Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

г. Гаврило Јоанновић:

Вуковар. Димитрије Јанковић.

г. Василије Лазаревић, трговац. Димитрије Стојковић.

Гаврило Гавриловик, трг. — Борђије Јоанновић Спирша — Борђије Ћирић, прг. " Манојло Кировић.

Јован Поповић, прг. — Мапија Петковић.

Павле Папулић.
Мијаило Дукић.
Милоје Радојевић, из Чумића.

Голубинци. - Мирко Апостоловић.

г. Гаврило Вишњић, f. к. лайман. Наум Ичко.

Никола Војводић, — — капелтаң. Обрад Томић, из Тошића.

Дубровник. Петар Аци - Вукашиновић.

г. Васиљ Бошковић, прговац, роРајко Сптојковић. Стеван Георгијевић.

дом из Требиња — Тасо Спасојевић.

- Васиљ Обрадовић, пт.р.из Требиња.

Ђорђије Лазаревић, Споца. Бијоград (стојнг, у Мацарској). — Јован Драшковић, Требиња. Г. Димитрије Симонії.

Јован Ковачевић, Мостара. - Јефтпа Вуић, прr. из Печвара.

Јован Перини ,

Мостара. Јован Дуковић, прг.

Лазар Вуковић, Требиња. Мијаило Ивановић, пірг.

Лука Ристић,

Требиња,

Мијаило Вуковић, Требиња. Бреслава.

Мијали Митровић, Требиња. г. Доктор Бишинг, краљ, Пруски

Никола Перин, Моспара. архивар и професор

Никола Черо,

Требиња. Буди м.

— Петар Дабиновић, Бара у Арг. Јован Берић, Сc. XX. и филосо наупској.

фије доктор, актуар код надзи — Пејпар Павловић, Бара у Арpaлeлcта народни школа.

наушској. Племен. г. Стеван Урош Несторо- - Ристо Јоанновић Скар, — Сарајева.

вић, краљ. совјешник и највећи Ристо Марчета, Мостара. надзиратељ школа Српски, Влаш Симеун Комненовић, Требиња. ки и Грчки и пр.

Стеван Ковач;

Требиња.

Теодор Гојшина, Требишьа. Букреш.

Тома Вукојевић, Требиња. г. Стеван Васиљевић Живковић, пре

Трипко Мичић, Мостара. водник Телемака, и издалеБла годјепелне музе.

Загреб.

г. Кирило Сукњані, трг. Ваљапај.

Костантин Мировић, трг. Племен, г. Теодор Апанасијевић,

Мировић и Поповић, тргг. спаија Ваљапајски.

Христофор Сшанковић, прг. Варшава, г. С. Б. Линде, ордена светога Спа

Задар. нислава кавалер, списаниељ Пољ- г. Мијаило Теодоровић, трговац, раскога рјечника и пр.

дом из Сарајева. Видин.

Земун. ГГ. Браќа Милановићи.

г. Василије Василијевић, прговац.

2.

маги.

школе.

г.Басилије Лазаревић,бургермајстор.

Љубљана. -Димитрије Симић, Ђак из четврте г. Валентин Водник, свештеник и Лалинске школе..

професор. - Димитрије Фрушић, доктор ме Барон Зигмунд Зоис от Едлштајн дицине.

Јаков Жупан, свештеник, доктор — Мијаило Павковић, тргова

богословије и професор. — Пинцер , ритмајстор , ги

Митровица. спрапски совјетник. Франц Червенка, f. к. ценерал

Баци из њемачке школе. фелдвахмајстер , ордена Леопол- Аврам Дробац, из Шашинаца, Бак да II.кавалер и комендаш Земунски.

из Српске школе.

Стеван Миловану, ђак из Српске Јазак. г. Јован Георгијевић, трговац.

Млеци. Јован Симоновић, учитељ. Г. Андрија Иванишевић Радоњић, К. к. Карловци,

морскога пјешачкога баптал. у МлеГ. Глигорије Гершић, директор

цима мајор, родом из Цептиње и – Јован Маринковић, прговац.

Црне Горе. Павле Ђурковић, живописац.

- АнтонијеМихановић опі ПепропоПетар Сланкаменац.

ља, ћ, к. делегациалнога војничкога Стеван Гаврилові.

суда у Падуи капелан - авдитор,

племић Pватски из Загреба. Карловци (Горњи).

Божо Кнежевић Бикановић, компаГ. Васа Шкумлі.

ција градско-Млепачки стража ка— Глигорије Малешевић.

пепан - командант , грађ. Котор- Димитрије Ћирковић.

ски, нз Црне Горе из Грађана. Никола Вилић.

Василије Лубардик, великокуп. 4 Симеун Киси.

грађ. Млепачки , из Ерцега Новога, Симо Обрадовић.

— Герасим Капурић, К. к. пенс, под— Теодор Вуковић.

полковник и гвоздене круне каваКирило Попик.

лер, из Рисна у Луци Которској. Кленак.

— Ђорђије Живковић, К, к. пенс, мајор, г. Павле Миловановић, К. к, Пе. из Новог Ерцега улуци Коморској.

проварадинске регеменше осор Јован Кујунџијһ, трговац, из Ливна лабман.

у Босни.

— Јован Матишоровић, морски каКоморан.

пептан, из Ерцега Новога. г.Стеван Ненадовић, чл.комунцптема,

Јосиф Завршник, при ћ, к. Млеп, Кракава.

власти морској капетан -авдипор, г. г. с. Бантке, професор и библио

из Ријеке у Илирији

Матија Липовац, великокупац и мекар и пр.

грађ. Млеш, из Цуца у Црној Гори. Краљевац (8önigвбеrg).

Павле Соларић, књижевник, из вег. J. C. Фатер, доктор, професор и лике Писанице близу Бјеловара у библиотекар.

Pватској
Кулпин.

Пешар Обиловић, морски капетан, Племен. Г. Теодор Страшимировић, «великокуп, и грађ. Млер, из Брцем спаија Кулински

га Новога,

[ocr errors]
[ocr errors]

2.

[ocr errors]

г. Спиридон шуновић, адвокат Ко- г. Иван Квеквић , Одески прве ги.порски.

дије тірговац

5. -- Христофор Цвијетовић, великоку Иван Магазиновић.

5. пац и грађ. Млет, из Ерцега Новог. Лука Бесар - Фредерик граф олі Гилфорд, из Марко Андрик Лондона.

Осијек.
Myan.

г. Костанпин Бозда, вел. нотар. І. Борђије креспіні, трговатц.

с. и краљ. града Осијека, ислав. Ком. – Јован Димитријевић, трговац, и Веровип, шаб. суд, присједаmе.. вароши Муачке вице - биров,

Острво. нови сад.

Г. Гаврило Манојловић, краљ. диіктір. г. Александр Нако, трговац.

Поиског консултор. Арсеније Теодоровић, живописан.

Максим Гојковић, нопар, ВасилијеАнастасијев Николић, калфа трговачки.

Оспружњица. Глигорије Андрејев-Јоанновні, син г, Вићентије Спанёовић. пірговачкі.

Петриња. — Борђије Вуле, прr. — Борђије Кириаковић, прг.

г. Петар Чакое, трговац. Торђије Магарашевић, професор.

Симеун Живковић, учитељ. Борђије Христо Пусиника, прг.

Пеш па. Јаков Филковић, трг.

г. Андрија Тaис , паб, адвокат. Јован и Петарђрса-Шилик, трге. Аца Марковић, пірг. Јован Софронијев-Јаношевић, трг.

Ђорђије Поповић, ІІотискога дишКоспитанпин Миросављевић, син

трика фишкал. трговачки.

Игњатије Станковић, прг. Костантин Николић, трг.

Јован Трифунац от Бајпфе, закл. Лазар Поповић Пеција, пірг.

адвокап. Манојло Јефтић, калфа пірrовачки.

Мијаило Випіковић, адвокат. Мијаило Савин Пајевић, син пір

Мијаило Јоанновић, трг.

Петар ош Бенковски, паб. адвоМилован Видаковић, професор.

капі, и славн. ком, Барш. шаб. суд. – Недељко Георгијевић, прг.

прис. Павле Манојловић, прг.

Христофор Гершић, трг.
Павле Перишић, прг.
Павле Шевић, трг.

Праг (Златни). Петар и Павле Радановићи, синови г. А. Бурковић, К. к. капетан у пјетрговачки.

шачкој рег. кнеза Рајс-Грајца. Симеун Јоаннов - Јанковић, син

Јосиф Добровски. пірговачки.

Тимотије Димитријевић, прг. Радгона (у Шmajeрcкoj). — Ҳариш Ашанасијевић, трг, г. Петар Даинко, свештеник.

2.

говачки.

Одее.

Рума. г. Форђије, Милановић, Одески дру. Г. Андрија Георгијевић, тргова, е гимдије прrовац

Ђорђије Демепер, пірг.

г. Иван Јоанновні прғ.

Сомбор. Јован Васић, Ђак.

г. Василије Булић, у краљ. педагогит – Јован Георгијевић, Ђак.

ческом институту Српском, геЈован Дудик, трговац.

ографије и арипімептике професор — Јован Коцтур, провизор aпaпie

јавни редовни. : нарски.

Давид Коњовић, с. и краљ. града Јован Криповац, трг.

Сомбора вице - нотар. -Максим опМладеновић,ђак из пеше Данило Шијачић. школе у гимназ. Карловач,

Димитрије Исаиловић, у краљ. пеМиросав Магазиновић, трг. дагогическом институту Српском Недељко Стефановић, трг. педагогије, методике и историје Пантелија Јанковић, mpr.

прагмапі. професор јавн. р. Стеван Пантелијќ, трг.

Јован Атанацковић, трговац. — Теодор Богдановић —

Суботица.
PI ава,

— Антоније Стојковић, прг.
г. Касантин Павловић.
Мапија Живковић, к. к. лаптов.

Илија Живановић, трг. — Петар Недељковић.

— Јован Пачић,ћ.к.пенс.ришмајстор. Петраки Д. Кулаоглу.

Темишвар. ІІлемен, госпођа Сара Михайловица ош Карапанцића.

Племен. Г. Василије Демелић, спавја г. Станоје Марковић, из Неготина.

Пањевски. Свети Крсп (beiligen Жrеиз).

Тишел. г. Симеун Савић, трговац.

г, Тимошије Георгијевић, ирг. Сегедин.

тријес п, г. Самуило Илијќ, учитең.

Госпођа Ана Вучетић, рођ. Ризник. Сен - Андрија.

Госпођа Ана Теодоровић, удовица, г. Аркадије Татаревић, препаранд.

рођ. Паликућа, за — Василије Коларовик, заклеп.нопар.

Петра - Јован Белановић, сенатор.

Бецу своју 4. Јован Црвенперковић, прг.

Анастасију Јован Чоціор, пірг.

Јекатерину Лазар Попа - Нешковић, трг, г. Апанасије Георгијевић, Новосађа.

Пантелија Срећковић, прг. - Стеван Блажић.

-Вилип Лучић, Рус. Одески првеги— Тимошије Готовановић, пірг. дије прговац, за сирошну младеж

општине Трјестанске Се њ.

Вилип Цвјетковић, великокупац, за Г. Јован узелац.

Костанишина Мијаило Тербојевић.

своје 2.

Павла Теодор Милеусник.

— Гаврило Бајовић, шрговац, за Скрадин.

"Александра

синове своје г. Димитрије Билогија, род. из Босне. Лазара - Симеун Сердик, трг, род. из Босне. - Димитрије Владисављевић, Куз — Спиридон Мирковић, mpг.

минац. - Севан Будимир, род. 4. Лиде. - Димитрије Скули.

Димитрија |

нин,

10.

синове

}

2.

— за

општ.

Г.Драго Теодоровић, великокупац, за Племен. Г. Мијаило Вукопић, војвоТеодора

да Капунске наије, из племена и Борђија синове своје

мјеста Kчева. сироп. младеж

Никола Георгијевић Радоњић, Tejеспі

6. дворјанин Црногорски, из Његуша. Ђорђије Мичић, за сина Јована. Никола Турашиновић, сердар РиЂорђије Ризнић.

јечке наије, из племена и мјеспа Госпођа Јекатерина Симеони, удови Цеклина. ца рођ. Ризник.

- Сава Пејановић, дворјанин Ријечке г. Јован Пожарац.

наије, из мјеста Доброга. Јован Ризник, великокупац.

Симеун Орловић, в вједомствје ГоКостантиин Радосављевић.

сударственној Росијско - импераМаксим Курповић, великокупац. порској колегији иностранних дјел Мапија Мичић.

коллеңски асесор. Мијаило Дринић.

— Тривун Мариновић, БоковопорНикола Михаиловић, капетан. скога окружја канцелиста. Матија Лучић. Мијаило Дринић.

Шибеник. Никола Михаиловић, копетан.

г. Аци - Торђије Димитровић, трго. Пепіар Теодоровић, великокупац, и жена му, Господња Анастасија 2.

вац, род. из Маћедоније,

- Борђије Милојевић Јовић, пірг. — за Ђорђија

Илија Брацановић, трг. род. из Ср-
Костанина

бије.
Станислава
фецу своју 7.

Илија и Спиридон Поповићи, погг.
Александра

Јаков Миовић, пірг.
Вилипа
Василију

Лазар Стоисављевић, трг. род. из
Јелисавету

Ерцеговине.

Лука Девић, прг. за сирошну младеж опшп, Трје.

Косма Петрановић Сламуша.

6. Стеван Ђурковић.

Крсто Медовић.

Марко Петрановић Сламуша, прг. Црна гора.

Никола Милепић, родом из Србије Племен. Г. Бјело Станишић, њ. Висо

Сава Баљак, трг, копреосв. Г. митрополипа вјерни

Симеун Симић, у служби код. Г., пjелохранитељ.

Аци - Ђорђија Димитровића. — Груица Лопичић, кнез Ријечке наије.

Теодор Кулишић, прг. Ђорђије Петровић Негош, плем.ю.

Теодор Миљковић, Курчија, Високопреосв. г. митрополита. — Маркиша Ђурашиновић, војвода

Шпалашро (у Далмацији). Ријечке наије, из племена и мјеста цеклина,

г. Сава Кисин, трговац.

2.

станске

[ocr errors]
« PreviousContinue »