Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II

Овога су спре.зања глаголи ліако различни, да би и човек могао узео ти све за неправилне према првом спрезању; али према глаголима Грчким и Латинским (и сами други ђекоји Славенски народа) све је ово још сунље и босиље. Кад буде боља згода и више мјеста и времена за писање Српске граматике, онда ће се моћи и они још боље раздијелипи и у редове поставили; а за сад, као поред рјечника, ево овако да и мало прегледамо :

1) Прави су глаголи овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на ем, а у наклоненију неопредјеленом на епи (као код првог спрезања ам-али, и код трећег им - и ми); али такови глагола има у нас врло мало; па и оно што и је, гопово ни два нијесу једнаки у свему, него сваки по себи; ја не знам ни једнога, који би се у свему спрезао овако правилно као прем, осим жіњ ем, па се и од њега причасније спірадапіелно не каже ж њеп, него жњевен (као мљевен). Тако и остали, н. п. ме љем, мље и , мљевен; жа њем, же ти, Жt њевен; y 3 M e M, узел и, узепі ; запнем, запети, запе пі; пењем, пети (и пењапи), пепи (ін пењап); попнем (и попе њем), попе m и (и попењапи), попе пі; кунем, кле I и, кле п; донесем, донијепи (доне. Пи; може бити да би ко рекао идонести), донесо. и доније (доне), донијо (донео; у пјесмама и донесао), донијела, доне нен донијепи ; смијем (с мем), смјем и, см је и смједо, см јео (с миjo), смјела; тако умијем, и сложени од пога: раз у мијем и пд.

2) Текоји на рем имају у наклоненију неопределеном по Ерцеговачком нарјечију ријети (а по Ресавском и по Сремачком ремн), н. - п. запрем, запръо, запрла, запр іn ; пано мрем, прос прем, подуврем, раздрем и т. д. Премима трпии, пір, пръо, првен (а може бити да би ко рекао ипі

и пірпі), 3) ем - спи; ови иду двојако: а) као пресе м, који се свршују на бем, зем, пем, се м, н. п. зе бем, зебао, зебла; гризем, црiн ем, пасем и п, д. 6) као пле пием, који се свршују на дем и шемі, н. п. предем, прео, прела; ме тем, мео, мела и т. д. идем, и ћи (а говори се ђешто и по правилу испи), ишао, ишла; тако и сложени од овога: до 5 ем, доћи, дошао, дошла и т. д.

4) Који се у садашњем времену свршују на нем, они у наклоненију неопределеном имају двојако (и іонајвише су савршителни, немі", вења; Піонем, гинем, прунем, глунем, чезнем, прием и т. д.): а) на ну и, н. п. ме пнем, ме пi нути, ме піну, мені нуо, ме пин у ті1 ; паһо з о вну пін, винну іни, укнутги, ишнупі и, мазну пін, 1 љуљну пін, дуну пін, лунну пі ІІ ПІ. 4. на днем, падну ну н и пас

пін (према па с лin и морало би билиши ладем, али се код, нас већ не говория); логинем, погинуоти, погинун погибо (као да би било погиб. м погил спи и); окренем, окренуші и, окрену и окрепие (као да бit било окре гіп ем, окрес ги и); шако и други ђекоји говоре се двојако, ш. ј. овако , и по пређашњему на си и, н. п. срені нем срепнуп и, и

2

OCIIV

B6

с пија.

Бителна

садашње.

пекули, руки, снујући, казујући,

лийјући, прошавше. дигнувшн,

пекавши, бравши, сновавши, казивавши, ливши, дателна. дигнут (дижен), печен, оран(браш), снсван(-am), казйван(-am), літливен)

елно на ње.

[merged small][ocr errors][merged small]

среті ем срести; ођенем ођен уми, и офедем ође спи и т. д. 6) на нупи (гнути или кнути) и Ки, н. п. дигнем, дигнути и дићи, дигну п диго (диже), дигнуо и дигад, дигнути дижен; макнем, маннупи и мали ,,мі акну и мако (маче), макнуо и макао, макнути (ријешко) мачен; піако, никнути и ники; упрегнули и упреки и п. д. Неколика глагола (на сне м) имају наклоне» није неопредјелено по пређашњему само на ну пти, а вријеме скоро прошаве и давно прошавше двојако као и ови, н. п. писнем, писнути, пи и сну и миско (пише). Писнуо и пискао (писла, ло); тако свиснем, прснем.

5) ем (чем и жем) и, н. п. печем, пећи, пеција ще (може Сити да би- ко рекао и печаше, печаше, као и стрижаше, җежа

ш e; али се мени чини да је овако најобичније, п. і пецијаше, пецијаше, пуцијаше и т. д. ), пеко, пекао (пекла), пеци, печен; спри ак ем, сприћи, сприжаше (не вјерујем да би ко рекао спризијаше, жезијаше), сприго, (с пригла), с прижи, с прижен и п. д. Речем, говори се и по пређашњему рекнем, али рекн упи не вјерујем да би во рекао. На ове је налик (по наклоненију, неопредјеленом) и вршем, врије ћи (ври), вріша, връо, връао (врла), вршен.

•6) Највише глагола овога спорезања имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по првом спорезању (на апи и); и ови су између себе врло различни, али кад се зна вријеме садашње и наклоненије неопределено, опет се не може погријешити, н. п. глоњем, глофи, гло, уһи; глодами, глода, глода, глодао, глодав іни, глодан (глода п), глода іњ e; тако лажем, мага пи; мажем, маза пи; дајем, давати; зобљем, зобами; капљем, капа пи; клепљем, клепами; кољем, клапи; шаљем (шљем), сла и ; иш тем, исками; мекем, метами; вичем, вика піи; мичем, мица пи; пишем, писа II и и т. д.

2) Који се у садашњему времену свршују на ујем, и они (сви гоптово) иду ред овије, што је о њима сад говорено, а између себе су опеши двоја

а) који у наклоненију неопределеномі имају ова п и, н. п. роб ујем, робова пи;ѣев ује м, $евова піи; пргујем, тргова пи; гладујем, гладова пи; кнезујем, кнезова пі и; момкујем, мо, мкова пн; милујем, милова пи: учи пељујем, учитељова пи; зимујем, зимовами ; снујем, снова пи; купујем, куповати; мудрујем , мудровами; псујем, псо ва ли и; путујем, пупова пи; паиг ујем, на шовании ш. д. 6) і вами (ово су готово све несавршител ни, или да речемо један пупі учащателни (учест ни, учесния), verba frequentativa *), н. п. зама ујем, замаива ши; досађујем, доса) ива*

И :

*) Мени се чини да нема управо никакве разлике између глагола неса в'p

шипелније (verba imperfectiva) и уча щателни ie (verba freque in :

[ocr errors]

ни; казујем, казива п и, послужујем, послужива пи; под внкујем, подвикива пи; замам љујем, замамљива ми; да њујем, дањивами; намирујем, намирива пи; записујем, записивапи; упућујем, упућивами; одбацујем, одбацива ши; поручујем, поручива пи; довршујем, довршнващи и т. д. в) имају неколика на увати и на упі и, н. п. пл» ујем, пљува пи; б.

љујем, бљувати; кљујем, кљувати; чујем, чуп и; об ујем, об у ни и.

8) Има неколико глагола овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на jем, а у наклоненију неопределеном на ипи (по трећем спрезању); такови сви у наклоненију повелителном одбаце и, а причастије страдателно млоги имају двојако, н, п. лијем, лиј (мјесто лији *), лит и, лио, ливши, ливен или п, лијење; бијем, биј, би ми, бијен (говори се кашпо и бјен), бијење; пијем, пиј, пи по и, нијен (и пит); кријем, криј, крип и, кривен (икри м); мије м, миј, мипи, мивен; шије м, шиј, шипи, щивен; ријем, риј, ри ти, ривен Хриш).

[merged small][ocr errors]

По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свр шују на им, н. п.

1. наклоненије изјави пелно
вријеме садашње

јед. број.
mic p?м, држим, врm iм, мултим, љубим ,
мјер :u, држиш, вршиш, мўмиш; љубиш,
мјерії, држі,

вртой,
муши,

љуби,
млож. број.
меримо, држімо, врmймо, мутимо, љубимо,
муерше,
држime,

Bimme, мутине, љубине, мјере, држе, врmе , Myme,

љубе, вријеме поху прошав ше

јед. број. mjepa, држа, Bpka,

мука,

љубља, міграше, држаше, врhаше,

мућаше,

љубљаше, мје раше, држаше, врћаше, мукаше, љубљäne,

број. мјерасмо, држа смо, вркасмо, мукасмо, љубљасмо, мј расте, држаcme, Bpkâcme gi мҙһасте,

љубљache, Mjepay, држау, Bpkay, мулау, љубљау,

врије ми е скоро прошав ше?

јед. број. мери, држа

мути,

љуби, м-рі, држа,

врhе ,
м; mй.

љуби, мјері, држа,

вре ,
Mymi,

љуби,

M лож.

[ocr errors]

Bpke,

tiva); зашто је сваки учащателни глагол и несавршителни, а свакіі
несавршителни може били и учащателни.
А голіово би се могло и тизосшавин, па писали само и
ди, ли, би, кри и т. д.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bom

hemis , vel sola absque ulla vocali , syllabam facit, apponitur , ne eadem r lilera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur , e.g. ympbo, sabpa

kamu, lege u.mr-0, za-r• kati. **) Sonos $ et x vix invenias in vocibus genuine Serbicis ; sed utramque Lteran

on yoces peregre adscitas ex alphabeto Cyrilliapo retinuimus.

ШТАМПАРСКЕ ПОГРЈЕШк Е.

У свакој књизи има штампарски погрјешака ; али ја се надам да и у овом вјечнику не ће бити тако млого, као у другим нашим садгшњим књигама. Ево овђе fу назначиши ђекоје мало веће, које сам ја нашао :

весе

Beee.

.

bekva

ам

ам се

[ocr errors]
[ocr errors]

тисе

Птисе

ка

cha

зашто

1) условима: на штампано.. ђе. мјесто. нашл

І тампано. ђе., Mjecmod Бентвати у реду Бенёптапи pf. Код повлачиши impf. Бойжћу код Божји дан Божићу напjесе - полажајник напијесе варење

п.

прашак
у реду
Bekma

премишљәтисе Бідило.

Видило pf.

преобуватисe impf. код виме

придигу приднфисе придигнуз boke уреду

Bike Брачати

Врачапии; прилоњали у реду прислоњсти Грцање

Врцанье ружа код ружичица Ружица код изрезак

- сраслица зашто Козирица у реду Козарица | катеп - срез

капетаң просц Код колачи просци новццима - тарпош новцима

сирацар творило сирац платен лизати Пламен Твони у реду

тоци — меркапи.

Сејему код труд Сријему бадавација мукација бадавација повуни тута

повуци pf.

намамљивати impf. Ўзбайца уреду узбрдица намјеравиње — намеравање намјера- 1 чађење Код чапање чаћење

вање четрное четрнае.. четрнае. нила - напијали била сліоро. спіеро

сторо jaa

насад jaja годуни Читлуксай- години нашинки уреду нашински

бија fr.. : код осуђивати impf. бур а

шкембе бураг OM. оппучати

соколе

—гласоударе. сокола опријебипи им

нија (спр. XXXVII) пјан чина

пијанҷина ијанчина 1меје у склоненију моје

иси

HC

ам

ам

ум

2) у гласу. Овѣе сад није вриједно писати оне ријечи ђе је оппао знак гласоударенија (зашто има такови" ријечи млого, а не чини велике ішлете); него ћу само оне да назначим, ќе знак главоударенија споји криво (други, а не онај који би требало, или на другом мјеспу); па и то само ћу назна. чипи онако, као што треба да буде, а како је наштампано, може сваки виђени у књизи: банаписе, бежан (мјесто бежан), камилија, вече, кбванлук (мјеспo нoвaнлук), кіно, літапій, мажење, масан, милици, млечни. ца, мразитисе, надска кивање, оглавина, одаднити, одaпирацисе, Оливера и Оливера, онако, Осто, отрескаптисе, помешаши, потпомоћи, разгријати, Топчидер, пірнулии (н. ii. вапіру), пурчали, угарнице, угарчик, двилеши, чарапчина, пелана, штокоји (и шпоноји);

і пушка у II, : склоненију мјеспіо пушка
Књиге
(у род. јед.)

књиге
змијо (у зват.

јед.)

Змајо жушој у I. склон. у д. јед.

Amழி жупоме

жупоме свију у род. млож,

свију ужи на спирани XLVI.

ужи даљи

дами пањи

пањи јачи

јачи

с.

« PreviousContinue »