Page images
PDF
EPUB

cf. куга.

Кукољ, m. Die iden, agroslemma gi- Куљање, а. Бав беrуоrmаlен (3. 5. бев thago Liun.

Rauche), provolutio. Кулоносаст, па, пo, baternalis. Куљапи, ља, т. impf. bеrроrmаlеn, naso adunco.

рrоvоlvі, н. п. дим из пеки, челе из куку мене (менн)! web mir, hei mihi, Кошнице.. me miseruin.

Кум, т. 2) крштени, Ber gaufpatbe, Кукуљица, f. eine 21st Rappe, cucullus. sponsor baptismalis. Кум се зове и Кукурен, m. (Рес. и Срем.) vidе ку онај, који први пут стриже косу нуријек.

ђепету; пакові кумові бивају и Кукурёкање, в. (Рес. и Срем.) yida Турци нашим људма, и наши људи кукуријекање.

Турцима (по Босни) : Кукур'кати, речем, (Рес. и Срем.) yi „Ој Турчине за невољу куме ! "Не кукуријекати.

„Не кумим пе што ја кума не мам — Кукурећнупін, нем, (Рес. и Срем.) vi 2) вјенчани, дer Seiptano bei per Trans de кукуријекнули.

ung, testis conjugii. Образ ваља, кум Кун у ријек, m. (Ерц.) біt tiepuri , ће доћи. Пред кума п. ј. нишого, "helleborus.

тако добро, да би се могло пред Кукуријекање, п. (Ерц.) бав Wіtеritis кума изнијети)! Зацрвенио се као schreyen, galli cantus.

да је пред кумом прднуо. Ни пи Кукуријскапи, јечем, у. impf. (Ерц.) мени кум, ни ја теби спари свал. kiferiti frähen, cano kikeriki.

Ако ниђе кума не нађем, и кеш Кукуријекнупи, нем, v. pf. (Ерц.) cins ми бири кум. mal kiferiți screyen, dico kikeriki (e. Kýma, f. 1) die Pathin, Cevatterin, comg. in aurem),

maler (?). 2) die Pathin, puella cui sum Кукуруз, беr kuturus, türtifфев &orn, commater. 3) Eupheinismus füb kyra.

zea mais Linn. Кукурузан, зна, но, н. п. меб, брашно, кумак, мка, m. hyp. 9. кум. Kukuruz: , e zea mais.

Куман, ш. vіdе кумашин. Кукурузишпе, n. per der, mo ebe #и. Кўмање, п. бав gegenfeitige Begrüfen kuruz gebaut war, ager in quo zea mais а/в кум, salutatio kumi vocabulo. fuit sata.

Куматисе, амсе, т. г. impf. с лим, Кукурузница , f. Сав Живи избret, panis sich als Gevatrer begrüssen, salutare se

invicem cumi vocabulo. Кукурузвина (кукурузовина ), f. Das Кумача, f. cf. дружичало.

Kufiruzstroh, stramen zeae mais. Кумашин, m. augm. 6. кум. Кукурушчић, m. dim. 6. кукуруз. Кумбара *, f. vіdе лубарда. Кукупа (кўкупа), f. а) велика, conium Кумбарација *, m. r Зоinearbier, руipaculatum Liun. 2) Mana, aethusa cy

robolarius, napium Linn.

кумин, на, но, беr кума , commatris Кукупкање, п. dim. 9. кукање.

et pestis. Кукупали ућем, dim. b. кукати : Кумипи, им, т. impf. кога, 3u Bе. „Кукавица кукуће

patter bitten, advocare pro teste bap„Радосаву виш” куће ;

tismi aut conjugii. Кумићеш пи лугу „Радосав се обрће

да е умори. „Тражи жени обуће

Кумитисе, имсе, т. т. fr. с ким, mit Кула *, f. Ver 39uem, turris.

jemand Gepatter werden, cumatus Кулатаст, па, по, н. II. 11оњ, там? necessitudinein ineo.

farli, mausefarbig, culore murino. кумић, вераttеrmеn, dim. p. кум. кулача, f. п. ј. колиба, cine seltartige Кумица, f. dim. . кума. "Hütte, tentorii genus.

кумљење , п. Вав Wepartermerten, juiКулаш *, m. cin mausfаyles Pfety, e tio necessitadiuis cumat u s. quus coloris murini.

KÝMOB, Ea, Bo, des Gevatters, ad teкулин бан, m. in per Resenart: почео stem baptismi pertinens. приповиједали којешта од Кулина Кумовање, д. Фав Вераttеr jteben, cu6āna, orditur ab ovo, 'er yolt weit natus (?). aus.

Кумовазн, мујем, v, impf. коме, ки Kynny, m. Ruinen einer Festung an der Gevatter teneil, suin testis baptismi Mündung der Morawa.

aut conjugii. Кулунција m. (у Сријему, у Бачк. Кумовски, кa, кo, 2) бет Вераttеr tus

и у Бан. ) vide кујунџија, mit gun stehend, quod decet testem bapti-mi 215leitungen.

aut conjugii. 2) adv, wie ein kym, muКуља, f. Vidе качамакі.

re testis baptismi.

e zca.

2

emo.

[ocr errors]

Kymnàhnja, f. die Goinpagnie, certa mi. Kýmima, f. 1) der Srombeeritraud, rubus jilum turba, centuria.

fruticosus Linn. 2) die Stachelbeere, Кумпанијски , кa, кo, Compagnies, quod bacca grossulariae. 3) Frauenname, nuest centuriae.

men feminae. кумрија f. .) cine Art Eurteftaube, Купнпии, нм, *, pf. Eaufen,

turturis geous. 2) ein Frauenname, no. KymU, IM, 1. inipf. auflesen, colligo. men feminae. Meistens gibt man ihn kynunuce, nnce, v. r. impf. sich zusams Cen 83efаngеnеп, Кумрија робиња : menziehen, coutrahor, (von der Ärmee, „Код колевке к умрија робиња, cougregor). Она њија два банова сина

Куница, f. ) dim. 9. купа. 2) беr ediröpf• кмсал*, m. vіdе пије сак.

topf, cucurbitula, cucurbita. . Kýmcmco, n. die Gevatterschaft, munus Kyılbette, 1. das lefeu (Pufiesen), leetestis baptismi ant conjugii.

tio, collectio. Кумче, чеrna, p. per Pathе (Вав ins), Купување, п. Зав Saufen, emtio.

ilius batisnalis. Умре нумче, токва. Купивали , пујем , v, impf. Faufen, emo рисе кумспіво (oad fino ijt gejtor= Куповніі, на , но, н. п. тун, меб, це:

ben, die Gevatterschaft hört (also) auf). Faust, entus (@egensaß vom zu Hause Куна, f. Pet 27 arter, mustela martes Erzeugien): Linn.

купус, , m. der Kohl, brassica oleracea К надра, f. 1) оно од пређе, што се capitata Lion. Доста је упуса изјео

уваті у ниетінма као памук, дie Slог (er ist ein alter Mann). te, loccus. 2) палацка од рогоза Купу сара, f. н. ін. каца, тав Cauer» Кад се инчупа као перје, бie stagфеп fräut: Geschirr (der Krautbottich), vas vom Rietgras.

in quo olus acidum adservatur. кундак, m. per Caft (bet $linte), lis- купу спна, Г. augm. 6. купус. num tormenti bellici.

Kynychume, n. Acker, wo einft.fohl кундачење, т. дав сфäften, munitio

gebaut worden ist, ager olim olera. tormenti bellici.

rius. Кундачити, ні, v. impf. н. п. путику, Купусні, на , но, н п. лист, каця,

(die Flinte) schüften, munio ligno. Krauta, Kohls, olerarius, olitorius. кундачић, m. dim. 2. кундан.

кура, f. hyp. p. курац. куница , f. din. р. нуна.

Курак, f. (у Српјему, у Бачк. и у Бан.) кунор (планина), т.

die Courage, der Vi uth, auimus, ani„Оде беже у Кунор планину

nfuѕ fоrtis. cf. слоѕода. Купа, f. 1) vidе чаша. 2) вода у Рвап- Куралан, хяна, но, utbiq, animosus. ској.

cf. слободан. Купа, f, гомила (од четири ораа. Та- Куріжење, п. Ва? :{nfeuern, Ruth тая

кове гомиле намјесте ђенца (свако dien, avimi additio. по једну) у ред презта себя, па бију Һуражитии, нм, v. impf. anfettern, aniредом ознаком с једнога мјеспа mum addo, facio. пе и обарају (играју се купе). Һад Куракипінсе, имce, v. г. impf. fih uth који коју купу обори, он је и узме; machen, seipsum inceudere. ако један обори све у један пуп, ку рапі, та, лio, mentulatus, peniон и све узме; ако одовуд не обо tus. 2) bene mentualus. ре све куліе, а они бију од онуд с кура, рца, т. да8 männlide Sliev, онога мјеста , те се кога ојнак

pevis, mentula. уставио ; ако и па, да остане још Курбан , n. Рав la+topfer, victiкоја купа необорена, а

ma (bei den Türken), доменіну оние сваки још по једну, курва , f. .) Die pure, impndica, mеrе. па на ново бпју. ($in Rinperfpiel mit trix. 2) auch als Schimpfwort gegen Nüssen, lusus nicum.

Männer, mendax, pertidum scortum. Купање, п. дав Зареп, lavаtiо. курвање, п. 1) да иесit, ѕсоrtаtiо. купапіл, ам, v, inpf. baben, lavo, 2) (курвање) "Бав бurenartige Beneba Купаписе, амсе, у. r. impf. baben, ft nien auch von Männern, mores morebaden, lavor. .

tricii. Купају, пца, m. der Käufer, emtor: Курваp, m, Bet purer, scortator. A. По што је по ?

Курвiрев, ва, вo, vidе курваров. Б. Ко је куптану ?

Курва рица, f. Pomiftje uno s peipeutiqe А. Ја сам,

23erbunjung Per куварница, comice pro купилац, пноца, т. бer Refer (21ufles кукарица.

ser, Klauber), lector, collector (v. g. Kypeapob, ba, bo, des Hurers, scorta. foeni, prunorum, pomorum).

toris.

M

оні онда

[ocr errors]

cus.

Курварски , кa, кo, 2) биреп, meetrt. Курчевип, ша, шо, wie et курац,

cius. 2) adv. wie ein Hurer, more scor ut mentula. tatoris.

Курчекања, р. augm. 9. курац. ку

Гурварство, p. bie purerep, scortatio. Курчење, т. ба Хип, wie дer курац, курвати, ам, т. impf. Wie eine фите

imitatio penis. i, betragen, lügen, meretricio шоге Курчина, f. vіdе курчекања. se gerere.

Курчишисе, имсе, ү, г. impf. tbun, wie курвалжисе, амсе, т. т. іmрt. puren, fin xypay, penem imitor. scortor.

курчик; m. lin. . курац. Курвeлина, f. augm, v. курва. Kýc, ca, co, gefußt, cauda truncata. Курвиќ, m. Bеr раrеnjоbt, spurius, Кус пијешао пиле до вијека. Dothuis.

Куса, f.

куса Кокош geftußt, sine

cauda, курвица (у Сријему курвица), f. dim,

. р. курва.

Кусало, р. у кашике оно што се ме. Курдељ, m. код плуга онај лиц, што ke y ycma, der vbrdere Theil des Löfs је за њега запета гужва орачица.

feld, pars cochlearis quae ori admo. куре, рема, п. dim. в. курац: свако vetor. Кусалом га закусује, а дрійТуре своје куре вали.

ком му очи вади. Куренце, цema, p. dim. 9. куре. Kycâb, m. geftußtes Pferd, equus cauda

cartata. Куриков, ва , во, во куриковина, е

certa arbore куриковина dicta. . Кусање, п. бав @jfen mit polem gifter, куриковина, f. Art polse, lіgni genns. cochlear plenum ori admoveo. кўрја! interjеctіo vituреrii: кад повичу Кусапак, шка, m. Bеr etürmmel, trap

људи на кога куеја 2 Крјак *, т. vіdе вук 1.

Кўсати, ам, , impf, mit polem gift Курјачина, f. vіdе вyчина.

effen, cochlear plenum ori admoveo. Курјачић, m. dim. p. курјак.

кусида, f. Sluр аn bеr Brenje gegen Курјачица, f. vіdе вучица.

Дtontenegro. Кусидски, ва, ко, бои Курјäчки, кa, кo, 1) vidе вучји. 2) аdу. Кусида: wie ein Wolf, more lupi,

„Код Кусиде студене водите, курјун*, m. ) беr еф wаng, cauda; wi „У лијепим Кусидским лукама

"de рeп. 2) бес Зорf, cauda capillo- куснути, нем, v. pf. einen volen gdf. тиі. cf. һика, плетеница. 3) бер Зо. fel zum Munde tragen, cochlear pleden des Flintenluufs, Yundus teli glan num in os ingero. darii (sclopeti).

Кусов, Ш. вує пас, деr Stutband, са Курјучење, т. дав 2nfrauben бев Slin

uis cauda truncata. tenbodens.

Кусовљев, ва, вo, Bts Stuринев, Курјучили, им, v. impf. л. і пушку,

canis curti. . или цијев пушчану, беn Водеn bев Кусоња, т. кус во, беr Otuфофs, bo5 Flintenlaufs anidrauben.

cauda truncata. Да пусне кусоњу курјучић, m, dir. v. курјук.

под пласт (нарастао би му реп?). кўроња, m. bene mentilatus.

кусоњин, ма, но, бев &tu¢офей, bo. Куропецање, p. cin obfcün = Pomifфев

vis cauda truncata. epiel, oper yielmehr anePyte бара: кусуља, f, куса крава, бit etuseup,

vacca cauda truncata. куропету па и опепт Курсоёцатисе, амсе, т. г. impf. vide Кусулин, нa, нo, Der Btugrup, vaecae

cauda truncata, куропецање. Kypilâne, n. das Gebrauchen des (obscös Kycģe.*, m. der Rüdstand, residuuin nen) Worts kypais, penis creber usus

debiti, cf. остатак. in loquendo.

Kýni, m. der Winkel, die Ede, angulus. Курицаинсе, амсе, т. е. impf. Зав 28ort купіао, пила, m. ein grореr ефöpflüfe kypay im Gesprädie oft gebrauchen: (um Wasser zu schöpfen), baustrum, немој се курцали, реniѕ vocabulo cochlear baustoriun. abuti.

Kymaja *, £ die Schachtel, capsa. Курцовати, цујем, у. impf. ein Glo- Купијцца, f. dim, p. кутија. ratiimate für jебали :

куплача, f. vіdе купао. „Ајде бала у катане ;

Куплачица, f. din. р. кулача. „Доста пипти, доста јести, куплић, m. dim. 9. кушао. „За крајцару курцовати.

кулињак (купњак), m. Der Otodapt, Курцокрет, m. ei tomifфев 23ort fit

dens molaris. целәр (q. d. excitans peвem).

купњії, ња, ње, н. п. зуб, беr tоd. Курчев, ва, вo, megtulae,

zahn, dens molaris.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Кулњи (кућни), ња, ње (во ?), н. п. Кучићи, m. pl. vіdе іmенци 1.
врата, фаивэ, domus.

кўчица, f. i) dim. 6. кука. vіdе куки-
Kyka, f. 1) das Haus, domūs. 2) die ца. 2) dim. p. кучка.
fiüche, culina:

кучка, f. pie puntin, canis femina. А. Ве ми је кућа ?

Кучкодер, m, Der SunDefфіntеr, exco-
Б. Код собе.

тiator canum :
Кућани, m pl. Sie бaugenoffеrt, qui „Кад се жени кучкодере Арсо

in eadem domo habitant, familia (?). Кучница, f. Der aufe punte; lie einer Kykahúk, m. der gute Haushältet, bonus läufigen Hündin folgen, turba canum pater familias.

persequentium catulientem. кланица, f. Die bäивіфе Brau, Бора куш! (у Сријему, у Бачк. иу Бан.) mater familias.

kusch ! (österr. für halt's Maul), tace, Кућевни, на, но, фет баufe, Ber gana canis.

zen Familie gehörig, universae fami. Kyuusak*, m. das Querholz (8. B. bei dem liae.

Tische), lignum transversum. Кућење, рВав баивқаftеn, curatio rei Кушама*, f. (у Сарајеву и у осталим familiaris: :

варошима по Босни) бie Зunftgala, Кућерина, Ғ. (augm. 9. кућа) unförmli. bei Empfang des Vefirs, pompa colleches, verfallenes Haus, caduca domus :

giorun. „Кућа му се кућерином звала, Kyuaibe, n. das Versuchen, periculum, „Бетпа му се на огњиште срала experientia , tentatio. Кућелина, f. augm. p. кућа.

кушати, ам, v. impf. berfumen, tеnto. кулин, им, v. impf, м. ј. кућу, байв. Кушлап, m. Burg зwifфеn Зворник ипо

balten, rem familiarem curare, augere. Сарајево :
к) бица, Т. 1) бав ивфеn, casa. 2) cin „Ој ћевојко у Кушлату граду!
Häufden gefester Fasolen, casula pha „Бог зна јеси у голему јаду. -
seolorum.

„Кирација ! ти си у горему,
кућичење, р. Вав Bereiten bеr кућнице „Преносећи рану на самару
für bie Safoien, tumulorum phaseolis „Преко Босне на Ерцегонну.
inserendis praeparatio.

Kyuiља, f. п. жена која је кушљава. куличипти, им, v. impf. Dіе кућице күшља, m. (Рес. и Срем.) vide кушљо. 'bereiten für die Fasolen, paro tumulos Kỹw.baB, EA, BO, verworren, gerrüttet, phaseolis inserendis.

perturbatus. куќиште, п. Эrt, wo cint ein paus Kyuљüње, р. Das Dermtreen, pertur. gestanden, locus ubi domus fuit.

batio. кућни, нa, нo, vilе купињи.

Кушљамін, ам, у. impf. (Ben Slафе) Куһурина, f. vіdе кућелина.

vermirren, perturbo.
кўц (von куцати, Elopfen), што куну кушљо, т. (Ерц. ) деr tав вaar bers
по муц (wie gearbeitet, fo gegejjein). worren, bat, capillis turbatis. Kyuno je
Von einem kleinen Erwerbe, der fo!!m био коњ у војводе Вељка П.
seinen Mann nährt.

провића.
кўца, f. hyp. 2. кучка.
кўцање, и. дав 8Їopfen, pulsаtiо.
Куцање, п. Фав Räufigfenn per püncin,

Д.
cutulitio.
Куцалин, ам, т. impf. Elopfen, pulso.
Куцалінсе, амсе, т.е. іmрi. läићg fери, ла, cf. ко што ла.

catulio.
куцкало, m. Bеr flopfer, pulsator (от лаб, m. $1uf i:1 Сеrbien:
Rine): станин ми пукало.

„Увапно и Лаб и Силницу
Куцкање, т. діт. 9. куцање.

Лабуд, m. per et man, olor, cycpus. кутуказан, dim. p. hyanir. Лабу дић, m. dim. junger Сфрап, pul. Куцнупі, нем, v. pf, einmal #lopfen, ins Qlorinus. polso senel.

Лабу дица. f. Dав Веibфеn bom Gфрап, Кучад, f. (coll.) vidе штенад.

olor fumima.
кучаја (планина), f., доп. рrорr. eineB Лаб дов, ва, во, бев сфwanв, су-
Serges in Serbien.

cni. .
куче, чета, р. бав ünoфen, catalus. Лав , m. Ber göre, leo.
с. пиене.

Лавеж, m. Das Webele, latratus: спіо.
Кучелина , f. angm. b. кучка.

ји мавеж паса. Кучине , f. р. дав 3erg, stupа. Говна Лакић, ш. ein junger gfe, catulus le и кучине.

оці,

AI 2

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

2)

[ocr errors]

ам,

[ocr errors]

можен ли

чиње:

Лавица, f. Die gsminn, leaena.

лађење , в. да. Жаһеn, refrigeratio. Аавов, а, во, бев given, leopis.

лађица (4abia), Е. Фав ефіflein, лавскӣ: кa, кo, a) göтеп, leoninus, vicula, ?) adv. wie ein Löwe, leonis more.

Лафурина, f. augm. 9. лађа. Аягаан, лагана, қo, vidе лаган.

Mak,*f. die Lüge, mendacium; ykepaMarana, n. pl. das Lägenwerkzeug, die mu Kora y fax, einen Lügen ftrafen, Lügenmittel, instrumenta mendaci:

arguo mendacii. Оспала су ми лагала у селу, него лажа, f. Ber gügner, mendax. дај ми кола и вмове да и донесем, Аажичцца, f., vidе ложичица, па ћу ти онда лагаши колико ти лажљив, ва, вo, Iggenhaft, mendax. драго (приповиједају да је некакав лажљивац, вца, m. per 8ӣgnet, mendex. лажа одговорио цару, кад му је лажљивица, . Die Bügnerina, mendax цар рекао: кад се шако људи пу femina. же да мілого лажеш, деде да ви. лаза, т. (Рес. и Срем.) vide Лазо. дим

мени што сла- Лазар, m. Qasar, L'azarus. гати.)

Аазарев дан, ш. 1Eagarstаg(Bereams Maran, HQ, Ho, leicht, levis

Лазарева субота,f.7ftageormPalmfonna Магано, life, legiter.

tag).. dies festus S. Lazaro. cf. aajaЛагање, р. ба gügen, mentiri, men

рице. dacia.

Лазарин, m. Дrt ѕlіntеnrорr, fistula Лагашти лажем, у. impf. Igеn, men jaculatoria (qum Lazzarini Veneti).

tіог. 2) на нога, einen yerleumреи, Лазарица, к. тако зову слијепци ону mentior in quem.

велику пјесму од Кнеза Лазара и Магачак, чка, кo, dim. p. лаган,

од Косовског боја, Лазарица се полагити, им, dim, p. лагапи. Лагум*, m.bie Rine, сцpiculus : поm „Цар Мураде у Косово пада,

Копани, или подметнушы лагум, Како паде ситну књигу пише cuniculum ago.

Те је шаље ка Крушевцу граду Лагун, на, но, (у Ерц.) vidе лаган.

А све су остале Косовске пјесме Магўшан, шна, но, dim. .. лагун. комади од Лазарице. Maa, m. der (tüble) Schatten, umbra.

Лазарице, f, pl. До скора је био оби. Ладак, шка, m. dim. p. лад.

чај у Србији (а може бути да је феЛадан, дна, но, ...) tüyl, refrigeratus. шпо и сад), да иду Лазарице (неко2) talt, frigidus.

лико ћевојака) у очи Лазареве суЛадипи, им, т. impf. Publen, refri боте од куће до куќе , ще играју gcго,

и пјевају пјесме од Лазара (онога Ладнели, ним, (Pec.) vidе ладњетін. што га је Ристос васкрсао). По ладниши, им, (Срем.) vidе ладњеши. Сријему и данас скупесе ђевојке Ладноka, f. Die &&Ite, frіgus.

у очи Лазареве субопе и сануу Ладњача, f. vіdе луковача,

оло а прущё руне од себе, па , диЛадњепи, ним, т. impf. (Ерд.) Eaft гну мало дијете мушко ме иде werden, frigesco.

преко руку, а оне пјевају : Ладо, само се у пјесмама припи. „Лази, лази Лазаре! јева, н. п.

„Те долази -40. мене, „Гледа мому од малена

„Приваmаjсе за мене : Ладо! Ладо!

„За свилене рукаве, „Од малена до голема

За свилене мараме,
Ладо! Ладо!

„За клечане нецеље. „Вурађ коси по побеђу

Лазици, им, y, impf. (см.) geben, eo, Ладо ле миле!

gradior: „Бурђу жеђца додијала

„Лази, лази Лазаре, Ој Ладо! ој!

„Те долази до мене Ладовина, і ріе Rubie, frigus (u- Лазнуши, нем, т. pf. einmal leden, brae, silvae).

lambo. Maka, f. das Schiff, navis.

Лазо, т. (Ерц.) hyp. 2. Лазар. Лађан, на ; но, dim. . ладан, Аајање, в. дав Belen, latratus. Mahập, m. der Schiffer, nauta. Лајати, јем, у. impf. belen, latro. Мађарев, ва, во, 10ев ефіfеев, пай. Лак (comp. лакшӣ), кa, кo, 1), leit Лађаров, ва, вo, Itae.

(zu tragen) levis. 2) leicht (zu thun), Лађарски, кa, кo, 1) Беr Gфіffеr, facilis. nautarum. 2) паф ефifer Art, mоrе Лака, m. (Рес, и Срем.) vide Лако. Lautárum.

Лакаш, кша, д. 2) Re: $06e9en, cut

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »