Page images
PDF
EPUB

ex alio.

Искривљивање, д. Вав Яrummen, in- Испарити, им, v. pf. epbrapeh, aqua curvatio.

fervida eluo. Искривљивати, љујем, т. impf. trum» Испаритисе, имce, v. F: pf. пф in Bas men, incuryo.

de, oder beim Feuer erwärmen, calefio. Искрижани, ам, v. pf. in Bфеібеn Испасти, испаднем, у. pf. рехаибfaь. fфneiben, diѕѕесо, н. п. јабуку, лу len, excido, elabor. беницу, дињу.

Испевапій, ам, (Рес. и Срем.) vidе исИскроніни, им, v. pf. н. п. кожу на пјевати.

опушу, pie paut ѕеrіфncisen auf Gфия Испеватисе, амсе, (Ресь и Срем.) ті» be u. dgl., discindo.

de ucnjebamace." Искрпилій, им, v. pf. аивіlіtеn, can- Испердашиппи, им, v. pf. ) bet бес sarcio :

Kiriqnern: ein Fell ausziehen i dehnen, „Каква му је зелена долама:

extendo. 2) sensu obscoeno: essutuo, „Да искрпн, нова би му била, Испек, m. Refelgins (?), portio ѕicerae „Да измјери, претегли би конци. pro commodato. lebete ad cremandam Искрснути, нем, v. pf. plógliф ва ftез sicérama. ben, repente existo, adsto.

Испеши, пењем (и испнем); т. pf, fi. Искрспити, имі, v. pf. паф еіnаnter die Höhe Heben , elevo. taufen, baptizo alium ex alio.

Испенсе, пењемсе (и испнемсе), т. Искрспинінсе, имосе, v. r. pf. to inв. 1. pf. hinaufgthen, Plettern, ascendo: gеjаmmt taufen Lafen, baptizari- alius Испели , печем, v. pf. 1) baden, pinso,

н. п, љеб. 2) brаtеп, а800 , н. п. јагње, Искупити, им, т. рт. Тов'aufen, re Курку. 3) ракију, қrennen, cremo. dimo.

Wcnujame, n. dae Auftrinten, ebibitioИскупипи , им, v. pf. fammela, col- Испијати, ам, v. impf, austrinten, epoto.

Испирање, п. За врафеп, Дивјрӣ, Искупљање, в. дав ёammeІв, congrе испраши, ам, v, impf. аивајфен,

len, ablutio. gatio. Искупљапи, ам, т. impf. fammeln, lavo. congrego.

Испирата, f. кра, што се њом псиә Искупљивање, бав goвaufen, re pa штo (н. п. пушка), Det іffе. demtio.

Ben Wildbader, Wildlappen, lacinia Искупљивати, љујем, и impf. Iostaua ad abstergendum. fen, redimo.

Испірлати, ам, vide ишћерами. Искусуриши, им, . pf. ale Rütitan. Испирлішати, ам , v. pf. etbaвen me

de berichtigen, debita residua exšolvo. ben, texendo pingo. cf. измеtiати, Искуцавање, п. Вав овİlopfen, auf. Исhiсати, пишем, v. pf

. 1) bеrаивуфері. Klopfen, emotio, quae fit pulsando:

ben, exscribo. 8) abichreiben, wegitreis Hekyyábamı, am, v. impf. aufllopfen,

chen, deleo. 3) verschreiben; vcrbrau. pulsando removeo.

chen, consumo scribende Искуцали, ам, v. pf. н. п. чеп, или

Исrісалтисе, пишемсе, v. г. pf. 1) max врањ на бурету, цивҒlopfen, pul> chen, daß man abgeschrieben wird, desaado removeo.

leor. 2) sich satt schreiben, sat scripsisses Искуцкапии, ам, dim. р. искуцапи.

Исписівање, п. 1) Pаt реrаив{Фteiben, Искушавање, п. vіdе купање.

exscriptio. 2) das 201chreiben, deletio. Искушавати, ам, "vidе кушан.

Исписківапи, сујем, т. impf. 1) bet= Искушали, ам, v. pf. perfumen, tеnto.

ausschreiben, exscribo. 2) abschreiben, Искушеник, т. беr 9Xopise, novitius ,

deleo. discipulus.

Исписквалінсе, сујемсе, т.е. impf. fi Ислёиcatir*, леише, у. impf. н. п. ра

abídreiben lassen, deleri. Ha, fließen (von der Wundé, manat (vi- cnncha, f. die Abschreibgebühr, pecurus e vulnere), cf. мен.

nia deletoria, quae datir scribae, ut Испавапій, ам, у. pf. erfфKafen, dor goluto tributo nomen tributarii deleat micudo acquiro.

- in codice debentium. Погодно неИспанаписе, амce, v. r. pf. fit au в. какав човек с арачлијом да отпреди mlafen, satis dormivisse.

арач, пі. ј. да прдне засопце 12 Испадање, р. баѕ реrаuѕfalen, elap пута (за сваку пару по један пуm). sus (?).

Кад наврши 12 пуша, а он онда Испадати, ам, 'v. impf. bеrаивfalen, одадре још једном по добро ; а excido. .

арачлија га запита: „Защmo mo ?а Испaрaти , ам, т. pf. aucinaner (фnti.

он одговори: „Ово Каши и Den, discindo,

нисна.“

[ocr errors]

гача.

concacare se.

Испішати, ам, т. pf. erfragen, ex. Исповест, f. vіdе исповед. quiro.

Испівидиши, им, (Срем.) vidе испоИспити, пијем , v. pf, austrinten, виђепти. ebibo.

Исповиђети,

, видим, (Ерц.) vidе ис» Истилівање, р. Вав $rforfфеn, exqui повједніпи. sitio.

Исповнђелисе, видимсе, (Ерц.) vide Испитівати, пујем, т. impf, erfor. нсповједиписе. fфеn, exquirо. .

Исповијаписе, јасе, т. г. pf. fit winə Испичутура, m. (im eфers) Ber gfфия den, volvi: tura : austrinter, potor. cf. изједипо „Ситна се права исповијала

„Дол” по игришту, по девојачком Испишавање, р. Вав Диврівеn, emin- исповијед, f. (Ерц.) бie 23eite, conctio.

fessio. Испишаваши, ам, v. impf. аврiffen, Исповиједање , n. (Ерц.) 2) Bas BeiФten, emingo.

confessio. 2) das Beichte hören. Испішати, ам, v. pf. аив ріfen, emingo. Исповиједаліи, ам, 7. impf. (Ерц.) Испјевали, ам, v. pf. (Ерц.) 1) авjin Beichte hören, auscultor confessiouem.

gen, absolvo cautum. 2) erfingen, can Исповиједатисе, амсе , 7. г. impf. tu adquiro.

(Epy.) beichten, confiteor. Испјеватисе, амсе, ч. г. pf. (Ерц.) Исповијест, f. (Ерц.) vidе исповијед. sich aussingen, sat cecinisse.

Исповједипи, им, v, pf. (Ерц.) eina Исплазили, им, v. pf. п. ј. језик, mal Beichte hören, audio confessionem. bervorrecken , zum Munde hinauesteden Hcnoejequmuce, umce, v. r. pf. (Bp4.)

(die Zunge), exsero, protendo linguam. einmal beichten, coufiteor. Исплакали, лачем, v. pf, н. п. услпа, Испоганиши, им, т. pf. erunreinigen, ausspülen, eluo.

polluo. исплакати, лачем, у. pf. erweinen, Испоганишисе, имсе, т. г. pf, ji, bе. Nendo acquiro.

sudeln (vom Kinde das sich bekadt), Исплакаллисе, чемсе, т. г. pf. 1, аив.

weinen, flendi finem facio, sat slevi. HcnoA, von unten weg, ab imo; desub. Исплаклівање, п. 1) бав Сrmeinen, a"- Исполаканије, п. (Fomifф• fatyrif im

quisitio per iletum. 2) das Uusipeinen, Beijte бer Rönbвfpraфe pon исплаfinis llendi.

кали) das Ausid wemmen, Puss Исплаківати, кујем, y, ippf. 1) er: spülen des Mundes, mit einem Glare

weinen, fletu acquiro. 2) ausweinen, Wein, bei großen Tafeln, nachdem desiuo flere.

man bereits aufgestanden, und sich die Исплатити, им, т. pf. кога, коме, Hände gewaschen bat, elutio : He Ma auszahlen, exsolvo. .

вина ни за исполаканије; дајде још Исплаћивање, п. бав и аblеn, ѕо једну (чашу) за исполаланије. lutio.

Испоредити, им, v. pf, an бie etite Исплаћівати, кујем, v. impf. аив: stellen, , comparo. zahlen, solvo.

Испоредиписе, имсе рі. cким, Исплеспи, лепем , v. pf. flechten sich in eine Reihe stellen mit einem , plecto.

comparo me. Испливати, ам, v. pf, bеrаив f@ mim= Исноpипи, им, v. pf. auweisen, exenmen, enato.

tero. Исловипін, им,

уіdе испливати. Испоспитисе, имсе, т. г. pf, aufas Испљување, р. ров Дивререп, ften, sich gerfajten, jejunio absumi. spuitiо. .

Icnpasa, f. das Recht zu etwas, die Испљували, ам, v, impf.

ausspeven,

Bewilligung der Regierung, jus scriИспљувати, љујем, v. pf.

ptum rei fасiеndае: донијо исправу . . exspuo.

из Шариграда да понови (или да Исповед, f. (Рес. и Сремт.) vidе испо начини изнова) намастир. вијед.

Исправили, им, т. pf. gеtаbе rihten, Исповедање, т. (Рес. и Срем.) vide coreigo. исповиједање.

Исправљање, п. Вав ®eraberiten, corИсповедан, ам, Рес. и Срем.) vide sectio. исповиједали.

йсправљати, ам, у. impf. gеrаtе rіфs Исповедалисе, амсе, (Рес, и Срем.) ten, corrigo. vidе исповнједалінсе.

Исправно, temt, rесtе, Исповедити, им, (Рес, и Срем.) уide Испражњивање , п, дав Дивееrеп, етаисповједишин,

cuatio.

2

[ocr errors]

ex

evacuo.

[ocr errors]

latere,

Испражњивати, њујем, т. impf, au8. einander gerhauen, disseco unum ex leeren i evacuo.

alio. Испразници, им, v. pf. atteeren, Испрескакали, скачем, pf. кога,

einen (im Gespräche) besiegen, zu Schans Испрасити, си, v. pf, wеrfen (von Ber den reden, überreden, superare sermone. баи), pario,

Испреспи, едемi, v. pf. erfpinnen, Испрасиптисе, сесе, у. r. pf. п. ј.

nendo acquiro. крмаче, weefen (von mebreen &quen). Испрећи (госорисе и испрегнути), pario.

pernem , v. pf. ausspannen, solvu спрапи, исперем, v. pf. аивљајфеи, equos. eliio.

Испречат. и, ам, (Рес. и Срем.) vide Испрапии, им, т. pf. Finaив беglе. испријечапии. teni, comitor.

Испречилисе, имce, (Ресе и Срем.) vide Испратња , f. Der 20јфіеб, дав ®eleite испријечитисе.

auf den Weg, salutatio (usculum, ver- Hcnpeluribama, am, v. pf. nad einans bera) viatica.

der zusammen nähen, consuo aliud ex Испраќање, р. бав фіnаubegleiten, alio. comitatio discedcatis.

Испржипти, им, у. pf. Drennen, riften, Испраќали, ам, v, impf, bina #beglei. frigo (каву, дијeme). ten , comitor discedentem.

Испржитписе, имce, v. г. pf. fib bers Испрашиши, им, v. pf, betäuben, pul brennen, aduror. vere adspergo.

Исприбадати, ам, v. pf. паф еіnаntее Hcnpba, anfänglich, primitus.

ansteden , adfigo unum ex alio. Испрдак, шка, m, @rgeugniв бев Sur. Исприбијали, ам, v. pf. na einancer

зев, crepitus (?): колишно је дијете, anschlagen, adfigo unum ex alio.

као испрдан (@terr. er surgеnеvеl). Испријека (Брц), рon per ceite, Испрдежисе, имce, (Pec.) vidе испрИспедиписе, имсе,(Срем.) kептисе. Испријечати, ам, v. pf. (Ерц.) н. п. Испрднути, нем , v. p. auifarget, onakke, freuzmeise mit Riemen befes expedo.

stigen, decusso lora. Испрђеписе, димсе, т. г. pf. (Ерц.) Исприје чипи, им, н. р. (Ерц.) н. п. sich ausfarzen, expedo.

пушку на вратима , fфіеf anlebucit Испребијаши, ам, v. pf. Wielfa Jers (das Gemehr 8. B.), adclino. fchlagen, contundo.

Испријечитисе, имce, v. r. pf. (Ерц.) Испрегнупи, нем, vidе испрећи. sich anstemmen gegen jemand, aduitor Исирегрізати, ам, v. pf. ріеlfa ger. in aliquem. beißen, dimordeo.

Исприкиватн, ам, v. pf. insgefammt Испред, рот hinweg, e conspectu : anichinieden, accudo.

иди испред мене ; прође испред Испричати, ам, v. г. pf. .) wоrеrѕ. куће; испред Божића.

len, enarro. 2) auserzählen, enarro. Испредаван, дајем: v. pf. паф eins Испричаписе, амce; v. г. pf. jiauda

ander ergeben, dedo unum ex alio. erzählen, sat narrasse. Испредање, п. Вав &rfpinnen, acqui- Испришивали, ам, т. pf. ingefammt sitio pendo. .

annähen, adsuo. Испредати, ам, т. impf. etjpinnen, Испробадапти, ам, v. pf. 3erfie eit, nendo acquiro.

compongo. Испре зање, р. фав 218јрапnen, 50- Испровлачции, им, v. pf. паф еіnаn. Jutio.

der durd)ziehen (die Fäden, Riemell, Испрезапи, режем, т. іmрt. au@fpans Heftel), trajicio.

solvo
jugo.

Испродавати, дајем, v. pf. gants per • Испірека, (Рес.. и Срем.) vidе испри kaufen, diyendo, јека,

Испрорезивати, зујем, v. pf. inges Испрекивали, ам, v. pf. ingеfammt rammt durchschneiden, diseindo. überschmieden, recudo.

Испрос цалин, ам, (Рес. и Срем.) vide Испрекрштапи, ам, v. pf. 1 па еіn: испросијецати. Испрекршћали, ам, v. pf. 7 апреr inв Испросијецати, ам, v. pf. (Ерц.) ца). Sireuz legen, deçusso.

einander durchschneiden, unum ex alio Испреламати, ам, v. pf. паф cinancer dissecorgerbrechen, confringo.

Испросити, им, т. pf. ) Бевојку, ее. Испреседали, ам, (Рес. и Срем.) vide birten, erfreien, impetro. 2) erbetteln испресијецати.

emendico. Испресијецапши, ам, т. р. (Ерц.) паф испроски, нa, нo, erteten, precibus

nen,

[ocr errors]

nen,

extenso.

rax.

impetratus. Србљr приповиједају да Истанчали, ам, т. p. bgan wеrред. само четири патријара треба да extenuor (d. i. weniger werden). буду на земљи, и да се Србски па- Испансе (говорисе и испакнутисе) пријар звао пет и испросни: истакнемсе, у. г. pf. ji, bеrроrtbuti, заіццiо су га Србљи испросили 04 erbieten zu einer Unternehmung, ex. оне четворице.

sisto. испузапи, испужем, v. pf. ) біnаив. Исптеглили, им, v. pf. lausgieben,beh.

frieфen (wie Sit Rinter), егеро, 2) pin. Истёгнути, нем, v. pf.jnen, extendo. aufklettern, enitor, erepo.

Истезање, р. дав Дивьерпеп, еxtеnѕiо. Испунити, им, v. pf. і аивfulen (3. Исліёзапін, тежем, v. impf. ацтерә

B. die Sticerep nach innen zu) expleo. 2) erfüllen (den Befehl), impleo, facio Hcmekáp, aufs neue, von vorne, denuo, Satis. .

cf. наново. Испуниатисе, нимce, v, r. pf, bоu mеr. Истелити, ли, v. pf. eqlben, pario.

де, іmрlеoг (мјесец , човек у образу). Испелiписе, лесе, v. г. pf. Talben (von Испуњавање, в. дав $rfulе, imрlеtіо. mehrern Kühen), pario. Испуњавали, ам, т. impf. erfulел, Исперапи, ам, (Pec.) и Срем.) vide impico.

ишћерати. Испупчилисе, имсе, т. г. pf. fi, fo Исперiвање, п. (Рес. и Срем.) vida

(eßen oder legen, daß der Nabel zu ишћеривање.

oberst kommt, umbilicum protendo. Истернівати, рујем, (Рес. и Срем.) Испуст, m, марва не ма испуспа, bat vidе ишкеривати.

keinen Plaß, um dahin ausgelassen zu cmeku, mere, y: pf. auslaufen, effluo. mersert ; дао му испуст, еlеgenheit испп, идем, vidе иһи. perfkafen gur Xiubt, fugae copian fеcіt. Испіі, ша, пo, felbji, ipse. Испустипи, им , v. pf, Qusla Ten, di- Испіва (испіва), f. meerfфаитеnе Pfe, mitto.

fe, fistula fumatoria e

spuma

marina. Испуститисе, имce , y, r. pr. jih ver Испија (из пија), langfam, (eife, lеntе.

währlosen, negligo rem meam. Испина, f. Die Bapryvit, veritas. Испуцали, ам, v. pf. beeften, rumроr. Испини, на, но, I wahrhaft, veИспуцаписе, цаjyce, v. г. pf. н. п. Hсипинити, па , по,

пушке, попови, јi fatt fфieper, sa. Истински, кa, кo, н. п. испина, Фабе, tis sonuisse (de tornientis) :

wahrhaft, perissimus, ipsissimus: mo „Јуче су се пушке исптуцале

је истинска лаж. Испуштање, б. бав Диваffen, emissio. Испискивање, о, бав ріпаивоrüdent, Испўшати, ам, v. impf, audlaffen, extrusio. dimitto.

Исписківати, кујем, v. impf. bin. Испішлаписе, амce, v. г. impf, fф ausdrücken, extrudo, urgeo foras. permabrlofen, negligo me.

Истиснути, нем,

v. pf, bingusdrü. Испуштипи, им, vidе испустили. cken, extrudo, Испуштиписе,

имсе ,
vidе испусти- испицање, р. vіdе испјецање.

Испицамисе, Щичемсе , vidе испје.
Испушкање, р. vіdе испуштање. цатисе.
Испупкали, ам, vide

испуштати. Ислјецање, р. (Ерц.) бав феrроrtрип Испўшћаписе, амce, vidе испушта zu einer That, adparitio , oblatio.

Испјецатисе, mjeчeмсе, у. г. impf. Mcma, (cm.) durch poetische licenz vers (Epų.) rich hervorthun zu etwas, ex

furѕt, tatt од истока, от Лufgang, sisto. ab oriente sole :

Исто (тако), gеrаtе fo, eodem plana „Сјало сунце испа до запада,

modo. А не сјало ђе јє моја мајка Истоваравање (ясловаривање ?), п. Иставити, им, v. pf. н. п. лонах, das Ubladen, deoneratio , exoneratio.

врата, 1) megteen, removeo. 2) аива Истоваравапи (истоваривали ?), ам, heben (die Thür), evello.

v. impf. abladen, deonero , exonero. Испављање , p. ) бав 213egtelet, re- Истоварити, им, v. pf. 1) абlабет motio. 2) des Uusheberi , avulsio.

(die Waare), deonero. 2) abladen (den Истављати, ам, v. inpf. 1) megfegen, Wagen), exonero. removeo. 2) Ausheben, avello,

Úcmok, m. der Sonnenaufgang, sal Испакање, п. бав 24ив feinten, effusio. oriens , ortus solis. Испаками , пачем, т. inpf, aus fфе:13 Исполковали, кујем, v. pf. (по на. ken, effundo.

маспирима и у Њемачкој по вароИспакнушсе, немсе, үide испаѓисе. DUMA) perdolmetschen, interpretor.

Писе.

Писе.

ten,

veste sum.

Ticmom, 1)nur, nichts als , nonnisi. 2) cyc, m. Jesus, Jesus.

erft, primum, demam. cf, пек. Исусов, ва, вo, Seju, Jesu. Исполни, им, v. pf. fФmelsen, lique- Исцедити, им, (Рес. и Срем.) vide иоfacio.

циједити. Испочили, им, т. pf. 8u &nse fфеn. Исцеђивање, п. (Рес. и Срем.) vidе исeffundo.

цјеђивање. Источни, на, но, бftli , ab oriente sole. Исцеђивати, ђујем, (Рес. и Срем.) viИстраживање, р. Ває Зufammеnјифеп, dе исцјеђивати. conquisitio.

Исцёпали, ам, (Рес. и Срем.) vidе исИстраживати, жујем, v. impf. sufam цијепаши. inensuchen, conquiro.

Исцепатисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide Испiргапти, ам, v. pf. entswey reigen, исцијепатисе, rumpo.

Исциједипи, им, т. р. (Ерц.) aufeie Истргнуюн, нем, . pf. entreigen, ben, excolare. eripio.

Исцијепати, ам, т. pf. (Ерц.) 3erfpal. Испребиши, им, (Рес. и Срем.) vide ten, discindo , diffindo. истријебиши.

Исцијепатисе, амсе, у. г. pf. (Ерц.) Истрёсање, р. За аввeuteln, 20 seine Kleider zerrissen haben, lacera

schütteln, excussio. Испрёсати, ам, у. impf. at&keutein, Исцјеђивање, р. (Ерц.) бав Дивfeiben, excutio.

excolatio. Испреспи, сем, v. pf. au#fфütteln, Испјеђивати, ђујем, v, impf. (Ерц.) excutio.

ausseiben , excolare. Истријебипи , им, т. pf. (Ерц.) аив. Иптање, р. 1) vidе бацање. 2) бав &і. rotten, extermino.

len, festinatio. Испіринили, им, v. pf. Berprözeln, Иmap, mpa, po, fфnel, velox. confrio.

Имати, ам, v.impf. 1) vidе бацапи. Истрнули, нем, vidе ултрнути. 2) eilen, festino. Испрошипи, им, 1) vidе испірининг. Иптац, ица, m. 1) на један итац, auf

2) nach einander verzehren, expendo eirimal, im Nu, repente. 2) jeqah unum ex alio.

ппац барула, п. ј. онолико, колиИстрпи, рем, испръо, v. pf. 3erreiбеп, ко се пушка може напунили само contero.

jeqah nym, ein Scuß Pulver, portio Испругати, рукем, v. pf. aufфабет, singula pulveris pyrii. erado.

Ипење , п. (Рес.) vidе ићење. Иструлипи , им, v. pf. Derfaufen, ри- итепи, иптим, (Pec.) vidе икем. tretio.

Нmни, им, vidе бацити, Испрунин, им, v. pf. н. п. уiш из Итипи, имі, (Срем.) vidе икети.

главе, bеrаивjtjpern (mit бет Жатт), иліко (и ќо), vide ико. expurgo.

Иплен, на, но , (у. Сријему, у Бачк. Иструнитисе, қисе, v. pf. verloren

и у Бан.) aufgemett, ingenii vividi. gehen, perdor (von kleinen Dingen, Àmúa, f. die Gile, festinatio. Umiba

је ђаволски посао. Испрунуци, нем, vidе испирулили. Имост, f. Die Sile, festinatio :

уито Истрчавање, п, бав фіnаивайтеп, ех- іпошi f. шти. cursatio.

Ирина , бie Gфneligheit, velocitas. Истрчавами. ам, у. impf, jinаивİаиз Ипрост, f. vіdе ипірина. fen, excurso.

iћење, п. (Ерц. и срем.) бас &іlеп, Истрчапи, чим v. pf. hinauslaufen, testinatio. .

ifели, имим, т. impf. (Ерц.) cilen, Иступити, им, v. pf, ftumpf maфen, festino. obtundo.

ићи, идем, у. impf. 1) geben, eo. 2) Истурчити, им, v. pf. па феіnаntеr tür.

иде киіна, снијег; вино из бурета, kisch machen, facio esse Turcam alium

крв із носа ; новци (н. п. у Турex alio, ,

ској не иду банке (не иду ніг у Ње. Испіурчитисе, имосе, у. г. pf. inges мачкој, него и носе људи); како

sammt Türke werden, fidem turcicam иду сад ови дукапи ?) и т. д. amplector unus ex alio,

ИКіндија*, f. Das critte Bebet Все Испія, пучем, v. pf. 1) 3erfeblagen, Mohammedaner, nach Mittag, oratio

contundo. 2) zerstossen , contundo. tertia Mohammedanorum. Исўкапии, исучем, v. pf, bеrаn в mine Ичага*, m. 2rt tirtifфеn 24vel, Qobiдеп, еүolvo, extraho, н. п. цријева.

lium Turcarum genus:

cf. трун).

[ocr errors]

excurro.

« PreviousContinue »