Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

не.

Оборлажманов, ва , вo, bes bеrlіец. обрва, f. Die Zugenbraune, supercilium. tenants, subcenturionis.

Обрвица, *. dim, v. обрға. Оборлаһмановица, f. Sheelieutenant8. обрқали, ам, у. pf. ichlechtes Wusse. frau, uxor subcenturionis..

her bekommen, tristem speciem acci. Оборлаһмански, кa, кo, 1) Обеrlіеntе.

pio. nants , , subcenturionum. 2) adv. wie Opézumu, IIM, V. pf. der Reihe nachy Dberlieutenant, more subcenturionis.

aeben, thun, ex ordine facio. Оборити, ІІМ, v. pf. niepermеrfеп, Обређиватье, п. баз Xbun per Sieibe sterno, vide обални.

nach, das Umreihen. Обости, бодем, v. pf. fpornen, cal- Обређівати, ђујем, v. impf. umrei: cari pungo, subdo calcar.

heli, ex ordine facio. Обоци (ободци), м. р. (доље преко Обрезапи, ежем, v. pf. Defфnсіреп,

Mopabe) die Ohrgehänge, inaures : circumcido. „Венце и обопје

Обрезівање, . дав зејфneiten, cirОбрaвница , f.1 Рав диerboli Ber 283af» cumcisia. Обрављача, f.jfecträgerinnen, jogum. обрезнівати, зујем, v. impf, bеfоnеі. Обрад, ф. 7 annBname, nomen viгi. den, circumcido. Обрадатити, им, у. pf. Bart bekom: 06pen, m. Mannsname, Domen viri. barbami nancisci.

Обренија, Хrauenname, nomen femi.. Обрадовали, дујем, v. pf. erfreuen, nae (паф бетi masc. обрен). gaudio afficio.

O6pemer, Mannoname, 'women viri. ображђівање, n. Вав 2nfurhen, sul- обретеније, п. За3 Set tеr $ і припу catio.

des Haupts Johannis (24. Febr.), in: Обракѣйвапи , Бујем, у. impf. furФеп, vcutio capitis S. Johannis. sulco.

Обретисе, римсe, v. г. pf, fit mo Образ, m. 1)bie 248angen, genae. 2) Сфат, befinden, adesse.

uno Shre, pudor : нема образа. 06- Обрски, речем (говорисе побрекнем), раз ваља, кум ће доћи. Црн пи об v. pf. versprechen, promitto. раз! у циганке црн образ, али пу- Обреінсе, речемсе (говорисе и обна торба. Образа више нема, рекнемсе), v. г. pf. perfpreфen, polli. го два прста (а гузице има два аршина).

Обријали, јем, v. pf. Dalbіrеn, (barОбраздити, имі, v. pf, anfurben, sulco.

bam) detoudeo. :

Обецијалисе, јемсе, v. pf. jih bat.

biren (lassen), tondeor. Обрана, f. Der Gфut uno ефirm, mu• Обрисати, тием,

v. pf. abwischen, Dimentum : рана и обрана.

abstergo. обрании, им, v. pf. Bermunsen, vul. обрилли, ријем, v. pf. ummühlen, subОбратњавање, п. дав Зертиптеп, yul- обрицање, р. Заз 23erjpreфen, pоllісі. neratio.

tatio. Обрањавапiн, ам, v. impf, perminsen, Oбрицалги , ичем, у. impf. реrfоrефеп, vulnero.

pollicitor. Обрастање, р. Вав Иmpafen, сіг- Обрізцаписе, ичемce, v. r. impf. vers cumdatio, obductio.

fpreфen, provitto. Обраспапін, ам, v. impf. umbеrwаdа обрічипи, им, vide oбријели. fen, circumascor. .

Обркалійни, им , v. pf. einenenaug Обрасли, спем, v. pf. umber mafen, bart betonimen, nystacem (pilos in

обрасло Цвијеће у labio superiori) nancisci (protrudere). траву.

Обрланти, им, .v. pf. umringen, обрали, берем, v. pf. 1) plitten, de

nicht auslassen, circumsto, nou dinjitcerpo, lefen, lego : обрати виноград, to. обрлатио као ајгир кору. јабуке, кукурузе; обраћени зелен обрнути, нем, v. pf. umeebren, verto. бостан (Di pirit nit gut fabrеі, обрнутисе, немсе, v. r. pf. umkelys male succedet tibi). 2) wählen, eligo, seligo, cf. изабрати :

обро, m. hyp. . обрал. „Ти обери кога мебя драго

06pok, m. eine festaesepte Reit, tema 06pamumı, HM, v. pf. zu etwas vers pis constitution : једе на оброк орее Teiten, indico.

oбрoкoм; сца једу без оброка. обраћање, р. Вав 3erleiten, inductic. Обронак, нка, m. et abbang, devexi. обраћали, ам, v. impf. Behren, verto. обрашчић, ш. din, p. образ.

Заснала девојка брегу на обронку

9

cenr.

обрамница , 1 vide oбрaвиница.

[ocr errors]

nero.

тоо.

circumnascor:

rel ,

revertor.

tas :

yor.

tuin.

hoc genus.

обронитисе, имce, v. pf, binabrolet Обузиман, ам (1 обузимљем), т. (von der Erde steilem Abhang), devol. impf. ergreifen, corripio.

Обуставиши, им, у. pf. auf6 alten, Обрстипи, им, v. pf. Die jungen 3wei. detineo.

де аbfreffen (mie vie Siegeni), depasco Обустављање, р. дав 2ufbatten, defrondes.

tentio. обрпаљка, f. Ber guerbalten, Bee in Обустављали, ам, у. impf. auf, a!»

seiner Mitte um einen Prod beweglich ten, dеtineo, moror. it (in einem Snabenjpiele), trabs trans- обути, бујем (particip. обувен), v. pf. versa, in medio perpendiculari insidens 1) Schuhe anziehen, induo calceos. 2) et mobilis (von обрпати).

коло (почак), бie Selgen am Xate аn. Обрпањ, піња, m. cine Art Brebвая bringen, absidem circumdo rotae.

ren Doppelringe, um die Pferde an. Syka, f. die Beschubung, calceamen

fubinden, anvuli genus. обрпање, р. Зав Иmprehen, circuma- обући, учем, v. pf. angieben, induo. ctio, conversio.

обукина, f. augm. р. обука. дърпати, ркем, v. impf. иткеђет, обукисе, учемce, v, r. pf, fib angie. circumago.

ben, indoor. обруч, m. Der Reif (am SaBe), orbis, обућица , f. dim. . обућа. circulus.

Обучавање, п, дав 26riФten, condоcе. Обручан, т. п. і лонац, cine art

factio. Topf mit einem (thönernen) Reif um 06yhábami, am, v. impf. abrichten, die Mitte, olla orbiculata.

condocefacio, обручање, р. Зав Зereifen, circumdo Обучити, им, т. pf. apriФten, condoorbem.

cefacio.. обручати, ам, v. impf. Dereifen, cir- Обулишти, им, т. pf. бав Sepr fprene cuindo orbem (dolio).

gen, foramen corrumpo , rumpo. Обручић, m. dim. у. обруч.

Овај, ова, ово, діеfеr, hic. обручје , п. (coll.) бie Seife, orbes, cir- Оваки, ка, ка, бiefer art, hujuѕ modi,

culi. Соршипи, v. pf. übel antommen, ma Овако, auf viefe 2rt, hoc modo.

le excipior: обрішио као нико његов. Овакови, ва, вo, vidе оваки. Обршпер, беr Juriji, Oberite, tribu. Овамо, vidе амо.

nus (militum); praefectus (equitum). Ован (бван), вна, m. Ser 2Bibber, aries. обрштеров, ва, во, бев oбeriten, Овас, всa, m. Bеr pajer ($aber), ауера tribuni.

sativa Linn. Обршперовица, f. Die Oberitenfrаи, Орда, 3. 3. овда, онда, баtо рiер, бать

ides Obersten Frau , uxor tribuni. , das! bald ißt, bald wieder dann, mul. Обриперскіі, кa, кo, 1) Обеrіtеn :, tis et variis intervenientibus. tribunorum. 2) adv. mie ein Oberiter , Овдашњії, ња, њe, per pietge, hujas,

hujus loci (urbis). обување, п. бав 2nfфube, calceаtіо, Овде, (Pec.) 1 (+екоји говоре и овде. обувапаньє, р. бав Иmfajfeit, aniple- Овди, (Срем.) Эка, овдића, овфе

Obke, Eng.) I a' bier, hic. xatio. обуважали, ам, v. impf. umfaffen, Овејати, јем, (Рес. и Срем.) vide amplexor.

овијати. Обуватин, ам, v. impf, 1) кога, аnfфия Овељача, f, vidе вељача.

ben, calceos induo alicui. 2) Scube OBHAA, f. Frauenname, nomen feminae. anziehen, calccos induo.

Овијати, јем, v. pf. (Ерц.) фurfeln, обўвапінсе, амсе, т. г. impf. Sіе ефи: worfeln, ventilare. he anziehen, induor calceos.

Oenijuja, f. Officierstelle, munus ducis Обувaтпили, им, у. pf. и mfaffen, am.

(militum). plector.

Oeriųîp, m. der Officier, dux militum. обувача, f. дав ефиқbano, ligula (cal. Овиціров, ва, вo, Dee ofісіеr, duсis cearia).

militum. Обудовитін, им, vidе обу зовљепти. Овліцирски , ка , ко, .) Sficier *,

duОбудовљепші, вим, v. pf. (Ерц.) 28it. cum. 2) adv. nach Offieier : Urt, more

mer (Witwe) werden, conjuge orbari. ducum, , Обузепи, 3мем, v. pf. runo bеrum er. Овладали, ам, vide oблaдaпи. greifen, corripio.

Овнина, f. augm. p. oвaн. Об узимане, в да8 Иmfwlingelt, @r. Oвнић, m. dim. 2. oвaн. greifen, correptio.

ODHOB, Ba, BO, Widder :, arietis.

mure tribuni.

лики.

Оволикачки.

[ocr errors]

OBHOBHHA, f. das Schöpfeqfleisch, ver- Oriâ, m. lder Theil der Pferdrüstung, vecina.

Оглавар, га.

m.sder am Kopf debjelben bes Овнујски, кa, кo, Biber, arietinus. findlich, lora capitis equi.

Пристю за њим, као лисица за оглавина (оглавина), f. Die Ropf6aut Bee овнујским мудима.

Thiere, pellis capitis bestiarum. Овогодашња (овогодишњи), ња, ње, Огласити", им, v. pf. pertünven , Euno beurig, diesjährig, hornus.

machen, nuncio. Оволначки, кa, кo, augm. р. ово Огласиписе, имсе, т. г. pf. tunwet:

den, verlauter, uuncior. Оволики, кa, кo, jo grоf, tantus. Огласник , m. (сп.) Der Bote , pupОволило (оволико), fo viel, tantum. cius : Оволични. Kа, ко, vide

„Пуст” Турчина једног огласника, Оволишни, на, но , dim. р. оволики. „Нека каже Босанском везпру Оволишно, din, v. оволико.

Оглати ,- ам, vidе огледати. Овранити, им, v. pf. fфwatѕ mафе, Оглалисе, амce, vidе огледалисе. reddo nigrum.

Оглашивање, п. бав 23ertünpen; fаuts Овранцали, ам, v. pf. mit Seansоfen

werden, nunciatio. aniteden, inficere malo venereo. Оглашивают, шујем, v. impf. Euno Овранцаписе, амce, v. г. pf. Trangos machen, uuncio.

sen bekommen, malo gallico infici. Огледало, р. деr Spiegel, speculum. Оврели,

, овршем, овръао, (Pec.) vide Огледање, п ) бав деfchen, inspeовријећи.

ctio. 2) das Nachsehen, inspectio. 3) Овријећи, овршем, овръао, v. pf. das Versuchen, experimentum, pericu.

(Epy. u Cpem ) austreten (das Getreis lum. de), trituro.

Огледати, ам, v. impf I fehen, аа. Оврћи,

, овршем, овръао, vidе оври- Огледали, ам, v. pf." feben, bе. јећи,

seben, video, experior. овршине, f. р. бie 26fäle (6eim 8с. Оглёдансе, амce, v. г: impf 1 ) ft

schneiden der Bäume), sarmeuta. Огледатисе, амce, v. г. pf. (imepics Овуда (двуд), bier Bur, hac.

gel) besehen, inspicio we. 2) sich vers Овца , f. бав Gфаf, ovis.

suchen, lidh mesien, experior. Овчар, m, 1) беr ефäfer, opilio. 2) Оглобити, им, т. pf. durd (Frpressuna планина у Србији.

gen fshinden , exhaurio vexationibus et Овчарев, ва, во, vide

овчаров.

mulctis. Овчарица , f. 1) діе ефäferinn, femina Oглодами, лофем, v. pf. abnagen,

(puella) pascens оvеѕ. 3) овчја коша corrodo. pa, der Schafstal, ovilé.

Оглунути, нем, v. pf. taub merten, Овчаров, ва, во, бев ефafbirten, opi obsurdesco. lionis.

Оглушитисе, имсе, т. г. pf. кога, Овчарскі, кa, кo, 1) ed;&fers, opi. touse Dhren haben gegen jemands Bits

lionuni. 2) adv. wie ein Schäferhirt, ten, surdus sum ad preces. more opilionis.

Огнојитисе, имсе, у. r. ps. eitern, Овчевина, f. (овчјвина?) бав сфaffletfФ, suppuro. caro ovilla.

Огњан, m. RannBname, nomen viri. Овчица, f. дав ефäfфеn, ovicula. Огњана, f. Srauenname, pomen femi. Овчи, чја, чје, et afés, oyillus, ovium. Огадии, им, v. pf. коме шпа, yer: Огњ вип, па, по, leiden, molestum reddo

, .

Огњен, на, но, Осадитисе, огадило ми се, v, r. pf, gu. Огњен, vide Огњан. wider merden, molestus fio.

Огњило, р. Ber Seueritabl, chalybѕ igОгајтанили, им, v. pf. eine ефnur bers uiarius.

unuänen, adsuo funiculum (clavuin ?). Orihume, n. der Feuerherd, focus. Огањ, гња, m. Вав $euer, ignis. vіdе оговарање, п. рaв &ntihulnigru, 23ers ватра.

theidigen, excusatio , defensatio. Огар, m. (ст.) eine 2rt gagchuno, са- Оговарати, ам, у. impf. 13u еіnев 33un. uis vevatici yenus :

Оговорити, ним, v. pf. I ftеn fprehen, Да нараним pme ногаре

ihn entsmuldigen vertheidigert, excuso, Удар:ue pти и огари

defenso : Огаравити, нм, vide oгaрити, „Свекрва је кара, д гарпли, им, v. pf mit "Roblen per Девер оговара Nuß beschinieren, illino , fuligine aut Ornemin, AM, (Dec.) vide carbone.

Оголишпи, им, (Срем.)

Q2

рае.

}

ого. ещи.

х

[ocr errors]

mum.

tamen:

Оголўзниши, им, у. pf. кога, паdt Oгријало сунце, (см.) erwarmeno, ausplündern, spolio omnibus rebus.

Огријано сунце, саlеfaciens : Огољепи, олим, v. pf. (Брц.) nadt wet: „Султан царе огријало сунце!

pen, feinekleiver gerrijen baben, nudor. Огријати, јем, v. pf. (Ерц.) ) erär: Огорјелица, f. Berg іn Dalmation:

men, calefacio (homineid), 2) hervors „Примишесе у Огорјелицу —

tommen (von der Sonne), apparuit sol. ограбипи, им, v. pf. н. п. сијено, Огријалисе, јемсе, v. г. р. (Ерц.) (1)

von allen Seiten abrechen. (den Heus wärmen, calefio. foober), rastro abstergere foeni me. Огријешиши, им, v. pf. (Ерц.) дупку, tam. ,

die Seele mit Sünden belasten, pecОграда, f. See Заип, sepes : ограда

catis onero animum. өко мјесеца.

Огријешиписе, имсе, т. г. р. (Ерц.) Оградити, им, у. pf. 1) umdunen, sich versündigen, nefas admitto.

obsepio. 2) vidе начинияти (н. п, ве- Огрјев, т. (Ерц.) Die Seitung, caleсеље).

factio : нема дрва за огрјев. Оградица, f. dim. р. ограда.

Огркнупін, нем, v. pf. bitter wеrben, Ограђивање, р. дав іmäипеn, cir amarus fio. cumseptio.

Огрлица, f. See paf8fф mud, mobile. Ограђивами, љујем, т. impf. umjäи. Огрљак, m. Dав баlеbаnу (бев фипсев, nen, obsepio.

Kulbes), vinculum collare. Ограисати ишем, v. pf. vіdе нага- Огонупн, нем, 9. pf. 1) н. п. јапун

це, деп

Mantel umhängen, cirОгранак, нка, ш, das Reis, frons cumdo. 2) кукурузе, иmgraben, ипо (frorlis).

mit Erde umhäufeln, circumdo huОгранути, не, v. pf, п. і. сунце, і

am Horizonte zeigen, exorior (de sole). Orpmáme, n. 1) das Umhängen, cirOrpanje, n. der Strauß (Kampf) cer cumdatio. 2) das Umgraben des Kukus

ruz, circumdatio humi. „Божја помоћ Косовко ћевојко ! Огранти, грћем, v. pf. 1) umbängent, „Те си сестро на ограшју била ? circumdo. 2) dem Kukuruz Erde uma „Да ће ли си клобук за добила ? faufeln, circumdo humum. . „Д'о Бог добро кнежева војводо! Огрубити, им, v. pf. н. п, од крас„Hн сам ниге на ограшју била, ma, durch Blatternarben ein grobes

„Ниш сам клобук на боју добила Aussehen bekommen, asperam faciem Огрбавити, ам, v. pf, budlig merten, nancisci.

einen der behommen, gibbosus fiо. Огрувати, ам, v. pf. н. п. кукурузе, дгреб, m, оно што остаје на огре. abschlagen, decutio.

блу кад се огребље куђеља или лан. Огуглапи, ам, v. pf. шпо, fl) an et. дгребање, п. Фав 2165ieben paв $laфјев, фав gewöhnen, assuefo. Огуглао, као

цигански коњ бубањ. огребапи, бьем, . impf. abieben Огулипи, им, v. pf. fфірдеn, exco

(oen Flachs) purgo trahendo. огребине, f рl, vidе оспружине. Од, . беr Bang, incessus : познајем Orpèô10, n. die Flachsraufe, pecten linarius.

од, 2) von, a. Од попа до ковача ; од Огрев, т. (Рес. и Срем.) vidе огрјев. злата, од сребра, од земље; књига Огрезнути, нем

v. pf. untergehen дошла од цара, од брата ; грми од (in Waffer), mergi :

запада. 2) бољи од мене, bеffеr aІ 8 „Вас му коњицу крв огрезнуо.

іф и. f. Ф. melior rue. 3) умръо од Огрејачи, јем, (Рес. и Срем.) vide o срдобоље (од грознице, од еру: гријати,

knye), a n der Ruhr gestorben, periit дгрејаписе, јемсе, (Рес. и Срем.) vide dysenteria. огријаписе.

Ода, ride од: ода шта је то ? Огрепсти, огребем, v. pf. 2) Erasen, Одабрапи, берем, т. pf. vіdе одscabo. 2) лан, куђељу, absieben, purgo

брати, trahendo per ferrum.

Одавање, р. бав 2ngeбeu, dеlаtiо. Огрёипи, им, (Рес, и Срем.) vide o. Oдавали, дајем, т. impf. ang,беп, dc. тријејтипін.

fero. Огрешиписе, имce, (Рес. и Срем.) одавде (одавде, одавде), von bier, vidе огријеплінсе,

hinc. дгризине, f. I. Bie ueberbleibfel von Одавле (одавле, одавле), vidе одавде.

Heu in der Sirippe, residuum foeui. Одавно (од давно), Tange, längft, dів.

purgatio lini.

r10,

га по оду:

Одагнапи, ам, v. p. wegtreiben, abigo. Одамлә (одӑпиле, одатлё), топ ба, Одадирање, п. 1) бав 2reige, 2) бав istinc.

&ntreigen, Srpreffen, expressio. 5) рав Одife, н, Іг. није на oдake, it niФt Schlagen, percussio. 4) das starke Fars feil, non venumit, non est venale. fen, crepitus ventris.

одақ, оца, т. н. п. коњ, или човек; Одадирапии, рем, v. impf. 1) абreiten, der gut gehen kann, pedibus celer.

vi detraho. 3) erprefen, extorqueo. 3) одација *, ш. беr gimmertelner, a custart schlagen percutio. 4) ftare fargen biculis cauponi. vehementor pedo.

Одбацивање, п. бав Begwerfen, abje Одаднити, им, v. pf. Ben Водеп аив. ctio.

foulagen, fuudum excutio dolio. Одбацивали, цујем, т. mpf. 1) meg• Ода дрёпи, ем (и oдaдeрeм), одадръо, werfen, abjicio. 2) Kome, einen im Wec.

(Рес. и Срем.) vide oдaдријепи. fen übertreffen, vinco jaculando. Одадријетіи, рем (и oдaдeрeм), ода. Одбаципи, им, v. pf. 1) megwerfen.

дръо, у. pf. (Ерц.) 2) аrеіgеn, de abjicio. 2) es einem zuvorthunim trabo. 2) erpressen, extorqueo. 3) ftare Wurf, jaculando vinco. Фlagen, percutio. 4) ftart fargen, ve- одбећи (говорисе и одбегнуни), одhementor pedo.

бегнем , (Рес. и Срем.) vidе одбјели. Одазвали, зовем (и одзовем), абей. Одбијање, п. 1) бав деgflagen, defen, avoco.

cussio. 2) das Abspänen des Kindes , Одазватисе, зовемсе (и одзовемсе), т. ablactatio. 3) Hinwegtreiben, abactio.

r. pf. fich melden, auf den Ruf ants 4) Abziehen (von der Summe), delraworten, respondeo vocanti.

ctio. Одаја*, f. vide соба.

Одбијапи, ам, іft pas v. impf. роп од Одајање, п. Сав баugen sur Benge 6umn in allen | Bedeutungen.

(Abfüugen), nutritio sufficiens. одбирак , pнa , m, бав деggеtlаubte. Одајати, ам, v. impf. abfängen, ad. rejiculum. lacto,

Одбирање, р. дав 2Begzlauben, selaОдајица, f. dim. у. одаја.

ctio. Одакле (одакле, одакле), рођее, Одбірапи, ам, т. impf. аивeinancet. unde.

flauben, selige. Оданде (оданде, оданде) von Sort, одбили , бијем, v. pf. 1) megfФlagen, Оданлә (оданлё, оданле), illinc. berabschlagen, decutio. 2) Anjeme 04 Одануши, нем, v. pf. айв(фnaufen, снce, abfpänen, ablacto. 3) говеда, respiro.

овце, козе, megtreiben, abigo. 4) ab. Одање, п. Зав Вpasieren, ambulаtiо.

ziehen (von der Summe), detraho. Одапирање, п. а) бав еtіgеn, fultu- одбитисе, бијемсе, v. т. pf. fідаа

raae innısio. 2) das Deffnen der Thüre. von niachen, abeo. apertio januae.

одбјећи (говорисе и одбјегнути), одО дaпирати, рем, v. impf. .) bie Chur бјегнем, v. pf. (Ерц.) барои flieben, öffnen, aperio. 2) stüßen, fulcio , in. aufugio. nitor.

Одболовами, лујем, v. pf, бие #rant. Одaпиратисе, ремсе, т. г. impf. fi) heit abbüssen, morbo luo.

eßen auf der Flucht), resisto, consisto. A pájaibe, n. das Hinwegzählen, deОдапрети, ем, одапръо, (Рес. и Срем.) numeratio. 'vidе oдaпријепи.

Одбрајали, ам, v. impf. абзählen, deОдапрелінсе, емсе, одапръосе, (Рес.

numero. . и Сремг.) vide oдaпријеписе. Одбрали, берем , vіdе одабрали, Одапријети, рем, одапръо, v. pf. Одбројити, им, у. pf. absiblen, de

(Ерц.) 1) врата, бie Xbür ofnen, pumero,

aperio portam. 2) stüßen, fulcio. Одвабипи, им, у. pf. Finmegleden, Одапријеписе, ремсе, одатпръосе, т.

ablicio. г. pf. (Ерц.) fit fesen, consisto. Одвадити , им, v. pf. berauenejmen, Одасипање, в. дав 28egfbütten, dеfusio. demo. Одасипати, ам (и одасиљем), т. impf. Одвалин , им, v. pf. 1) бinmegmalsen, wegschütten, defundo.

removeo, amolior. 3) fein Glüd mas Одасупи, спем, v. pf. Wegfфütten, do феn, feliciter cessit illi: он одвали; fundo.

Одвалио као Благоје серуки. Одап, ам, т. impf, fpaзieren, ambu- Одваљати, ам, v. p. weamälsen, relare.

moveo, 3. 8. буре. ддали, ам, г. pf. кога , angeben, dе. Одваљивање, р. бав 28cgmiljen, героfero.

tio, ayolutio.

« PreviousContinue »