Page images
PDF
EPUB

бисмо, біспе, бище,

био (била, ло) сам, био (віла, ло) си, бо (била, ло) је,

били (ае, ла) смо, били (ле, ла) се, бан (ле, ла) су,

мло ж. број.
Кедосмо (к смо; кмедосмо, кесмо).
Кедоспе (Kecme; imедосше, Аместе),
Кедоше (Кеше; кедоше, кеше).
вријеме давно про шавше

јед. број.
heo (Кеда, ло; іmео, пео, птио, стио) сам,
htо (Кела, ло; кпосо, пео, пио, ошио) си,
teo (Кела, ло; капёо, шёо, шно, ошио је,

мло ж. број.
Кели (hеле, ла; кмели, мели) смо,
Кели (Kee, ла; Ктели, пели) сте,
Кели (келе, ла; кшели, пиёли) су.
вријеме будуке
keky (smeky, mèky),
Клеш (кпеkеш, mehеш),
Keke (Kmeke, meke);

ило ж. број.
Кекемо (кмекемо, mehемо),
fiekeme Kmekeme, mekeme),
kekê (rmeke, meke).

білу, биледи, , бike,

бићемо, 6ikenie, биё,

[blocks in formation]

прво с пРЕЗАЊЕ,

(conjugatio I. verborum in - am) По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свршују на ам, н. п.

*) Ако није овака, ја не знам како би друкчије било. Дела здачи управо

на супроа ве мој

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

вријеме давно прошав ше играо (играла , ло) сам, изиграо (рала, ло) сам,

сипао (ала, ло) сам, играо (играла, ло) си, изиграо (рала, ло) си,

сипао (ала, ло) си, играо (играла, ло) је, изиграо (рала, ло) је, сицао (ала, ло) је,

мло ж, број.. іграли (ле, ла) смо, изиграли (ле, ла) смо, сипали (ле, ла) смо, играли (ле, ла) сце, изиграли (ле, ла) спе, сипали (ле, ла) спie, іграли (ле, ла) су,

изиграли (ле, ла) су, сипали (ле, ла) су. вријеме будуће

јед. број. urpaky, изиграћу,

сіпаку, йғpahеіп, изиграеш,

сипакеш, играђе, изиграће,

сипаће,

мло ж. број. іграћемо, изиграћемо,

cinаfемо, sirpakieme, изиграћете,

сыпаћете, іграле, изграде,

chnake,

3. наклоненије повелително
вријеме садашње и будуће

јед. број.

іграў, дека игра,

да играмо, играјте, лека играју,

іграшя,

изиграј,

сипај (снпљи),
нека изигра,

нека сипі (сипље).
млох. број.
да изиграмо,

да сиnамо (сипљемо),
изиграјте,

сипаjme (criљние), нека изиграју, нека сіпају (сипљў). 3. наклоненије неопредјелено. изигран,

сипати. 4. причастија.

а) дјејствителна
вријеме садашње

сипајући (сидљуів) *),
вријеме прошавше
изигравши,

сипавши*).

[ocr errors][merged small]

*) Испина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gеrundi. »

н. п. оде играјући, пјева копајући, копа пјевајући, једе с појећи и т. д.; али би се у писању могле узети и за права причаспија (као прилагателна имена), я п. играјућй, играјућа, игра jyke; зашпио је и народ ђекоје узео и обратно у прилагателна имена, н, п. пёкука вода, спајаћа кошуља, спаваће аљине,

племика игла и т. д. *) Тако се и ова причастија прошавшег времена употребљавају у гово

ру као gеrundia, и по понајвише код савршителни глагола , н. п. дошавши (он, она, оно) у кућу рече му; поигравши

мало

друго

(conjugatio II. По коме се спрежу сви глаголи, који се

1. наклоненије

вријеме

јед. пресём (пресем), плетём, ,

мешнём,
пресеш (тресеш), плетеш,

метнеш,
mpecê (mpece),
племе,

метіне,

[blocks in formation]

млож,

премо, запремо, пресемо (пресемо), плетемо (-ёмо), метнемо, прете, запрепте, пресеmе (пресеше), илешеme (-шеше), мелiнепе, прӯ, заnру, тресу,

mnený,

мешну,

x'rpas (tirpam),

б) страдателна изигран (изиграт),

сидан (сипаm). 5. сушествително на ње

сипање.

іграње,

Овога су спрезања глаголи најправилнији, зашто сви имају у садашњем времену ам, а у наклоненију неопределеном а л и; него сама ово треба упамтипи код њега:

5) Да ђекоји несавршителни глаголи, који се свршују на бам, вам, мам, пам, могу имали двојако у садашњему времену (и у осталом, што је од његове чете), п. ј. по овом спрезању, и по другом (на ем), н. п. гибами гибљем; дозивам и дозивмем; уз имам и узим. љем; сипами сипљем и т. д. К овима иду фенојн и савршителни и несавршителни, који се свршују на мами на кам, н. п. пi e mам к шек ем, дошем амидош елем; пљесками пље и тем (у Босни по варошима и пешћем), попље скам и лопљеш пем и т. д.

3) Дами дадем, знам и знадем, имам и имадем, имају по другом спрезању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу прошавіше и скоро прошавше, н. п. (не) да дија, знадија, нмадија; дадо, знадо, има до; а по овом спрезању не говори се у полу прошавшем времену, осим од имам може се чупи у млож. броју има смо, нма ше ; а у скоро прошавшем времену говори се и по овом спрезању: да (даємо, дасте, да ше) ; зна (знас мо, зна спе, знаш е) ; і ма (имасмо, има с пе, има ше).

3) Код овог спрезања може се упампити и за остале све глаголо (сва три спрезања), да савршителни глаголи немају (нити могу имали) времена полупрощавшега, ни дјејст пвителног причас пија садашњег времена, ни суштествителнога на ње (као што је и прије оманӯшо).

сједе; рекавши по узе га за руку; порадивши да ће Бог и п. д. Ја се опомињем, да се од поки говори и без ши: пошав, н. п. од винограда по шав (п. ј. кад се пође) уз брдо има једна оскоруша; од куће путем пошав у планину и т. д. А као причаспија нијесам чуо да се говоре, осим од је сам каже се, н. ш. бивши кнез, бившему кнезу; бивши војвода и т. д.

С ПРЕЗАЊЕ, verborum in - eM)

у садашњем времену сврагују на ем, но п. изјавително.

садашње број. дигнем, печем, opem, chyem (-j@M), Rasyjem (-jam), Nijem (-jem, дігнеш, печеш, ор-ш, снујеш (-jёш), казујени (-ёш), лијеш-ети), дигне, пече, бре, снује -je), Kasyje (-je), л:је је), број. дигнёмо, печёмо(-чёмо), ремо, снујемо(-jёмо) казујемо-јемо),лимјемо'-гемо) дигнёте, печёте(-чеше),орете, снујешејеше), казујете-еле),лиijeлie-jeme) дігну, ку, ору, снују •

казују,

лију,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »