Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

жати.

Длачица, f. dim. у. длака.

Добm, f. l der Gewinn, luo Длије то, р. (Ерц.) глијепіо, давсtете. Добіліак, пка, m.j crum. ciiell, der Meifel, coelum.

Добипти, бијем, v. pf. 1) gewinnen, Дмнimap, m. vide Димитрије.

vinco. 2) gewinnen, lucror. 3) bekoms Amimpa, f. Frauennamé, nomen fo men, accipio. minae. cf. Міпра.

Добјеглица, f. (Врц.) февојка, која Дневи (сп.) vidе дању:

добјегне (п. ј. сама дође) за мом. „Дневи леже, а ноћу путују – ка; по се догоди кад родитељи Дно, р. беr Водеп, оruno, 3. 3. сі. не даду bевојци поки за кога она nes Gefäßes, fundus.

ofе, а она не fе за кога је они До, дола, р. Node долина.

дају. То су понајвише рђаве ће. До, ) bit, ad, usque ad. 2) vidе осим : војке: зашто пошпена ђевојка, „Бојни ли се још кога до Бога ? и од поштена рода, не ќе стоје Доба (Cenit, po дoб ?), pie 3eit, tempus : родитеље и браћу осрамошити. У

глуво доса; послено доба; ве Србији добјеглица дође управо черње доба; у ово доба године; момку у кућу, па је онда одведу жена на том доба (m. i. готова се у какву кућу момачком роду, те породили) ;

памо стоји док се не вјенчају; а „Које ли је доба ноћи ?

Сријему и у Бачкој дође поповој Рекла ми је драга доћи

кући и онђе споји док се не вјенРоди мајка два нејака сина ,

чају. „Узло доба у гладну годину

Добјежати, жим, у. pf. (Ерц.) зи» добавити, им, у. pf, што vеrfфаf flieben, confugio. fen, procuro.

Добјеки, бјегнем, (Ерц.) vide дoбjeДобавитисе, имce, v. г.

pf. чега,

eta rrus erl.ingen, consequor :

Добовање, п. Сав grоmmeInt, tympani „Пења коња крај зелена луга

cantus. „Не би ли се добавно друга —

Добовати, бујем, у. imрt. trommeln, Добављање, п. Bas Berfeafen, com tympano cano.

paratir ; das Bekonimen, consecutio. Добош, m. Die krommel, tympapm добављали, ам, v. impf. perfфаffen,

militare, procuro. ,

Добошap, m. per kаmbоur (3rommel. дзбављаписе, ам, у. r. impf. etlana fФläger), tympanista, , gen, consequi.

Добошарев, ва, вo, vide дoбoшаров. Добављали, ам, у. pf. geflenbert Добошаревица, f. vіdе добоишгаровица.

kommen, adveuio lente et negligenter: AogowapoB, Ba, Bo, des Trommel. „Када врља једва добаврља —

schlägers, tympanistae. Добар ( comp. бољії), бра, po, gut, Добошаровица, f. Die Zambourfeau, bonuo.

uxor tympanistae. Добацивање, п. 2) бав феrbeimerfen, Добошарски, кa, кo, 1) Xambours, adjectio. 2) das Treffen (Erreichen im tympanistarum. 2) adv. wie ein Dams

Sieinwurf, adsecutio in lapidum jactu. bour, more tympanistae. Добацівапiн, цујем, v, impf. ) bet. Добра, m. (Рес. и Срем.) vide Добро. beimerfen, adjicio. 2) genug weit wers Добрава, f. Slup in per Шабачка наија: fen (im Steinwurje), assequi metam „Купи војску до воде Добраве lapide.

Добрашин, m. Mannsname, Добацити, им, т. pf. :) bеrbeimerfen,

viri. adjicio. 2) genug weit werfen, assequor Ao6puja, f. Frauenname , nomen fe

1:pide. Добеглица, f. (Ресь и Срем.) vidе добје. Добрило, m. SXannéname, nomen viri. глица.

Дс бриловина, f. намастнир, у Ерце. Добежали, жим, (Рес. и Срем.) vide говини (може бити да је сад и добјежами.

пуст ?). Дібеби, бегнем , (Рес. и Срем.) vide Добрина, f. Bite, bonitas (miro пие добјећи.

ală Euphemismus gebraucht, f. B. He Добірање, п. 2) бав ®ewinnen, eiegen,

знам која му је добрина was ibna victoria. 2) бав Феріппен im panel, Добрићево , п. намаспир Ерцегови

feblt, dem Kranten). lucrum. 3) das Sekommen, acceptio. ни (може бити да је сад и пуст ?). Добівати, ам, v. impf. 1) gewinnen, Добрицца, m. Лаппвпате, pomen viri. vinco. 2) ne minnen, lucгог. 3) betomДобричина, m. (augm. р. добар ?) cin асt, accipio.

lieder Mann, lepidum caput.

nomen

midae.

HMce

2

[ocr errors]

Добро, т. дав ut, bonum.

Довікапти, вичем, т. pf. errufen, adДібро, m. (Ерц.) hyp. 9. Добросав.

sequor vocando. . Дібро, qut, bеnе.

Довиливање, в. дав $rrufen, appella16poboje, m. Mannename, nomen viri. tio, vocitatie. Добровољан, љна, но , guter gaune, Довиківати, кујем, т. impf. errufen, hilaris.

adclamo. 406pobýk, m. Mannsname, nomen viri. Довиписе, вијемсе, т. г. pf. домисДобродошница, f. чаша вина, или липисе чему, еrfinnen, excogito.

ракије, што се даје ономе, који Довiimлапи, ам, v. pf. berantreiben, дође, за добро дошао: „добро cogo (oves). си ми дошао“ (ако се рече кад Довлачење, п. 1) бав беrbeifФерреп, му се пружи чаша), беr sideomm, attractio. 2) das Herbeiführen, advecpoculum salutatoriam.

tio. Apocab, m. Mannsname, nomen viri. Довлачипи, им, v. imp.. 1) bеrbeifФleps Добресретњик , m. Віüdafino ! ( 418 pen, adtraho. 2) herbeiführen, advebo.

Euphemismus, wenn die Mutter ein Aobnáunmuce, v. r. impf. rich Kind ausschilt), albae gallinae filius. herbeischleppen, ventito leute. Добросрењица, f. Фай 2Beibliфе роп Доводити, им, v. impf. berführen, добросретњик тав таn febe.

adduco. Добресрећник, ш. vіdе добросре. Довођење, п. бав феrbeiführen, ad

ductio. Добросрећница, f. vіdе добросрепі. Довожәње, п, ) бав реrbeiführen, adњица.

vectis. 2) das Herbeifahren, advectio. Доброта, f. Sie Wiite, bonitas. Довізити, им, v, impf, bеrbeiführen, добротвор, ш. беr Buttpäter, bene adveho. factor.

Довозицисе, имее, т. 1. impf. bеrbit Доброчинац, нца, m. per Butthäter, fahren, advehor. beuefactor,

Довоља, f, намастир у Ерцеговини Доброчинство, р. дав 23obitbun, be (може бити да је сад и пуст ?): 'neficentia. .

„и Довољу близу горе Црне -Добробуд, да, до, рon gutem a. Довољан, љна, но, зuftiepen, conturell , bonae indolis.

tentus. Дова*, f. Art Bebet per Sürten, certa Довољнө, genug, satis.

Довратник , т. дирек до врата,

die Дорабини, им, т. pf, eroden, allicio, Pfoste, postis. pellicio.

давргнути, нем, vidе доврћи, Доваљати, ам, v. pf, bеrаnwälgen, Довребапти, ам, v. pf. eriauerit, auadvolvo.

cupando deprehendo. Дова, m. Ber Crreib, ut assequi po- Доврћи (говорисе и довргнупи), врr. tui etc.

нем, vidе добацити. „Према себи ударио Mey

Довршетак, шка, m, Die 3 olenbung „На довалу по бијелу врату

absolutio. Доватање, а. а) бав реrlаngеn, por- Довршивање, . дав 23elenben, per

rectio. 2) das Erreichen, assecutio. fectio. Доватапи, ам, у. impf. 1) bеrlаngеn, Довршівати, шујем, v. impf. volen

porrigo. 2) erreichen, assequor, attingo. deg, perficio. Діватипи, им, т. pf. 1) bеrlаrtgeit, Довршими, им, v. pf. volensen, abporrigo. 2) erreichen, attingo.

solvo. Довде (п. ј. до овде), аdу. loci, bi bie. Довући, вучем, v. pf. 1) bеrbеisieben, her, hactenus:

adtraho. 2) herbeiführen, adveho. Довести, ведем, ү. pf, perführen, Дов убисе, учемсе, т. г. pf. jih bеr. adduco.

þeildleppen, se trahere, trahi. Довести, зем, v. pf. fertig liten, ab- Догађај, m. Die Begebenheit, eventus. solvo acu.

Догађање , . Dав $reigner, casus. Довести, зем, у. pf. Беrführen, ad. Догађали, ам, y, impr. trefen, incido veho.

in casum, Довестисе, земсе, т. г. pf. gefabren Догађаписе, асе, т. г. impf, ft ets kommen, advehor.

eignen, accidu. Довече , auf pen 216eno, in vesperum. Догазилія , им, . pf. bеrbеіmаtеn, adДовијање, р, дав Norfinnen, excоgіtаtіо, venti per sum--n, vives etc. Довијапишсе, јамсе, ү. г, inpf. jinne, Догамбапії, ам, v. pf. Babergeyatfheit meditor.

komnien, adveuio vacillanti gradu.

Turcarum prex.

пеп, ассido,

по

ardeo usque

дегања, f. (сп.) Der Raufmannѕtабен, же побложII различном правом и taberna :

цвијећем тако, да јој се кожа не „Од догање једне те до деуге — види није ни мало, и то се зове „На догању перзибаше Мује

додола (начинила се као додола Доглaвник, m. Die 3mente Perfon (na реку ђевојци, или жени, која се

dein Oberhaupte), secundus a principe. млого накипила по глави) : па онда Догналти, ам, v. pf. bеrbeitreiben, adigo. зађу од куће до куће. Кад дођу Договарање, и, Die Seratbung, delibe пред кућу, онда додола игра сама, ratio.

а оне друге bевојке стану у ред и Договаратпісе, амсе, т. г. impf. (1) пјевају различне пјесме ; потом до. berathen, delibero.

маћица", или друго какво чељаде , Asrocôp, m. der Kathschluß, consilium. узме пун котао, или кабао, воде, Договор куке не обара.

пе излије на додолу, а она једнаДоговоритисе, имісе, у.г. pf, jih vers но игра и окрећесе. у додолским abreden, cousilium capio.

се пјесмама припијева на крају уза Договорно ,' einlimmig, uраnimi con сваку врсту: ој додо! одоsilio.

доле! н. п. Догодили, им, v. pf, treffen, ereather, „Наша дода Бога моли, ој додо ! offendo. .

ој додоле! Догодитисе, имce, Y. г. pf. ф ereigа „Да удари росна ниша, ој додо! ој

додоле! -Догонили, им, vide дofеривати. Додоле играју у данашње вријеме Догоњење, р. vіdе доћеривање. голово по свој Србији, а особипо Догорепи, ри, (Рес. и Срем. ) vide од Ваљева доље к Тимоку. По Сридогорјепін.

јему , по Бачкој и Банату Догорјели, ри, v. pf. (Ерц) беспер играле су до скора, па су нови свешbis

пеници забранили и искоријенили. Догрдети, дим, v. pf. (Рес.) папереи, Додолскій, ка, но, н. п. пјесма,

п Догдипин, дим, v. pf. (Срем.)}зи реrѕ додоле. Догрђели, дим, v.pf (Ерц. Jorieвen Донсети , жањем,

уіdе дожњеши, anfangen , taedere me coepit.

Доживети, вим, v. pf. (Pec.)

erleben, Догустилін, сти, у. pf. коме, in Ber: Дожнівили, вим, v. pf. (Срем.) } videos

Legent eit, in Die Reттe bringen, ur- Доживљепти, вим, v. pf. (Ерц.)

geo, ad angustias deduco, circumvenio. Aombéeade, 1. das zu Ende Ernten, Дода, f. hyp. у. додола.

messis finitio. Додавање, о дав реrbеі», фіnѕugeben, Дожњевапи, ам, т. impf. 8u &nce porrectio, additio.

ernten, meto (absolvo messem). Додавали, додајем, v. impf, bеrbеіг, дожњепти, њем, v. pf. Die gente youhingugebeil, addo.

enden, finire messem. Додапак, шка , m. Die Bugabe, addi- Дозвапи, дозовем, v. pf. 1) errufen, tamentum.

advoco. 2) herbeirufen, advoco. Додали, ам, v. pf, bingugeben, addо. Дозвалисе, зовемсе, v. pf. in sich Додвериписе, имce, vidе удвори gehen, besser werden, ad frugem redeo.

Дозивање , n. Bas reufen, бав 5eru. „И тешко се кнеже додворио,

fen, advocatio. „За свашто се умолипі” могаше Дозівати, ам (и дозивљем), v, impf. додијали, ам, у. pf. verdrießen, tae berbeirufen, berufen, voco. det: додијало ми је.

Дознавање, п. das Erfahren, exploДодиркивање, д. Вав Зеrübrеnt, con ratio. . tactio.

Дознавали, најем, т. impf. erfahren, Додиркивали, кујем, у. impf, bеrüb. rescio. ren, contingo.

Дізнатин, ам, v. pf, erfahren, rеѕсio, Додйонупи, нем, v. pf. Derübren, Дозретін, рим, v. pf. reifen, maturor. attіngo. .

Доигравање, п. Фав 8efprungen a Хопія Додiрнутисе, немсе, у. г. pf. кога, meu, adsaltatio (?). или чега, bеrübren, attinso.

Донгрівати, ам, v. impf. gefprungen Додола, f. cf. додоле.

konimen, advento saltaus. Дедоле, f. р. неколико ћевојака, које Долігралин, ам, у. pf. gesprungen komna љепти, кад је суша, иду по селу од

advenio saltans. куће до куће , не пјевају и слупе Дoнстa, зaнcпa, wireli, certe. да удари киша. Једна се ђевојка Донсти, дођем, rіdе доћи. свузе са свим, па се онако гола уве. Доилање, л, үdе доварање,

писе:

men ,

До итами, ам, vide дoвaтати.

Докусуривање, п. Зав Calviren, solutio Дипити, им, vide дoвaтитли.

residui. Дојаати, дојашем , vidе дојами. Докусуривали, рујем , v. impf. falbi. Дојавипи, им , v. pf• н. п. овце, п. і. ren, solvere residui. довести овце (идући пред њима) Докусуритн, им , v. pf. fatoiren, pola kyfiu, herbeibringen, adduco; (vom lends bezahlen, solvere residuum.

irten, bеr роr ben Gфаfеn bеrgеbt, Докучнівање, в. vіdе доватање. die ihın folgen) .

Док учнівапн, чујем, vide дoваліати. Дојайвање, п. "бав беrbеіreiten, ade- Докучити, им, vide дoвaлпити. quitatio, adventus in equo.

Дола, f. dim, p. долина. Дојайвати, jayјем, v. impf. geritten Долагапи, лажем, v. pf. .) fit au. kommen, adequito.

lügen , satis esse mentitum. 2) lügens Дојакотињи, ња, њe, vidе досадашњи. hafte Nachricht hinterbringen, defero Дојали, дојашем, v. pf, bеrgеritten mendacium. .

konimen, adequito, advenio equo vectus. Aonarubane, n. das lügenhafte Hinters Дојење, дав Саидеn nutritio (laetatio) ? bringen, delatio mendax. Дојиља, f. vіdе дојкиња.

Долагнівати, гујем, v. impt, Tüsena Дојиплі, им, v. impf. fäugen, lacto, ma haft hinterbringen, defero mendacium. mmam praebeo.

дулажење , п. бав Жоттеп, ventitatio. Дојка, f." (ст.) vide сиса:

Долазак, ска, m. pie Antunft, adventus. „Узраспоше дојке у њедрима, — Долазити, им, v. impf 1) tom men, „Дојке расту, прслуци пуцају yenio. 2) долазии вода, fф wіlt, creДојкиња, f. Die amme, nutrix.

scit flumen. Дојчин, m. Rain&name , nomen viri. Долајали, јем, v. pf, bеrbeibelet, Док. bів, usque dur, dum.

advenio latrans, Доказати, кажем, v. pf. 1) begreif. Долакташ, m, einen Cllenbogen Tang -,

lich machen, facere perspicuum. 2)heim cubitalis (i. e. penis) in der mit der lich sagen, hinterbringen, defero, de gehörigen Geberde begleiteten Redensa nuncio.

art: ofеш долакташ, и fpotten Доказівање , п. дав ©rfagen (Begreif= abzuschlagen, vin' tibi dem

lich machen), curatio ut quis rem norit. Adrama *, f. das serbische lange Unters Доказивати, зујем, v. impf. 1) без kleid, worüber der Gürtel kommt, greiflich machen, facio perspicuum. 2) tunica (?). hinterbringen, denuncio.

Доламелина,

f.

augm. Ф. долама. Докасати, ам, y. pf. gеtrаbt Rom: Дуламица, f. dim. р. долама. men, tolutim advenio.

Долап (долаф), т. (у Србији ну БоДокасивање, бав феrаntrappen, ad сни по варошима) en kаftеn mit ventatio (equitantis).

Thüren, cistae genus. Докасивати, сујем, v, impf, bеrаn= Доле, (Рес. и Срем.) vidе доље. trappen, advento equo.

Долелање, п. (Рес. и Срем.) vidе дом Докасківање, n. dim. 9. докасивање. лијепање. Докаскивали, кујем, dim, p. дока- Долёпати, лећем, (Рес. п Срем.) vi

de долинјетати. Докле, 1) fo weit aiв, quousque. 2) (о Долелети, пим (Pec.) angeflogen lange als , quousque. 3) wie weit, mie Anemma, IM (Coem.)

Роттеп, lange? quousque.

Долкети, лепим (Ерд.)| advolo. Докна, f. "Хrauenname, nomen feminae. Долибаша т. онај који сједи у горДоко, m. Rann&name, nomen viri. њету челу, per Cen erften Ciѕ аn bее Доколан, лна (и докона), но, 3eit тря Tafel einnimmt, qui primum locum

zu habend, cui tempus est : hnjecam occupat in triclinio. доколан.

Долибашин нa, нo, See дoлибаша, Доколенице, f. р. (Рес, и Срем.) vi illius qui primum locum occupat. dе докољенице,

Долівање, р. (Срем.) vidе дольевање. Докољенице, f. р. (Ерц.) 24rt tüdəе. Долівали, ам, (Срем.) vidе дољевали. ner Strümpfe, tibialium

genus. Aonijamy, jar, v. pf. ausfuchien (von Доколапи, ам, у. pf, 2) 8u &nnе grа. лија ) т. і. 3d &nbe fern mit feinen

ben, perfodio. 2) ergreifen, apprehcndo. Fudyškünfen, deprehendor: E nujo! Докопатисе, амсе, г. pf. чега,

сад си долијала etwав ermifфеnt, apprehendo. Доко- Долијепање, р. (Ерц.) дав Зufliegen, паосе као fелав капе.

advolatio. доксап, т. pie altane, Ser 4ttan, ѕо. Долијепіали, јећем, v. impf, (Ерц-) larium , subdiale, moeniauum.

berbeifliegen, advolito.

[ocr errors]
[ocr errors]

у.

ваписе.

Дликовати, кује, т. impf. коме шпа, Домислитисе, имce, v. . pf. чему. alijehen, decet.

Rath shaffen, expedio Долина, f. бав xbat, vallis.

Домишљавање, п. Рав Хафтenter, Долиница, f. dim. р. долина.

Ueberliaen, cogitatio. Долипи, долијем, v. pf, you giegen, Домишљаваписе, амce, v. г. impf. inpleo.

nadirinnen, cogito. Долица, f. dim. 2, дола.

Домишљан, т. (fфеrshaft bеr ediafə Дољани, m, pl. вароші у Македонији ferath, plenus consilii.

(или у Бугарској ?). Приповиједају Домишљанов, ва, во, Вав ефafecath, да су отприје бивали велики пана

consilii pleni. Ђури на Доњаница :

Домніљање , p, vidе домишљавање. „Плави Зумбул аде на Дољане Домішљалисе, амce, vidе домишља

„Радоване, кад ћеш на Дољане ?. Adve, (Epu) 1) unten, infra. 3) bine AomobuHa, f. Haus und Hof, das Bes unter, infra.

rißthum, armenta et praedia. Дољевање, . (Ерц ) Bas Bolgiepen, im. Домоли плисе, имce, vidе умолиписе. pletio.

Донде (до oнде), bis portbia, usque Дољевали, ам, у. impf. (Ерт ) volgies illuc. feu, impleo.

Донекле (у Сријему и у Бачк, говоре Дом, m. Вав баив, domus : како спе ндонн кле), biв auf eine genijfe на дому ?

Stređe, usque aliquo. Дома, 1) 3u paufe, domi. 2) паф Таи. Донёпи (доңёти, донести), несем, fe, domum:

(Рес. и Срем.) vide дoнијети. „Смиљанићу домaдeр се наћи Донијепи, несем, донијо (донијела, „Ајде мома да идемо дома

10), v. pf. (Epu.) bringen, adtero. Домадар, т. vidе домаћин. cf. на- Деникле, cf. донекле. пијање.

Доноснити, им, v. iuipf. 1) bringen, Домазлук, m. mae bei pauje bleibt, adfero. 2) ertragen, erlauben, fero, nicht feil ist, quod domi servatur (de permitto: доноси ми вјера, mein grege).

Glaube erlaubt mir$. Домамили, им, v. pf bеrbei bereben, Доношење, п. Вав Зringen, adlatio. pellicio.

Доњак, m. н. п. камен воденични Домалії, fa, ke, pauss, domesticus;

der untere (š. B. Müblstein), inferior. домаћи, ріе фаивgenoffen; домаћи Доњй, ња, ње, беr untеrе, inferior. љеб, фаubept.

Доњеземац, мца, m. Der Цnterläидеr, Домакин, ш, беr pauberr, paterfami homo terrae inferioris. lias.

Доњіземски, кa, кo, 1) иnterläncija, Домакинов, ва , во. Бев фавқеrrn, terrae inferioris. 2) adv. more terrae heri, patris familias.

inferioris. . Домаћица, f. Die фацбfrau, materfa- Допадање, п. 1) бав феrbеieilen, adcurinilias.

. 2) das Faden ins Unglück, u. l. m. Домаќичин, на , to, per paufeau, acceptio mali, vulnerum, 3) das Gefal. matris familias.

Ten, probatio. Домашање, т. бав Crreiben, contactіо. Допадати, ам, т. impf. 1) bеrbеіlаuѕ Дімашали, ам, v. impf. erreichen, fen, adcurro. 2) faden ino llnglück, altingo.

adfligor : допадали рана, муке. 3) зи Домашини, им, v. pf. cercieit, at Theil werden, obtingo, in manus venio. tingo.

Допадаписе, амce, v. г. impf, gefal. Домашњи, ња, њe, vidе домаћи. len, placeo, probor. Tuniem, m. Wurfweite, teli jactus: Aonapkibabe. n. das Şerlaufen.

убити (из пушке) на домеп, Дапарківати, кујем, v. inpf. berlol: Домепак, пка, ш. per Зufap, addita fen, adcurso (?) meatum.

дәпаспи, паднем, v. pf. 1) bеrbеі. Домешање, p. 2) Вав 3ufegen, additiо. laufen z. B. zu Hilfe, accurro. 2) falo

2) Das Ebèn : so': weit werfen, aequalis Іen (inв Иng lüt), доціаспи рана,муке. jactus.

3) zu Theil werden, obtingo: QBO MU Домепан, мекем , v. impf, 1) bins је допало. 4) глас допаде, fфneg

zuseßen, addo 2) eben so weit werfen kommen, advolat. (1m Steinburf), aequаli distantia jacio. Допаспійсе, паднемсе, т. е. pf, gе. Дәметнупи, нем, v. pf. 1) hinzureßen fallen, placeo, probor. adlo. 5). ebex fo wеir wеrfеn, aeque Допеваши, ам, (Рес, и Срем,) vida Jonge jacia,

допјевацій.

1

Sus.

« PreviousContinue »