. vіdе ценерал, Шаво», т. (у Сријему, у Бачко и у чењак*, њка, m. vіdе бој.

bah.) vom ofte rr. So áffel, dal Yen*, m. vide quar.

Wasserschaff, vas aquarium. 4.6pa*, f. der Saß (von Branntwein, Waspaḥ, m. der Saffran, crocus satiWachs), die Trebern, faeces.

vus Linn. Унгерица*, f. а) црна, дie geбee, je- Шаврањића, f. Der Cafftor, carthаmus

cur. 2) Gujéna, die Lunge, pulmo. tinctorius Linn. игерњача , f. Die Repermurji , farcimen Шајан, шајка, m. eine art Тиф (mie hepaticum.

Sasimir), panni genus. чида*, f. vіdе копље.

Wajka , f. eine Art Schiffe auf der Dos Yuxum*, m. der Wurfstab, baculus misa nau, die Schajte, navis genus. silis.

IIlajkám, m. der Schajfenschiffer, nauta Чилітање , n. Tag Cpiel mit bеm Burf. qui est in шајка. ftab, lusus baculi missilis.

Шајкäшки, кa, кo, бер (фаіtіften,. Чилініатисе, амce, v. г. impf. деп nautarum.

23urfitab weefen, ludo baculo missili. Шајчан, на, но, н, п. зубун, урп шаЧилит се узме по средини па се jak - Luch, e certo pauni genere. баци пако, да иде управо као стри- Шака, f. 1) бie offene pano, palma. 2) јела. Турци се обично цилимају с die Handvol, manus, manipulus : Aaj. коња, п.ј. узме сваки по један VII ми једну шаку брашна. лиш па узјашу на коње, па онда Шакање, р. дав "paden mit bеп бänten бацају један за другим и бијусе. А (zum Scherze), pugna palmaris. ђеца се цилитају пјешице , и гле Шакаптисе, амсе, ү, г. impf. пh mit. дају које ће даље бацити.

der fladen Hand paden, rixari Чилишимичке, пп. і. баципи, pfeilars

palmis. tig, more sagittae.

Шал *, .

der Schaml, panni indici Училишнуписе, немсе, у. r, pf. einmdt

genus. den yaum werfen, mitto baculum. Шала, f. See ©феri, jocus. Из шале Yampuja*, f. der Geißhals, avarus, vide проја, роди. . трдица.

Шалабазање, р. (но. Сријему) vide Yun*, m. der Riese, gigas (fr. le géant).

врљање. Чингафа*, г. полеђина од лисичје ко- Шалабазати, ам, vidе врљаши.

же (код бурнија) , Ber Rüten aim Шалваре*; f. p. pie preiten ofer pita Fuchsbalge, dorsum cutis vulpinae. fев 9Xamenв, с

caligarum genus. Чинов, ва, во, бев Riefen, gigantis. Шалварешине, f. p. augm. b, шалваре. Чица, f. etingenbet Обріеlеug (Сфера Шалварице , f. pl, dim. р. щалваре. ben) für Kinder, crepundia.

IIалинтра, f. Bee Galnitet, Saipeter, Yóra, f. ein Bein von einem zerfreffenen nitrum, sal nitrum..

Ochsen, Pferde, os, nudum carnibus!, Hànumuce, suce, v. r. impf. folherzen, equi aut bovis dilaniatį.

jocor. Чогов, m, qide цога.

Шалитра (шалитра),f. vіdе цалинтра. Моњање, п. (veräфtliФ) бав eigen uno. Налукатре, f. р. (у Сријему, у Бачк. Balb - schlafend : warten.

и у Бан.), pie Salouffen, (@ert. Gфя. Гоњати, ам, Ү, impf, figent . ba6 14. Gátter), cancelli hispanici.

[ocr errors]
[ocr errors]

scenus.

veli genus:

[ocr errors]

nuae.

Vlademe, n. das Scherzent, jocatio. н. п. Шарад Краљевића Марка, per Шаљив, ва, вo, fфеrѕtuftig , Графhaft, Sched, equus varius. 2) bunte Trauben, joci amans.

da einige reif sind, andere noch halb Шаљивац, вца, m, Ber 3reunў дев ефеrѕ griii, variae uvae: већ има царца. 1.3zes, amans joci.

Шаргизда, f. у овој загонетки: Тица Цаљивица, f. Die Sreйндin Peg eфer. шаргизда све село нагизда, а себе jes, amans joci.

не може ? (п. ј. игла). Шаљивчина, m: augm. . шаљивац, Шарен, на, но, 1) биnt, varius, 2) бора Ham, m. Syrien, Syria :

pelzüngig, der nicht ins Uuge blicken у Шаму ће каде проплакан kann, duplex. Шамалаца*, f. Pandajt, panous dama- Шаренград, ш. an Bee Donau in Gir.

inien. Шамија*, f. eine 2lrt Ropftut Ser $rauen, Шарениписе, иімсе ,, т. г. impf. Dunt

aussehen , varius sum. Шамијца, f. dim. 9. шамија.

Шареница , f. ein (ounter) Херріф, straШамлијанка, f. "m. ј. сабља, Фатава gulum.

centrs Klinge, ensis Damascenus : Шаріін, m. vіdе шарац 1. „Трже Бајо мача зеленога,

Шарка, f. 1) шарена гуja, cine bunte „АЉубовић сабљу шамлијанку

Sælange,

, serpens varius. 2) шарена ІШанашан, шна, но,

vide
чурук. .

кокош,

bunte Henne, gallina varia: Шанац, нца, m. діє ефanje, mani. „Закољи ми шарку қоку, која не носи mentum, vallum.

3) шарена пушка, buаtе Situte, teШанпав, ва , во, (по Сријемі ў; по

lum varium : Бачк. и по Бан.) vide ром.

„Шарке пушке по средини носе — Шанути, нем , v. pf, lifpelm, inѕuѕurrо : 4) шарке (pl.), pie Xbürangelt une щани му на уво.

das Thürband, cardo et vinculum jaHan*, m. vide cmunca. Шапа, f. Die Pfote, pes (canis , felis, Шаркија, f. велика тамбура од двије vulpis etc.).

Жице, Wanâm, m. das Gelispel, susurrus. Wa. Wapós, m. ein schediger Hund, canis пап у папірапі.

; varius. Шапац, піца. m. ein epiel (in Birmien) Шаровит, па, по, (сп.) vidе шарен :

zwischen erwachsenen Personen beiderlei „Ни 'су гаће као што су гаftе,

Geschlechts, in Städten, ludi genus. „Већ су гаfе врло шаровите ІШапица, f. dim. р. шана.

Шаровљев, ва, во, бев шаров,

canis Шапов, т. Үide пас.

varii. Шапирање n. das Lispeln, insusur- lápowa, m. der schedige Dohe, bos va.

ratio. Шаппами, пћем, v, impf. Li8pen, su- Шароњин, на, но, бев шароња, bovis

yarii. JШапичанин, m. ein Gфaбager.

Шарпељ, m. die a fefärpe, Sie Wapa, f. das Bunte, varietas (picturae). man trägt, damit die Flinte nicht un: Wapa, f. die bunte (8. B. Flinte, Schaf), mittelbar die Kleidung berühre und varia,

beschädige, fasciae genus. Шара (планина), f. Serg in Berbien, Шаруља, f. Die fфеdige Sub , bos varia. (mons' Scardus ?) :

Шаруљин, на, но, беr шаруља, bovis „Код оваца у Шари планини —

variae. Wapamnob, m. eine Art Verschanzung, IIIápres, ba, Bo, des Schecken, equi niunimenti genus.

varii. Шарамповић, m. dim, . шарампов. Шарчина, f. augm. р. шарац. Шаран, т. беr Warpf, carpio.

Шарчић, m. dim. р. шарац. Шаранчић, m. dim. р. шаран.

Шаш (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) Шарање , п. 1) дав $untmaфen, varie

уіdе да ако gatio. 2) das bunte Treiben (eiederlich. Illamop; m. vide 4aqop. keit), vita inconstans.

Шара , f. Der Gtant; Die Xartbutte: Шараньй, ња, ње, $arpfens, carpio des Kaufmanns, teutorium

toris. Шаран, ам, v. impf. 1) би пt mафе, Шафран, m. . vіdе шавран. variego. 2) ев bunt treiber, lieдerliф Шафрањика, f. vіdе шаврафика. fepn, vivo dissolute (quoad matrimo- Шачица, f. dim. 9. шака. ~nium).

Шачурина, f. augm. р. шака. Щарац,

• рца , , ) шарен конь, као Шаді, ш. бав Rietgra, carex.

[ocr errors]

rius,

Surro,

merca

num.

« PreviousContinue »