Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

*Кенидба, f. biе Феurat, matrimonium :
има сина на женидбу. — У Србији
и данас доспа пупа испросе и до-
веду ђевојку, а нипи је момак ви-
ђео њу, ни она момка, него се ро-
дипељи гледају и договарају. Кад
опац жени сина, он не гледа по-
лико на ђевојку, колико на људе
од какови је, нипи ђевојка смије
казапи оцу, или брапу, да не ће
поћи за онога, за кога је он даје.
Тамо се још не праже новци уз
ђевојку, него се за њу дају, н. п.
брапу чизме, или ђечерму, мапе-
ри какву аљину, пако сеспри, и
свима оспалим по нешпо, а осо-
бипо новаца у кућу. У Србији су
прије неколико година пако млого
искали за ђевојке, да се сирома
новек није могао ожемипи: запо
је Црни Ђорђије био издао за-
повијесп, да није слободно иска-
пи (ни узепи) за ђевојку више од
једнога дукапа.
На два, или на при, дана прије,
него ће поћи по ђевојку, зађе по
селу чауш, или ђе вер, с чупу-
ром накићеном цвијећем и новци-
ма Сребрним (по варошима и злап-
ним), пе зове у свапове; кад до-
ђе коме у кућу, а он пружи чу-
пуру и каже: „Поздравио је (како
му о уде име), да му дођеш cјутпра
(или преко ““ у свапове.“ Онај
му каже да ће доћи, или да не мо-
же, па узме чупуру пе се напије,
и привеже на њу пару или грошић,
или други какав новац. Ако ономе
понеспане ракије у чупури, а он
заишпе, ђе зна да има лијепе ра-
кије, пе допочи.
У сваповима мора бипши кум,
ђе вер, с пар и сва п, прику-
ма к, војвода, ча у ш, и га д-
ља р , а оспали сви се зову пу-
с по сва п и це, или (као у шали)
и а би гузице Кума преба да „ЗОВНе
жеников опац или орап, или сам
женик. Који се гођ зовне на кум-
спво, он преба да пође: ако је
спари (кршпени) кум, он већ зна.

да му ваља ићи; ако ли кога наново куме, он преба да прими Бога и све по га Јована, и да пође, али кршпeнoга кума није слободно мијењапи, или га морају пипалпи и опрошпење искапи: зашпо он може уклепи у паковом догађају. Ђевер (ручни) понајвише бива когођ од рода (брап или братучед) женикова; ако ли није од рода, а оно је какав познаник његов, с којим се он пази. Ђевер може бити и дијепе од по година, но обично бивају велики момци, а кашпо и људи ожењени. Ђевер иде кашпо и на просидбу. Он прими ђевојку од брапа (обично је да брап, или брапучед, ако не ма брапа, изведе !“ и да преда ђеверу) и доведе је пе пољуби у руку кума и спарог свапа, и оспале свапове и све људе који се онђе нађу; он пупем држи под њом коња, и чува је да не би пала; код женикове куће, доклегођ праје свадба, двори с њом кума и спарог свапа, срепа и испраћа људе, који долазе на свадбу, и спава с њоме и прије вјенчања (у Србији воде невјенчану ђевојку, па је вјенчају код женикове куће), и послије доклегођ не сведу момка и ђевојку. Спари је свап као спарјешина у сваповима. Прикумак дође с кумом, и он носи барјак (у Србији и данас иду, свапови с баpјаком и под оружјем, као војници). Чауш виче да се свапови опремају, збија шалу (говори све шпо му на успа дође), приказује часп и дијели дарове; он преба да је врло шаљив и смијешаш: у рукама има наџак, или 6уздован, пе лупа које у шпо, за капом има ПО НеКОЛИКа лисичја , или вучја, репа прибодена, а кашпо и по неколике кашике зађевене. Гадљар свира у гадље. По неким мјестима (као у Србији и у Босни по варошима, а у Сријему и у Бачкој и по селима) иду и је н ђ и 6 у ле (m. j. жене, да није ђевојка сама) са сваповима. Женик има за капом прибодену бијелу мараму (кад иду по ђевојку једну, а кад иду с ђевојком има и и више: прибоде му пуница и којекакве нове пријапељице), пе му виси низ леђа, а ђевер има за капом ружу (праву, или начињену).

. Кад *}, ђевојачкој кући, женик сједе ниже кума (кум сједи у гор

њем челу), но пај од спида нипи смије шпа проговорипи , нипи може јеспи, него све гледа преда се, а пунице и пријапељице прибадају му мараме за капу, међутим ђевојку облаче у вајапу, и она једнако плаче и опрашпасе с другарицама; прије него је изведу, завјесе је великом бијелом марамом (авлијом, авлимарамом пако, да је нико не може виђепи каква је у лицу, и пако завјешена споји докле је гођ не сведу с момком. Когагођ свапови срепу на пупу (ишли с ђевојком или по ђевојку), они га часпе вином и ракијом, а ђешпо изиђу и сељаци пред њи, кад иду кроз село с ђевојком, и изнесу часп (леба, печена меса, ушпипака, пипе, ракије и вина) пе и понуде и часпе. Кад доведу ђевојку пред женикову кућу, онда изиђе јепрва носећи у десном наручју мушко дијепе (након че), а под лијевим пазуом прубу плапна : дијепе дода ђевојци, пега она опаше црвеним концем, или панпљиком, а плапно проспре за собом из куће до ђевојке; попом јој додаду решепо са свакојаким житом, пре заграби неколика пупа руком и баци преко себе; кад је скину с коња, а она оним плапном уђе у кућу. На неким мјеспима унесе ђевојка и наконче у кућу; а у Бачкој узме прикумак ђевојку, с кола и унесе у кућу, у кући јој даду преслицу с куђељом и с врeпeнoм, пе њом удари у свачетири зида кућна , по пом јој мепну под свако пазуо по један љеб, а у успа мало шећера, па јој даду у једну руку спакло вина а у другу воде, пе унесе у собу и

[ocr errors]

Ђевојка се једнако (још од како је изведу) поклања до земље, кад оће кога да пољуби у руку, и поIIIППО Гa пољуби; кад сваплови пију и кад напијају; пупем кад иду кроз село ; и послије свадбе годину дана (или док не запрудни) морасе пако поклањапи и љубипи у руку свакога, који дође кући.

Прије свапова дођу мушптулугције (двојица, и по понајвише зепови) на муштулук, и избаце по неколике пушке (у Србији пуцају пушке у сваповима и дан и ноћ, а особи по кад сведу момка, и ђевојку", и кажу, да иду свапови и воде ђевојку. Мушпулугџијама пре

« PreviousContinue »