Page images
PDF
EPUB

mero.

Зило.

[ocr errors]

Избацівати, дујем, . imрi. y ber• Избости, бодем., v. pf. 1) анеfiteфen,

auswerfen, ejicio. 2) aussdießen, re expungo 2) gerstecheni coipungu.

jicio. 3) Товiфiepen, avfeuern, ejaculor, избрали, берем, vidе изабрапии. Избäципи, им, у. pf. 1) bеrаивmerfen, избрисаши, ришем, v. pf. auёlofфет,

ejicio. 2) ausschießen, rejicio. 3) nyu deleo, ку, шоп, абfeueen (bit $linte), еја- Избројиши, им, v. pf. ausählen, epu

culor (glandes). избегнути, нем, vidе избећи. изброћине, f. pi. Der 9ХафErapp, rubia Избежати, жим, (Рес. и Срем.) vide tiuctorum secunda, (der Saß der Färs избјежати.

berröthe, nachdem sie einmal gebraucht Избелети, лим, (Pec.) vidе изби. worden). Man braucht ibu g. 9. zum избелити, лим, (Срем.) јељепи. Färben der Djtereyer, wie das Bapa Избеби (говорисе и избегнунти), бег

нем, (Рес.. и Срем.) vidе избјекти, Изб убаи, ам, v. pf. (opomatop.) 3er. Избечиши, им, v. pf. п. ј. очи; іtіеrе bläuen, contundo.

Hugen machen, oculis rigidis tueor. Избудипи, им, v. pf. паф беt Xeibe Избивали, ам, v. impf. не избива, као weden, excito alium ex alio.

куга из Сарајева, ее іft nie abmefeno, Избушили, им, v. pf. Berlüфеrn, perist immer dabein, wie die Pest in foro, pertundo. Sarajewo.

Извадини, им, т. pf. 2) bеrаdnepment, Избијање, р. Вав беrаufФІagen, ex hervorholen, , promo, 3) (ст.) кавгу tusio.

п. ј. замепнути : Избијали, ам, у. impf. БеrаивјФlagen, „шћаше Милош извадих кавгуextundo.

Извалили, им, v. pf. ummerfen, eyerИзбијелитн, им, т. pf. (Ерц.) 1 weig

to, prosterno. Избијељепи, лим, т. pf.(Ерц.) менә

Извалилисе, имсе, т. r. pf. fich hins деп, albesco : избијељела чоа.

werfen, procumbo. Избирак , pкa. m. Вав 11евеrbleibfel, pet Изваљапи, ам, v. pf. beraвљalgen, Reft, residuum , reliquiae,

evolvor. Избирање, в. дав Дивtlanten, 28able, Изваљатисе, амсе, т. г. pf. 1) ft) electio.

herauswälzen, provolvor. 2) rich satt Избирати, ам, v. impf. аuѕlеfеn, wäh: wälzen , satior volutando. len, eligo.

Изваљивање, р, дав Цmperfеп, бinə M36àpây,

m. der Wähler, der viel Aus. werfen, prostratio. elaubt, difficilis. Избирач нађе опи- Изваљивати, љујем, v. impf, ин фер. рач (вад се који жени).

ferr, prosterno, избистриптисе, рисe, v. pf. Plar, bell Изваљиватисе, љујемсе, т. г. impf.

werden, sich klären, claror, limpidus fio. sich hinwerfen, prosternor. Избити, бијем, . pf. ) betaцв(фla. Изван, (по Ерц.) auper, extra : он је

gen, elido'; extundo. 2) zerschlagen, изван себе. jerbläuen, contundo.

Изварати, ам, т. pf, petriegen, deciизбјегнули, нем, vide. избјећи. Избјежати, жим, Ерц.) vidе избјећи. Извесно, (Рес. и Срем.) vidе извјесно. избјеки (говорисе и избјегнути), бје- Извести, ведем, v. pf, binаивführen,

гнем, v. pf. (Брц.) binausfiebe, jer. educo. flieben, diffugio.

Извести, извезем, т. pf. tіdеn, аси Изблиза (наблизa, m, i. из блнза), рот perscribere. nahe, cominus.

Извести, извезем , т. pf. beraufu) • Избљувак, вка, m. оно што се у је.

ren, eveho, дан пуш избљује, бес 24ив murf, spu- Известисе, извеземсе, т. г. pf. bers tum, ejectamentum.

ausfahren, evehor. Избљувати, љујем, т. p. aufpein, Извёслин, (Рес. и Срем.) vidе извиexspuo.

јеспили. Избљўватисе љујемсе, т.г. pf. fіф аив. Извёстиписе, имce, (Рес. и Срем.) fpcien, salis spuisse.

de зивијестишисе. Изболен, лим, v. г. pf. (Рес.) авта. Изветриши, им, (Рес. и Срем.) vide Изболдвати, лујем, v. pf. gern Избољепн, лим, v. pf. (Врц.) (биед извешати, ам, (Рес. и Срем.) vide

извјетрити. Krankheit) morbo macresco. H360p, m. bat Gewählte, die Blüte. Wabulaams, am, v. pf. heilen, auscuriren,

извјешати. delectus: По набору бољи од бољега

шеdeor, cf. Ізлијечили.

pio. .

изгидети, дим, v. pf. (Рес.)| in 2ngen. Изволёвати, ам, (Рес, и Срем.) vid. Извиднан, дим, v. pf. (Срем.) dein изволијевали. ізвиђепти, дим, vрі. (Ерц. JJ uebinen, Изволети, лим, (Pec.) vidе извољепн.

beaugenscheinigen, coram inspicio. Изволијевање, р. (Ерц.) бав Див:lau. Извијање, р. дав Norfinnea, Ausfpinti. ber, Wählen, deleciio. firen, excogitatio.

Изволијевапи, ам, v. impf. (Ерц) au8. Извијати, ам, v. impf. efinnen, au8. tlauben, deligo : немој ти мени ту

jpintifiren, excogito: извија којека изволијевали којешша, него једи ква јела.

що ми се донесе. Извијаписе, јамсe, v. г. pf, ft, min. Изволили, им, (Срем.) vidе извољепи.

деп, еvеhor, ѕublimis feror: извијао. Извољети, лим, v. pf. (Ерц.) belieben, се орао под облаке.

sich würdigen (in den Klöstern, und in Извијестити , им, v. pf. (Ерц.) Беrіф. den Städten), placeat, dignetur (in ten, certiorem facio.

Ungern). Извијестиписе, имсе, т.г. pf. (Брц.) Извор, ш. беr Иryprung eines $lu fев, Auskunft bekommen, certior fio.

die Quelle, scaturigo. Извир , m. (ст.) vidе извор:

Извр, роn обеn bеrаѕ, dеsub : пече во„Извир вода извирала,

да извр брда. „Б”јелу пјену измепала —

Извратилии, им, т. pf. Denven (ums Извирање, р. Das perporfprusein, sca wenden), verto. turitio.

Извраћање, а. дав 2Bensen, versio. Извирали, ре, impf. м. ј. вода, еnt. Извраћали , ам , v. impf. wensen, verto. springen, scaturio.

Изврачати, ам, у. pf. erwahrsagen, aeИзвирівање, о. Вав Сpäsen, speculatio. quiro vaticipando: : Извирівапти, рујем, v. impr. becaus. Извргнути, нем, vidе изврћи. (vähen, speculor ex

Изврснулисе, немсе, vidе изврінсе, звірити, нм, v. pf. binauBjpäben, Изврнути, нем, v. pf. Immеrfеп, еvеrtо. prospicio.

Извртање, п. Вав ummerfen, cversio. Извиркiвање , п. dim. р. извиривање, извртати, рем, v. impf. ummerfen, Извирківати,кујем dim. д.извиривати.

everto. Извипи, вијем, v. pf. winsen, nесtо. Изврліети, пим, у. pf. (Рес.) 1) 30ts И звиписе, вијемсе, v. pf. ft entmins Извршипи, им, v. pf. (Срем.) 6obren,

деп, біф еmроrmіnіеn, eveher: извио Изврћепи, вртим, v. pf. (Ерц.) perfoсе орао небу под облаке.

ro. 2) berauszieben (oen Schuß aus der Извјесно, (Ерц.) gewів, сеrtе.

Flinte), evacuo telum. Извјелірили, им , v. pi. (Ерц.) au. Изврћи (говорисе и извргнути), врrauden, evaporor.

гнем, v. pf. н. п. пушку, еntlадеп, Iізвјешати, ам, у. pf. (Epy.) nach der losidießen.

eibe benfen, suspendo alium ex alio. Извелисе (говорисе и извргнутисе), Извлачење, n. давреrаи взieben, extrасtiо. вргнемсе , v. г. pf. 1) ф Феrfen (pom Извлачити, им, у. impf. berausziehen, Holze), rejicior, resilio. 2) ausarten . extraho.

degenero. Извода, f. главница купуса , или дру- Извршивање, . баѣ Bolensen, abвогога каквог поврћа, што се оспа

lutio. він за сјеме.

Извршивати, шујем, т. іmрt. boles. Изводами, ам, v. pt. н. п. коња,

den, perficio. übеrführen (рав Рfere), circumduco Извршватисе, шујесе, т. г. imрt. bol. equum sudantem.

endet werden, in Erfülung geben, fit Изводити, им, y. impf. 1) beraufüь satis e. g. voluntati divinae.

ren, educo. 2) аивjubren (ein giev), Извршити, им, v. pf, poloringca, perconcino.

ficio. Извођење, п, 1) бав феrаивführen, edu- Извршипинсе, шиce, v. 1. pf. н. п. во

ctio. 2) das Áusführen, Erequiren eis ља чија, vodbrat werben, exeo. periles Gesanges.

ficiar. Извожење, п. Зав феrаивführen, eve- Извуки, вучем, • pt. berausstepen, ex. ctura, evectio.

traho. Извоз, m. ) бав тühren, vectura. 2) бie Изгазини, им, т. pf. erteeten, conculco. Ausfuhr, exportatio.

Изгамизами, мижем,

pf berausfriez Извозили, нм, v, impf, bеrаивfübren, феn, proгеро, рак, црв. führen, veho.

Изгаан, ам, vidе изврачапія. Изволёвање, р. (Рес. и Срем.) vidе изво- Изгинупи, немо, v. pf, ju Brunse ge лијевање.

ben (von mehrern), perco,

intereo. .

т.

tero, elido.

.

ком.

cus).

Изглавиши, им, v. pf. austreben (6. В. fcharren, eruo (8. B. das Feuer aus eine Messerklinge), extorqueo.

dem Ofen). Изглављивање, р. Вав Дивеереи, ех. Изгрували, ам, v. pf. 3erfФlageil, contorsio

cutio, cf. избубами. Изглављивати, љујем, v. impf. аив. Изгубили, нм, v. pf. berlicren, amitto. drehen, extorqueo.

Изгубиписе, имсе, т. г. рт. 1) perloren Изгладити; им, т. pf. ausglätten, lae gehen, perdor. ) einfaden (im Gesichte vigo.

abmagern), macesco. Изгладнепи, ним, т. р. (Pec.)| bungrig Изгулипи, им, v. pf. Our agen ent. Изгладнили, им, v. pf. (Срем.) merten, blößen, erodo. Изгладњен, ним, v. pf. (Ёрц.) fame Изгу рали, ам, v. pf. 3erft offen, su Bruna corripior.

de richten, elido. Изгледање, . Вав фinaufeben, pro. Издавање, р. 1) бав Веrrаthея , predispectio.

tio. 2) das Geben vom Hause weg, Vera Изгледати, ам, , impf, binaufфаиси, untặzuen, interversio. prospicio.

Издавати, дајем, v. impf. 1) Феqges Изгледати, ам, v. pf. erfфаuen, spe ben, interverto. 2) verrathen, prodo. tando acquiro:

Издавна (из давна), pon längft bet, pe Изглодами, ohем, т. pf, 3ernager, cor dem. rodo,

Издаја, f. Der Berrath, prоdіtіо. изгмизали , мижем, vidе изгамизaти. Издајник, m. Der Berraiber, proditor. Изгнати , ам, v pf. autreiben, exturbo. Издалека (из далека), von weitem, emИзгњечити, им, v. pf, gerquetfфеn, con nus, e longinquo.

Изданак, нка, m. ein Snüttel von cine Изговарање, р. 1) Зав Дивјpreфen, pro Staude, die am Boden abgehauen

nunciatio. 2) das Entschuldigen , excu ift, fastis genus : ударио га издан

satio. Изговарати, ам, v. imрt. ) aufprе. Издангубили, им, v. pf. an Beit ber= dhen, pronuncio. 2) entschuldigen, ex. lieren, pessuindo tempus, (8. B. 43

дангубио при дана). Изговаратисе, амce, v. г. impf. (1) Изданути, нем, v. pf. Quatty met, exentschuldigen, excuso me.

spiro. Изговір, m. pie &ntfфulbigung, duеrе. Издали, ам (говорнсе и издадем), у. de, excusatio.

pf. 1) weggeben, foras do. 8) verratheil, Изговоритн, им, у: pf. 1) entfфulbi. prodo.

gen, excuso. 2) аивtepen, ѕеrmоnеm Издашан, шна, но, freigebia, liberalis. ad finem perduco.

Издевање, и, (Рес. и Срем.) vidе изди. Изговориписе, имсе, т. г. pf fіф јевање.

cutfфulligen, excuso me, 3) іth айв. Издевали, ам, (Рес, и Срем.) vidе изreden, satis locutum esse.

дијевати, Изгонити , им, v. impf. 1) austreiben, Издегетати, ам, т. pf. излупали коexpello. 2) erpressen, exigo,

ra, ferbläuen, contundo. Изгоњење , p. бав дињtreiben, expulsio. Изделили, им, (Рес, и Срем.) vide Изгорелина, f. ein Slumort für etmas издијелити.

Bermitted, бет таn Berbrennung Изделиписе, имосе, (Рес. и Срем.) vimünjФt: камо па изгорелина ? con де издијелитнфе.

Изденули, нем, vidе издеспи. Изгорелица, f. vіdе погорелица. Издер, т. н. п. добро платно, сукно Изгорео, рела, лo, verbrennt, adustus, за издер, Reinwant, Tut, fo@tra. combustus.

paße aushält, pannus aut liuteum laИзг репти, рим, v. pf. 1 abbrennen,

boris patiens. Изгорјети, римі, (Ерц.) еxuror, Издерапии, рем, т. pf. Berreifen, laИзгрепсти, бем, v. pf. 2) beraufфаз

ben, beraudEraßen, erado. 2) zerkra. U3A pranjecka, f. ein Ferngesunder Gerl, Ben, lacero unguibus.

dem die Haselstaude (des Corporals ) Изгриспи, ризем, у. pf. gerbeigen, cor nichts anhaben kann, non timens vitera rodo, zernagen.

miles (vitifragus ?). Изгрнупи, нем, v. pf. Бегаuѕfфаrren, Издеспін (говорисе и изденутн), де. erado, eruo.

нем, (Рес, и Срем.) vide ижђеспін, Изгрпање, р. Зав беrаufфаrren, era- издигнули, нем, vidе издики. sio,

Излигнүписе, немсе , vidе изднiнсе.. Изграли, грѣсм, т. impf. bеrаив. Йализање, р. дав 2lufritten, erectio,

vicii zenus.

cero,

і дизашы, джем, т. іmрt. in bie pübе Изжёниптисе, имосе, vidе иженитсе, hiben, tollo, erigo.

Изжимање, р. vide ижимање издизаписе, ижемсе, т. г. impf. fiФ Изжиіматн, ам, vide ижимами. erheben, aufrichten, erigor.

Изигравање, р. 1) дав Шешinnen bar) и»дијевање, и. (Ерц.) Ваз 2ufbringen еі. Spiel, lucrum ex lusu s) das Ausipies

nes Spişnamens, inditio nomiuis scom len. Vollenden des Spiels, absolutio matici.

ludi. Издијевали, ам, т. impf. (Ерц.) н. п. Изигравати, ам, т. impf. 1) erfpielen,

HMe kove, aufbringen (einen Spißnas ludendo acquiro. 2) ju &nde spielen, abr men), iudere scomma.

solvo ludum. Издијелипн, им, v. p. (Ерц.) authei. Изигранти, ам, т. р. ) erfpielen, 1leli, vertoçilen, distribuo.

dendo lucror, 8) zu Ende spielen, abИздајелитнсе, имосе, v. г. pf. (Ерц.) solvo ludam. .

sich zertheilen, auseinander kommen. Изігратисе, амсе, т. г. pf. 1) jih aud11здирала, аlѕ іntеri. auf uno Pavon ! spielen, satis lusisse. 2) sich austangen, кад он то чу, а он онда издирала,

satis saltasse. . aufingit.

Изискалии, иштем, у. pf. erlangen, is ,дисање , п. Зав Дивathmen (@teren), acquiro. exspiratio.

Изискантисе, иштемсе, т. г. p. cinet Изднсапти, дишем, v. impf. auBatbmen, Bitte Gewährung erlangen, voti fie exspiro.

compos. Издићи (говорисе и издигнупи), ди- Изіки, нзиђем (и изидем), v. pt. ) aud:

THEM, v. pf. aufrichten, aufgeben, er: gehen, exeu, egredior. 2) ausbrechen heben, erigo.

(von einem Erantheme), erumpo. Издилисе (говорисе и издигнупінсе), и јаати, јашем, vidе изјапи.

дигнемсе, т. г. pf. fi, aufriФten, eri- изјавити, им, v. pf. н. п. овце, Бtus gor.

ausleiten (die Heerde), educo : Издравишн, им, vidе оздравили. „И изјави на планину спадо Издрели, дерем, издръо,(Рес, и Єрем,) изјагњипи, им, у. pf. weefen, pario vidе издријепти.

(von Cafen) anitor: ова је свца изИздријепик, дерем, издръо, т. pf. (Ерц.) јагњила ле све овце; је си ли пи

1) zerreißen, lacero. 2) Reißaus nehmen, твоје овце изјагњио (aufsieper) ? aufugio.

Изјагњиписе, њece, v. r, pf. п. ј. ов. Изпрљанчипи, им, v. pf. erfфwägen, ye, werfen (von mehrern Schafen), abschwäßen, eblandior, emendico.

pario. Изабљали, ам, v. pf. befrigein, con- изјадитисе, имсе, т. г. pf. ) auBEla. seribillo.

gen, ausjamınern , querelis levor , teиздрмапи, ам, v. pf. berauerüttein, excutio.

изјаловипи, им, v. pf. gelt machen „Та ево га, Мила нено,

(durch Verlegung), sterilem reddo. гди дрма на врати,

изјаловиписе, имсе, т. г. pf. get meto „Издржао, мила нено,

den, sterilis fio. пола кључанице

изјањипи, им, vidе изјагњипти. Издробили, им, v. pf. serbröteln, com- изјањитисе, њece, vidе изјагњишисе.

Изјапии, јашем, v. pf. ) біnаn rеttеп, Издрпатц, ам, т. pf. derfeken, lасего, den Berg hinanreiten, ascendo equo lapio. .

montem. 3) vide ngojamı 2. 3) zu Scans Излупсти, убем, v. pf. див686ler, ex den reiten ein pferd, equitando pes

sumdo. . йзелица, f. (Pec. к Срем.). vіdе изје. Изјаукати, учем, у. pf. ertlagta ers лица.

beulen, exululo, ululatu acquiro. Изеспи, сдем и изем, (Рес. и Срем.) Изјаўкаписе, учемce, v. г. pf. f aut. vidе изјестн.

beulen, ululando defessus sum. ізестисе, едемсе и иземсе, (Рес. и изјебати, бем, v. pf. dіfutuo. Срем.) vidə изјеcписе.

изједипогача, m. (im eфer3) Der Фо. Изждребили, им, vide иждребити. gatscha : Verzehrer, fruges consumere Изждребнинсе, бесе, vide иждреби natus (?): пи зи један изједиапогача !

један испичутура ! Изж,дријебили , им , vide иждријебити. Изјелица, f. (Ёрц.) 1) bеr Bielfeat, guИзждријебипінсе, бесе, vide иждреби lo. 2) der U6fresser, devorator:

„Ниш” су ради Турци изјелице Иаке вип, им, vide

Изепспині, јебем, yidе изјебами.

creor.

[ocr errors]

cayo.

Інсв.

Milice,

ижении.

Изјести, једем (и нанјем), . pf. (Ерц.) Излістапи, ам, т. pf. fitbeauben, aufenjen, auffrelsen, devoro.

efirondeo. Изјестисе, једемсе (и изијемсе), v. г. Излиши, лијем, у. pf. амgiepen, efpt. (Epq.) fich abfressen (vor derger,

fundo. Kummer), devoror ira.

Изложиши, им, у. pf. 1) оur gegen Изјуриши, им, Ү. pf. bеrаudіаgеn, ex verbrauchen, consumo imponendo (ligna pello. .

super foco). 2) berauslegen (die Waas Излагање, т. ба8 281 адеп, беrаuѕlі. re), expono. gen, expositio.

Излокали, лочем, т. pf. н. п. вода Излігати, лажем, v. pf. ablügen, emen. nym, ausfressen, ausleden, oxedo. tior.

Изломии, им, P. pf. gerbreфen, frango. Излагатки, лажем, т. impf. bеrаuѕlе. Изломитисе, имсе, т. г. pf. Berbre. деп, еxропо.

феn, frаngor. Излагалисе, лажемсе, т. г. pf. јф аив. Излудити, им, т. pf. преварили коlügen, satis mentitum esse.

ra, übertölpeln , circumvenio. излажење, п. дав Дивgeben, exitus. Излудитисе, имсе, т. г. pf. 1, йбеrѕ Излазити, им, т. inpf. 1) аиваеђеп, rolpeln lassen, circumvenior. exeo. 2) ausbrechen, erumpo.

Излупапи, ам, т. pf. :) vidе издевеИзлајали, јем, v. pf. абееlеn, elatro. піати. 2) 3erflagen (@efфire, giffe), Излајатисе, јемсе, т. г. pf, fit au #bel. frango, effringo. len, sat latrasse (auch fig.)

Изљубипп (ижљубити ?), им, v. pf. Ber Изланутисе, немсе, v. г. pf. fіф ent. Reihe nach abčüssen, exosculor aliam

fahren lassen (ein Wort), sino mihi ex alia. elabi.

Изљубитисе (ижљубишисе ?), имсе, т. Излежатисе, жимсе, т. г. pf. fth fatt. r. pf. sich der Reihe nawy abküpfen, oxliegen, sat cubuisse.

osculari se invicepi. Излемати, ам, (Рес. и Срем.) vide Измак, m. in Der RepenBart: на измаизлијемати.

Ky, beim Ubzug (j. B. des Winters), Излетање, р. (Рес. и Срем.) vidе из decedente. лијепање.

Измакнути, нем, vidе измаћи. Излелати, лећем, (Рес. и Срем.) vi- Измакну пінсе, немсе, vids измаќисе. de излијетали.

Измалање, р. бав феrроrtommen (binə Излетели, пим, т. pf. (Pec.) ausflies Излетин, им, v. pf. (Срем.)

ter dein Berge), apparitio.

gen, Измалапи, ам, т. impf, bеrроrsetgen, Излеfепи, летим, v. pf. (Ерц.)) еvоlо.

pronio. Излеки, лежем, v. pf. аибоrіtеn, pul- Измалапінсе, амce, v. r. impf. betwors

los excludo. Изләһисе, лежемсе, т. г. pf. augebru=

kommen, sich zeigen, appareo, pro

mineo. tet werden, excludor,

Измалена (из малена), pon #insheit аn, Излечили, им, (Рес. и Срем.) vidе из

a puero. лијечити.

Измамипи, им, т. pf. herausloden, abs Излечиписе, имce, (Pec• и Срем.) vi

locen, elicio. de излијечипсе.

Измаћи (говорисе и измакнути), маИзливање, р. (Срем.) vidе излијевање.

кнем, у. pf. ) megriitter, removeo. Излівали, ам, (Срем.) vidе излије 2) adlocken, elicio, extorqueo. 3) 13Излизалисе, лижемсе, т. г. pf. ft ab.

Maue, er läuft davon, aufugit, reiben (vom Tuche), deteror.

Измталисе (говорисе и измакнупінсе), Излијевање, р. (Ерц.) дав Xusgiepen,

Makhemce, v. r. pf. wegrücken, remoeffusio.

veor; измаче се коњ из руке , eit. Излијевали, ам, v. impf. (Ерц.) аив.

windet sich, extorquetur. gießen, effundo.

Измгации, ци, v. pf. Werfen (bon Ber Излијемати, ам, т. pf. (Ерц.) 3erfфia» Kake), pario. gen, contundo.

Изміциписе, цеce, v. г. pf. п. Излијетање, (крц.) бав Xus fliegen, uke, werfen (von mehrern Kaßen), pa

evolatio. Излијетапи, јећем, т. impf. (Ерц.) Између, зwifфеn, von einem sum an» ausfliegen, evolo, erolito.

dern, inter: uumehy hac (mit dem Излијечити, им, v. pf. (Ерц.) beilen, gen.) medeor.

Измена, f. (Рес и Срем.) vidе измјена. Излијечитисе, имсе, . г. f. (Ерц.) Изменили, им, (Рес, и Срем. ) vide geheilt werden a sanor.

измијениши.

вами.

ј. ма

10.

sano,

« PreviousContinue »