Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

не fе.

као

2

Затурамшсе, амce, v. impf, fіф (in Sie Заустављање, р. ба беттеп, inhiSveit) hinein werfen, abiisse peregre.

bitio. Затуриши, им, v. pf, hinter etwas 3ay'cmabbami, am, v. impf. hemmen, werjen, rejicio.

inhibeo. Затуритисе, имce, v. r.pf. у свијеп, fіф заустављацисе, амсе, г. impf,

in die Welt hineinwerfen, abiisse peregre. ftil stehen, subsisto. Запурчапи, ам, v. pf. аnfаngеn tür. За ўспиппи, им, v. pf. Den Runo #ffnet

Riich zu reden, zu singen, turcice pro zum sprechen, aperio os ad proloqueuloqnor, accino.

dum : заусти да рече , па опеп За ћи, мучем, vide зaбили. Запукисе, учемсе, vide забитисе. Заўчати, чим, v. pf. 8u bulen anfans Заһерати, ам, у. pf. (Ерц.) 1) bineins gen (vom Winde, den Bogen des

schlagen, immitto. 2) hinter - treiben, Meeres), strideo. ago post .

3aýw, m. das Umschwemmen (Umdres Заћераписе, амce, v, г. pf, (Ерц.) Тов: hen) des Schiffs, das Strom aufwärts stürzen, impetum facio.

fäort, retorsio navis : опинила лађа Заберивање, р. (Ерц.) 2) бав фіnеina на зауш; увапно зауш лађу.

fФlagen , immissio. 2) бав 3reiben pins Заушак, шка, m, vide приушак. ter -, actio post - 3) бав go ftürgen, за ушитисе, шиce, v. pf. н. п, лақа, impetus.

sich umdrehen; umgedreht werden, reЗакеривати, рујем, т. impf. (Ерц.) torqueor, (vom Saisie, das stromaufs

2) hineintreiben, immitto. 2) hinter wärts fährt). treiben, ago post

Заушници , m. pl. fie Obrоrüfen, glanЗабериватисе, рујемсе, т. г. impf, dulae parotides.

(Epit.) losstürzen, impetum facio. Захвалити (или зафалиши), им, v. pf. Заһн, зађем , v. pf. D) binter — gehen, (у Сријему, у Бачкој и у Банату по

eo post – 2) fich verirren, aberro. 5) nach варошима ; а сељаци (кад оthе да der Reihe gehen (8. B. von Haus zu говоре и варошанін) кажу: Haus), ex ordine eo.

заквали и или завалим Закопании, им, у. pf. 1 mit Soth vers KOME, danten, gratias ago. Закопии, им, v. pf. . fфmieren, luto Захваљивање ( зафаљивање), п. баѕ obliuo.

danken, gratiarum actio. Заувар је за увар је) vidе увар је.

Захваљивати (зафамівалін) љујем, Заударање , и, сав Хіефеп паф еtmав, v. impf. danken, gratias ago. odur.

Зацениши, им, (Рес. и Срем.) vide Заудараши, ам, v. impf. eteфen na зацијенипи.

сtwав, oleo : заудара месо, — вино на Заценулисе, немсе, v. г. pf. Ben 2them буре и т. д.

verlieren vor heftigem Weinen ; fchludys Заударили, им, v. pf. einen Geruch zen, spiritum intercludo plorando, bekommen, adoleo.

singultiо. . Зауздавање, р. Вав 3äитеп, infrеnаtiо. Зацијенили, им, v. pf. (Ерц.) Twä. Зауздавати, ам, v. impf. 8äumen, in Ben, ci:ren Preis feßen auf die Waaren freno.

pretium constituo. Зауздати, ам, v. pf. заumen, infrepo. Зацу цукати, ам, v. p. bineinfфаutein, Заузетисе, змемсе, v. P. pf. с ким,

intrudo oscillando. ich zusammenthun mit einem , socior. Зачевиљипи, им, v. pf. 1) (bie Slinte) Заўјапи, јим, у. pf, bu! maфen (от spannen, intendo telum (trintam). 2) Winde, Meere), strideo.

vide зaвиличити, Заўјатисе, јимсe, v. г. pf. Todfahren Зачење, п, горье чело, п. ј. мјесто (vom Schiffe), cum stridore

procurro, навр стола, ђе обично сптарјешина feror.

- сједи кад се руча, или вечера, дее Ваўкапи, учем, v. pf, bu! fфеереп, oberste Plaß ain Tijde, triclimi pars.

inclamo io ut audiat, ubi sim , absens Zayedcmumh, IIM, vide зaвиличнпін. sodalis. 2) hu! machen in die Finger Bauenumu, NM, v: pf. verstopien, sus

vor Frost, foveo digitos anhelitu. spunden, epistomio obturo. Зауларинпи, им, т. pf. коња , balftern, Зачепрками, ам, v. pf. 1) аnfаngеt 3 capistro.

scharren (wie die Henne), rado ut galЗаурлалін, ам, v. pf. auff} elen, exu/ulo. lina. 2) verscharren, radendo obruo. Заўславиши, им, v. pf, beinmen, in- Зачетак, пка , m. Ver 2nfang, initium, hibeo.

cf, почетак, Заўставитисе, имсе, т.г. pf. ftia ftе. Зачепи, чнем, v. pf. 1) тіdе започели. ben, subsisto,

2) empfangen, concipio (von der Kuy,

Stute, dem Schafe). 3) sayena ce 36aqribake, D. das Berunterwerfen,

Kabra, entstanden, exorta est rixa. dejectio. Зачина, f. Die Bürge, condimentum. 36ацівали, цујем, v. impf. беrабwer=

Тешко лонцу, из села зачине чека. fen, dejecto. јући.

36ациши, им, v. pf, bеrабwerfen, dе. Зачиниши, им, т. pf. ) wrgen, condio. jicio. 2) fig.

36ег, m. (Рес, и Срем.) vidе збјег. „Све је коло главом надмашила, 36eһисе (говорисе избегнутисе), збе

„А господским лицем зачинила — гнемосе, (Рес и Срем.) vidе збјеђисе. Зачињање, п. 1) vidе започињање. 2) 3бивање, п. дав шеfоchеn, bic Norfuldie Empfängniß, conceptio.

lung, effectus. Зачињање, п. бав Bürgen (@fterr. Bet: 36кваписе, васе, у. г. impf, in Norful. machen), conditio.

lung geben, abeo in effectum. Зачињати, њем, т. impf. 1) vide зa. 36јање, р. vide сaбијање.

почињати. 2) empfangen, concipio. Збијати, ам, vide сaбијапии. Зачињапи, ам, v, impf. Würgen, (ver. 36ијатисе , амосе, vide сaбијатисе. machen), condio.

Збнља, f. 1) бie Birəliteit, per &raft, Зачкали, ам, у. pf. (cine Rise) werpo. veritas : serium: говориш ли ти то pfen, obturo, obstruo.

од збиље? 3) збиља! a propos! поф Зачкољина, f. Die peritopften Rigen, ri eins! audi , heus , quid ais. mae oppilata'e.

36љскі, аdу. im Senite, serio, Зачудилисе, имce, v. pf. fi, vermип. Збити, збијем, vide сaбити. dern, miror.

Зачудиосе пребијеној збитисе, збијемосе, vide cабилнсе. голијени (кажу, особисте жене, оно- 3бншисе, будесе, т. г., pf, in @rjül. ме, који се чему зачуди: да не би lung gehen, exeo ,

fio. оно урекао, чему се чуди; а kеmе. 36јег, m. (Ерц.) беr Зufammenlauf Ber

му, и другоме млађем кажу: ето Flüchtlingc, confugium. ти говна на носу, утрисе). 3бјекисе (говорнсе избјегнупінсе), Зачули, чујем, v. pf. bören, exaudio. збјегнемосе, v, г. pf. (Ерц.) 1) зufamЗацакати, v. pf. lärmen, tumultum cieo. menlaufen, concurro. 2) zusammenlau. Зашећерили, им, v. pf, judern, sac fen (vom Tud), contrahur. charo condio.

36ог (у сријему, у Бачк. и у Бан.) Зашнвање, р. Das Bernaben, obsutio. wegen, ob. cf. c. Заш нівали, ам, v. impf. vernähen, 360j, m. am Pfluge, pars aratri. obsuo.

360p, m. die Versammlung, Gesellschaft, Затиљивање, n. Bagujpigen, acuminatio Unterhaltung, Gespräch, concio: Зашнл» івати, љујем, v, impf.l sufpigen, „Збор зборила господа Ришћанска Зашиљин,

v. pf.j acumino. „36ор збориле младе Земункиње, Зашипти, шпијем, v. pf, junaben, obsuo. „Збор збориле, па су говориле Заштедети, дим, т. р. (Pec.) er: Зборење, дав ©prefen, confabulatio. Заштедити, дим, v. pf. (Срем.) } fpa= 36opипи, им , v, impf. fpreфen, loqui, Зашпеђели, штедим, v.pf. Ерц.)) ren, confabulari, parsiinonia acquiro.

360puwme, n. Plaß, wo man sich vers Заштитити, им, v. pf. beschirmen, sammelt, locus conventus. protego.

Званица, f. највише се говори у млож. Заштитисе, имce , v. r. pf. fich броју зеанице, п. ј. они који се fфіrmеn, defendo me :

зову на крсно име. У пјесмама се „Сд сунца се штитом заштитио, налази ну завнице, н. п. А од вјетра свиленом марамом „У Марка је млого узaвница: Зашпіо, 2) watum ? quare ?" ?) weil, „Двјеста попа, триста калуђера – quoniam.

geladene Gäste (zum kpcho ume, wels Зашушкали, ам, v. pf. 1) raufen ches .) conviva vocati.

wie die fliehende Eidere), constrepo, 3Babe, n. 008 Rufen, vocatio. iu horreo. 2) leicht bedecken (. 5.etwas 3Bamu, 30BEM , v. imp. rufen, voco. mit Laub), contego leviter.

Зватисе, зовемсе, т. г. impf. beiten, Збабатисе, амce, v. т. pf. fid runzeln yocor: како се зове ?

wie be cinem alten Beibe, consene- Звезда, f. (Рес. и Срем.) vide зви. sco (818 Replie auf die Begrüßung језда. mit баба):

Звездица, f. dim. р. звезда. А. Баба!

Звека, f. Der &lang, sonus. Б. Иди ноге ми се збабале, није. Звскан, m. Der Dummbart, stultus. сам ја баба.

Зеекспi, m. үide звека:

ИМ,

пс

„Ја ћу бити на чардаку,

Звөнёрски, кa, кo, Der Звонари, fuә дукате бројиши,

sorum aut pulsatorum campanarum. Дукати ће звеќепати,

Звонили, им, . impf. duten, palso по звeкemy доби

campanam. Звенелање, p, vidе звечање.

Звонце, цена , n. dim. 2. звоно, ба Звеќепати, кеfем, vidе звечати: Glödden, campanula. Звёкнупти, нем, v. pf. etelingen, геѕоnо: Звоњење, р. рав gauten, Bonus et pn. Звекнуби, нем, pf. т. auf pen Sopf

satio campanae: schlagen (daß es erllingt), ferio caput 3Bophin, m. Stadt unð Feftung am lins alicui ut rеѕоnеt : Звекнуо га

ten Ufer der Drina, eine Tagreise глави.

pon Bee Babе. Србљи (око ЗворЗвер, f. (Рес. н Срем.) vide звијер. ника) приповиједају, да је Зворник Зверање, р. (Рес. и Срем.) vidе звје. зидао некакав 3 вонимир не знам рање.

божат прије Риста на 800 година Зверапи, ам, (Ресь и Срем.) vidе звје- Зворнічанин, ш. човек из Зворника. pamu.

Зворніічки, кa, ko, 2. Зворник. Звере, ета, р. (Рес. и Срем.) vide звијер. Звоцање, р. бав вфnappea mit Sex Звериње, р. (Рес. и Срем.) vidе звје Zähnen, captatio, frendor. риње.

Зворапи, ам, у. impf. mit den Zäh. Зверка, f. (Рес. и Срем.) vidе звјерка. nen schnappen, capto dentibus. Звецкање, p. dim. р. звечање. Звіцнути, нем, v. pf. јфnappen, tiар* Звецкати, ам, dim, p. звечати. pen (wte der Hund, Stord), caplo, Звецнути, несм, dim. . цвекнуши. dentibus , strepo. Звечак, чка, т. беt Bloфenfффеngеl. Зврцање, р. бав бфnippmen fФtagen, pistillum campanae.

talitratio. Звечан, м. град у Косову. Звечанск, Зврцан, ам, т. impf. etnet ein ефutpр. Ka, ko, pon Звечан.

chen schlagen, geben, talitro pero Звёчање, о баѕ lingen, sonus:

cutio. Звечати, чим, v, impf. elingen, sono; звуцнути, нем v. pf. xora, einem 3Beyka, eine eiserne Platten die in den ein Schnippchen geben, talitro percutiu.

Klöstern, befonders in der Türken, ftatt 3Bpuka, f. det rafenstüber, Soneller, der Glode dient, campanae ferreae ge talitrum. нијесам га ни звучком

nus simplicissimum (tabula ferrea). ударно. движд, m. eine Begeno Бес наија Пог Згадиписе, имсе (ди ми се), ya te pf. жаревачка.

ekelhaft werden, anekeln, attaedet: 3ra. Звиждање, и. дав Фfeifet, sibilаtiо. Дно сам се на —, згадило ми се. Звиждати, дим, т. іmрt. pfeifen, sibio: Згађање, о. Рав Хtefen, cоllіnеаtiо. Звізнути, нем , v. pf. einen Pif tbu, Згађапи, ам, . impf, trefen, cоllіnео. sibilum edo.

Згазипін, им, v. pf. trtreten, conculco. Звијезда, f. (Ср.), деr Btern . stella. Зглавак (зглабан ?), вла, m, дав 8. Ковами, или подизапи, кога у зви

articulus. језде. 2) (сл.) град некакав : Згледање , . дав 2абlider, аѕресtіо. „ОИване од Зивјезде града. Згледати, ам, v. pf. etblicn, coins. 3Bujęp, f. (Eph.) daß wilde Thier, fera. picor. Звијере, звјерепа, д. vіdе звијер. Згледатеисе, амосе, у.г.р. 1 ft gegen. Звјездица, f. dim, : звијезда. Згледаптисе, амосе, v. г.impf.7 feitis ate Звјерање, п. (Брц.) За јфеut umperbli. bliden, invicem se aspicere.

đen, circumspectio formidolosa. Зглобии, им, у. pf. н. п. лијес (бая Звјераши, ам, у. impf. (Врц.) fфес Berstreute, zerlegte) fusammenlegen .

umber bliden, pavide circumspicio. das Geschirr zusammenbringen, comЗвјер йње , p. (Ерц. coll.) хрiеrе бев pono, colligo Waldes, ferae,

Зглобљавање, . дав Зufammеnfügen. Звјерка, f. (Брц.) cia Balothier, cirt consertio. Stüd Wild, fera.

Зглобљавати, ам, v. impf. 3ufamhens 3Bonap, m. 1) der Glodengießer, fusor fügen, consero.

campanarim. 2) der Glödner, Glos 3rmetumu, nm, Vi pf. gufartmentneten,

denlauter, Kuftec,pulsator campanarum subigo, depso. 3Bonapa, fi der Glodenthurm turris Broma, f. die Gelegenbett, Bequemlich. campanaria.

opportunitas : Жива згоде, Звонарев, ва, во , Set звонар , tusoris браrgе ! Звонараз, ва, во , auf pulsatoris can Зrодан , дна, но, qant; tet, bequen, pagado

opportupus і згодна пушка ву.

H

lent,

[ocr errors]

Фање.

Згодишн, им, v. pf, treffen, ferio , col pflanze, die die Mönche, wenn fie in's Jineo.

Dorf lommen, dem Bausberrn und Згоренсе, рисe, v. г. р. м. ј. ватра, den Frauen darbieten (y kpajuhu He

fu Glut zusammenbrennen, ardore con готинској иу Кључу), herbae genus. fici,

Здравили, им, v, inpf. г) gefunə pers Зготовити, им, т. pf. н. п. ручак, den, genesen, convalesco. 2) Gesunds јело, bereiten, adparo.

Beit zutrinten, propino: Зграбипи, им, v. pf. ergreifen, corri „Чащом здрави Ришњанин Иваце, pio.

А Мијајло књигом из њедара Зград.a, f. Bas Bebäuse, aedicium. Здравица, f.чаша, што се пије у здравЗградица, f. dim, p. зграда.

be, der Gesundheitstrunt, propiЗгреали, јем, (Рес. и Срем.) vidе згри.

patio. jami.,

Здравко, м. Лаппвпаmmе, поmеn yiri. Згрешиши, им, (Рес. и Срем ) vide Здравље, a. bie Befuncheit, valetudo. згријешипн.

Здрављење, о, 2) дав Benefen, recuЗгрізање, p. 26freffon, 26weiten, de peratio valetudinis. 2) vide , nasApaB

pastiu. Згризали, ам, т. impf abfrefen, de- Здрављице, р. Һур. р. здравље. pascor.

Здраво, .) gefuno, integra valetodine. згрејапи, јем, v. pf. (Ерц.) erwаrmеп, 3) tüchtig, Park, valide : sppabo ra calefacio.

је ударио; немој здраво опезаши. Згријешипи, им, vide сагријешити. Здравци, на, пшо, cf, здрав. Згріспін, ризем, v. pf. «bfreffen, de- Здрібни, им, v. pf, gerbrotein, perpascor.

frio. Згрнути, мем, v. pf. ) 5ufаm mеnЗдрбаган, ам, у. pf, jerf@metter,

fdarren, corrado. 2) wegscharren, de comminuo. rado.

здрлиписе, имсе, V. 1, p. fich ents Згрузитисе, имce, v, г. pf. 3ufammet. amegen, bis zu Thâtlichkeiten, rixor. Tchaudern, cohorreo.

36a, der Fint, fringilla. Зграње, р. 1) бав Зијаттenfafen, Зев, Ш. (Рес, и Срем.) vide зијев,

collectio. 2) бав Дивсinanberreiten, Зевање, . (Рес. и Срем.) vidе знје

dispersio. Згріали, грћем, v. impf. 1) 1ufam• Зёвати, ам, (Рес. и Срем.) vidе знје

menfassen, colligo. 2) auseinanderscars ren, dispergo.

Зевнути, нем, (Рес, и Срем.) vide зиЗгрувати, ам, т. pf. 3erftopen, con јевнуши. tundo.

Зезавьё, p. cine art fфwingenber Bes Зершиписе, Шти ми се, т. г. pf. wegung, agitatio futuentis.

art Etels, wenn man z. B. Fettes ist, Sezamu, am, v. impf. fico schwingend oder ein Stein im Brot ist, horret pa bewegen, agitari futuendo. latum.

Зезнупіи, нем, v. pf, eine fфwingence Згубиши, им, (ст.) vidе cагубиши: Bewegung machen, agitari futuendo. „Милош згуби Турског цар" Мурала, Зейпин*, ш, дав Si (Baumöl), oleum.

и Турака дванаест нада Згулилии, им, v. pf. abreifen, fфіnvеn, Зейпинипи, им, т. impf, mit Jet

deriрio, excorio : аљину, кожу. würzen, oleo condio. Зryљивање , в. дав &tblöpen, denu- Зенинница, f. суд, што се у њему datio.

држи зехтин, бав Selfäfффеn, amЗгуливали, љујем, v. impf. entblӧреп, pulla olearia. denudo.

Зеймињење, р. Bas Selen (2ürgen mit Зг уснуписе, несе, т. г. pf. Dict, piФt Del), oleatio. werden, condensor.

Зентин - мане vidе маслинка. Здела, f. (Рес. и Срем.) vidе жђела. Зейтуни*, adj. olivengrün oleaginus. Здерапи, рем, vidе згулиши. 3ejo, m. hyp. р. зец : мени зејо! меЗдјела, f. (Ерц. ) vidе жђела.

ни зејо! (вичу bеца кад се играју Здрав, ва, вo, i gefano, sapus, зеца).

idus. 2) н. п. лонац, чаша , далі Зелёмбақ (зеленбаћ), т. бie grüne unverleßt, iuteger, incolumis; daber Eidechse, lacerta viridis. ђевојка. 3) здрав здравцит (здрав- Зелен, f. Die Brüne, дав Шrüne, viridi. цаin ?), здрава здрасципа, здраво tas. 2) (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) здравцимо, Еerngejuno, sanissimus.

vide nobpke. Здравац, вца, ал. cine Art Bebirgв. Зелен, на, но, ) grün, yiridis. 2)

вање.

ваши.

cf. уље.

[ocr errors]

х

va

vag

[ocr errors]

њемисе.

grän, d. i. anreif, immatorus : maa Bembák, 'm. de Landtmann, popularis. й зелен (као гушчје говно), бет Земљакиња, f. Dic #ani#mdoin, poGelbsonabel, imberbis.

pularis femina. Зелена када, f parcissa, pseudopar- Земљан, на, но, trden, terreus, fica cissus Linn:

tilis, „Плави зумбул и зелена лада

Земљаница, к чинија, или чаша, од Зеленеми, ним, (Рес,) vidе зелењепи. aemben ein irdenes Geschirr, Зеленәтисе, немсе, (Pec.) vidе зеле fictile.

Земљица, f. dim. р. земља, ба арь. Зеленика, f. п, j. јабука :

chen, das Erdlain, regiuncula. „о јабуко зеленико !

земљичка, f. vie. Cеткi, simila. „Шно с толики род родила Земљурина, f, augm. 2. земља. Zenehno, n, die grüne Farbe, grünes Bemyn, m. Sealin, Zemlinum.

Färbemittel, pigmentum viride. Земунац, нца, ш. Bemliner, ZemliЗеленими, им, y, impf. . grät fürten, nensis.

colorem viridem induco, colore viridi Žemynnya, f. die Erdhütte, antrum. inficio. 2) (Срем.) vidе зелењепти. Земункиња (Земунлиња), f. Die Qemli. Зваёнишисе, имce, (Срөм.) vidе зеле nerin, Zemlinensis femina :

5,3бор збориле младе Земункиње Зеленваспi, ma, mo, grünli, sub-. Земунски, да, кo, emliners, Zemviridis .

linensis. Зеленко, m. зелен коњ, Ber Apfelfфima Зенфил*, ла, ла, vidе богалі, mel, equis albi genus.

Зенѣилук*, ш. vіdе богатство. Зелењак, ња, m. зелен кукуруз, Зеница, f. (Рес, и Срем.) vidе зјеница.

grüner (unzeitiger) Kukuruz (Prais). Зепсіи, зебем, т. impf. frieren, frigeo. Зелењети, ним, т. impf, (Ерд.) gri. Зердав , m. y Ber gоbel, Zibellina. 3) nen, viresco.

Das Zobelfed, pellis zibellivica. Зелењеписе, нимсе, т. г. impf. (Ерц.) Зерде, ешта, в. сine Дrt talter Rehl. grünen, vireo.

speise, mit Honig, cibi genus : Зеља, т. (Рес и Срем.) vidе зељо. Жупіо зерде у сребрну сану Зеља, m, vidе зељо.

Zem, m. der Schwiegersohn, gener. Зељан, на, но , н, п• пиша, von wil. Bena, f. ријека у Крцеговини.

den Gemüse, ex olere silvestri. Зелов, ва, во, бев ефwiegetfобив, 3ése, . wildes Gemüse, olus silvestre, generi. Зељин (зељин), на, но, бев зеља, Зетовски , кa, кo, 2) деt Bфwiegers bovis cani.

föhne, generorum. 2) adv. wie ein sem, Зљo, m, (Ерц.) ein ефіmmeІофје, more generi. bos canus,

Зец, ш. беr pafe, lераѕ. Плашив као зе. Зељов, m, зелен пас, grauliфее филь, Зечина, f. 1) augm. 2. зец. 2) баѕ pa. canis canus.

fenfel, pellis leporina. Зељовљев, ва , во, бев зељов, canis Зечић, m. dim, p. зец. Сав бавфси, cani.

lepusculus. . Зељош, m. ein Xame für grоge Rano. Зечица, . бав деibфеn bom фafen, le

nea (ct. баљемез), поmеn tоrmеntis indi solitum :

Зечји, чја, чје, фаfеntѕ, leporious. „А све зељош зељоша дозива Зечји трн, m. Die бaubeфel, ononi Зељуг, m. зелен вепар, gtaиев Gфwein,

spinosa Linn. porcus canus.

Зиркање, p, dim. , звање. Зељуга, f., зелена крмача, grаue Саи, Зивками, ам, dim. р. звати. porca cada.

Знд, m. bie Rauer, murus. Зељугов, ва, Бев зељуг, роrсі Зідање, р. Зав тавери, ореris lateсарі. .

ricii molitio. Земаљски, кa, кo, trift, terrester Зндар, т. бer Rairer, faber mura(im Gegensaß des Himmlischen):

rius. „Или волиш царству небескоме, Зндарев, ва, во, бев Raurers, mu

„Илк волиш царству земаљскоме ? Зндаров, ва, во,j rarii. Земан*, м. Ріс зеіt, tempus. cf. ври. Зидарски, кано, ) . Paurers, тијеме.

rariorum. 2) adv. wie ein Maurer, nuoro Зембил, m. (у Сријему, у Вачк. и у murarii. .

Бан.) беr gеter (art gor6); fisci genus. Зндалии, ам, v. impf. maueen, ори Земља, f. D) бie &roe, terra. .5) ба latericium molior. gano, tegra , regio,

Зндина, f, augш. р. зид.

pus femina. .

ВО ,

нэ

« PreviousContinue »