Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

2.

г. Гаврило Јоанновић:

Вуковар. Димитрије Јанковић.

г. Василије Лазаревић, трговад. Димитрије Стојковић.

Гаврило Гавриловић, трг. Ђорђије Јоанновић Спирптах Борьпје Тирић, прг. Манојло Кировић.

Јован Поповић, пірг. Матија Петковић.

Павле Папулић. Мијаило Дукић.

Голубинци. — Милоје Радојевић, из Чумића. Мирко Апостоловиќ.

г. Гаврило Вишњић, f. к. лабман. Наум Ичко.

Никола Војводић, капетан. Обрад Томић, из Тешића.

Дубровник. Петар Аци -Вукашиновић.

г. Васиљ Бошковић, трговац, роРајко Стојковић. Стеван Георгијевић.

дом из Требиња Тасо Спасојевић.

Васиљ Обрадовић, т.р.из Требиња.

- Борђије Лазаревић, Спиоца. Бијоград (стојни, у Мацарској). Јован Драшковић, Требиња. г. Димитрије Симоцнит.

Јован Ковачевић, Мостара. Јефтпа Вуић, прr. из Печвара.

Јован Перини ,

Мостара, - Јован Дуковић, трг.

- Лазар Вуковић, Требиња. Мијаило Ивановић, црг.

Лука Ристић,

Требиња,

Мијаило Вуковић, Требиња. Бресла лава.

Мијалі Митровић, Требиња. г. Доктор Бишинг, краљ. Пруски

Никола Перин, Моспара. архивар и професор

Никола Черо,

Требиња. Буди м.

Петар Дабиновић, Бара у Арг. Јован Берић, сс. XX. и филосо- наупској.

фије доктор, актуар код надзи- - Пепар Павловић, Бара у Арpaлieлcта народни школа.

наушској. Племен. Г. Стеван Урош Несторо- Ристо Јоанновић Скар, — Сарајева. вић, краљ. совјерник и највећи

Ристо Марчета, Мостара. надзиратељ школа Српски, Влаш-. Симеун Комненовић, Требиња. ки и Грчки и пр.

Стеван Ковач,

Требиња, — Теодор Гојшина, Требишьа. Букреш.

Тома Вукојевић, Требиња. г. Слеван Васиљевић Живковић, пре.

Трипко Мичић, Мостара. водник Телемака, и издале. Бла. годјешелне музе.

Загреб.

г. Кирило Сукњаик, трг. Ваљапај.

Косманлин Мировић, трг. Племен, г. Теодор Апанасијевић,

Мировић и Поповић, тргг. спаија Ваљапајски.

Христофор Станковић, пірг.
Варшава.
Г. С. Б. Линде, ордена светога Спа-

г. Мијаило Теодоровић, прговац, ронислава Кавалер, списаниељ Пољскога рјечника и пр.

дом из Сарајева. Видин.

Земун. гг. Браќа Милановићи.

г. Василије Василијевић, прговац.

Задар.

[ocr errors]

" и

маги.

Т.Басилије Лазаревић,бургермајстор.

Љубљана. - Димитрије Симић, Ђак из четврте г. Валентин Водник, свештеник и Латинске школе..

професор. - Димитрије Фрушић, доктор ме- Барон Зигмунд Зоис от Едлштајн дицине,

Јаков Жупан, свештеник, доктор, Мијаило Павковић, трговагу 2. богословије и професор. Пинцер , рипмајстор,

Митровица. стратски совјетпник.

Ђаци из њемачке школе. Франц Червенка, к. к. ценералфелдвахмајстер, ордена Леопол- Аврам Дробац, из Шашинаца, ђак да II.кавалер и комендаш Земунски.

из Српске школе.

Стеван Миловану, қай из Српске Јаза к.

школе. г. Јован Георгијевић, трговац.

Млеци. Јован Симоновић, учитељ. г. Андрија Иванишевић Радоњић, К. к.

морскога пјешачкога батал. Карловця,

Мле

у г. Глигорије Гершић, директор

цима мајор, родом из ІШептиње из Јован Маринковић, прговац.

Црне Горе. Павле Бурковић, живописац.

АнтонијеМихановић опі ПепропоПетар Сланкаменац.

ља, , к. делегациалнога војничкога Стеван Гаврилові.

суда у Падун капетан - авдипор,

племић Pватски из Загреба. Карловци (Горњи).

Божо Кнежевић Тикановић, компаГ. Васа Шкуљић.

ција градско-Млепачки стража каГлигорије Малешевић.

пептан - командант, грађ. КоторДимитрије Тирковић.

ски, из Црне Горе из Грађана. Никола Вилић.

Василије Лубардић, великокуп. 4 Симеун Кисић. .

грађ. Млетачки, из Ерцега Новога. Симо Обрадовић.

Герасим Капурић, К. к. пенс. подТеодор Вуковић.

полковник,

и гвоздене круне каваКирило Полик.

лер, из Рисна у Луци Копорској. Кленак,

— Торђије Живковић, 6, к. пенс, мајор, г. Павле Миловановић, К. Пе. из Новог Ерцега улуци Коморској.

проварадинске регеменше осор- Јован Кујунџијһ, трговац, из Ливна лаһман.

у Босни.

Јован Матишоровић, морски каКоморан.

пепан, из Ерцега Новога. Г.Стеван Ненадовић, чл.комунитета,

Јосиф Завршник, при к. к. Млеп, Кракава.

власти морској капелан -авдипiop, Г. Г. С. Бантке, професор и библио

из Ријеке у Илирији

Матија Липовац, великокупац и шекар и пр.

грађ. Мле, из Цуца у Црној Гори. Краљевац (8önigherg).

Павле Соларић, књижевник, из вег. J. C. Фаптер, доктор, професори лике Писанице близу Бјеловара у библиотекар.

Pвалској кулпин.

Петар Обиловић, морски капетан, Племен. г. Теодор Страшимировић, • великокуп, и грађ. Млер, из Ерцете спаија Кулински

га Новога.

[ocr errors]

[ocr errors]

2

[ocr errors]

г. Сниридон Шуповић, адвокат Ко- г. Иван Квеквић , Одески прве ги.порски.

дије тірговац

5. -- Христофор Цвијеmовић, великоку- Иван Магазиновић

5. пад и грађ. Млем, из Ерцега Новог. — Лука Бесар

Фредерик граф ош Гилфорд, аз Марко Андрић
Лондона.

Осијек.
Myan.
.

г. Костанпин Бозда, вел. нотар. І. Борђије креспіні, трговатј. с. и краљ. града Осијека, ислав. ком.

Јован Димитријевић, трговац, и Веровипі, піаб. суд, присједатељ. вароши Муачке вице - биров,

Острво. нови сад.

Г. Гаврило Манојловић, краљ, диіштр. г. Александр Нако, трговац.

Пописког консултор. — Арсеније Теодоровић, живописац.

Максим Гојковић, нотар, ВасилијеАнастасијев Николић, калфа трговачки.

О с пружњица. Глигорије Андрејев-Јоанновићі, син г. Вићентије Станковић. пірговачкі.

Петриња. — Борђије Вулпе, mpr. — Борђије Кириаковић, прr.

г. Петар Чакое, трговац. — Борьлје Магарашевић, професор.

Симеун Живковић, учитељ. "Борђије Христо Пуспиника, прг.

Пеш па. Јаков Филковић, трг.

г. Андрија Тaис , паб, адвокат. Јован и Петаркрспа-Шилик, тргг.

Аца Марковић, трг. - Јован Софронијев-Јаношевић, трг.

Ђорђије Поповић, Полискога диш» Косманлии Миросављевић, син

прика фишкал. трговачки.

Игњатије Станковић, прг. Косманлин Николић, трг.

Јован Трифунац от Бајпфе, закл. Лазар Поповић Пеција, пірг.

адвокапі. Манојло Јефтић, калфа трговачки.

Мијаило Випіковић, адвокаті. Мијаило Савин Пајевић, син пр

— Мијаило Јоанновић, прг.

Петар от Бенковски, паб. адвоМилован Видаковић, професор.

кат, и славн. ком, Барш. паб. суд. Недељко Георгијевић, трг.

прис. Павле Манојловић, трг.

Христофор Гершић, трг.
Павле Перишић, прг.
Павле Шевић, юрг.

Праг (Златни). Петар и Павле Радановићи, синови Г. А. Бурковић, К. к. капетан у пјетрговачки.

шачкој рег. кнеза Рајс -Грајца. Симеун Јоаннов - Јанковић,

Јосиф Добровски. трговачки.

Тимошије Димитријевић, трг. Радгона (у Шmajeрcкoj)— Ҳариш Ашанасијевић, трг, г. Петар Даинко, свештеник.

1

2.

говачки.

син

Одее.

Рума. г. форђије, Милановић, Одески дру. Г. Андрија Георгијевић, трговаць е гимдије провац

-Борђије Демешер, шрг.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

г. Иван Јоанновић прғ.

Сомбор. Јован Васић, Ђак.

г. Василије Булић, у краљ. педагогат Јован Георгијевић, ђак.

ческом институту Српском, геЈован Дудик, трговац.

ографије и арипмепике професор — Јован Коцур, провизор апапе

јавни редовни.

Давид Коњовић, с. и краљ. града нарски. Јован Криповац, трг.

Сомбора вице - нотар. -Максим опиМладеновић,ђак из пеше Данило Шијачић. школе у гимназ. Карловач,

Димитрије Исаиловић, у краљ. пеМиросав Магазиновић, трг. гдагогическом институпу Српском! Недељко Стефановић, mpг. педагогије, методике и историје Панелија Јанковић, пірг.

прагмапі. професор јавн. р. Сптеван Пантелијќ, прг.

Јован Атанацковић, трговац. Теодор Богдановић —

Суботица.
Pшава,

Антоније Спојковић, прг. г. Кастантин Павловић.

Илија Живановић, трг.
Мапија Живковић, к. к. лаптов.

Јован Пачи,f.к.пенс-ритмајстор. — Пеппар Недељковић. Петраки д. Кулаоглу.

Теми шва р. Племен, госпођа Сара Михайловица од Карапанцића.

Племен. Г. Василије Демелић, спавја

Пањевски. г. Станоје Марковић, из Неготина.

Тишел.
Свети Крст (beiligen kreus).
г. Симеун Савић, прговац. г, Тимошије Георгијевић, ирг.
Сегедин.

тријес п, г. Самуило Илиј6, учише.

Госпођа Ана Вучетић, рођ. Ризнић. Сенп - Андрија.

Госпођа Ана Теодоровић, удовица, г. Аркадије Татаревић, препаранд.

рођ. Паликућа, за — Василије Коларовик, заклеп.нотар.

Петра
Јован Белановић, сенатор.

ђецу своју 4. Јован Црвенпәрковић, трг.

Анастасију
Јован Чоціор, пірг.

Јекатерину
Лазар Попа - Нешковић, шрг.

Г. Атанасије Георгијевић, НовосађаПантелија Срећковић, прг. - Стеван Блажић.

-Вилип Лучић, Рус. Одески првегиТимошије Готовановић, прг. дије прговац, за сиропіну младеж Се њ.

10. општине Трјеспанске

Вилип Цвјетковић, великокупац, за г. Јован узелац.

Костанпина
Мијаило Тербојевић.

синове своје 2.

Павла
Теодор Милеусник.

Гаврило Бајовић, шрговац, за
Скрадин.

синове своје г. Димитрије Билогија, род. из Босне. Лазара

Симеун Сердик, трг, род. из Босне. Димитрије Владисављевић, қуат — Спиридон Мирковић, mpг.

минац.
Севан Будимир, род. Аз Лике. Димитрије Скулиб.

Димитрија |

нин,

2.

}

2.

— за

[ocr errors]

Г.Драго Теодоровић, векикокупац, за Племен. Г. Мијаило Вукотић, војво-
Теодора 1

да Катунске наије, из племена и
Ђорђија ў
синове своје

мјеста Kчева. сироп. младеж

Никола Георгијевић Радоњић, Tejecп

6. дворјанин Црногорски, из Његуша. Ђорђије Мичић, за сина Јована. Никола Турашиновић, сердар Ри— Ђорђије Ризни.

јечке наије, из племена и мјеспа Госпођа Јекатерина Симеони, удови. Цеклина. ца рођ. Ризник.

- Сава Пејановић, дворјанин Ријечке г. Јован Пожарац.

наије, из мјеста Доброга. Јован Ризнић, великокупац.

Симеун Орловић, в вједомствје Го- Косманлиин Радосављевић.

сударственној Росијско - импераМаксим Куровић, великокупац. порској колегији иностранних дјел Матија Мичић.

коллежски асесор. Мијаило Дринић.

— Тривун Мариновић, БококоторНикола Михаиловић, капетан. скога окружја канцелиста. Матија Лучић.

Шибеник.
Мијаило Дринић.
Никола Михаиловић, копетан.

г. Аци - Торђије Димитровић, трго.
Пепіар Теодоровић, великокупац,
и жена му, Господња Анастасија 2. вац, род. из Македоније.

2.

Борьије Милојевић Јовић, трг. за Ђорђија

Илија Врацановић, прг. род. из СрКостанпина

бије. . Станислава

- Илија и Спиридон Поповићи, тргг. Александра фецу своју 7.

Јаков Миовић, прг.
Вилипа
Василију

Лазар Стоисављевић, трг. род. из
Јелисавету

Ерцеговине.

Лука Девић, прг. за сиропну младеж опшп, Трје.

Косма Петрановић Сламуша. 6.

Крсто Медовић. - Стеван Бурковић.

Марко Петрановић Сламуша, трг. Црна гора.

Никола Милетић, родом из Србије Племен. Г. Бјело Станишић, њ. Висо

Сава Баљак, трг, копреосв. г. митрополита вјерни

Симеун Симић, у служби код. Г., пjелохранитељ.

Аци - Торђија Димитровића.
— Груица Лопичић, кнез Ријечке наије.

Теодор Кулишић, трг.
Ђорђије Петровић Негош, плем.ю.

Теодор Миљковић, бурчија.
Високопреосв. г. митрополита.
Маркиша Ђурашиновић, војвода

Шпалашро (у Далмацији).
Ријечке наије , из племена и мјеспа
Цеклина,

г. Сава Кисин, трговац.

станске

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »