Page images
PDF
EPUB

писе.

[ocr errors]

замео као свињама.

луна, па залучити каково јело (по. Заменнік, m. (Рес. и Срем.) vide зaмијешапши га с јелом), као н. п. мјеник. комбослі, папулу, блитву, пиши. Заменипи, им, (Рес. и Срем.) vidе за» је, кокошиње месо, и п. д.

мијении. Заљевање, р. (Ерц.) ба® Seglege, irri- Заменитисе, имce, (Рес, и Срем.) vide gatio.

замијенилисе. Заљевали, ам, v, impf. (Ерц.) begie: Замера , f. vіdе замјера. Ben, irrigo.

Замеравање, т. vіdе замјеравање. заљепшипи, им, y. pf. (Ерц.) рот Замеравапіи, ам, vidе замјеравами.

Соттеr jerfalen, irgenwo bleiben, Замераващнсе, ам, vidе замјераваübersommern, aestatem ago (transigo), aestivo.

Замерање, р. vіdе замеравање. Замаглити, им, v. pf. Хаиф тафе, Замерами, ам, vide

замеравами. einen Хайфnebel unt ft per perbrei. Замерапиисе , амce, vidе замерава. ten, fumum facio ex fistula. Замаглио као пас испод репа.

Замериши, им, vidе замјерипи. Замазати, мажем, v. pf. sufmieren, Замериписе, имсе, vidе замјериписе. verschmieren, oblino.

Замесиши, им, (Рес. и Срем.) vide зaЗамазйвање, р. дав 23erfфmieren, ob мијесипін. litio.

Замеспін, метем, y. vf. 1) Еebeen (0a8 Замазвали, зујем, v, impf. perfфіnie. Auskehricht in den Winkel), converro. ren, oblino,

2) verwehen (mit Schnee) : 3ameo Bje. Замайвање, р. Зав 2lubolen, adductio пар пут. brachii, ,

Замеспи, мешем, у. pf. umrühren (mis Замаивали, маујем , v. impf, au #bоlеп, fchen) mit dem Kochlöffel, misceo, H. A.

adduco brachium. Замакање, р. Зав Winweimen, @intun- Замеспиши, им, v. pf. (Рес, и Срем.) ken, immersio.

пі. ј. шпап, cf. банатисе. Замаками, мачем, т. impf, cintunten, Замел *, m. Die ungelegenheit, Neithers immergo.

1uft, molestia : увралисе к мени ако Замакнути, нем, vidе замаки.

пи није заметі; замет пи је, доЗамама, f. Die gotjpeife, esca (um

Soweine, Hunde an sich zu locken). замебіак, шка, m. Sеr erite 2nfang сі. Замамиши, им, v. pf. anloфen, allicio : ner Frucht, foetus, embryo.

замами пселно да не иде у планину Заметање, р. 1) бав аnjettein, exciза чобанима.

tatio. 2) das Erwerben, acquisitio. 3) Замамљивање, о, бав gotep, alleсtiо, das Heben in die Höhe, das Nehmen adescatio.

auf die Schultern, sublatio. Замамљивали, љујем, v. impf. Цефеп, Заметали, мекем, v. impf. 1) angetallecto.

teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2) Замандалии, нм, т. pf. превући ман

еrwеrbеn, acquiro, н. п. коза, ова. дал преко врата, ба8 Хbor mit ei= nem Balken verriegeln, obice claudo :

ya. 3) ha paive, auf die Schultern las

den, tollo in humeros. „Ал' капија пуспа затворена , „Затворена и замандаљена

Заметаллисе, мекемсе, у. . fr. ent. Заманитапи, ам, у. pf. auf dumme

stehen, exorior. Urt sich verirren, aberro stultus. Заметнути, нем, v. pf, ) аngеtteIn, Заманули, нем, v. pf. au #bolen um 3и

excito. 2) erwerben, acquiro. 3) auf chlagen, brachium adduco.

die Schultern laden, tollo. Замаћи (говорисе и замакнути), ма Замеnін уписе, немее, т. г. pf. entfte.

KHEM, v. pf. fich dem Blide entziehen ben, exorior, н. п. заметнула се кав(entrüden), subduco me oculis : 3ama га, дијете. че (или замче) за брдо:

Замешиватье, п. (Рес. и Срем.) vide „Кад замакне у Нови с ђевојком – заvlјешивање. Замашај, m. eii фieb, iсtus.

Замешнівали, шујем, (Рес. и Срем.) Замашан, шна,

(chwingbar (fo schwer, vidе замјешивати. бар таn ев, имев 8u beben, fфwingen Замешање, р. (Рес. и Срем.) cf. батиф), ponderosus , н. п. мач,

нож,

Замешлаши, ам, v. impf. (Рес. и Срем.) Замедипи, им, v. pf. Imit Sonig mйе cf. банатисе. Замедљали, ам, v. pf. Tsen, melle condio. Замијенили, им, т. pf. (Ерц.) erfeken, Замена, f. (Рес. и Среді.), ride замјена. compenso : замнјенили своју главу,

вати ми по.

но,

написе.

дрво, сабља.

шј. кад човек убије непријатеља Замјештати, ам, v. impf. (Брц.) п. прије него погине. Србљи кажу да ј. штап , cf. банатисе, је штета и срамота (једни веле и Замладипінсе, дисе, v. pf. н. - рана, гријопа) погинути не замијенивши sich schließen, vernarben, clauditur vulсвоје главе.

nus ibique caro yuasi juvenescit Замије нипписе, имce, y. г. pf. (Ерц.) (млад).

1) sein Leben theuer perkaufen (reinen Samiabicake, n. das Bernarben der Feind umbringen, ebe man selbst auch Wunde, clausio vulneris. ftirbt), hostem occido, ante quam ipse am ablieamuce, $yjece, v. r, impf. 34moriari. 2) abgelöset werden, a statione heilen, clauditur vulnus. recedo, recreor.

Замлажење, п. бав аnmeiten, admulsio. Замијесипи, им, v. pf. (Ертц.) Зав Brot Замлазилии, им, v. impf. annelten, adanmachen,

misceo
aquam farinae. .

mulgeo : дамлазиши јагње нејако, Ваминути, нем, v. pf. jih pem Blite

млијека коме у око. entruden, submoyeor, subducor oculis. Замлатипи, им, v. pf. (bas Beil) ab. замислиписе, имсе, т. г. pf. fit in stumpfen, um es dann zu schärfen, (no

Gedanken vertiefen, immergi medita Bpamuma) retundo, daher von einem tione.

Фиm inen : Замлатио га Бог, па не Замицање, п. bie &ntrüфung, subdu повратно. ctio.

Замна, f. ријека у крајини НеготинЗамнцапии, ичем, т. impf. entruden, ској (упjече у Дунаво ниже Брзе submoveo.

паланке). Замјена , f. (Epiц.) Ber Crfаt, pie Ber. Замолили, им, v. pf. кога, еіnе Bit.

tretung, vicarius : Majka je cebu po te thun an wen, rogo quem. дила замјену.

Замолиписе, имce, v, г. pf. коме, eis Замјеник, m. (Ерц. ) Bee &ampfbeli ne Hitte thun an wen, rogo quem.

(franz. le champion), der Kämpfer für Zamomábabe, n. das Einwideln, invoeinen andern, pugnator :

lutio. „Јали за се нађи замјеника

Замотавапiн, ам, т. іmрt. cinwideInt, Замјера, f. (Ерт.) менir се чини да се involvo.

ова ријеч не говори у Србији ни у Замопали, ам, v. pf. einwideln, inЕрцеговиңи, него само по Сријему

volvo. по Бачкој и по Банату, и по по- Заметриши, им, т. pf. ersehen, erblis највише по варошнма) бав иебе. den, aspicio.

nehmen, die Beleidigung, offensio. Замочити, им, т. pf. etntunten, mergo. Зг мјеравање , п. (Ерц. cf. замјера) бав Замрачиши, им, v. pf. petuutein, obUebelnehmeri, acceptio in malam par

Замрачитисе, чисе, т. г. pf. Dunter Замјераваши, ам, т. impf. (Ерц. cf. werden, obscuror. замјера) коме, übel nebmen, suc- Замрепін, ем, замръо, (Рес, и Срем.)

vidе замријепти. Замјераваписе, амce, y, r. inpf. (Ерц. Замрзии, им, v. pf. на кога, bеgina

cf. замјера) коме, или код кога; nen zu bassenfeind merden, coepi übel ankommen bei einem.

odisse. Замјерање, р. vіdе замјеравање. Замрзнупи, нем, т. pf. gefriеrеn mа. Замјерати, ам,

vidе замјеравапи. den, congelo. Замјераписе, амce, vidе замјерава. Замрзнутисе, немсе, т. г. pf sufrie.

reit, congelor. Замјериши, им, v. pf. (Ерц. cf. замје. Замријепи, рем, замръо, v. p. (Ерц.)

pa), übel nehmen, accipio in malam, aussterbeu , exstinguor, interco : samppartem.

ла куба, село, Замјерипінсе, имce, v. r. pf. (Ерц. cf. Замркнупін, нем, vidе замри.

замјера) аив беr 8nt tommen, dis- Замрљати, ам, v. pf. übertünфеn, über. pliceo.

streichen, obduco. Замјестити, им, v. pf. (Ерц.) п. і. Замомлати (замрмљаши), ам, vid. нап, cf. банансе.

забрблати. Замјешивање, п. (Ерц.) сая аптафе Замрсак, ска, m. etmas permitеltев DES Bruces, panis mixtio.

(s. B. Zwirn), impeditum quid, tri. Замјешивали, шујем, x impf. (Ерц.) cae (?).

das Brot anmachen, farinam misceo Zampcumu, HM, v. pf. verwidela, inijua. Замјешшане, р. (Ерц.) cf. банацисс, Замрtur (говорисе и замовнуши), мр.

scuro.

tem.

censeo.

тисе.

trico.

porn,

Інсе.

кнем, т. pf. wоm Duntel aбerfalen Зановијетапи, ам, v. impf. (Ерц.) pla werden, und nicht weiter reisen, cre

blatero. pusculo retineor; paper Замркао а не Заноктице, f. pl. Die ZageІwurgel, pa. CBanyo von einem Verschwundenen. ronychia. . Замърттање, п. лав Зurubleibet, megen Заносити, нм, v. fr. 1) vertrageit, deder Dunkelheit.

fero, aufero, 2) mit einem verschiede: Замрцапи, мрчем, т. impf. Der Dim. nen Uccente sprechen, diverso accentu

merung wegen zurüđbleiben, retineri loquor : crepusculo.

„Латински му говори, Замрчиши, им, v. pf. (fфеrgweife) auf. „Арбанаски заноси.

schreiben, adnoto, in chartam conjicio. 3an kamu, um, v. pf. von der Nacht Замршівање, п. бав Веrmіrren, per überfallen irgendido bleiben, pernocto. turbatio, perplexio.

Заношење, п. 1) бав 3ertragen, delaЗамршивати, шујем, v. impf. etmir: tio. 2) der verschiedene Uccent, accenren, turbo.

tus proprius. Замукнупи (и замући), цем, т. pf. Зањ (п. ј. за њега), für ibn, pinter ibn, verstummen, obmntesco;

post illum, pro

illo. Замукнутисе (и замукисе), немсе, Зае (comp. горӣ), зла, лo, böfe, fФlim, v. r, pf. verstummen, obmutesco :

malus. „Мучи вило, муком се замукла

Заова, f. (у Сријему ну Бачкој зава) „Мучи мајко, замукласе.

Myxebba cecmpa, die Schwägeria Замycпти, музем, v. pf. н. п. пеле, (des Manns Schwester), glos.

кад не може да се, тіlу аnmelten Заовин, на , но, беt еd, mägerin, gloris. für ein jungeв Xbier, Pag imt felift Заовица, f. dim. р. заова. saugen kann.

Заод, m. 1) беr ziebergang, occasus : Зам тиши, им, т. pf. trüв тафеп, „Када буде мјесец на заоду, turbo.

„А даницa зв'језда на истоку Замуки, мукнем, vide замукнути. 2) der Übtritt, secessus (latrina). 3) mo Замулцсе, мукнемсе, vide замукну ми је на заод, дав іft auper meinent

Wege, extra viam, de via. Занадиши, им, v. pf. н. п. сјекиру, Заодни, им, v. impf. 1) niebergeben,

мопику, perftählen, chalybe deцио occido. 3) umhergeben, aberro. cf. 3a

induco. Занаm *, м. да рапбwere, ars, Заодно ми је, аив бет 23ege, deyium Згнаmак, пка, dim. 2. занап. Заналија *, ш. беr panomertee, opi- Заођење, р. Вав Веђеn pintere, recesfex,

$us post-, cf. залажење. Занемоћи, могнем, у: pf, разбољепн. Заокупипи, им, v. pf. Bufammеntreis ce, erfranken, morbo corripi.

beni, vor sich hertreiben, cogo, ago. Занети, несем, (Рес, и Срем.) vide Заостајање, п. Заѕ Зurütbieibeni , re занијепи,

moratio, remansio. 3anékamu, am, v. pf. kora, einen zum Zavcmajamı, jem, v. impf. zurüdbleis Ausschlagen bestimmen, indem inan,

ben, remoror. auf den Untrag eines Dritten, wie ein Zaocmamı, anen, v. pf. zurückbleiben, Bebollmächtigter statt reimer sagt, daß

er etwas nicht wolle (Aa he fie). Заонилправање, р. Вав Зujpigen, cасиЗанијети, несем, занијо (занијела, ло),

minatio. v. pf. (Ерц.) 1) занијени што за Заошпіравами, ам, т. impf. 8ujpigen, Kyky, binter etwas tragen, fero post. cacumino. з) vertragen, aufero: занијела га во- Забштрипти, им, pf. zuspißen, acno. да, коњ, младосці. 3) irre führen, Заоннірљам , ша, пo, jugєjpist, аси. überhalten, in rationibus fallo, H. 11. minatus. . занијо ме 10 гроща.

Запад, m. See Beften, occidens. Зановёт, f. (Рес. и Срем.) vide зано. Западанье, п. Вав Salen binter oдer iit вијепи.

etmas, casus post vel in aliquid. Зановешање, n. (Рес. и Срем.) vidе за- Западати, ал, v. impf. 1) falen bin= новијепање.

ter oder in etwas, cado post aut in Зановепіади, ам, (Рес. и Срем.) vido quid. 2) gerathen (z. B. in Gefangenзановијепати.

schaft), cado. Зановијетi, f. (Ерц.) Beifelee, cytisus. Западнупін, нем, vide запаспи. Зановијептање, й. (Ерц.) сав Фіарееn, Западњй, ња, њe, meftlik, occidentalis, blateratio.

запазили, им, . pf. liebgewinnen,

лазии.

est.

remoror.

у.

[ocr errors]
[ocr errors]

adamo. 2) беmеrten, observo, con- Запети, пнем, т. pf. 1) anspannen, in. spicio.

tendo, н. п. пушку, спријелу. 2) Re: Запайвање, р. Вав 2ntampfen, adva den bleiben, impedior, offendo. 3) bofs

färtig werden, fio Banjarbama, nayjem, v. impf. andam. Banenibabake, 1. dab Zuflechten, 3u. pfen, advaporo.

knöpfen, conclusio per nexum. Запалипи, им, v. pf. 1) аnjйпфеи, in- Запетљавати, ам, т. impf. 8utnupfen, cendo, 2) запално пјешице (чак) у-,

claudo. . petere coepit celeri adu.

Залепљали, ам, т. pf. zutnüpfen, clauЗапаљивање, р. фав 2ngunset, Cens do per nexum. gen, incensio.

Запекисе, печемce, v. pf. ft vet. Запаљівати, љујем, т. impf, anünə

baden, durius coquor. den, incendo.

Запечатити, им,

pf. versiegeln, obЗапамтипи, им, т. pf. gesenten, im signo. Gedächtniß haben, memini.

Запечалавање, p. Bas BernegeIn, ob. Запанупи, нем, у. pf. anblasen, adslo. signatio. Запаприши, им, v. pf. pfefern (mit n. Запечалавати, ам, v. impf. perfilegeIn,

dianischem Pfeffer), condio capsico an obsigno. Duo Linn.

Запиздипти, им, v. pf. en Runt gum Zanapa, f. die Schwüle, tempestas fervida. Weinen verziehen, deduco os ad fletum. Запаравање, р. Вав Reinigen mittels Запнјевање, р. (Ерд.) дав 2nbeben бев

heißen Wasers, purgatio ope aquae Klaggefangs, inchoatio vaeniae. fervidae.

Запијевами, ам, v. impf. (Ерц.) деп фaлaрaвати, ам, . impf. н. п. буре, Flaggesang anheben, Daeniam inchoo.

mit heißem Wasser reinigen, purgo aqua 3anninâme, n. 1) das Unspannen, intenfervida.

sio. 2) das Stedenbleiben an einem запарити, им, т. pf. н. п. буре, mit Hinderniß, impeditio. 3) das Hochfahs

heißem Wasser reinigen, purgo aqua ren, superbia. fervida.

Залињати, њем, т. impf. 1) Трапки, запасами, пашем, т. pf. in paufек intendo. 2) steđen bleiben, impedior.

зichen, agmіnе іnсеdo: запасале козе 3) hoffärtig werden, efferri. преко спиране ; запасала војска око Запнњача, f. дрво (као штат

парні, што cena, umjingeln, circumdo.

және запињу вратило (код разбоја), Запасти, аднем, y pf. ) falen pinter ein Sperrstad, Hemmstab. semmboiz

voer in etwas, cado. 2) gerathen (in (z. B. beim Weberstuhl), retinaculum. Befangenfфаft, cado. 3) запао снијег Запирање, о. Вав Зијperrеn, occlusio. до кољена, іft in menge gefalen, 4) Запирање, п. Вав Дивљајфе, 26та. anfallen, zu Theil werden, obtingo. achen, ablutio. Запало циганину царство, па обје. Запнрами, рем, т. іmрt. perfperren, сио свога оца ;

occludo. „Што е мени момче. Бијограче, Запирали, ам, v. impf. н. п. дијете, „Кад ми може запасп” Сарајевче. abwalden, abluo. Запалак , шка, т. дав ©rporbene (8. 3. Запис, m. ein Zalisman, carmen (sigan Bieb), acquisitio.

num) magicum. cf. амајлија. Запаптими, им, v. pf. шпо, tommen Записати, ишем, т. pf. ) auffфесі.

3u etma, acquiro. cf. заметнули 2. ben, consigno. 2) н. п. од грознице, Banakâme, v. das Erwerben, acquisi од главе, од бјеснове и пi. д., сі. tio. cf. замерање 2.

nen Talisman schreiben, exaro carmen запаѓаши, ам, у. impf. erwerben, ac magicum. quiro. cf. заметапи 2.

Записатисе, ишемсе, т. г. pf. пh auf. Запёвање, п. (Рес. и Срем.) vide запи schreiben lassen, z. B. zum Militär, јевање.

do nomen. Запевали, ам, (Рес, и Срем.) vide за. Записивање, р. 1) бав 2uffфreisen, conпијевали.

signatio. 2) das Auffdreiben von Ta. Запевали, ам, (Рес. и Срөм.) vide зa lismanen, conscriptio schedulae mais пјевати.

gicae, . Запевка (запёвка), f. (Рес. и Срем.) yi- Записивати, сујем , v. inpf. 1) auf. de запjевка.

freiben, consigno. 2) н. п. од гроЗапенини, им, (Рес. и Срем.) vide за. знице, од главе, ( einen kalisman) пjеннпи.

schreiben, scribo schedam inagicam. Запіенуішили, им, (Рес. и Срем.) vide Записіваписе, сујемсе, т. г. impf. fid запjенушити.

einschreiben lassen, do nomen.

[ocr errors]

exar

Затишисе, пијемсе, т. г. р. п, реt Заповёдаши, ам, (Рес» и Срем.) vide lieren zum Trinken, abeo bibitum.

заповиједата. Запишавање, р. баѕ pincinpifen, im- Заповедити, им, (Срем.) vide зaпominctio.

виђепи. Запишівати, ам, т. impf. фіnсіnpifen, Заповедник, m. (Рес. и Срем.) vide за. immingo.

повједник. Запищаши, ам, v. pf. Fіnсіnpifen, im- Заповедница, f. (Рес. в Срем.) vide mingo.

заповједница. Заnjeвати, ам, т. pf. (Брц.) аnfаngа Заповест, f. (Рес. и Срем.) vide за. zu singen, coepi canere.

повијест. Запjевка (запjевка), f. (Ерц.) bie Soctet. Заповиђепи, дим, v. pf. (Ерц.) коме llage, naenia.

mmo, befehlen, jubeo. Запjенипти, им, v. pf. (Ерц.) 4äumen, Заповиједање, п. (Ерц.) баs 8efehlen, Запjенушиши,им, у. pf.(Срц.), зрошо. jussus. Заплавети, вим, (Pec.) 1 vіdе запла. Заповиједати, ам, т. impf. (Ерц.) бе? Заглавиши, им, (Срем.) вљеши. fehlen jubeo. Заплавили, им, v. pf. austreten, bet. Заповијест, f. (Ерц.) Per Befehl, jasa

fchwemmen, inundó. Заплављели, вим, v. pf. (Ерд.) Баи Заповједник, m. (Ерц.) беr xu befebler werden, livesco.

hat, cujus est imperium. Заплављивање, о. Вав Blauperpen, li- Заповједница, f. (Врц.) бie zu befebles vor incipiens.

bat, domina. Заплављівати, љујем, т. іmрt. Бlau Фе. Заповриупи, нем, т. pf. immer wieker

den, livesco (3. B. Trauben, Pflaumen). zurüdlommen uuf etwas, repeto. Заплакати, лачем, v. pf. aufmcine, Запожариши, им, v. pf. abbrennen (. 8. coepi plorare.

oen Wald), ignem immitto (silvae). Запламетисе, амптимсе

Запознансe, ace, v. г. pf. (сп.) : V. г. pf. (Рес.)

auf. .

kannt werden, appareo, agnoscor: Залампилисе, амтимсе, Паттеп, „Док се бијел данак запознаде 7. гpf. (Срем.)

Запомагали, мажем, ч. pf. повика. Запламетисе, амимсе desco.

mu: nomarajme! zu Hülfe! rufen, auу. г. pf. (Ерц.)

xilium imploro. Заллашини, им, v. pf. erfоrеden, de- Запонци, наца, m. p. 2rt феmbarmel terreo, conterreo.

perzierung. Заплёали, ам, (Рес, и Срем.) vide за. Запоптасти, паднем, т. pf. nicht loss

lassen mit Geschwäß, non dimitto (non Запленипи, им, (Рес, и Срем.) vide missura) cutem pisi plena cruoris hiзаплијенипін.

rudo. Заплести, летем, v. pf. juftефten, Запопитни, им, v. pf. ..) sum priejter rерlеctо.

weiben (eiapopen), consecro sacerdo. Заплестисе, лепемсе, V. r. pf. fich tem. 2) daher (komisd): einen bei den verwickeln, impedior.

Haaren kriegen (wie der Bischof den Заплетање, р. бав Зuflecten, plexio. Candidaten): Barionuky ja mebe! wyЗаплетати, лећем, т. іmрt. sufileфen, вајсе да ле не запопи. plecto,

Заполингисе, имсе, т. г. pf. 1dum Залепал исе, еfемсе, т. г. impf. Пф Priester weiben lassen, geweiht wers bermideln, impedior.

den, consecror sacerdos. Запливали, ам, v. pf. Winetnfфwim. Започёпак, пка, п. беr аnfаnѕ, іnimen, insilio in aquam.

tium. Заплијенитии, им, v. pf. (Ерц.) 5ufаm. Започёши (започели), чнем, v. pf. бе?

menplündern, populando congero. ginnen, coepi, incipio. Запљачкали, ам, vidе заплијенити.

Започетнсе (започетисе), чнемсе , v. Запhéапти, ам, . pf. (Врц.) binein» r. pf. beginnen, coepi, incipior. thlagen, immitto.

Започињање, p. pas Beginnen, initiam. Запљување , . bas Sineinfpcien, in- Започињаты, њем, т. impf, beginnen, sputio.

molior. Запљувати, љујем, v. pt. blneinfри. Започињаписе, њемсе, т. г. impf. бе. đen, inspuo.

ginnen, agor. Запљувати, ам, v. impf. Біnеіgfpuden, Запрашишн, нм, т. pf. perfфіdеn , 4insputo.

mando. Заповғдање, п. (Рес, я Срем.) vidе за- Залраћање, р. Вав Berfфіdеn, apaanповиједање.

dátio.

пљеати.

« PreviousContinue »