Page images
PDF
EPUB

Одваљивати, љујем, т. іmрt. Weg. Одврнутии, нем, орг. 1) Degtreen väljen, ainolior, avolvo.

(н, п. ногу од печена прасета), avel. Одварiвање, p. pas aьёофеn, 26fieben, lo, s) wegschrauben, retorqueo. 3) 0A ducoclio.

врну ! crepitum edіdit egregium. Одварівати, рујем, т. impf. абсофсп, одврспіи, врзем, v. pf. Іов wideln (bas drcoquo.

Pferd), expedio. Одвірили, им, v. pf. abtoфen, dесо. Одвртање, р. баѕ gовѣreфen, defra10.

ctio. 2) das Losichrauben, detorsio. Одвезати, вежем, v. pf. losbinsen, Одвртати, врћем, v. impf. 2) Товbre. sulvo.

iden, defringo. 2) lossdhrauben, deОдвезивање, р. бас gospinen, ѕоlu turqueo. tio. .

Одврћи (говорисе и одврнупи), вргОдвезёвати, зујем, т. impf. Toshins нем, vidе одметнути. den, sulvo.

Одвраисе (говорисе и одвргнутисе), Одвејати, јем, (Рес. и Срем.) vide вргнемсе, т. г. pf. н. і. у ајдуке, олвијапн.

abfallen, deficio. Одвести, ведем, т. pf. Daponführen, Одвуки, учем, v. pf. WegfФleppen, absalblaco. .

traho. Одве спи, везем, v. pf. Dаyonführen, Oдгађање, в. дав аuffфіеsеn, dilаtiо. av-ho.

Одгађапи, ам, v. impf, aufiфieben, О двеcписе, веземсе, т. г. pf. Wegfab. differo: одi ађа од данас до сјутра. ren, a vehi.

Одгајипи, им, v. pf. aufsieben, grой o geek, gar zu viel, nimis.

ziehen, educo (educere und educare). Одвијање, п. сав gов wideln, gовіфтаи. Одговарање, п. 1) ба 2ntworten, геben, expeditio, retorsio.

ѕроuѕio. 2) vidе оговарање, Одвијати, ам, v. impf. Iosmiteln, Io$. Одговарали, ам, v. impf. 1) antworten, winden, expedio, retorqueo.

геѕроnѕо. 2) foniel аlѕ оговарами. Одвијати, вијем, у рr. (Ерц ) абwor. 3) свирала му јасно одговара, еntѕ felu, veutilo aliquid de acervo,

sprechen, gehorchen, respoudev. О двими, вијем, т. pf. Іовminoen , Іов. Одговаратисе, амce, v. г. impf. fiФ 1фrauben, retorqueo.

entschuldigen, excuso me. Одвише, su, augu (ufebr, subiet). nimis : Одговор, m. Die 2ntwort, rеѕроnѕum. „НІто си мени одвише лијепа, Одговорили, им, у. pf. 1) antporten, „Да је Бог д'о да си ми слијепа respondeo. 2) kora, einen entichuldis Одвлачење, в. дав 2BеgfФleppen, abs

gen, excuso. tractio.

Одговориписе, имсе, т. г. pf, fib cnt: Одвлачили, им, v. impf. CaponfФlep. rouldigen, excuso me. pen, abstraho.

Одгoдилн, им ,v. pf, auffфieben, differo. Одвода, f. Der aft, ramus.

Одгонен упи, нем, v. pf. enträtyfeln, Одводипи, им, v. impf, wеgfüқren, solvo aeuigma. abduco.

Одгонепање, о. Рав &ntratbjeIn, ѕо. Одвођење, р. бав дзеgfübren, abduc lutio aenigmatis. tio.

Oarone'mamı, ekem, v. impf. entráth Одвракалпи, ам, т. pf. н. п. главу, feln, explico, solvo aenigma. (gemein) den Kopf abhauen, amputo, Ogrokemiaj, n. die Auflösung des Räths decollo,

relß, solutio aeuigmatis. Одврапити, им, v. pf. 1) воду, аblеі. Одгіншпии, им, y, impf, megtreiben,

ten (Wasser), deduco, derivo. 2) abwens abigo. deri, abreden, averto.

Одгоњење, р. бав Begtreiben, abactio. Одвраќање, п. 1) бie ableitung, deri. Oдгрнізање , n. Вав 28gbeigen, 166eis valio. 2) das 216 bringen, aversio, avo

demorsio. саtiо.

Одгрнізапи , ам, v. impf. аббеipen, deОцвраћапи, ам, v. impf. 2) ableiten, mordeo. derivo. 2) abziehen, abstraho.

Одгриси, ризем, v. pf. abbcipeit, deОдврвепи, вимо, v. pf. (Рес.) megjtra mordeo. Одврвипіні, ви мо, v pt. (Срем.) Smelloon Одгрнулін, нем; v. pf, 1) aufbeten, Одврв љепти, вимо, v. pf. (Ерц.)) einer retego, 3. 3. Виноград. 2) Феgrütein, Menge Menschen), auferri.

wegichieben, removeo. о двргнути, нем , vide Одврћн. Одгртање, п. 1) рав 2ufbetet, rеtесОдвргнупінсе, немсе, vidе одврђисе. tio. 2) das Wegrücken, remotio. одвљатиг, ам , v. pf. Davonfфіларети, одгрпати, грћем, v. impf. 1) auflе. abeo оtiоѕе.

cken, retego. 2) wegrücken, remuyco.

Ben,

, нем,

mor.

[ocr errors]
[ocr errors]

Одебљати, ам, v. pf. Did mertet, cras- Однсапи, одишем, r, impf. аивђания sesco.

феn, aerem emitto. Одевање, п. (Рес. и Срем.) vidе оди- одини, им, v, impf. geben, inсеdо. јевање.

Одики (говорисе и одигнути), одиг. Одёвати, ам, (Рес» и Срем.) vidе одн нем, v. pf. auf6eben, elevo. јевати,

Одићи, одиде (и одиђе), v. г. pf. ab. одежда, . Das Repдepano, vestimen fließen (z. B. vom Wein, Blut), desluo. ta sacerdotis.

одјаати, одјашем, vidе одјати. Одёлипи, им, (Рес. и Срем.) vidе оди- Одјавипи, им, v. pf. н. п. овце, бinə јелиши,

megleiten, abduco (ipse praeiens). Одело, п. (Рес. и Срем.) vidе одијело. Одјазини, им, v. pf. н. п. врата, weit Одељати, ам, (Рес. и Срем. ) vide öffnen, aperio. ођељали.

Одјати, јашем, v. pf. 1) баpon reiten. o, Oдeнути, vidе одеспін.

equo avehor. 2) absteigen, descendo Одерати, рем, v. pf. јwinten, excorio.

ex equo. Одералнсе, ремсе, т. г. pf. ii, beifer Одјачапіци, ам , v. pf. erstarken, fir

schreien, trinken, ad ravim usque clamo, poto cet.

Олјебапти, бем, v. pf. dеfutuo (futuenОдервељиписе, имce, v.r, pf.jim feits do luo , solvo). Oдeрвeчнписе, имce, v. r. pf.j märt в Одјездили, им v. pf. (cm.) davon rei. neigen, inclinor, extra seriem existo.

ten, equo avebi. ддеспи (говорисе и оденути), оде- одјёкнути, нем, v. pf. .) äфjen, in

нем, (Рес. н Срем.) vide офеспін. gemo. 2) zurüchallen, resono: Одећа, f. (Рес. и Срем.) vide oђећа. „Пуче пушка, запjева Милошу, Одечи очи, cf. Дечани.

„Оругzuifiy на жалості одјекну Од звапії, зовем, vidе одазвати. Одјеиспи, јебем, vidе одјебапиин. Од звапінсе, зовемісе, vidе одазвалінсе. Одјести, једем, v. pf. 2) aбeffen (бие Одзіванье, п. Ваз 2ntworten auf pa8 Effen ausgleichen, g. B. eine Schuld. Niufen, responsatio vocanti. .

forderuna), edendo compenso. 2) wegО 443квалінсе, аме (и одзивљемсе), essen, edendo demo.

v. r. impf. auf den Nuf antworten, re- Onnarane, n. 1) das Aufschieben, dila1 ѕроuѕо vocanti.

tio. 2) das Entheben (ausruhen), levatio Одін, oдитe, tomm реr, fommt per, Oдлагагін, лажем, v. imрt. 1) auffie= veni, venite, adeste.

ben, differo. 2) entheben, die last abneh: Одніва, f. Bеrmаnеtfфаft, afonitas. men, lеvo : одлаже ногама (н. п. коњ). Одигнутии, нем, vidе одики.

Одладилни, им, v. pf. fiau в ост Одигравање, п. 1) бав 21btаn ѕеn, con ©tаube тaфen, aufugio. cf. оладити.

pensatiu saltando. 2) da8 Davontanzen, omamâne, n. 1) das Hingehen, itatio. abitus saltantis.

2) das Weggehen, der 216jug, abitus. Одиграван, ам, v. impf. ) давот одлазак, ска, m. Бав 28egseben, bie

tanjen, saltans abeo. 2) abtanzen, sal 25reise, discessus. tando compenso.

Одлазнін, им, т. impf, 1) біngeben gu Одиграли, ам, y, pf. D) Savon tangen, jemand, frequento aliquem. 2) davon

saltans abeo. 2) abtanzen, saltando geben, abeo, discedo. compenso.

одлајалін, јем, v.

pf. 1) abbellen, laОдизање, д. Тав 2ufbeben, elevatio. trando extorqueo, 2) davon bellen, abeo Одизажі, однжем, v. imрt. aufbeben, latrans. . elevo.

Одлaмaњe, p. бав 26breфen, decerptio Одијевање, п. (Ерц.) дав Веtleisen, Oдламаши, ам, т. impf. a5breфen, de vestitus.

сеrро, Одијеван, ам, т. inpf. (Ер) беtlеt. Oдланути, не , v. pf, leiФter Swersen , den, vestio.

levius fit. Одијелни, им, v. pf. (Ерц.) trennen, Oдлегање, д. (Рес. и Срем.) vidе одзераrо.

лијегање. Одијело, п. (Ерц.) дie Betleitung, ve- Одлёгалисе, лежесе, (Рес. и Срем.) stitus, vestimenta.

vidе одлијегалінсе. Одилажење, р. vidе одлажење. Одлежавање, в. дисф giegen buffed , Одилазипи, 11м, vidе одлазити. jacendo luo. Одимити, им, рот Хаиф 24ugeome, Oдлежасалтин, ам, v. impf, aЫliegen, bekommen, oculi dolent a fumo.

d. i durch liegen büsien, jacendo lus. одисање, в. сав дивбайфеn , spiratio, Oдлежати, жим, v. pf. vіdе одбол

emissio aeris.

вампи,

Одлёпили, им, (Рес. н Срем.) vido Одмарање, п. Фав £абей, &tbolen, reодлијепипи.

focillatio, refectio. Одлепљивање, п. (Рес. и Срем.) vide Одмаращи, ам, v. impf. н. п. коње, одњетљивање.

die Pferde laben, erholen lassen, reОдлепљивати, љујем, (Рес. и Срем.) ficio. vidе одљепљивалі.

Одмаралисе, амce, v. to impl. fib etə Одлетање, п. (Рес. и Срем.) vidе од boien, reficio. лијепање.

Одмаћи (говорисе и одмакнули), мак» Одлёпапінг, лећем, (Рес. и Срем.) нем, v. pf, megruden, removeo. vidе одлијепати.

Одмекнути, нем, v. pf. erweiфеn, weiaОдлитети, пим, v. pf. (Рес.) davon cher werden, mollesco. Одлетити, им , v. pf. (Срем.) } fiegen, одмена, f. (Рес. и Срем.) vidе одмјена. одлеtепи, лепим, v.pt. (Ерц. Javolo. Одменили, им, (Рес. и Срем.) vide Одленсе, одлежесе (и одлегнесе), одмијенили.

V. г. pf. mieperbalen, resolo. ct. раз. Одмењивање, п. (Рес. и Срем.) vida nekuce.

одмјењивање. О.Аливање, п. (Срем.) vidе одљевање. Одмењивали, њујем, (Рес. и Срем.) Одливан, ам, (Срем.) vidе одевали. vidе одмјењивали. одлије гање, п. (Ерц.) дав 28ieperbal. Одмёрање , п. (Рес. в Срем.) vidе одlen, resonantia.

мјерање. Одлијегалнсе, лијежесе, т. impf. Одмерапии, ам, (Рес, и Срем.) vido

(Epy.) wiederhallen, resono: 081nje одмјерали. жəсе по будима.

одмерили, им, (Рес. и Срем.) vide Одлијепиппин, им, v. pf. (Ерц.) öffnen 04мјерипiИ. (was verfleibt war), aperio.

Одмет, т. н. п. није по на одмени, Одлијепање, р. (Ерц.) ба3 Taponflies zum Wegwerfen, non est res quam geni, avolatio.

abjicias. Одлије папи, јећем, т. impf. Savon Одметање, п. 1) бав 28 eglegen, ѕероMiegen, avolo, avolito.

sitio, rejectio. 2) das Abtrünnigmachen, одликовати, кује, т. impf. tebt gut ап, defectionis molitio ; das Abtrünnig schickt sich, decet.

werden, defectio. Одлиппи, лијем, v. pf. Savon, meggie. Oдметапн, ећем, v. impf. .) megle. Ben, delibó, effundo.

gen, sepouo. 3) abtrünnig maden , ad Одлоскипи, им, v. pf. auffфіеsеn, dif defectionem sollicito. fero.

Одмеmаписе, мекемсе, у. г. impf, Одломак, мка, т. еіn abgerijfenet etüd, abtrünnig werden, abfallen , deficio. decerptum quid.

одметнули, нем, т. pf. 1) weglegen, Одломити , им, v. pf. Wegoreфen, de sepono. 2) abtrúnnig machén, ad de cerpo.

fectionem perduco. Одлуњапи, ам, т. pf. mit bängentет одметнутисе, немсе, т. г. pf, abfal.

Kopfe davon gehen, capite demisso len, deficio. abeo.

Одмицање, р. бав деgriten, rеmоtіо. Одлупапи, ам, v. pf. abf%lagen, de- Одмицами, ичем, v. impf. Davon rüя. tuudo.

đen, amoveo. Одлучивање, п. фав 6jonsert, ѕера. Одмијенити, им, v. pf. (Epy.) einen

ablösen, succedo in locum alicujus , Одлучивати, чујем, v. impf.abfonsert, sufficior: Одлучити, им, v. pf. Jseparo: „Заш” се синко не піfе оженили Одљепљивање , п. (Ерц.) дав 26leiben, „За љепоте и младости твоје ? delilio.

„Да се стара одмијени мајка Одепљивали, љујем, v. impf. (Ерц.) Одмінути, не (н. п. мука), vidе умиabéleiben, delino.

нути : Одма, fogleid, continuo, confestim. „Није л' Бог д'о мука одминула Одмагање, п. дав @egentheit von Sul. Одмјена, f. (Ерц.) vidе замјена.

fe, das Aergermachen, deterioratio. Одмјењивање, п. (Ерц.) дав 26lifet, Одмагати, ажем, y, fr. tatt su bеlfen, successio (in locum alicujus).

еіnев Berlegenheit nod, verinchren, de- Одмјењівати, њујем, у. impf. (Ерц.) terioro : ако ми не можеш помоћн, ablösen, succedo iu locum alins. немој ми одмагати.

Одмјеранье, р. (Ерц.) eine Weberle, ит Одмакнути, не:м, vidе одмаћи.

zu feige:1, daß man sich aus etwas nichts Одмамилін, им, v. pf. bu megtodent, mathe, es nicyt fürchte, gestus wivas binwegbereden, ablicio.

cuutewuentis.

[ocr errors]

men ,

Одмјерапи, ам, т. іmрt. (Ерц.) eine Одраќање, р. бав еägnen ber Bermanət.

Geberde (mit dem zurückgebogenen Ar: chaft, abnegatio generis (gentis), me) machen, um zu zeigen, daß man Oppáhamnce, amce, v. r. impf. die Vers sich aus etwas nichts mache, gestum fa wandtschaft abläugnen, abnego gentem. cio contemnentis minas.

Одрађивање, р. баз двarbeiten, penОдмјерии, им, v. pf. (Ерц.) ) аб. satio per laborem.

messen, abwägen, demetior, dependo. O Apakubamy, hyjem, v, impf. abarbei. 2) mit dem Egbogen eine Geberde ma: ten, opera penso debitum. chen, daß man eines Drohung night oapámamu, Mbem , v. pf. hinweghinken, minas contempere: одмјерио му до Одрании, им, v. pf. aufersiebeit, educо. лакта.

Одранили, илт, v. pf. fifrüh aufmas Одмолипи, им, v. pf. Іовbitten, pre chen, mane discedo. cibus libero.

Одрањивање, n. Bas Brops ieben, eduОдморан, рна, но, аивgerajtet, erhoft, ctio , educatio. frisch, refectus.

Одранківати, њујем, v, impf. grоf ѕie. Одмории, им, v. pf. erquіdеn, refi

hell, cduco. cio, ausrasten lassen.

Одрасли, спем, v. pf. gro mafen, Одмотаватье, п. бав 2165afpen, reso excresco, heranwachien, adolesco. lutio filorum de rhombo, das Abwis Dapeaum, IM, v. pf. bestimmen, dedeln, expeditio.

stino. Одмотавали, ам, v. imрt. abbafpein, Одређивање, n. Sав Веtіmmеn, desti

abwinden, abwickeln, revolvo , expedio. natio. Одмоталіі, ам, v. p. abbаjpelii, re- Одређивали, Ђујем, v. impf. beftinivolvo , abwickeln, expedio.

lestino. Одмоћи, огнем, v, pl. ftatt gu bеffе, одрезати, ежем, v. pf. 1) megfфnet

einen noch tiefer in Verlegenheit brin: den, abscindo. 2) crepitum fortem edo.

gen, auxilii loco magis etiam impedio. Одрезивање, п. сав pinwegfфneiben, одмрзнутписе, немсе, у. r. pf, auf=

abscissio. thaueu, glacie solvi , liberari.

Одрезисати, зујем, v. impf. abfфncia Однёти, несем, (Рес. и Срсм.) vide abscindo. однијелі.

Одретін, ем (и одерем), одръо, (Рес. Однијепін, несем однијо (одније и Срем.) vidе одријети.

ла, ло), v. pf. (Ерц.) баpоn trageit, Одрентисе, емсе (и одеремсе), одръaufero.

осе, (Рес. и Срем.) vidе одријеписе. Односин, им, т. impf. megtragen, Одрећи, ечем, v. pf. abfagen, renaucio. asporto.

Која успia рекла, она и одрекла. Одношење , п. бав Begtragen, aspor. Одренсе, ечемсе, v. r. pf. sic lossas tatio.

gen, renuncio alicui. одовуд, Одовуда,

Одрешнпи, им, (Рес, и Срем.) vido von hier, hinc, ex hac parte.

одријешипти. Одозго (од озго), роt оbеn, desaper. Одржан, жим, v. pf. 1) ein kino auf Одојин, им, v. pf. 1) fängen, lacto, den Urmen getragen haben, bis es selbst

2) ansaugen, tento uber: hpaba ce he gehen kann, manibus sustineo : ja cam

да почусти, док не одоjи пеле. га одржала. 2) behaupten (3. 3. деп Одојче, чепа , п. бав еäugefфwei, Wahlplaß), obtineo. 3) erhalten, conFertel, porcellus. .

servo. 4) halter', contineo. Одолети, Акм, v. pf. (Pec.) 2Biber. Одријели, рем (и одəрем), одръо, v. pf. Одолни, им, v. pf. Срем.) , ftano Teis (Ерц.) fфinben, excorio, vide одерапи, Одељепти, лим, т. pf. (Ерц.) ten,webə oдријентисе, ремсе (и одерәмсе), одръren, resisto.

осе, у. r. pf. (Ерц.) ftbeifer freien, Одонда (од онда), feithem, ex eo tem trinken, u.s.s. ad ravim usque clamo, pore.

poto cet: Одонуд, 1 (од онуд) son bort, ex illa

„Опиласе и одрла сприна, Одонудə, parte, illinc.

„Да ода шта не би ни кално, Одоравање, о, осв 26adert, pеrаrаtіо ; „Већ од поке воде јабукове solutio per arationem.

Одријешилін, им, v. pf" (Ерц.) Товбins Одоравами, ам, v, impf.aбadern,per den, solvo. Одорапи, рем, v. pf. Таго; агаndо Одрицање, р. бав 26fagen, бав @овјая solvo.

gen, renuntiatio. Одрадили, им, т. pf. abarbeiten, la- Одрицали, ичсм, v. impf. абfagen, wie. borando (opera praestita) penso.

derrufen, reuuntia, revoco.

den,

2

.

Одсвакуда,Jen, undiquaque.

тисе.

Одрицаписе, нчемсе, v. г. impf. + Одсукнвали, кујем, vidе осукивами. lussugen, renuctio.

Одсути, спем, vidе одасупи. Одродитисе, имсе, т. г. р. пф Тов. Одуживање, р. бав 26tragen per Gфuto,

sagen von der Verwandtsoaft, renun debiti solutio. tio genti.

Одуживати, жујем, т. іmрt. bie Bфијь Одрпати, ам, v. pf. абPeauen, scabo. abtragen, debitum solvo. Одржина, f. Die ефіnошақre, equus stri- Одужіватисе, жујемее, у.г. imрt. fei. gosus, macilentus.

ne Sould abtragen, debito se liberare. O icbamae, lvon allen Seiten, allenthal.

Оду жити, им, у. pf. die Schuld abtras Одсвакуд,

gen, debitum soljo.

Одужиписе, имce, v. прf. Die ефиць Одседнути, нем, vidе одсести. abtragen, debito me libero. Одселе, vide оселе.

Одујмиши, им, v. pf. н. п. чашу од Одселилін, им, vide оселити.

ycma, den Becher von den Lippen ents Одселипинсе, имсе,

уіdе оселилисе. ferhen, removeo. Одсести (говорисе и одседнути), од- Одумали, ам, v. pf, н. в. дан, ноћ,

седем, и одседнем, (Рес. и Срем.) länger werden, cresco. vidе одсјестни.

Одумили, им, v. pf. Ben Borfаѕ аn. Одсијецање, р. vіdе осијецање.

dern, muto propositum. Одсијецали, ам, vidе осијецатии. Оду ставити, им, v. pf. Perlaffen, dеѕего. Одсијецаписе, амce, vidе осијеца- одустављање, п. бав 23etlafiеn, de

sertio., derelictio. Одсипање, р. vіdе одасипање. Одўстављати, ам, v. impf. serlajfen, Одсипати, ам (и одсипљем), video desero. дасипати.

Оду спајање, п, vidе одустављање. Одсјек, m. vіdе осјек.

Одустајати ,јем, vidе одустављалії. Одсјести (говорисе и одсједнути), одустали, анем, vidе одуставилин.

сједем (ан одсједнем),(Ерц.) v.pf. 1)од одучавање, р. Вав абgewöhnen, des коња,, abteigen, destendo. 2) одсјед" suefactio , dedoctio. мене гр'jешној, присјед? баби б'jec- Одучавапій, ам, v. impf. абgewöhnen, Hoj, sagen die Mädchen, wenn ihnen dedoceo. etipas in der Schle steden geblieben (als Dayyumu, im, v. pf. abgewöhnen, defo: hebe dich, abscede).

doceo. Одсјећи, сијечем, vidе осјећи. Одушка, f. дав guftlot, spiraculum. О сјећисе, сијечемсе, vidе осјећисе. Одшетапи, ам, v. pf. барои рафit. O ҳсјечак, чка, m. vіdе осјечак.

ren, ambulans discedo. Одскакање, р. уide оскакање.

дka, f. Das Weben, іtіо. Одскакати, ачем, vidе оскакати. Оқапти, им, vidе одјазити. Одскакивање, п. vіdе оскакивање. дђељапи, ам, v. pf. (Ёрц.) gufфnigen, Одскакивали, кујем, yidе оскакива obscindo.

ођен упи, нем, vide офеспи. Одскора (од скора), unlängit, nuper, oђeњe, n. дав Beben, incessus. non ita pridem.

ођеспии (говорисе и ођенули), оте. Одскочити , им, уіdе оскочиппи.

нем (particip. obевен), v. pf. (Еру) Одслуживање, п. Вав абріеnеn, com belleiden, vestio. pensatio per servitia.

ођела, f. (Ерц.) vidе одијело. Одслуживати, жујем, v. impf. абvie: Оқунлија, f. п. ј. земља (сп.) : nen, serviendo compenso.

„Двије њему земље освојише: Одслужити, им, v. pf. absienet, mi „Оқунлију и Македонију – nistrando (serviendo) penso.

Ожагрили, им, v. pf. н. п. пурењак, Одспівати, ам, v. pf. abf51afeit, de anfengen, amburo.

dormio, dormiendo solvo; refringo : KO Ожалии, им, v. pf. Detrauern, lugeo. на Ђурђевдан спава, на Марков Ождреболи, им, (Рес. и Срем.) vide дан преба да одспава.

ождријебити. Одступање, р. vіdе осптупање. Ождребиписе, имce, (Рес. и Срем.) Одступати,

vide

оступати. vidе ождријебиписе. Одспўпипи, им,

vide

оступити. Ождреље, р. (Рес. и Срем.) vidе ож. Одсудити, им, cf. осудити.

дријеље. Одсуђивање, п, cf. осуђивање. Ождријебипи, им, v. pf. (Ерц.) werfen Одсуђивали, Бујем, сі. осуђивали, (von der Stute), pario (de.cqua). Одсјкапи, учем, vidе осувати. Ождријевиписе, имce, v. r. pf. (Ерц.) Одсукнвање, п. тіdе осубивање. ein Füden werfen, pario.

пи.

ам ,

« PreviousContinue »