Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Marape, era, n. der Esel, das Gselein,
, ,

(puella) corrupta nimia indulgentia: маasellus.

за материна.
Marapeki, ka, ke, Esels,, asininus. Masannya, f. die Delbüchse, vas olei.
Marapene (fum Scherze als gereimte Ant. Mazane, n. das Salben , Schmieren,

wort auf eine ungereimte Anrede): unctio.
А. Добар вече.

Мазали, мажем, v. impf. 2) Фmieren,
Б. Узјао на магарече.

falbert, ungo. 2) око кога, ftreibein, Магарица, f. die &felin, asina.

schneicheln, demulceo verbis. 3) Koka Магаричин, на , но, деr &felin, asinae. (љесковом масти), tаrt fФlagen, Магарчев, ва, во, бев &fel, asini, н. п. fuste dolo,

Магарчево брдо уКарловцима (близу Мазга, f. die Xaulefelin, Фав Raultier,
Магарчева брда има онђе један из-

mulus,

mula. вор, који се зове Eшиковац, а Мазгал, т. 1

vidе пушкарница. әшек у Турском језику значни ма- Мазгала, f. ] гарац : даклем је Eшиковац род с Мазгалија, f. биттев Neug, pugae, inМагарчевим брдом !).

eptiae : прави кајекакве мазгалије. Marâpuete, n. das Handeln oder Reden Ma3ro8, m. der Maulesel, mulus. wie ein Esel.

Мазија, f, 1) vidе челик. 2) Die Prote Магарчина (магарчина), f. augm. . des glühenden Eisens, und heißen Wass магарац. .

sers, experimeutum per ignem. y CpМагарчили, им, v, impf. кога, зим бији и сад канцто ваде мазију, п. Esel machen, reddo asinum.

ј. кад на каквога човека реку да је Магарчиптисе, имce, Y. r. impf: jtd, mie што украо, а он се одговара да

ein Esel betragen, dicere aut facere ut није, онда узваре пун Казан (или asinus.

велки Копао) воде, па у ону вреМагацин, т. (у Сријему, у Бачка и у лу воду, метпну комад врућа усја.

Бан.) дав їagazin, horreum, cf. амбар. ла гвожђа (или камені), а онај, на Магістріл, m. rіdе мађистрап. кога веле да је украо, засуче рукаМагістратски, кa, кo, vidе мађи ве, па објема рукама извади оно страшски.

гвожђе из воде. Ако он не буде уМагла, f. Der xebel, nebula.

крао оно шпо на њега говоре, не Маглии, им, y. impf. einen Xebel um ќе се ожећи ни мало, ако ли буде sich verbreiten (z.

B. durch Tabakrau's украо, изгореће му руке (ја не знам chen), nebulam offundo.

ни једнога, који је звадио мазнју да Маглица, f. dim. 9. магла.

се није ожеrао, а знам двојицу што Магловит, та, то, пеbliФt, nebu су им руке изгореле: Пант у Спіаlosus.

мени у из Јадра из зела Тршића, Маглупштина, f. augm, p. магла. и Митру Туфекчији из PakeМагљење, р. дав Йmnebel, obnubi вине из села мојковића). latio.

Мазнини, им, т. impf. н. п. дијете, Мадеж , mi, vidе младеж.

hätscheln, corrumpo nimia indulgentia. Мађистор, m. vіdе учитељ.

Мазнупи, нем, v. pf. .) einmal fфтies Мађиспоров, ва, вo, vidе учитељев. ren, ungo. 2) einen Hieb verseken mit Мађиспоровица, f. vіdе учитељевица.

dem Säbel, Stock, percutio. Мађисторскії, ha, кo, vidе учитељ. Маина, f. Die 28inoffile (auf Bem Stupe),

šilentium venti, malacia. Мађистрап, m. (у Сријему, у Бачл. Маја *, E. vіdе квасац.

ny Ban.) der Magistrat, senatus. Maja, f. hyp. 6. мајка. Майстрамски, кa, кo, mаgiftratifф, Мајда, f. Trauenname, nomen feminae. senatorius.

Мајдан“, m. a) Die Ergrube, fodina. 2) See Mahynhaga, f. die Klostertüche, culina Fundort, domicilium : my je Majdas п.. pasterii.

од $евојака ; од добрин коња и п, д, Маевица (Мајевица ?), f, Berg in Bo8. , Мајдански, кa, кo, Bruceni , fodinae,

nien dem Hep und í'yueBo gegenüber. Мајдонос *, m. pie Peterfilit, petroses Мае цак, цка, кo, dim. р. мали.

linum. Маечак, чка, ко,

Мајин, нa, нo, vidе мамин. Міжa, f. Der genter (10o pf.), pondus мајка (1 мајка), f. Die Zutter, mater. centenarium.

мајкин (и мајкин), на, но, per nut. Мажење, о, бав 3erbütfфеlіt, corruptio

ter, matris. per piniam indulgentiain.

Мајкина душица, f. Ber guеnсе, thys Maza, f. das Muttersöhnchen, ein were mus serpillum Linn.

bätsdelte Kind, deliciue matris, pour Majmyu*, m. Der Affe, simius.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ски.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Мајмунасп, ma, mo, ufff, sime wenn ein Zigeuner redend zingeführt similis.

ipiro). Мајмунов, ва, во, бев 4fens, simii. Маков, ва , во, горие , papaverецѕ. мајмунскі, ка, ко; 4) 2їens , afifф, Міковиште, п. 2) Ort, po ehеmaів

simiarum. 2) adv. äffisch, ut simïa. Mobn gestanden , locns ubi papaver мајмунчад, f. (coll.) pie jungen 2fen, fuit. 2) планина (или брдо ?) у Србиә simiolae.

ји. cf. Дрмановина. Мајмунче, чета, п. беr junge 2fe, Маковски; ка, но, н. п. кеу, бав simiola.

Erеflе8. Мајспiop, m. 1) Ser Reifter, magister. Макса, m. (Рес. и Срем.) vide Masco, 2) Reiter, peritus.

MƏKCHM, m. Marimus, Maximus. Мајсторија, f. дie Ratni, artificium: Максимац, мца, m, dim p. Максим. по није никаква мајсторија начи

Максимчић, m. dim. у. Максимац.

Максo, m. Ерц.) һур. р. Максим. Мајсторисање , п. дав 23erfertigen еі. Мал *, ) бай бет mogen, facultəs: ner Sade als Meifier,

„Млада мома мал до века Мајспорисали, ришем, v, impf. meis 2) мал му је, еs gej@icht ibnt tt++, stern, als Meister an etwas arbeiten,

habeat sibi. artificium exerceo in aliqua re.

мала, f. vіdе маала. Мајспорица (и мајспорица) , f. Die Малаксапін, кішем, т. pf. јфwаф mere Meisterin , uxor unanistri.

den, debilitor. Мајсторичнн (и мајсторичин), на, но, Мала путика , f. Die pitole, pistola (teder Meisterin , magistrae.

lumo wannariua ignivoinum. Мајспоров, ва , во, Зев Xeifter, ma

мале! 2i utter! mater! (wie брале, се. gistri.

ле, «а. малій гле) : Мајсторской, кa, кo, 1) meijteriist, „Пођо по путу мале: по камениту,

egregius. 2) adv. meisterlich, egregie. „Срето девојку мале! из бање идеMajýp, m. der Meierhof, villa.

мален, на , но, vidе мали. Мајурица, f. Die Reicrіаt , villici axor ,

Малепа, m. Mannsname,

nomen viri. . villica.

Mànell, in, Mannsname, noinen viri. Мајуричин, на, нә, Ser Reierin, vil- Малії (comp. мањи), ла, лo, ficin, licae.

parvus. Maijpunja, m. der Meier, villicus. Малії Божић, m. Вав Хәне саус, саМајурцијин, на, но, бев 22 eiers, vil. leudae Japuariae (HOBO semo ift in lici.

Serbien unbekannt). Мајулиан, шна, но, dim. р. мален. Маліна, f. Die Eleine 2nga61, parva maМајче пина, f. augm. 2. мајка.

paucitas : нас је малина (unfer Мајчин, на нo, vidе мајкин.

lind wenig). Мајчина, f. vіdе мајчепина.

Малина, f. 1) Begeporn, Skrittorn, Мајчица, f. dim. Das Tutterфеn, ma paliurus ? 2) Frauenname, nomen fetercula.

minae. Мајчурина, f. vіdе мајчелина.

Manínka, f. Frauenname, pomen feMiK, 1. der Mohn, papaver.

minac. Маказе*, f, pl. vіdе ноікіце.

Mánum, IIM, v. impf. verringern, wes маказицe, f. pl. dim. р. маказе.

niger machen, entziehen, miduo. Макар, ить fоute aud, mеаn аиф, Малініп , m. kleiner, paryulus: иди ма

etiamsi: макар како било ; макар ни Ашу донеси ми (реку ђеmету, један не дознао.

кад му не знаду имена). Макаре, f. vide скеле.

малко , dim, p. мало. Mahiliu, m. поље код Бијограда (на мало, теаtg, parum ; мало кад, fel • лијевом бријегу Топчилера).

teat, raro ; мало по мало, аlmаlig, Makva, f. das Schabınesser, Schabeis

sensim. sen (?), culter doliarii,

Малла, f loxalta(?), Releba(?), Melita : Макљање, п. Вав Сс a5en, rаѕiо. мілија, ғ.) макљали, ам, v. inpf. 1) ј) aben, sca „Кад дођоше под проклету Малту

bo. 2) fig. für: (hlagen, dedolo. „Господине од Малтије краљу макънija, f. dim. р. макља.

Малчице, vidе малко. Макнапралі, auf пno Bavoii, abiit, ex Mâr, m. die Ramme, fistuca. Cessit cf. издирала.

Маљенца, f. m. der Kleine, kleiner макнупін, нем, vide мahiн.

Statur, homo parvus. Мікнутисе, немсе, vide мafисе. Міљење, и. Ра8 23erringer, dеminutіо,

ако! (ein фaratterijtifфев Sntercalate, Mahif, т. dim. р. мал..

BUS,

[ocr errors]

маю,

đen,

маљица, f. Per(Binber)СФläget,tudicula. Манпија, f. Der Rönфmantel, pallinni Маљка, f. дав ret , auf Dem per panf monachi.

abgellopft wird, frangibulum pro can- Mahmopoc, m. ein Mönchsmantel, palnabi.

lium inonachi. Маљо, m, rіdе мањо.

Мануй, нем, v. p. cine Bewegung Ma ma'! taut, um die Kuh herbeizulo: machen, Idringen i stringo. den, sonus alliciendi vaccam.

Манутисе, немсе, т. г. pf. 1) jim ei. Мама, f. hyp. 2. мат.

ner Sache begeben, desero rem. 2) sich Мамаљуга, f. vіdе качамак.

aufmachen, itineri se dare : Mamai, mya, m. der Köder, esca. „Па се ману преко поља, Mamurý's, m. ein erdichteter Vogelname Као зв'језда преко неба zuin foppen, a

d.
quae
alliciat anum:

außer, ausgenommen, nisi, exА. Шта је по (шта по дречи у cepto quod мраку, у шуми) ?

„Ту ми седи младо момче Б. Мамигуз; бјежи, бјежи.

„Накићено, наређено, мамии, на, но, деr Rama, matris. Мањ што није ожењено — Мамини, им, v. impf. Toten, allicio. Maькавање, п. Зав Иmfteben (0ев Bito мамица, f, dim. р. мама.

bes), mors bestiae. Мамичин , на, но, беr мамица, matris. Манькавами, ам, v. impf. umfteben Мамљење, п. дав goccei, alleсtiо. (vom Viebe), mori (de bestia). Мам узање, р. сав Єpornen, incitatio. мањками; ам, v. pf. umfteben, Ferre= Мамузати, ам, v. impf, jpornen, ad

mori. do calcar.

Мањма, Weiniget, minus. Mavyze *, f. pl. die Sporen, calcaria. мањо, m, vidе мањеница, Мамуран, pнa, нo, vom Rau fфе поф Маови, m. pl. - $. боли ме глава на

benebelt, qui crapulam nondum exha Mobe, auf Augenblicke i ftoßweise, lavit.

punctim , identidem. Мамурлук*, m. bie Раф meben be Rau= Маовина, f. Зае гов, muscus.

fфеѕ, dolor capitis cet. a crapula: раз- Мара, f. 1) һур. р. Марија, 2) шарена бити мамурлук, бie 9Хаффереп бев бубица (@fterr. frauentäfer nо mas Rausches (wieder durch Trinken) vers riеntаfеr, train. божјн волек). treiben, crapulam discutio bibendo. Мараз *, m. 8. 8. мараз на срцу, еr ift Мана, f. Sebler, Capel, vitium: нема innerlich Frant (man sieht äußerlich keis

мане на њему никакве, еt іft obne ne Ursache seines Uebelbefindens), malo Sebl.

intestino laborat. Manacmi, m. vide hamacmup (mit als Mapama *, f. das Tüchel, Tuch, sudarium. len Ableitungen).

Марамица , f. dim. 1) бав Хüфефеn, Мангулац, гулца, m. eine 24rt Weit mäft. sudariolam. 2) bei den Lämmeru das

barer Schweine, genus suis altilis. Talg der Jngeweide, sebum intestinuni Мангулица, f. eine 24rt leit mütbater bestiarum. Säue, genus porcae altilis.

Марамчина, f. augm. р. марама. Мангура*, f. eine Art Runge, numi ge- Марва, f. (coll.) бав 23ieb, pecudes , pus ; нема ни мангуре.

pecus, Манда, г. Seauenname , nomen feminae. Марвени , на, но, н. п. вашар, діер», Мандал*, in. велика кључаница пре

pecuarius. ко цијели врата, беr thоrriegel, ve- Марвінче, чета, п. бав 23iej, pecus ctis portae.

(pecudis), bestia. Мандара, f. ein Berit von Gфmals , Маркета, m. (сп.) cigner Xathе einer Mesi und Wasser, cibi genus.

Sanone, nomen proprium tormenti: Мандра, f. vide стан г.

„Док ми гледа Крњо на Земуна, Мандуша, f. Хrauenname,

nomen fe

„А Маргепа на Врачар на поље — miрае.

Марген, т. (у Сријему, у Бачк. и у Мани* (коме били), indecl. neiбig, in Hah.) der Marketender, lixa, nundina.

vidiosus : нијесам му мани. Ко піt tor castrensis. . је мани, био и у најму.

Маргетаница, 1. Die Rartetencerin, Манисали, нишем, y. impf. чему,

nundinatrix castrensis или коме, аивјufeken fіnvеn, reperio Maргеански, кa, кo, D) Tartetenbers, quod reprehendam.

lixae. 2) adv. wie ein Marketender, moМанит, та, по, битт, stupidus : re lixae. будало манипа !

Марење, р. бав Rimmern un ttpad, Maink, m. eine Art Kleinen Fischek, pi

sollicitudo. sciculi gedula. .

Марија, f. Ratie , Maria.

N

неке

a

Маріпјца, г. Аш. 9. Марија.

Màmepose, n. die Begrüßung als Muts Мар:інка, f. $racame, women fe

ter, salutatio pro matre. тірае. .

Малерешина, ї, augm. 9. мапн. Марінкo, m. Лаппвпame, nomen vігі. Материн, на, но , per Rutter, mа. Марии, нм, y, impf. за кога, за tris.

шпо, fib tummern um еtmав: не ма- Материпи, им, v. impf. 8u ciner fa= еи за то, саго.

aen : Mutter! saluto matrem. Марнца , f. ) dim. 9. Марија. 2) вода мапіерица, f. Die Cutter, bärmutter, (у Косову ?):

der Mutterleib , matrix. „На Марницу бијелити платно Mаniерице , f. р. Празник, који свar„Окрећесе низ воду Марицу

да пада у другу неђелу пред БоMapján, m. Mannsname, 'nomen viri. жик (а у прву пред оце). МалieМарјаш, m. 1) (у Србији кажу Каур рице су као женско крсно име:

C KII) der Siebzehner, numus 17 oru зато је обичај у очи материца (или ciferorum (Mariae imagine insignis.) на малтерице у јутру) везани све 2) eine Münze von 10 Para's, numi жене, које су се мајке назвале: Turcici genus.

вежу за

ногу без шале, Маркik, in. din. р. Марко.

пред неке само донесу уже, или марко, m. Oxarr, Marcus.

(по варошима) пантынку, или гајMapna, f. Frauenname, nomen femidae. тан, па већ оне знаду шта је то; Mapmun, m. Martin, der gewöhnliche и морају се опікупљивати: орасима,

Name des Tanzbären, Martinus (ita сувим шљивама, јабукама, ракиvocant ursum saltare edосtum): дед? јом, лијепом вечером сјутрадан поиграј мој мартине!

ручком. масан, сна, но, vide мaспан. Мати, пере, f. vіdе мајка ; жива Macra (gen. Macâna), n. pl. das geweihs

ли је мати (i. е. Bu bilt glütli)) te Dei, die leßte Delung: cBeNNAU begrüßt man den , der eben noch recht (свјештали) му масла.

kommt um allenfalls, wenn er will, Маслен, на, но; fфnialsia, fett, pin mitzuspeisen.

guis, pinguedine imbutis", н. п, руке. Матија, m. Ratbiав , unə matthäив. Маслени, на, но, н. п. лонац, ёфтаl 3*, Малијаш, m, Rann&name (von Mапш. butyri.

ja), nomen viri. Маслењак, т. п. ј. лонац , или fуп, Мапійјца, m. dim. 6. Малија.

der Schmalztopf, olla, in qua butyrum Mariuyja, f. 1) die Bienenkönigin, aliquatum:

pum dux, regina. 2) der Thalweg, meмаслина, f. Der Def6au in, olea.

dius alveus iluminis : Маслинка, f. Die Olive , olen, oliva. Узела га вода на матицу Масло, р. 1) мав е фnals, butyrum li- Маличњак, m. a) pie 3ele pet Biеnеntiquatem. 2) vidе цнцвара. 3) све је nigin, cellula reginae. 2) melissa offici. масло, зеrаnlаffung,

nalis Linn. (sonst aud, maya genannt). ille autor и пу има његова Manio, m. (Ерц.) hyp. 2. Малија. масла; ни по није без његова ма- Manop, pa, po, ait, senex (befoncers

von den Thieren). Масница, f. eine Ctriene, blauer Slecten, Малорац, рца, m. Sеr atte (pom Chievibex.

ren), senex; auch vom Weinberge würs Machoryz, m. der Gourmand, liguritor, de man es gebrauchen. homo delicatus.

Маторење, р. Вай аltеrn, senescep. Machjrya, sa, 30, iederhaft, delica

Мапоріна, f. (@ftert. Die Zette) ба 2014 Mâcm, f. 1) das Schmalz, geschmolzenes ter, senectus.

Fett, pinguedo liquata.e) Salbé, unguen- Mamopumu, un, v. impf. alt werden, tum, adels. 3) човек црне мастн,

altern, sevesco.

. (Farbe), atri coloris.

Маторка , f. Die afte, 8. 3. beinz Se= Міспан, сна, но, feft, pinguis.

flügel, senex cf. Mamopay, Масліило, р. (у Сријему, у Бачк. ну Maha, 1.1(у Сријему и у Бачкој говоGan.) dic Tinte, atranientuin.

Makaa, f.) pe makuja) dic Stiefinutter, Macmunik, NM, v. impf. mit Fett be. Ichinuten, piuguedine imbuo.

Македонац, нца, н. See Racebonier Mama, m. (Рес. и Срем.) yilе Мато. Macedo. Maniapa, f. Uit Tidhutuca (Weingefäß!, Mateadnja, f. Macedonien , Macedonia. vasis vinarii genus:

Makeд.нка , f. Big 27 аседовier, MaceДодаје му чашу ц машару —

dunja mulier,

[ocr errors]

MO

његово

est:

сла.

tia (?)

tus.

noverca.

[ocr errors]

felis parpa.

Македонски, кa, кo, macebonif%. као: „Еда Бог да, све крчили, а све macedonicus.

Мачва у прњу лежала; а штого, Мали (говорисе и макнуіпи), макнем, стекли, све Турцима у биједу даv; pf. rücken, moveo.

ли” Мачва је била (до 1504 год.) нај• Макија, f. cf. малаа.

богатија кнежина у Србији, него је Малисе (говоре и макнутисе), мак ови година погажна и опли,ењена. немсе, v. r. pf. rüden, moveor.

„Равна Мачва бијела погача Mayk, m. das Miau ! vox felis.

у богашој и поносној Мачви Маукање, п, сав гіаислі , mutіtіo felis. Мачванин, m, einer аив дer 27 atfфња. Мајками, учем, v. impf. miauen, mutio. Мачванка, f. eine аив деr Parfa Фа. Mа укнупи, нем, т. pf. ein Riau mа. Мачванскӣ (и Мачванскіл), ка, den, mutio.

pon Der Мачва, Мауна, f. Die Gфрte, siliqua, folliculus. Mаче, чепіа, и. деr junge Rater, caІМаунање, бав зeвommen per Gфоtеп,

tulus feliuus. das Hülsen, folliculorum apparitio.

Мачепина, f. augm. 2 мачка. Маунаписе, нace, v. impf. н. п. гра, Мачина, f. augm. 2. мач.

bülfen, Húllen bekommen, folliculos Maynka, m. pf. (coll.) die Jungen der accipio.

Kaße, catuli felini. Мауница, f, dim. . мауна.

Мачнца, f. dim. S48 &&&феn, felicula, Mais! Laut, um die Kaße zu rufen, $opus yocandi felem: мац мацо мац!

Naujak, m. der Saßendred, Soth, sterМаца , f. 1) hyp. 9. мачка, ба8 Жав.

cus felinum. деп. 2) лірава, што се њом маж у Мачји, чја, чје, $agen -, felinus. кошнице кад се рој стреса, vide Мачка, f. 1) bie яаве, felis. 2) дрво малинчак 2. 3) кад се рој вапа, криво, шпио споји преко рудице или саћерује у кошницу, онда се

(код плуга). виче: сјед мацо! сјед? мацо ! сјед Мачкодер, п. Веr Sagenjwinter, excoмацо, сједо и ја. 4) (cie Slocte бer

riator felium. 233eisenbüte) Зав'яükфеп, (loccus) iu- Мачурина , f. vіdе мачепина. lus.

Maqap*, m. der Madjar (unger), UnМацасп, та, то, н. п. крава, tаkеn= farbig, coloris felini. .

Мацарење, п. Зев Иngrijiren, mutatio Мадење, п. За 13erfen (von Set Sage), in Ungaruu. partus felis.

Мацарија, f. Per Raifеrрutаtеп, Мацнпин, им, т. impf. п. ј. мачка, ungaricus.

Junge werfen (von der Kaße), pario. Marapuja f. (coll.) (026 Gemoger?) die Мацинсе, цусе, v. impf. п. ј. мач Madjaren, Ungari.

ka, werfen (von der Saße), pario. Магарина, f. augm. у. Мацар. Мацоња, р. во мацаст.

Машарипи, им, v. impf. juin Mar Рацуља, f. крава мацасла.

dichar machen , facio esse Ungarum. Мач, т. дав ос) mert, ensis.

Машариписе, имce, v. г. impf. fich vers Мачад, f. (coll.) vidе мачићи.

unvern, abire in Ungarun. Мачак, чка, ш. деr ѕаtеr, catus, fe- Мацарица, f. Die Racjarin (ungerinn) is nas. .

Ungara. Мачва, f. једна кнежина Шабачке Маџаркиња, f. н. п. сабља, беr une

нанје (113међу планнне Шера и во ger: Sabel , acinaces ungaricus : да Саве и Дрине). Мачва је сва рав

„И док ми је сабље мацаркиње на као и Бачка, само што је за- Мацарска, к. сав гарфагенiaut, urts расла у шуму. у Мачви могу бити gerit, Ungaria. добре свинье, говеда, ко!ьи, а осо- мацарскій, кa, кo, 1) инarij, unбипio шеница (ниће се у Србијии не garicus. 2) adv. ungrisch, ungarice. једе тиеничан њеб тако" у себицу, Мацаруша, т. п. . ішива , вие щеmеt. као у Мачви); али нема текућије во ne blaue Awetichte, prunum (ungari. да, него људи све пију бунарску си), cf. IIожешкиња, воду (осим оније села, која су поред Манарче, чеnia, n. Der junge Kinger, Саве и поред Дрине). Приповиједа

adulescens ungarus. ју, да је кнез Лазар питао Мило. Маџун *, m. 1) Die gatmerae, electualia Обилића (кад је дошао да иду

rium. 2) ein dergleichen Gericht, ci. на Косово): „Камо пішн Милошу bus (electuarius). Мачвани ?» А он му одговорио : Matua *,

vide

вапірам. „Oетали, честипти кнеже, да крче маниа, f. дав $eblein im банање • epist, и да снуу шеницу? Онда Лазар ре error in Ludo vanaita

gaius.

aureus

[ocr errors]
« PreviousContinue »