Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Г.Басилије Лазаревић, бургермајстор.

Љубљана.

- Димитрије Симић, ђак из четврте Г. Валентин Водник, свештеник и Латинске школе.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

- Пинцер, рипмајстор, и стратски совјетник.

маги

Франц Червенка, К. к. џенералФелдвахтмајстер, ордена Леополда П.кавалер и комендаш Земунски.

Јазак.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

професор.

Барон Зигмунд Зоис от Едлштаји Јаков Жупан, свештеник, доктор богословије и професор.

Митровица.

Ђаци из Њемачке школе.
Аврам Дробац, из Шашинаца, Бак
Стеван Миловац, ђак из Српске
из Српске школе.

школе.

Млеци.

Г. Андрија Иванишевић Радоњић, к. к. морскога пјешачкога батал. у Млецима мајор, родом из Цетиње из Црне горе.

[ocr errors]

[ocr errors]

Антоније Михановић от Петропоља, К. к. делегациалнога војничкога суда у Падуи капетан - авдитор, племић Рватски из Загреба.

Божо Кнежевић Ђикановић, компација градско-Млетачки стража капетан - командант, грађ. Которски, из Црне горе из Грађана.

Василије Лубардић, великокуп. ц грађ. Млетачки, из Ерцега Новога. Герасим Катурић, ћ. к. пенс. подполковник и гвоздене круне кавалер, из Рисна у Луци Которској. Ђорђије Живковић, ћ, к. пенс, мајор, из Новог Ерцега у Луци Которској. Јован Кујунџијћ, прговац, из Ливна

[ocr errors][merged small]

Јован Матишоровић, морски капетан, из Ерцега Новога.

Јосиф Завршник, при ћ, к. Млет, власти морској капетан - авдитор, из Ријеке у Илирији

Матија Липовац, великокупац и грађ. Млет, из Цуца у Црној гори. Павле Соларић, књижевник, из велике Писанице близу Бјеловара у Рватској

Петар Обиловић, морски капетан, -великокуп, и грађ. Млер, из Ерцем га Новога

Г. Сниридон Шуповић, адвокат Ко- Г. Иван Квеквић, Одески прве гилпюрски.

- Христофор Цвијетовић, великоку

пац и грађ. Млет, из Ерцега Новог. Фредерик граф от Гилфорд, из Лондона.

Муаҹ.

Г. Ђорђије Крестић, трговац. - Јован Димитријевић, прговац, и Вароши Муачке вице биров,

Нови сад.

Г. Александр Нако, прговац. - Арсеније Теодоровић, живописац. Василије Анастасијев Николић, калфа прговачки.

Дије трговац

Иван Магазиновић

Лука Љесар

Марко Андрић

Осијек.

5.

[blocks in formation]

Г. Костантин Бозда, вел. нотар.
с. и краљ. града Осијека, и слаб. ком.
Веровит, шаб. суд. присједател.
Острво.

Г. Гаврило Манојловић, краљ. диштр.
Потиског консултор.
Максим Гојковић, нотар,

Остружњица.

Глигорије Андрејев-Јоанновић, син Г. Вићентије Станковић.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Г. Ђорђије, Милановић, Одески дру- Г. Андрија Георгијевић, прговац

[blocks in formation]

Ђорђије Демешер, шог.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Г. Драго Теодоровић, веникокупац, за Племен. Г. Мијаило Вукотић, војво

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Племен. Г. Бјело Станишић, Њ. Високопреосв. Г. митрополита вјерни тјелохранитељ.

- Груица Лопичић, кнез Ријечке наије. - Ђорђије Петровић Негош, плем.Њ. Високопреосв. Г. митрополита.

- Маркиша Ђурашиновић, војвода Ријечке наије, из племена и мјеста Цеклина.

[blocks in formation]

Г. Аџи - Ђорђије Димитровић, трговац, род. из Маћедоније.

2.

Ђорђије Милојевић Јовић, прг. Илија Брацановић, прг. род. из Србије.

• Илија и Спиридон Поповићи, mprr. - Јаков Миовић, прг.

Лазар Стоисављевић, шрг. род. из Ерцеговине.

Лука Девић, трг.

Косма Петрановић Сламуша.
Крсто Медовић.

Марко Петрановић Сламуша, трг.
Никола Милетић, родом из Србије
Сава Баљак, трг.

Симеун Симић, у служби код. Г.,
Аџи - Ђорђија Димитровића.
Теодор Кулишић, трг.
Теодор Миљковић, Курчија.

Шпалашро (у Далмацији). Г. Сава Кисин, прговац.

A

« PreviousContinue »