Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

вријеме давно прощав ше играо (играла , ло) сам, изиграо (рала, ло) сам, сипао (ала, ло) сам играо (играла, ло) си, изиграо (рала, ло) си, сипао (ала, ло) си, играо (играла, ло) је, изиграо (рала, ло) је, сіпао (ала, ло) је,

млож, број. іграли (ле, ла) смо, изиграли (ле, ла) смо, сипали (ле, ла) смо, играли (ле, ла): спе изиграли (ле, ла) спе, сипали (ле, ла) сте іграли (ле, ла) су,

изиграли (ле, ла) су, сипали: (ле, ла) су. вријеме будуће

јед. број. играћу, изиграћу,

сипаку, играћеш, изигракеш,

сипакеш, arpake, изиграће,

сипаће,

млож. број. іграћемо, изиграћемо,

clinаfемо, играете, изиграћеmе,

спаѓепте, играе, , изиграле,

chgate.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Испина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као serun diа , и. п. оде играјули, пјева копајући, копа "пјевајући, једе спіоје ћи и т. д.; али би се у писању могле узети и за права прічаспија (као прилагателна имена), н. п. играју і її, іграјўка, игра jyke; зашто је и народ ђекоје узео и обратио у прилагаліелна и мена, н. п. пёкула вода, сm аjаhа кошуља, спаваће аљине, пле

мика игла и п. д. **) Тако се и ова причаспија прошавшег времена употребљавају у гово

ру као gеrundia , и по понајвише код савршителни глагола, н. п. дошавши (он, она, око) у кућу рече му; поигравши

мало

Де у го

(conjugatio II. о коме се спрежу сви глаголи, који се

1. наклоненије

вријеме

јед. . прем., запрем, пресём (mpёсем), ttaemen,

мепнем, преш, запрёш, тресеш (тресеш) плетеш,

метнеш, пре, запре, mpecé (mpece),

плёпе,

меппіне, премо, запремо, пресемо (тресемо), плетемо (тёмо), мелінемо, прёте, запрете, пресете (піресете), плетеніе (-ёле, мелнепе, прӯ, запрӯ, пресу:

плелу,

мепіну,

[ocr errors]

LXI

игран (іграпі),

6) с традателна
изигран (тізигра), сипан (сипаты
5. с уш шестви пелно на

саnање.

ње

играње,

него сам

Овога у спрезања глаголи најправилнији , зашпо сви имају у садашњем времену ам, а у наклоненнју неопределеном аши; ово треба упамтитын код њега:

1) Да ђекоји несавршителни глаголи, који со свршују на бам, вам, мам, пам, могу имали двојако у садашњему времену (и у осіпалом, што је од његове чете), п. і по овом спрезању, и по другом (на ем), н. п. гибами гибљем; дозивами дозивљем; узима мн узи ље м; сипа ми сипљем и т. д. К овима иду ђекојн и савршителни н несавршителни , који се свршују на памх на кам, м. п. ще плами шек ем, доше памидошећем; пьесками пљеш п ем (у Босних по варошима и пљешћем), попље скам и попљеш пе ми пi. д.

2) Дами дадем, знам и знадем, имам и имадем, имају по друго спредању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавіше и сhоро проішавше, н. п. (не) дадија, знадија, имадија; дадо, знадо, има до; а по овом спрезању не говори се у полу прошавшегур кремену , осим од имам може се чупи у млож. броју има смо, имаше; ay скоро прошавшие времену говори се и по овом спрезању: да (дасмо, да с пе, да іше) ; зна (знасмо, зна сме, зніше); има (има смо, и мас ме, й маш

ше). 3) Код овог спрезања може се упампипи и за остале све глагое (сва при спрезања), да савршителни глаголи немају (нити могу имали) времёна полу прошав шега, ни дјејствителног причасти и ја са да ти њег времена, ни сушпествителнога на ње (као што је и прије оманупо).

[ocr errors]

сједе; рекавши по узе га за руку; порадивши да ће Бог
и т. д. Ја се опомињем, да се од поли говори и без ши: пошав,
н. п. од винограда пошав (пі. ј. кад се пође) уз брдо има
једна оскору ша; одну ће путем пошав у планину ил. д.
А као причаснија нијесам чуо да се говоре, осим од је сам каже..
се, н. п. бивши кнез, бившем у кнезу і бивши војвода й п..д.

СпPE ЗА ЊЕ, verborum in -e )

у садашњем времену свршују на e м, н, п. изјави пелно.

садашње
број.
дигнем, печем, орем, сніем - м), казујем (Gјем), лијем (Gjёws).
дигнеш, печеш, орш, снајеш (-jёш), казујеш (-jёш), лијеш-ёш),
дигне, пече,

сре, chyje (-1), Kasyje (-je), лије -je),
број.
дигнемо, печёмо(-чёмо), ремо, снујемо(-јемо), назујемо(-ёмо),лијемо(-jёмо)
дигнёппе , печете(-чеше), оріше, снујеше(-јеще), казујепе-реще), лијепе-еше)
дигну, пеку, ру, снују»

Казују,

лију,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

мешнусмо, мепнусте, метнуше, вријеме давно

јед.

прео, 1 ам, запръо,сам, трёсао,сам, плёо, 1сам, ,

, рла, о, е, ёсла, о је, лела,o.jје,

метнуо, сам,

си,

си ,

ула, о, је,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Кла, о.

•Јје,

ала, Јје, ,

,

Рce,
Кле, а,

е, а, су,

ли, е,а») су,

е, а, су,

[ocr errors]

пропавше. број. дигао сам, nèkao,l cam, opao , 1.ca

сам, сновао сам, казi-1 сәм, ліо, 2 са , (-гнуоси,

ала, о гла, о, Јје,

Р'lie, aлa,o, Jје, міла,оје, број. дигли смо,

пекли,

смо, брали, сма, снова-1смо, кази- смо, Айли, смо, (гнули), спе,

спе,

Эсте, вали, сме, е, а, "Jcy, су,

е, а,jcy, будуће. број. дићи ћу (дигнућу), пећи ћу, браћу, сноваћу, казиваћу, лhy, дићи ћеш (дигнућеш), пећи ћеш, дракеш, сноваћеш, казіваћеш, лhеш, дићи ће (дигнуће), пёки бе, браће, сноваће, казівake, Aike;

број. діли Кемо(дигнућемо), пећи ћемо, браћемо, сноваћемо, казіваћемо, лікемо, дићи ћете(дигнућете), пећи ћете, сракете, сноваћете, казіваћете, лheme, діли ће (дигнуће), пећи ће, opake, CHOBake,

сноваће, казвівале, лике.

[merged small][merged small][ocr errors]

дигни,

пеци, ори, снуј, каз ўј, лиј (ли), нека дигне, нека пече, нека бре, нека снује, нека казује,нека лије,

број. да дигнемо, да печемо, да дремо, да снујемо, да казујемода лијемо, дигните,

пецилие, Брите, снујте, казујше, лӣјшелите, нека дигну, нека пеку, нека брӯ, нека снују, нека казују,нека лију, неопределено дићи (дигнуши), пеки, брати, сновати, казивати, липти,

« PreviousContinue »