Page images
PDF
EPUB

Забрајатисе, јамсе, т. г. impf, i see. Завалипт, им, у. pf. 1) за Водеn mäl. zählen, fallor in numerando.

zen, humi volvo. 2) durch etwas Hins Zápan, m.ein gebegter oder auch offener gemältes wersäunen : завали градину. 3apana, f. Wald, in dem der Bolzschlag 3) cf, захвалити. verboten ist, silva septa.

Завалилцсе, имсе, т. г. pf. 1) (1) Bats Забранити, им, т. pf. реrbieten, pro niederwälzen , convolvere se. 2) fi hibeo.

rühmen, gloriari : Забрањивање, п. бав 3erbieten, pro „Завалисе жути лимун на мору: hibitio.

„Даңас не ма нијима љепше од мене Забрањивали, њујем, т. impf, bеrbie. Заваљівање, п. 2) бав 28alsen, voluten, prohibeo.

tatio. 2) das Verwälzen, conseptio, Забрблати (забрбљати), ам, v. pf.

3) cf. захсалити и захваљивање daherplappern, obblatero. Забрдњача (зібрдњача), і, на разбоју •Заваљівати, љујем, v. impf. 1) nieper.

wälzen, voluto. 2) verzäunen, conseкао мала гредица, што споји од

pio. 3) cf. захвалили и захваљIозго преко стапивица, е о њој

вами. висе шипила и брдила.

Заваљиватисе, љујемсе, т. е. impf. 3a6pke, 1. Gegend binter dem Berge, transmontana regio.

fich umherwälzen, volutor. Забрежје, п. Dorf икә фаngе аn bеr Заварата, ам, v. pf. н. п. коме очи, ©ave, unweit Лалеж:

eines Augen täuschen, fallo oculos ali: „Вино пију Српски капетани

cujus. „На Забрежју украј воде Саве Заварчили, им, т. pf. Ben Sortgang Забрекнуши, цем, v. pf. angieben (орт (8. B. einer Wunde) verwehren, cohiber

ausgetrockneten Gefäße, das man ins progressum, н. п. заварчити (тра9Baffеr ftеlt), irrigari: кад се кабао

вама или бајањем) какву бољепицу расане на сунцу, па не може да да не иде у напредак, него да уда. држи воде, онда се метне у воду

Рин на праг. Традљивца у почетку да забрекне.

заварче бащином, или из путике, забринути, нем, v. pf. кога, іn Cors да не краде више. ge verseßen, curam injicio.

Заватање, п. Вав ©фёpfen, haustus. Забринулисе, немсе, v, г. pf, bie Be. Завапати, ам, v. impf. fф дүfen, haurio, sorgniß bekommen, iu curam incido.

Заватипи, им, v. pf. fфöpfen, haurio, Забркати, ам, v. pf. 1) реrmеngen,

воде, кашиком јела, чанком жипа. misceo. 2) verwirren, misceo.

Завежљај т. 11) etwas Eingebundes Забројити, им, v. pf. Derzählen, fallo

Завезак, ска , m. Плев, 3. 8. @eti im Sit: (aut fallor), in numerando.

chel. 2) der Merkencten im Tüchel selbst, Забројилисе, имce . v. г. pf. jtd set=

nota, cf. узао, zählen, fallor in numerando.

Завезати, вежем,v, pf. Weebinjen, colЗабун човек, забун жена, verblüfft,

ligare. perturbatus.

Завезивање, п. бав деrbinseit, colliЗабунити, нм, v. pf, bеrmіrren, ver. Забезйвати, зујем, т. impf. реrtіntеп,

gatio. blüffen, perturbo. Забуњивање, п. Вав Веrbluffen, pertur

colligo. batio.

Заверак, pha, m. (Рес, и Срем.) vide Забуњивати , њујем, т. impf. perbluf. завјерак. fen, perturbo.

Завериписе, имce, (Рес. и Срем.) vide Зава, f. (у Сријему и у Бачкој) vide

завјериписе.

Завес, m. (Рес. и Срем.) vidе завјес Завада, f. Ber gant, Brod, discordia :

Завесипти, им (Рес, и Срем.) vide. ми смо у завади; он је са мном у Вавести, ведем, v. pf. 1) binter еtmав

завјесити. завади, Завадитни, им, т. pf. Bertragen, in

führen, duco post — 2) verführen, irres Zwietradt bringen, amicitiam turbo. führen, seduco Завадилисе, имce, уг. pf. fit sertra. Завесли, везем, v. pf, лађу, бав фії

gen, rumpo amicitiam cum aliquo. bei der Ueberfahrt stromaufwärts len: Завађање, р. Вав 3ertragen, Berfein.

ken, adverso flumine dirigo navem. деп , inimicitiarum motio aut susceptio. Завестисе, веземсе, y, r. pf, i дie Gee Завађати, ам, v. impf. н. п. људе, per

fteфen, solvo. feinden, inimicitias movem.

Завеп, m. (Рес. и Срем.) vidе завјеп. Завађаписе, амce, v. 1, impf. рф per. Завепан, піна, но, (Рес. и Срем.) vide feinden, inimicitias suscipio.

завјетан.

заова.

Заветина, f. (Рес, и Срем.) vide за. sich verloben, voto se obstringere. Herk вјетина.

се завјептују (у болести, или у друЗавеловапнисе , ветујемсе, (Рес. и гој каквој невољи) да не једу рибе Срем.) vidе завјетоватисе.

никад у петак и у сриједу, неки Заветрина, f. (Рес. и Срем.) vide зa да после понеђељник, или читаву вјетрина.

неђељу дана каквом свецу. (као н. Завидели, дим, (Pec.) vidе завиђеми. п. св. Сави, св. Аранђелу, св. Пе. Завн дни , им, (Срем.) vidе завиђели. ки Параскевији, Богородичину поЗавидљив, ва, вo, neiрif, invidus.

крову), или да свепікују какав дан. Завиђеми, дим, у. impf. (Ерц.) коме, у Србији свако село има по један einen benciden , invideo.

дан, кога слави и свешкује (и по Заријање, р. Вав Berbinten, obligatio. обично бива љети: од васкрсенија Завijaти, ам, v. impf, perbinten, obligo. до Петрови поста): скупесе сви Завијати, јем, v. pf, beulen, exululo: сељаци (женско и мушко) на какво „Завијала при зелена вука

брдо, или на друго лијепо мјесто Завијач, m. і. 4. завој.

у селу: му изведу своје пријатеље, Завнличити, им, v. pf. н. п. коња, који им дођу из другите села, и до

halftern , capistro , den Halfterstrid зову попове и калуђере пе чаще ftatt des Gebiffes anlegen.

молитву, свјештају масла и свете Завин, на, но, (у Сријему и у Бачкој) водицу, па се онда дигну Сви, с тіdе заовин.

крстовима и с иконама, по пољу Засирање, . Вав Иmperfфweifen, ya (по житима и по ливадама), а ђе. gatio.

што и од куће до куће; потом Завиратисе. ремce, v. г. impf, ft и т. дођу опел на оно мјесто, па онђе bertreiben, vagur, erro.

ручају и читав се дaн часте, играју Завиривање, п, бав фіnсіnfeben, intro и пјевају. Таково се весеље по Браspectio.

ничеву зове заветина (ајдемо Завиривали, рујем, v, impf. Finein на завептину; сутра је завелина у rebien, introspecto..

пом селу), ау Јадру говоре : ноЗавирипии, им, v. pf. Fineinbliden, in сили крспа (крспе ?), или крtrospicio.

с поноше (они што цус крстоЗавист, f. Der Reib, iovidia.

вима ис иконама по пољу и по се. Завітак, ка, m. etwas cingewіdеltев, лу). у Тршићу, ђе сам се ja pores involnta.

дио, носе крспна други дан пројиЗавими, вијем, т. pf, verbinsen, obli

чина дне : go, einwideln, obvolvo.

„Колико се ја заклиња и завјетова, Завітлапи, ам, т. рт. fфwingen (um „Да не пијем рујна вина прије ракије, zu schleudern), vibro.

„Да не љубим удовице прије ћевојке, завица, f. dim. р. зава.

„Да не јайшем врана коња прије не јаЗавичај, m. мјесто, ђе се ко родио и

навикао, Art, то таn gебрrеn mora Завјетприна, f. (Ерц.) ein Ort, Ber ges den, und woran man sich gewöhnt hat, gen den Wind gesichert ist, locus a vensolum natale : и кљусе и говече пе

to tutus. жиі на свој завичај ;

Завладати, ам, v. pf. erobern, in ѕuаm „С Богом земљо, с Богом завичају — potestatem redigere. 3abha, m. Mannename, nomen viri.

Завладичити, им, v. pf. 8um Bifфоf Завјерак, рка, m. (Ерц) in em slu weihen, consecro episcopum. фе: при спа му завјерака!

Завладичиписе, имce, v. r. pf. Em 8. Завјерипінсе, имce, v. pf. (Ертц.) ко Ichof geweiht werden, consecror epime, geloben, spondeo.

scopus. Завјес , m. (Ерц), деr Borbang , velum. Завлачење, р. Вав іntіngieben, Sina Завјесити, им, v. pf. (Ерц.) н п, фе einsteden, immissio.

војку (кад се удаје), umbängen, velo. Завлачити, им, т. impf. bioeinftеden, Завјепі, т. (Ерц.), дав @elü60e, vo

immitto. tum: завјет учинити, или завјето. Завлачиписе, имce, y, r. impf, ji, bins

einziehen, immitto me. Завјепан, на, но, (Ерц.) биоф еіn Заводнинг, им, v. impf. 1) бinter еtmas

Olübde gebunden, voto obstrictus. führen, duco post – 2) verführen, seЗавјетина, f. (Epiц.) бав @elübsemal, duco.

convivium voto soluto. cf. завјето. Завођење, n. бав фіntеrführen. Bas Bers ваписе,

führen, seductio. Завјеповатисе, пујемсе, т.г. pf. (Ерц.) Завіжење, p. Bas Benten (бев ефіїв)

на

ватисе.

verso.

nen,

tis genus:

ftromaufwärts, rectio navis flumine ad- 3aBpWrúbabe, n. Das Vollenden, perfectio.

Завршнівати, шујем, т. impf. 1) vol. Завозими, им, т. impf. Bas Bфif ets сиреп, perficio. 2) сијено, дав фес

was-ftromaufwärts leuken, rego navem aufschobern, accumulo foenum. adverso flumine.

Завршиши, им, т. pf. сијено, аuffфоа Záboj, m. der Verband, adligatura , fa bērn, accumulo foenum. scia.

Завуін, вучем, v. pf. pincingіебеп, бід. Завојштилін, им, v. p. seleg берша einsteden, immitto. bellum infero.

Загажња, f. ein Stfфеrnet, bas 3wei Заворањ, pња, т. беr Boljеn аn bее watende Fischer gespannt balten, re

Pflugdeid sel (an der 6.8 Dohren vor.

gespannt find), repagolam aratti. Загазини, им, у. pf. hineinwaten, vaЗавратиши, им, v. pf. Furudstepen, dum ingredior.

retraho, abstumpfen, retundo. Загалипи, им, v. pf. entb6fen, pudo, Завраћање, р. бав Зurudgieben, 26.

3. 3. гузицу. ftumvjen, retractio, retusio.

Загалиписе, имсе, т. г., impf. fit, ent. Завраћапи, ам, к impf, juridgleben, blößen, nidor. retracto.

Загалица, f. cf. цицябан (само у оној Завргнути, нем, vidе заври.

загонетки). Завргнутписе, немсе, vidе заврбисе. Загасипи, им, v. pf. н. п. крея, де Заврєлінсе, емсе, завръосе, (Рес. и Kalt löschen, exstinguo, macero calceni, Срем.) vide давријемисе.

Загашиши, им, vidе зајазити. Завријеписе, ремсе, завръосе, т., pf. Загашивање, в. дав gifфеn, exstinctio,

(Eph.) sich wohin einziehen, abdere se maceratio. aliquo.

Загашивали, шујем, у. impf, н. п. Заврнути, нем, v. pf. Зuprepen, tor креч, lüfфеn, exstinguo, quendo claudo, славину:

Заглавак, вка, ш. бer 3mіdеl (womit Заврсти, врзем, v. pf. Binsen (mit per die Art verkeilt wird), cuneus (?). Dalfter den ofen), obligo.

Заглавипи, им, v. pf. 1) н. п. сјекнру, Заврстисе, врземсе, у. г. pf. п ver. MOMHRY, verkeilen, cuneis firmo. * 3;

wickeln, impedio me: заврзао се коњ, bertommen, pereo : заглавио неђе. wenn es an dem Seile weidet, und sich Barnab.buBabe, n. 1) das Berteilen, cudario nach und nach verwickelt.

neatio. 2) das Verkommen, interitus. Завртање, а, дав Зuprehen, obtоrѕiо. Заглављивапи, љујем, v. impf. ) wers Завршами, врем, т. impf, guoteben, Peilen, cuneo. 2) verkommen, peritutorquendo claudo.

rus sum, non me expediam. Завртепти, вршим, v. pf. (Рес.) 1 hin» Загладни, им, y. impf. serglätten, Завршипи, вртим, v. pf. (Срем.); cin. laevitatem reddo (eig. yad fig. ). Завркети, врпим, v. pf. (Ерц.) бор. Загледање, а, бав Сбреn аuf еtmas, interebram adigo.

tuitus. Заврћи (говорисе и завргнути),вргнем, Загледали, ам, т. іmрr. што над у

v. pf. 1) aufladen (auf die Schulter), wmo, reben auf etwas; intueor. tollo. 2) nach und nach erzielen, sen- Baruegamy, am, v. pf. 1) einen Blick sim accipio : завргао

, оваца, thun, introspicio. 2) февојку, сrbli. марве. 3) аntіften, mоvеб, н. п. бој, đen und rich in fie verlieben, adamo : кавгу.

„Ја усади вишњу на игрипу, Заврінсе (говорисе и завргнуписе), „И јагледа у селу bевојку.

BPrHemce, v. r. pf 1) entstehen, existo, Za'ruegamace,' amce, v. pf. 1) sich bers exorior. 2) aufladen, sibi imponere : schauen in etwas, attente intueor. 32Type иде гредицом, заврглосе сед гледао се као меле у шарена вралицом (п. ). пуж.)

ma. 2) fid verlieben, adamo. Завраивање, р. бав фіnсіnсоbrеn, te- Заглибитисе, имce, v. pf. perfіntеn (in revrae adactio.

Roth), inmergor. Заврівати, пујем, v. impf. Finein. Заглушатье, о бав Betäuben (биф В. боbrеn, tеrеbrаn аdigo.

räu: maфen), strepitus. Заврћкола, f. Die Perfon, pie бaв Roto Заглушалпи, ам, v, impf, betäuben, ob

schließt, im Gegentheil der KOAOBO tuodo. ђа, бie eв аnfurt, postremus aut po- Заглушити, им, у. pf, betäuben, ob. strema .chori serbici.

tuudo. Завршетак, шка, m. Die Bоlеприпд, Загнати, ам, v. pf. - 1) бine intreiben (Ven бес Фlup, fiрis : дошао на заврше Keil), adiyo. 2) biter etwas treibena

ago post -, н. . говеда за брдо.

ren,

шак.

mean,

V.

Barhance, amce, v. r. pf. (obfürjen 3arprýmamı, rykem, v. pf. anfans auf etwas, ruo in aliquam.

gen ju gircen, ingemo. BaroBápabbe, das Autbalten durch Re: 3arpaMINH, HM; V. pf. perderben. Schaden, detentio per allocutionem.

den maden, corrumpo. BardBapama, am, V. impf. einen durch Zárpe6, m. Agram, Zagrabia.

Gelpeade aufballen, alloquio detineo. Zarpenemy, rpeen. v. pf. 1) einen BaroBHUMI, IM, v. pf. versäuen, male Griff thun (init dem Böffel) capio. 2) rem gero,

Neißauf nehmen, fugio. Заговорили, им, т. pf aufbalten дисф Загризак, ска, ш, vidе угризак. Gefpräche, alloquio detineo.

Sarpusame, n. 1) das an heißen, admorЗаговоритисе, имce, Y, гр. (1) Бигф rus. )das Quälen, Reizen , irritatio.

Gespräche derweilen, alloquio distincor: 3arpusamu, am, v. impf. 1) anbeißen, Baroneuyma, HeHem, v: pl. ein Räthjei admordeo. 2). reizen, irrito (y Aujeme). aufgeben, aenigma propono.

3årphcmi, sem, v. pf. 2) anbeißen, adBaronemane, n. das Rathfel. aufgeben, mordeo. 2) reigen , irrito. aenigmatum propositio.

Zarpaumn, HM, v. pf. umarmen (eig. Baronemams, Hekem, v. impf. Råthsel umbalien), amplector. aufgeben, aenigmata propono.

Загрмепия, ми, v. pf. (Рес.) erdons Baronémamice, nekemce, v. r. impf. Загрмици, ми, v. pf. (Срем.)

einander Rathfel aufgeben, aenigmata 3arpmdemy, MH, v. pf. (Eog.)) intono. invicem proponere.

Baronymu, nem, v. pf. 1) H. A. BAHOZarokêmka, f. das Räthful, aenigma. rpa., 6pombax, bedecken, zudeđen, conZarounmn, HM, v. impf. 1) hinter etwas sterno. 2) H. I: Kowyxy, rysyy, ents treiben, ago post

2) hineintreiben blößen, nudo. (Dan Seir, ailigo.

Sarpuymuce, hemce, v.r. pf. fic entblo. Загонитисе, имсе,

3. tmpf. fid Ben, nudo me. stürzen (8. 8. auf die Beute, in die Загрокланін, кем, vide загралашн.

Felade), ruo, impetum facio. Zarpnrake, r) das Zudeđen, coastratio. Zarobéke, n. 1) das Bineintreibon, ad. 2) das Ertblößen, zodatio.

actio. 2) der árfall, Unlauf, impetus. Barpmaniu, rokem, v. impf. 1) sudeden," 3åropaq, pya, m. der Mamm von jens coustérno. 2) entblößen, pudo.

fatis den Bergen, transmontanus. 3arpmamıce, rpfemce, v. t. impf. fich' Báropên, f. (Pec. « Cpem.) vide saro critblößea, nude me. ријел. .

Загрцнушное, немсе, т. г. pt. verfфіс. Загорелица, f. н. п, ракија, апае. Ben (vom Getränke), ingurgitati.

branntec Branntwein, adustus: Aaj- Bary6umi, IM, V. pf. verlieren, perdu. де оне загорелице.

Zarģhumice, 6uce, v. 1. pf. perkoms Saropemu, phim, v. pf. anbrennen, adu men, perdor.

Zarýnema, Aum, v. pf. (Pec.)| 1) einen Båropujen, f. (Epq.) das Anbrennent, adu- Baryaume, NM, v.pf. (Cpem.}} Strico

stio : удара на загоријел (н. п. ра- Заrkети, дим, v. pf. Срц.)) auf ber жија, млијеко).

Geige maden, incipio fidibus canere. Barôpje, n. das Land hinter den Bets 3), ertönen, intono.

gen, g. B. ało bom, propr. des Landes Barýnud!H, HM; v. pf. ein wenig schälen, (cafeite des Timot; auch in der Berjes excortico leviter , H. 1. APBO , Hokam. gowina , terra transmontana.

Zarybúbabe, 2. das Abschälen, excor3aropka, f. 1) das Weib (Madchen) pok ticatio.

jeufeite der Berge, transmontana. 2) BaryshBam, byjem, v. itapf. schälen, Frauenname, nomen fenudeo.

excortico. Zaropkasa Buxa, f. die von jenseits 3arywhBabe, : das Erstiden, suffo. des Berges, transmontana.

catio. Zárpanma, , . pf. eine Hand vol Baryuhamy, myjem, v. impf. erftiden, nehmen, manibus haario, capio.

suffoco, Sarpana, f. der Zaun, sepes,

Zaryuubamuce, myjemce., Y. r, 'impf. 3arpa umy, HM, V. pfi perjännea, se eritiden, suffocor. pio.

Zarybami, HM, v. pf. erftidea, suffoco. Sarpaßúbaße, n. das Einzäunen, sep- Baryunnnce, Amce, V. r. pf. erftiden, tio.

sullocor Barpakúbamu, hyjem, Y. impf. bergaus Baryu.HB, Ba, Bo, engbrüftig, teichend, nen, sepio.

asthmaticus. Bar påkmama, kfiem, 1. pf. erfrächsen, Bagábabe, n. das Berutfachen, Bete Crocito,

bringen, effectio, illatio.

ror.

Задавати, дајем. т. impf, beibringen, Заднівање, р. ба8 3јднеn, fundi ad. verursachen, infero :

jectio. „Па се ђешто из пушака пуку,

Заднівали, ам, т. impf. böдтеп, „Један другом ране не задаје

fundo iustruo. „Како дође помама га нађе : Задниши, им, т. pf, bj men, fundo „Вјерној љуби јаде задаваше

instruo. Задавиции, им, v. pf. ermürgen , stran- Задно, п. Bеt Boxen ( 3. ain Sae) gulo.

fundus dolii. Задајање, о. Вав байgen, nutritio, Задњийї, ња, ње, беr bintere, posterior. lactatio.

Задњица, f. vіdе гузица Задађапи, ам, v, imps. fauget, lacto. Задобијање (за добивање ?) п. дивЗадании, им, v. pf. pom Xage übeta

beuten,

captura. falen mеrсеn , uni benfelben über po Задобијапи (задобивати?), ам, т. impf.. bleiben , luce superveniente commora. erbeuten, capto. ri alicubi, н. п. ајдуци заданили у Задобити, бијем, т. pf-gewinnea (Seu. селу.

te), erbeuten, capio : Задан ути, нем, v. pf. кога, апқанфе,

„Вољео 6' се с њиме уд°сити , adspiro

„Нег' царево благо задобипиЗадар , дра, m, gara, Jadeva

„A Чупића споји без динара: Задарски", кa, кo, 2) Зara, Jadarti

„Јера га је Чупић задобио nus. 2) nach Art der Zataer, more Jader.

„Од Турчина Пејзе Мемед - аге. tino. Задани, ам, v. pf. Бcibringen, infero, dо.

Задовољан, љка, ю, gufrieven, conЗадевање, а. (Рео- и Срем.) vidе за- Задовољипи, нм, . pf. befrіеѕіgta,

tentus. дијевање.

satis facio. Задёвапн, ам, (Peo. и Срем.) vide зa

Задовољишнсе, имce, v. т. . pf. genus дијевати. Задевалисе, амсе, (Рес, и Срем.) yi

haben, habeo satis , sum contentus. dе задијеваписе.

Задовољност, f. vіdе задољство. Задевојчиписе, имее, (Рес. и Срем.) Задовољство, р. дie Зufrievenheit, атvidе зађевојчитисе.

mi tranquillitas. Заденути, нем, vide зaдeсти. Задојипи, им, v. pf, su faugen geben, Заден уписе, немее, vidе задесиисе.

adlacto. Задерали, рем, vidе задријели. Задоцнити, им; v. pf, perfpäten, rЗадесили, им, v. pf, treffen (unglut),

, zu spät kommen. attіngo, ferio : јади гa задесили! Задоцнипінсе, имсе, т. г. pf. jih vers Задеспін (говорисе и заденути), де späten, tardius venio.

нем, (Рес. и Срем.) vidе зађеспи. Задранин, m. ciner yon gara, JadertiЗа дестисе (говорисе и заденупінсе). nus: денемсе , (Рес. в Срем.) vidе зађес „У павници бана Задранина

Задремами, ам (и задремљемі), (Pec. и Задијевање, а. (Ерц.) бав фіnеinfteten, Срем.) vidе задријемати. immissio.

Задрепи, елт, задръо, (Рес. и Срсм.) Задијевали, ам, v. impf. (Егць) bina vidе задријели

einstecken, immitto, H. 11. hox ja по- Задржавање , . дав 2ufbatten, retenјас, цвијеће за капу.

tio. Задијевалисе, амce, v, г. impf. (Ерц.) Здралапи, ам v. impf. aushalten,

kleben, stecken bleiben, adhaeresco. retardo. Задимипи, им, v. pt. Заиф тафеn, Задржаватисе, амсе, т. г. impf. .fice fanum facere, infumo.

aufhalten, moror. Задимиписе, мисе, т. г. pf. rauen, Задржати, жим, y, pf. @ufbaltet, mo

fumo. задирање, р. Вав Ctreifen, ѕtrісtiо. Задржалиҫе, жимсе, т. г. pf. jih uf= За дирати, рем, у impf. ftreifen, stringo. halten, moror. Задиркiвање, р. бав Веrübrən, con- Задријемали, ам (и задријемьем), т. tactio.

pf. (Epu.) einschlummern , obdorinisco. Задирківати, кујем, v. impf, bеrüb. Задријепи, рем, задръо, v. pf. (Ерц.) ren, anstoßen, öffendo.

ftreifen, stringo. Задисање , , Bas anқаи феn, adspira- Задрипати, клем, v. pf. fbauern, tio.

cohorresco. задисами, дишем, т. impf. албаня Задрмапи, ам, т. pf. erfфütter, conOn adspiro.

culiu.

tardo,

moror

тисе.

2.

ror. ,

« PreviousContinue »