Page images
PDF
EPUB

coerceo.

ти.

sertio.

испече.

Запраћаши, ам, y, imрt perfФlden, Започвање, a. bas fфіmрlіфе Reven. amando.

praefatio obscoena. Запрашини, им, т. pf. etаць erregu, Запcивати, ам, у. impf. schimpflich res pulverem excito .

den, obscoena praefari. Запрдепти, дим, (Pec.) vide запрђети. Запсовали, сујем, т. pf. fфimpfli rе. Запруйвање, р. бав latige Dreinfragen, den, obscoena praefari, ut est jebem interpellatio molesta.

му. . Запрдйвати, дујем, т. impf. (fbergbaft) Запim *, m. bie But, disciplina.

lästige Fragen thun, moleste quaero. Заnmйпи, им, у. pf. in zucht balten, Запрдии, им, (Срем.) vide запрђе.

Zanfine, n. die Zucht, disciplina. Запрђети, запрдим, v. pf. (Ерц.) (fфеrѕ. Запустиши, им, v. pf. periaffen. dеѕеrо.

pdft) fіntеrѕ tеden, pinеіnіtеden, in- Запу стиписе, имce, v. г. pf. jih per. Sero, post

wabrlojen, negligo me. Запрегнутни, нем, vide запрели. Запушавање, й. "Oas Bertopfen, obЗапрегнутисе, немсе, vide запређисе. turatio. Залрезање, р. Bas Bürten, B4)ürgen, Запушаван, ам, v. impf. peritopfen, aufschürzen, cinctio, accinctio.

obturo. Зарезати, жем, т. impf. gürten, pot. Запущач, m. - Ber @töpfel, obturaculum. Fürzen, praecingo.

Залушить, им, v. pf. 1) зачепити Banpem, m. mit álche bededtes Feuer, perftopfen, obturo. 2) запрашили, ignis cinere contectus,

Staub erregen, excito pulverem. Запретами, рекем, т. р. н. п. ва. Запуштање, . Рав Bermabrlojen, de

mpy, mit ujdhe fudeđen, contego ciвсге: запрећи јаје у вашру, нека се запушали, ам, т. impf. Derwayrlo.

ren, desero, uegligo. Запрети, ем, запръо, (Рес. и Срем.) Запуштиции, им, vide запустити. vidе запријеми.

Záp, 1) eine Partitel, um zu fragen: Запрётипи, им, (Рес. и Срем.) vide etwa, popoe an? num? Re? 3ap mu запријемини.

не знаш ? Зар tе и он дођи ? Зар Запрећи (говорисе и запрегнутии), ре

IIMa? 3) etma', vielleicht, ni fallor, ut гнем, . pf. н. п. скупе, рукаве, рuto : дofiu fе зар и он; има зар:

fcürzen, aufschürzen, succiogo. Заради (за ради), ит Willen, ob, Запрелисе (говорисе и запрегнутисе), propter, per : заради Бога.

прегнемсе, v. г. pf. i auffфürgen, Зарадипи, им, v. pf, pervieпen (биоф succingi.

Urbeit), promereo. Запречали, ам, (Ресь и Срем.) vide Зарађивање, р. Бев 3erpienft, quad

запријечали. Запречиши, им, (Рес. и Срем.) vide Зарађивати, ђујем, v. impr. perbie. запријечин.

nen, quaestu lucror. Запржити, им, у. pf. einbrennen, in- Зараинии, им, v. pf. ernisten, worm cu quo farinam.

Berhungern schüßen, a fame pobhibeo. Запријети, рем, запръ0, v. p. (Ерц.) Заранилисе, имсе, т. г. р. по Рев sufperten, claudo.

Sjungertodes erwehren, famem depello. Запријепинпи, им, v. pf. (Ерц.) mit Заранци, нака, m. pl. Die 3rit oor ber Drohung verbieten, interdico.

Dämmerung, tempus ante erepuscuЗапријечан, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. lum: дошао око заранака.

опанак, реrfletеn, transverso plеctо. Зарањивање, и, бав &rnäbren, sustenЗапријечити, им, v. pf. (Ерц.) verties

tatio geln, pessulum obdo.

Зарањивали, њујем, т. impf. etna. Запросити, им, v. pf. н. ј. ђевојку, ren, sustento.

freien, mеrbеп ит еtin, Räйфеn, peto, Зарањйваписе, њујемсе, . г. impf. ainbio, procur puellam.

fich ernähren, sustentor. Запрошипи, им, v, pf. sum пропа тая Зарар *, m. vіdе шпеmа: продао сам chem, consecro protopresbyterum.

на зарар. Запротопопити, им, v. pf. }ит про- Зараривање, р. vіdе губљење 1.

попопа тафеn, consecro рrоtоpгes- Зарарівати, рујем,.vidе губиши 1. byterum.

Зарарити, имі , y pf. шпеловами на Запруђе, р, село код Дрине (под Ло каквој трговинн, реrlieren, Gфаред

3HNUOM), gleiciam Dünkirchen. baben (im Handel), damnum facio. Запршка, f. Die (Sinbrenne (?), quod in- Зарастање, р. Dat Berрафfea, excoquitur cibo (farina el butyruw).

Olitio.

stus.

[ocr errors]

sarius.

pus.

sura.

Зараспаши, ам, . іmрt. wеrwафjen, Зарубљивање, n. бав Зufläфеn, aequatio. exolesco.

Зарубљівалін, љујем, v. impf. зара. Зараспи, спем, y, pf. permafen, ex

den, aequo. olesco. Зарқати (за-рђати, заърқати ?), ам, (8 B. der Kirschen), rubescentia (?).

v. pf. verrosten, rubigine inducor. Зарудеши, дим, v. pf. (Рес.)Per Beitis Заредиши, им, v. př. nach der Reihe Bapyanmu , HM, V. pf. (Coen.) gung nabe

geben, cx ordinе рrоgrеdior: зареди. Заруђепти, дим, v. pf. (Ерц.) әommen, ла болест по селу; заредио од ку

ad maturitatem accedo, maturesco (roth ће до куће.

werden ?). Заређивање, п. бав шебеп паф беr Заруђивање, р. бав Reiferen, rubeKeihe. progressio ex ordine.

do accedens ad maturitatem. Заређіваши, љујем, v. impf. пад беr Заруђивати, ђујем, т. impf. Der Reife

Reihe geben,ex ordine progredior, naben, maturesco, grassor.

Зарукавље, п. bie etiteter am aerel. Зарежати, жим, v. pf. Die 34bne flet. manicae ornatus:

îchend murren (vom Hunde), murmuro, „Сеја брату зарукавље везе — ringor.

Зарукаши, ручем, v. pf, etbrülen, mu Зарезами, режем, v. pf. einen &і gitum edo. ichnitt machen, incido,

Заруменилисе, имce, y. , pf. roth Зарезивање, р. дав &infфncisen, in werden, erubesco. cisio.

Bapypem *, unentbehrlich, summe necesą Зарезивати, зујем, v. impf. einfфneisen,

incido; не зарезује га ни у к***ц (ш. Заручан, чна, но, род, angefult, ple

ј. не боји га се ни мало). Зарезолица, f. Der &infфnitt, inci- Заручивање, д. Тав 23erwensen (2nfüь

len), application Зарелисе, речемсе, т. г. pf. 1) еtmав Заручнівати, чујем, т. impf, betwen. реrrесеn, serio neg: зарекао се да

den (anfüllen), applico, не пије вина ; за рекласе свиња да Заручини, им, v. pf. wermenten (ana не изједе говна, па деветоме са fulen), applico, impleo (3. 8. буре, мо во одгризла (осам изјела са врећу, чорбу, лонату). ÇBHM ?). 2) lidh verreden, erro, labor Zapyyhák, m. der Verlobte, sponsus, in loqnendo.

desponsus. фарзалін (за-рзати, заързали ?), ржем, Заручница, . die Berlotte, sponsa , dev. pf. aufmiehern, hinnitum edo.

sponsata. . Зарија, m Зафаrtав, Zacharias. Засавица, f. ein 2rm Der Cape auf ber Зарикати, ричем, v. pf. errület, mu serbischen Seite, der nach langem um: gitum edo.

Idege, Mitrowiß gegenüber, wieder in Зарици, ријем, у. pf, germüşlen, ruen die Save zurüdkommt. do corrumpc.

Засведочипои, им, (Рес. и Срем.) vide Зарицање, о, дав Berreben, lapsus in засвједочипти. loquendo.

Засвирапи, ам, у. pf.

anfans Заріцаписе, ричемсе, т.г. impf. 1) yet. Засвирепи, рим, v. pf. (Рес.) gen zu

pfeifen

Засвирјепириму. pf. (Ерд.) Заркали (за-ркапи, заъркали ?), ечем, Pfeife, Dudelsad), incipio canere (fi

v. pf. anfangen zu Ichnarchen , incipio stula, utriculo). Śtertere.

Засвједочин, им , v. pf. (Ерц.) безена Заро, m. hyp. v. Зарија. заробити, им, т. pf. Зun Prieg@gеfаnѕ Заседа, f. (Рес. и Срем.) vidе засједа.

genen Sclaven inachen. capio. Заседање, д. (Рес. и Срем.) vidе за Заробитисе, имce, v, . pf. Erteg@ge сједање. fangen werden, capior.

Заседали, ам, (Рес и Срем.) vide зaЗаровими, им, v. pf, germühlen, ruen сједати. do corrumpo.

Заседнути, нем,

уіdе засеспи. Зардкматн, вжем, т. pf. su grungen Засека; f. (Рес. и Срем.) vidе заҫјека, beginnen, grupnitum edo.

Засена , f. (Рес, и Срем.) vidе засјена, Зардници , им, v. pf. ) untеrtайфер, Засенак, нка, m. (Рес. и Срем.) vide

mergo. 3) bedeđen, begraben, contego. засјенак. Зарубити, им, v. pf. Ruflamen (з. 3. Засенити, им, (Рес. и Срем.) vide зa

Das obere Ende eines Stabil), auquo. сјеници.

gen, testor.

.

mereor.

Засеств, седем (говорисеи заседнем), Заслијепити, им, у. pf. (Ерд.) erblin. (Рес. и Срем.) vidе засјеспи.

den, oculis capi (fig.). Засећи, сечем, (Рес. и Срем.) vide Заслинни, им, v. pf. toвen, muce засјећи.

oblucor: шта си заслинио (кажу Засеінсе, сечемсе, (Рес, и Срем.) yi Бептему кад плаче). de zacjekuce.

Заслон, m. rіdе заклон. Засијатисе, амсе, т. I, pf, erglängen, Заслонити, им, vidе заклонити. effulgeo.

Заслоњање, р. vіdе заклоњање. Засипање, р. 1) бав цeвerfфütten, Bers Заслоњали, ам, уdе заклоњаци,

fфütten, obrutio. 2) pas pinсiufфӣ. Заслуга, f. (у Сријему, у Бачкој и у ten, infusio.

Бан.) ва 23eroen, meritum. Засипали, ам (и засипљем), v. impf. Заслуживање, а. бав Вердienen, pro

1) versmütten, überschütten, obruo. 2) mеrаtіо (?). bineinfфütten, infundo.

Заслужнівати, жујем, т. impf. Derbie. Засирипи, им, т. рт. н. п. Млијеко, nen, promereor.

anlaben, das lab in die Milch schütten, BachýnAMU, HM, v. pf. verdienen, proa

coagulum injicio. Заситити, им , v. pf. 1) fättigen, satio. Засмакање, п. Зав Bürgen, conditio. 2) Fatt bekommen, satior.

Засмакали, мачем, v. impf mйзер Засјајатисе, сјајимсe, vide защија. (österr. vermachen), condio. Засјатисе, јамсе, ј писе. Засмејалисе, јемсе, (Рес, и Срем. ) Засједа, f. (Ерц.) Беr рinterbalt, insi vidе засмијатисе. diae.

Засмијалисе, јемсе, у. г. pf. (Ерц.) Засједање, n. (Ерт.) 2) бав gauert, in aufladen, rideo.

sidiatio. 2) das Versißen, mora. Засмілими, нм, v. pf. perpien, pico. Засједали, ам, v. impf. (Ерц.) 2) lац. Засмочак, чка, m. vіdе зачина.

een, insidior. 2) ji, serjigen, sedendo Засмічити , им , vidе зачиниши. morari.

Засмградини, им, v. pf. anitäntern, Засједнути, нем, vidе засјести.

foetore impleo. Засјека; f. Ерц.) Der Berhau, arbores Засмрдепи, дим, v. pf. (Рес.) 18eftant. stratae pro munimento.

Засмрдипи, дим, v.pf. (Срем.) von fіф Засјена, *. (Ерц.) бав Зlenbwere, prae- Засмрђепти, дим, v.pf. (Ёрц.) Jgeben, stigiae.

foeteo. Засјенак, нка, m. (Ерц.) у засјенку, Засопце, паф etnаnter, continuo: при

in dem Mondebschatten, in umbra lu. пут засопце.. nari.

Заспапти, пим, v. pf. einfФlafen, obЗасјенити, им, т. pf. п. ј. очи, blens

clormio. den, praestigior.

Засрамили, им, v. pf. Defфämet, puЗасјеспін, сједем (говорисе и засје. defacio , pudorem injicio.

днем), у. pf. (Ерц.) 1) біф іn іntеr. Засрати, серем, v. pf. berdeißen, balt legen, insidior. 2) sich versißen, sedendo moror.

Застава, f. мјесто на дно стола, Засјећи, сијечем, т. pf. (Ерц.) :) an= према горњем челу, per plat untеп bauen, ancido.

пуп, bеrbauen, ar am Tische, dem Hausherrn gegenuber, boribus stratis impedio.

triclinii pars : Засјећисе, сијечемce, v. г. pf. (Ерц.) у заставу војводу Милоша

sich vorhauen, muniri arboribus stratis. Код Срба је по Ерцеговини и сад Заска кансе, качемce, v, r. pf. aufs обичај, да у заставу (кад је каква springen, exsilio.

част) посаде равнога ономе, који Заслада, f. Der aktifф, бав Оeffert, сједи у горњем челу. mensa secunda; bellaria.

Заспараптисе, амce; vіdе забринуЗасладиши, им, у. pf. 1) реrfuffen, red

do dulce , dulcoro. 2) Radytija balten, Застали, анем, v, pf. trefen, finsen, mensam secundan habeo.

offendo. Заслађивање, р. дав Berfufen, dulco- Заспансе, анемсе, т. г. pf, ji, bеfіn» ratio.

den, sein, sum ,

existo. Заслађивати, ђујем, y, impf. perfüf. Заспідели, дим, v. pf. (Pec.), befфа.

т. fen, dulcoro.

Заспидипи, им, v. pf. (Срем.) Smen, puзаслањање, р. vіdе заслоњање. Заспіфепи, дим, v. pf. (Ерц.) dore adЗаслањапи, ам, vidе заслоњамн.

ficio. Заслёпипи, нм, (Рес. и Срем.) vide Заспирање , п. бав 3ebreiten (Бев 3imфаслијепити.

merbodens mit Teppichen), constratin.

concaco.

[ocr errors]

reos.

[ocr errors]

Заспирали, рем, y. impf. Depreiten, Замакнути, нем, yidе замаћи. consternere,

Zamama'HUMU UM v. pf. gerade aufgeben, Застирач, m. Bas, womit 3. 3. рав ganzlich zu Grunde gehen, penitus inte

Ziminer bebreitet wird, stragulum. Заспорак, рка, т. дав, womit ein vol. Запамінитисе, имсе, тг. pf. ejlig 83

ler Sack oben bebreitet wird, um ihn Grunde gehen, internecione delcor. gumachen zu Pönner, stragulum sacci (?). Zamanake, n. das Zuschmelzen, obductio, Натила врећа засорак.

inductio. Заспіранити, им, v. pf. 1) im 2nteiЗатапати, ам (и загшапљем), v. impf.

geil nicht gerade aus, sondern nach der von oben zuschmelzen, obduco cera cet. Seite gehen, oblique ascendo , aut des Zamankamu, am, v. pf. zutreten, zustams

scendo. 2) fig. abweichen, deflecto. pfen, conculco. Застрањивање, п. Зав 216weiфеn, de- Запаћи (говорисе и запакнути), мак.

flexio , ascensus aut descensus obli HEM, v. pf. hinter, auf etwas stes quus:

cen, impono, praefigo. Заспірањивати, њујем, . impf. a) fфіеf Запівор, m. Die gefa.gliфе фаft, Bee

bergan oder bergab steigen , descendo 21rre, custodia : он је у завору, et vel ascendo oblique. 2) vom rechten

ist im Gefängniß) eingesperrt. Pfade abweichen, aberro, deflecto. Затворање , п. 1) бав infperrеn, cuЗастрети, ем, застръо, (Рес. и Срем.) stodia. 2) das Zusperren , occlusio. vidе застријети.

Затворапи, ам, v. impf. 1) einfper= Застријети, рем, застръо, у. pf, ren, gefangen seßen, includo, in custo(Epiz.), bebreiten, consterno.

diam conjicio, 2) verschliessen, occludo. Заспіруга, f. eine bölgeene Офüffel mit Запівкрипін, им, v. pf. 1) einfperten,

Dedel (auf Nieisen, für Käse, Kaviar includo. 2) verschliessen, occludo.

u. dgl.), vas ligaeum cum operculo. Затегнули, нем, v. pf. angiebet, fpana Застругапи, ружем, v. pf. fфaben, nen, tendo. rado.

Zamesaibe, n. 1) das Spannen, tensio. Застудели, ди, т.р. (Pec.)| Füh, ealt 2) das Sträuben, reluctatio. Застудити, ди, v. pf. (Срем.)} merket Залезапи, пшежем, v. impf. Граппеп, Заспуђелін, уди, v.pr. (Ерц.)| frigesco. teudo. Заступање, р. дав іm 28ege fenn , in- Замезаписе, щежемсе, т. г. impf. јф peditio.

sträuben, obluctor. Заступати, ам, v. impf. im Begе fерп, Затерапи, ам, (Рес. и Срем.) vide зaobsto.

керади. Заступити, им, v. pf. in Ben 23eg trе. Затералінсе, амсе, т. г. pf. (Рес. и obsisto.

Cpem.) vide sakepamuce. Засу капи, учем, у. pf. 1) зuriiflas Запіеривање, и. (Рес. и Срем.) vido

ain, zurückschürzen , recingo. 2) H. A. заћерпвање. бркове, зuručitreiben, Burütbreben, Запернівалии, рујем, (Рес. и Срем. ) relorguco.

vidе залеривати. Засукнівање, р. дав Зurt(lagen, ге- Заперіватисе, рујемсе, (Рес. и Срем.) cinctio.

vidе залеривалінсе. Засунівали, кујем, v. impf. ) Зurӣф. Залиёсати, шешем, v. pf. anbauen

flagen, recingo. 2) н. п. бркове. (wie der Zimmermann macht), accido. Засукніјали, ам, т. pf. н. і, пушку. Запећи, печем, v. pf. 1) treffen, ofЗасупи, спем, v. pf. 2) perfфutteil, fendo. 2) 'den Weg abschneiden, iuterüberichütten, obruo. 2) hineinschütten,

cludo. infundo : засуо да меље.

Запекисе , печемce, v. г. pf. 1) fit Засучак, чка , m. Der Bitel, slomus befinden, senn, suni. 2) Kome gelos 6. 3. pon setg).

ben, sich anheischig maden, sido ver. Засушівање, п. Вав Веrtroёnen, ex pflichten, obligo me : siccatio.

„Јер сам се ја кнезу замекао Засушивати, шујем, r, impf. vertrod. „Да закољем Турског цар” Мура

nen, exsiccor. Засушити, им, v. pf. Vertrodnen ,, Затешчали, ам, v. pf. јфwаngеr mеt. exareo ; аи засушила крава, коза,

den, iugravidari. овца и т. д.

Запирање, р. бав Дивrotten, exstirЗаmаванак, нка, m. .ғleiner еблer Plat patio.

im Gebirge, locus planus in monte. Зітирати, рем, т. impf. ацверtteit , Запајаци, јим, . pf. ableugen, ab extirpo. nego; verheimlichen, reticeo.

Записак, ска, m. ride запушач.

ten,

та

V. г.

Запискивање, р. Bas Bertopfen, ob.. Запірноинти, им, v. pf, п. і. црturatio.

Kby, die Kirche einweiben, cousecro Запискивалін, кујем, т. impf. berito» ecclesiam (von Sово; ?). у Јадру има» vien, obturo.

ју два намаслира: Троноша и Затиснути, нем, vide запушипн 1. Вот њак. Онуда приповиједају да Запицање, р. (Срем.) vide зamjецање. су и градиле двије сепре (ЛазареЗапицами, пичем, (Срем.) vidе за• ве кћери), па једна другу запитапjецати.

ла (кад су се саспале), колико је Заплцаписе, пичемсе, (Срем. ) vido која начинила ;

онда она

што је замјецаписе.

градила Троношу рекла: „Ја самі Запjеціње, п. (Ерц.) Bas Betrеten (auf пәк запроношила.“ И од лога

einer Ehat), deprehrnsio; das Verties се назове Троноша. А друга реten des Weges, obstitio (?).

Кла: „Ја сам нешто начинила као Замјецати, пjечем, rt impf. (Ерц.) мали во пњачић (п. ј. као за во

1) betreten, depreheudo. 3) den Weg ке).“ и од тога остане Воп њак. vertreten, obsisto.

Троноша служи и сад, а Вопшњак Запjецаансе, пjечемсе, т. г. impf. је пусп Бог зна од кад.

(Ерц.) 1) film befine, sum. 2) bette. Затрпавање, в. дав "uebereinanbermer

den, serio negare aut pertendere. fen, snperinjectio. Зато (за по), Barum, idео.

Запрпывапи, ам, v. impf. übereinans Запоміти, им, v. pf. (сл.)

deimerfen, everto. царево благо запомише

Запраши, ам, v, pf, übereinancerwers „И у црну земљу закопаше

fen, obruo. Затопили, им, v. pf. Зигф melsen, li- Запропи, рем, запіръо, v. pf. аивrot.

quando claudo (Das Sabnfag mit ten, exstirpo. Schmalz).

Заmрпиисе, ремсе, затръосе, Започнік, m. (сп.) See erpfliktete, pf. su Grunde gehen, pereo.

de fich zu etwas anbeischig gemacht), Bamp:611, HM, v. pf. blasen; ins Horn, obligatus, (besonders der. Kampfbeld, in die Trompete), buccinor. pugualor):

Затрудити, им, Ү. pf. бетüben, ers „Изиш'о је краљев започниче

niúden , fatigo. „Веселисе краљев започниче Запруднипім, нім, v. pf. 1 fфрапа Затрелетапій, пећем, v. pf. ersittern, Запрудьели, ним, v.pf. (Ерц.)get wers intremo :

deii, ingravidur. „Нешто затрепетia,

Затру,івање, п. Bas Bemüben, defa„Нешто зазвeкeпa

tigatio. Вапреппати, пћем, v. pf. ergittern, Запіруђивати, ђујем, v. impf. бетія

(G. B. mit den Augen), mico oculis ben, fatigo. . und sonst, inhorresco.

Запрчавање, о. Вав 2nTaufen (sum Затреппели, птим, v. pf. (Рес.) Sprunge), incursio. Запрептили, птим, v. pf. (Срем.) } it. Затрчавапінсе, амсе, т. г. impf. ап. Запреntепи, птим, v. pf. (Ерц.) tern laufen, Anlauf nehmen, incurro. 2)

(vom Laube); aufrauschen, aufflattern, зарчaвace, es entfäbre ism (тав ее inhorresco; evolo cum strepitu.

fonit eben nicht gesagt hätte), elabitur cî Запірка, f. Der 2infauf (sum inübеrfоrina quandoque, quod mallet non dixisse.

gen) incursus : скочили (или преско- Запірчапінсе, чимсе, т. г. pf. 1) апчити шпогођ) нз запірке.

laufen, incurro. 2) 3aripuao ce, es ist Затркаптисе, ечемсе, vidе затрча. ihm (die Nede) entfahren, excidit el

inter loquendum. Запіркивање, р. vіdе запечавање. Затубаспі, па,по, абgeftumpft, obtusus, Запіркивалисе, кујемсе, vidе затрча- Запіўљни, им, v. pf.

п. Рупу

какву, п. ј. метнути на њу пуЗапірнии, им, v. pf. н. п. трешњу, vers љац да се увати лісица или јаза.

dornen (3. B. die Kirsche, damit die Kinder вац, eine eigene Art Falle (myday)

nicht dazu können), spiuis circumdo. vor das Fuchsloch stellen, laqueos ( Запрњивање, в. дав Berbornen, ѕері pono. cf. mybai. mentum spinosum.

Запіўпин , иім, v. pf, abitumpfen, obЗапрњивали, њујем, v. impf. perSora tundo, retundo. nen, spiuis defendo,

Запурање, п. ба8 23erfen Winter еtmав, Запровати, рујем, v. pf. п. ј. рибу jact us post

y Boan, betaumelnden Söder streuen, Bamý pamu, am, v. impf. hinter etwas escas veneualas projicio,

werfen, jacio post-,

ers

лисе 1.

н.

вашисе 1.

« PreviousContinue »