Page images
PDF
EPUB

прави Србљи кажу Шпањ ўP) See Шптација, г. (у Сријему, у Бачки и

у Spanier, Hispanus.

Han.die Station (bei ben Poften),statio. Шппањолска, f. Gраniеnt, Hispania. Шпачица, f. dim. 2. штака. Шпањолски, кa, кo, ) fpanifф, his- пиедење, п. (Рес.) vidе шпеђење.

papus. 2) adv. fpanif, , hispanice. Шméдети, дим (Pec.) vidе штеђепти. Шпањур, m. vide Шпањолац.

Шméдипи, им, (Срем.) vidе штеђепи. Шпијун, ш. беr ерion, explorator, vide Шёђење, р. (Ерц. и Срем.) сав ера. увода.

ren, parsimonia. Шпијуништи, им, v. impf. fpioniren, Шmebеіни, дим, v. impf. fparen, gu exploro, cf. уводити.

Rathe halten, parco. Шпијунски, на , но, 1) Gpionen , ex- Шmeнaд, f. (coll.) дie jungen финде, ploratorius. 1) adv. wie ein Spion, catuli. more exploratorum.

Шпәнара, f. н. п. порба, офimpf. шпијуњење, р. Сав Сpioniren, explo wort für eine mop6a, convicium de pera. ratio.

Шničнац, нца, m. Der junge puno , са. Inumas, m. das Spital, Hospital, tulus, nosocomeion, ptochodochium.

Шене, непа, p. cin junger puno oдer Шпилаљац, љца, m. Der Spitalbemob. Sundin, catulus. ner, qui est in nosocomeo.

Шпениши, им, т. impf. wеrfen (von Шпитаљски, ка, ка, 1) Сpital., по der Hündinn), pario. sоcomii. 2) adv. wie im Opital, ut in Шпиениписе, имсе, т. . impf. werfen, nosocomio.

pario. Шпица, f. 1) бie &peihe, radius, cf. Штенци, наца , m, pl. 1) junge Øunde, спица. 2) сјеменка од бундеве, лу catuli, 2) die Springfeder beim Schlosse, бенице, диње, и од тикве, Ber momentum, ferrum vi sua recellens. Kern, (vom Kürbiß, der Melone u. IImebebe, n. das Werfen der Hündin', dgl.), nucleus , semen.

partus. Шma, yidе шпіо.

Шпеша, f, per Gфаде, dampum. Шmaвa, f. Das gegen per paut іns 23af= Шлешовавање, п. ба8 ёфадеnbringen ser, um sie nachher z11 gärben, immis oder leiden, damnum (damni perpessio sio pellium subigendarum in aquam : aut illatio.) метнуо коже у штаву.

Шпетовавати, ам , v. impf. 1) СфаШтавини, им, т. ірі. п. ј. кожу, den verursachen, damnum infero. 2)

(flauen?) die Haut ein weichen, aquae Schaden haben, damnum facio. immergo pellem, cf. чинипін.

Штиешовали, пујем, v. pf., .) Сфа. Imaвље, р. Веr ampfer, rumcx Linn, 'den machen, damnum infero: uumemoШrraвљење, р. Сав Sinweimen, ma вали га Турци 100 гроша (п. ј. глоceratio.

onan ra). 2) Schaden haben, damnum Шmaкa, f. 1) деr ifфоf8ftab. pedum facio : щипедовао сам на том (у episcopi. 2) die Strücke, fulcrum.

трговини). Шmaлa, f. (у Сријему, у Банк, и у Imйпање, п. Зав Жneipen, velliсаtiо.

Бан.) per Gtau, stabulum. cf. ар, ко- Штипани, ам (и шпильем) v, impf. њушница.

Eneipen, velico. Ilmanor, m. der Stall, stabulum. Штипкање, p. dim. 9. Штипање. IIImânna, f. der Druck, impressio. Іліпкати, ам, dim. . шпилапи. Штампање, п. сав Druter, impressio. Штипутање, п. vide Шипкање. Штампапи, ам, т. impf, Bruten, im- ПІшип упапти, ућем, vide

primo. Imamnâp, m. der Buchdrucker, typo 11Imup, m. Amaranthus blitum Linn. graphus.

шира, f. Sup, perЛозница curФfliept. Ulmamaàpuja, f. die Buchdruterey , ty- ilmuigan, pka, m.} die Stärke amylam. bmấn, m. der Stab, 'baculus.

Штиркање, п. бав еtürten (ber 243&= Шmaпaц, пца, m. Bеr оueritab, (bei lohe), roboratio linteorum ope amyli. den - Weberinnen), bacillus transver- llImipkama , am , v. impf. stärken, amy$us, cf. шпапци.

lo roboro. Шmапина, f, augm. р. шпап.

Шniiш, т. (у пјесмама и шпишто, Шпанић, m. dim. 6. шпат.

n.) der Schild, scutum: Штаници, паца, m. pl. 1) pl. . шта „Од копља и градили носила, пац, 2) некакве четири звијезде, ко А од шпипна гробу

"4онице. је спіоје једна према другој као „0 рамену шпите jects ~ , шшапци у пређи.

А по коњу колг положио

[ocr errors]

шпи

кали.

[ocr errors]

или

Шпица, f. Sie säortange, contus, jagen, berabjagen, depello. 8) zusam. Wmúga, f. das ab co 'Iäflein, tabula men -, bineinjagen, cogo.

abecedaria, elementaris (q. d. дшчица.) ІІһәрдати, амі, v. pf, pertђип, аббап. Штичење, р. Вав Sorttofеп бев сфif. den bringen, pessumdo.

fes mittelft der Fahrstange, navis pro- Wlkepribabe , n. (Epu) 1) das Herabjas trusio.

gen , depulsio. 2) das Zusammentreis Шmйчити, им, т. impf. (бав ефії), ben, coactio.

mit per $&britаngе fоrt ftoffen, protrudo. Шкеривати, рујем, v. impf. (Ерц.) Што, шпа (и чега), 1) mas, quid ? 1) herabjagen, depello. 2) zusammen, quod. 2) ie, quo : што је више јаја,

treiben, cogo. по је гушка чорба. 3) wіе бав дейifфе шћели, обў, (Ерц) molen, volo. so für: welder, welche, wel: luka, jukepu, f. * (Ep4.) die Tochter, des, mit cigenthümlichem Syntaf, die flia, cf. кћи, Кер.

in der Grammatik nachzusehen. шубара, f. eine Pelgmüke, galerus peШтогод , штіагод ,

чегагод

liceus. (Рес. и Срем.) vide шпогођ. WII y 6apai, m. der eine Pelzmüße trägt, Шшогођ, шпагођ, или чегагођ, (Ерц.) gestans galerum pelliceum.

тав іmmеr, irgeno mав , quodcumque Шубарешина, f. augm. р. шубара. demum,

WyBâk, m. der Linkler, qui sinistra Штокад, тапфmat, aliquaudo, cf. manu utilur pro dextra. капкад.

Ulybaka, f. die linke Hand, laeva. Штокакав, ква, вo, cinige, aliquаlеѕ Шуваклија, m. vіdе шувак. manche.

IUyra, f. die Kräße, Naude, scabies. Шпідкање, п. бав $lagen што ћу! Шугав, вa, кo, träвід, таибід, scaconquestio (quid taciam !)

biosus. Шmокати, очем , v. impr: elagen , шпо Шугање, р. бав 2nftесtеn mit Хаите, ky? conqueri: quid agám.

das Bekommen der Raude, scabiei Шпідко, кога, jemano cin unt an ret, infectio. upus et alter.

шугаши, ам, v. impf, mit Sräge anite. Шпідкоји, којега (и штокога), cinige, ken, scabie inficio. aliqui,

WIyramuce, amce, v. 5. inupf. die ! Krás Што ми ти је за што (у Сријему, Be bekommen, scabie adfici.

у Бачкој и у Банапту: да шмо Шука, f. ungeböente giege, capra sino Mumu wa umo)? rath' einmahl was cornibus. ist das , divina quid sit

Шукав, ва, во, vidе шушав. Шошко, кога, vide шпоко.

шукумбаба, f. vіdе чукумбаба. Шточиј, чија, чије, einiger (verfфіс. шукумбабин, нa, нo, vidе чукумбабия. denen), aliquorum.

Шукундед (шукундед), m. (Рес, и Ilmouma, umo'era (u umowma), dieß Срем.) vidе чукундед. und das, hoc et illud, varia.

шукундедов (шунундедов), ва, во, Штрк, т. vide рода. Гледи као (Рес, и Срем.) vidе чукундедов. pumpk y jaje.

Шукунђед (шунунђед), m. (Ерц.), vila Шmројење, р. бав Berfфneisen (бев чулунђед. Schweins), castratio porci.

шукунђедов (шукунђедов), са, но, Шатројипи, им, т. impf, perfфнеttеn, (Ерц.) vidе чукунђеров). castro (porcum).

шуљак, љка m, i) (у Бачкој.) Зав, ийэ Штука, f. Sеr рефt, lucius.

ferste mit Spreu am meisten vermengs Illmyne, f. pl. die Stelzen, grallae. te Getreide beym Worfeln, das den Umýpay, pya, m. der böchite Gipfel Soweinen gegeben wird, quisquiliae des Pyynik Berges.

tritici ventilati 2) ein Block, segmen. Штуц, m. Ber Stugen (2rt Slinte, tum caudicis. teli accuratioris genus.

шуљеви, m. pl. Die got ene Zer, haeШmуцање, т. дав Rütpfent, eruсtаtiо. morrhoides. Шуцаписе, цасе, т. г. impf. коме, шумкара, f. она рупа, ђе споји шуruipfen, eracto Кад се коме шту љак, pie Brube für pen нуљак, fovea ца, онда кажу, да га неко помиње ; servandis quisquiliis tritici. а кад погоди ко га помиње, онда шума, f. Der yBalo, silya. Шума ли шпуцање престане.

Mami, rette dich, fuge. Шmу чица, f. dim. р. штука.

UyMarére interj. (icherzhaft) er rannte Illmyuji, uja, uje, Rechten, lacii et dem Walde zu. luciorum.

Шумадија, т. бer Sheil Certiens swifфес шерали, ам, v. pf. (Брц.) а) фарод. беr Колубара ипо деr Морава (begreit

[ocr errors]

bie нaпје: Бијоградска, Смедеревска, Шурнајин, на, но, дее шурнаja, uxoКрагујевачка, Карановачка , Руднич ris affinis.

ка ипу Пожешка), provincia Serbiae. Шурівање, п. бав Зufammeniteden See Шумадинац, , Hija, m. ein Schumadier. Köpfe, conspiratio familiaris. Шумадинка, f. Die Сфumapierin. Шурдвати, рујем, т. impf. с ким, қиз Шумадинский, кa, кo, ) fфитабіfф. jammenstecken, heimlich mit einander 2) adv. dumadisch.

(prechen, conspiro. III y map, m. der Waldhüter, Förster, cu- ypy Mypy, interj. in der Verwirrung stos silvae.

des Schreckens, in confusione : Шумарев, ва, во , vide

шумтаров. „Шуру муру, адна, за вуруну Шумарица ,

f.
3

23. Ser Sch, per pбer шуші, ша, пo, vide. шушав.
fo lange er fіф піфt in Röpfe fФlieket, штење, р. (Pec.) vide шућење.
brassica hirta.

Шушети, шутимі, (Pec.) vidе шукети. Шумаров, ва, во, бев 23albüters, Шупити, им, (Срем.) vidе шукепи. custodis silvae.

Шупкање , п, бав ефweigenbeiken, im1Шумица, f, dim. р. шума.

positio silentii. шумнап, па, то ,. н. п. грана, бе шуткапи, ам, v. impf. коrа, einen laubt, frondosus:

ich weigen heißen, jubeo silere. „Мушка глава к'о јшумната грана: Шупкац! vide Кукац. „Удри граном о зелену праву, шућење , p. (Ерц. и Срем.) бав ефweiə Листі опадне a rрана остане

gen, sileutium. шумски, кa, кo, 23a10:, silvestris. шућепи, шупим, v. impf. (Ерц.) fфweiз Ulýnka, f. der Schinken (österr. der Schuns gen, sileo, taceo. ken), petaso, perna.

шуғур Богу! (ino Босни, понајвише LILývame, n, das Müssiggehen, obam Турци говоре)воtt Rob! grates sintpro. bulatio otiosa.

шуша, f. 1) vidе шука. 2) Не бојисе Шуњање, п. Вав реrumfфniffeln, circum свака шуша Бога, него бащине. odoratio.

Шушав, ва, вo, oyne përner, absqus Шуњали, ам, т. impf. umbetfфnifeln, cornibus.

ci cumodoro : шта пти шуњаш тамо? шушаю , тиња, m. Sa8 абgefalete Bank, Шуњаписе, амce, v. г. impf, mй іfіg Nadeln, folia quae deciderunt. Chujeumhergehen, otiosus circumeo.

ла вода шушањ, па начинила крш, шупа, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) sprüd wörtlich für: fte find weitläuftig

Schoppen, Schuppeń, tectum, tugu verwandt, cousins à la mode de Brerium. cf. појапка.

tagne. Шупак, пка, m. vіdе гузица.

Шушкање, п. 1) бав Raufфеn, ѕtrерішўпаљ, пља, ље, дифbobrt, TurФІөз tus. 2) vidе шушкепгање. chert, perforatus.

шу шкапіи, ам, v. impf. 1) raufen (mie шупљика, f. Die parlüфеrtе CticFar: die Eidere im dürren Laube), strepo.

beit an den Hemdärmeln, u. s. w. fo 2) vidе шушкепіанти. ramina acu picta:

Шушкепіање, п, ба8 gifpen im Reben, шупљикаслі, та, то, Igфеrіg, Tower blaesa locutio. (3. 5. Brot), rarus.

Шунікепіапи, ам, у. impf. LifpeIn, blaeIII ymdilha, f. die Durchlöcherung, foramen.

se loqui. шупљипінсе, љисе, v.r, impf. DurФft= узиљанца, f. (ст.) eine Art Ruse, dig seyn; perlucco.

galeri genus : шупљички, аdу, н. п. порубиши ма „Накривио криву шупљанцу раму, Лrt u jäumen, limbum cir- шушнупи , нем, т. pt. raufфеи, strecumdandi modus.

po, ivhorreo. 1шупчина, f, augm. 8. упак.

Шуштање, n. Tag Raufdjen (Vegetrome), Ішпчић, m. dim, p. шупак.

strepitus fluminis. шура, т. 1per теаи 25 идее, в mаgеr, Шуштаи , шпим, v. impf. raufфеn , Illypak, m.) allinis, uxoris frater. decurro cum strepitu. Шураков, ва, во, бев шуран, аffіnіѕ. Шчекати, ам , v. pf. eewarten, exspecto. шурин, иа, но, бев шура, аffіnіѕ. III yenamit, am, V..pf packen, arripio, Шурјак, m. vіdе шурак.

prehendo. шшурјанов, ва, во; бев шурјан, бев 1Шчіњање, п. Зав ИnfФlifigfept, cumSchwagers, leviri.

ctatio, шурнаja, f. шурина жена, бев Gфта: Ічињаптисе, амсе, у. г. impf, најф!» gers Frau , uxor affinis.

Big seyn, canctor.

а

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »