Page images
PDF
EPUB

nae.

дждријеље, р. (Ерт. ) постава на о 3. о Божо! Antwort: Oі. 2) !

gekry, das Unterfatter am Brusttheil in Liedern, als Eingang, 0! (initium des Frauenhemdes, munimen interius

solitum odarum). indusii muliebris.

Oјагњиши, им, т. pf. wеrfen (vрді фаз джђелдија *, f. vіdе добродошница: fe), pario aguum. „Дадоше му придеспі ожђелдија, Oјагњиписе, имсе, т. г. pf. merjen (oom Ожђелдија и добродошница

Schafe), pario.
Оженили, им, v. pf.. (einen Jungling) Oјадити, им, v. pf. betrübeit, in Sum=

verheiraten, verehlichen, marito, do mer verfeßen, affligo :
uxorcm, y Видину (а може бити и „Млогу піи си мајку ојадио,
по свој Бугарској) кажу оженили „Милу сеју у црно завио,
ѣ евојку, пп. і удапти је: оженила „Вјерну љубу у род опремно
сам һәрку.

Oјањлии, имі, vide oјагњипти.
Ожениншсе, имсе, т. г. pf, bеiraten, Oјањиписе, имce, vide oјагњ:

Інсе. eine Frau nchinen, duco uxorem. Ојдана, г. Хrauenname, pomen femi. Ожели, ежем, v. pf. anbrennen, aduro. Оживеми, вим, v. pf. (Рес.) wieder Oje, n. die Deichsel (am Wagen, den Ожівили , им, v. pf (Срем.)Paufleben, Ddiren ziehen), temo. Ожівљет, вим, v. p. (Ерц. )) revivisco. Ojecписе, оједемсе, v. г. pf. fimunə Ожутепи, утим, v. pf. (Рес.) 1sel, für. reiben (z. B. im Sommer durch Geben), Ожу піиши, им, v. pf. (Срем.) ben, co atteri, Oxykemı, ymhm, v. pf. (Ep4.) lore gil. OjuQx*, m. die Nuß, mit der man (im vo (luten) imhuo.

Spiele) wirft, nux quae mittitur (misОзад (једни говоре и озадн), бinter, silis). cf. купа. post.

Qka *, f. ein Maß, mensura (cantharus). Oro (једни говоре и озгор), обеп, дка , f. (рі, әке) һур. у. око: види моsuperue, supra,

ја ока ће се пече кока. Оздо, unteit, infra. .

Окадипи, им, v. pf. итіräифеrn, рег. Оздравипти, им, v. pf. genefen, con fumo. Taleo. ,

Окалими, им, у. pf. н. п. сјекиру, tüь. Озеленетін , ним, v. pf. (Рес.) :) grün len, refrigeru (ferrum caudeus). Озелені піг , им,

pf. (Срем.) merten, Окаљан, ам, v. pf. mit koth befuseIn, Озелењепти , им, v. pf. (Ерд.) viresco. luto maculo.

2) grün färben, viridi culore inficio. Окаменнписе, имсе, т. г. pf. perftei? Озёпси, озебем, v. pf. erfeieren, fri

neru, lapis fio. gore rigesco. .

Оканилисе, имce, v. г. pf, кога, чега, Озија, f.

vermeiden, vito; sich entschlagen, mitto. „Полећела два врана гаврана

Окапан, пљем, v. pf. 1) a6tropfen, „Од Озије преко Московије

dеѕtillo, 2) окапао ишту ћи, молеби, Озім, f. 3. 5. посијао жито на озим,

fich müde bitten, rogando fatigor. Winterlaat, sementis hiberna.

Окапина, f. 2) навр сијена оно, што Озйман, мца, m. н. п. лук, лан, је од киіце поцрни (у Бачкој), бie obеrѕ

чам (или други какав усјев, што fte lage des Heuschobers, die vom Re: се свје пред зиму), бie 23interfaat, gen verfault, acervi foeni superficies Winterfrudt, semeulis biberna.

pluvia corrupta. 2) die untergrabeneОзимачна крава, f. Die 23intereu), тас uferstelle, ripa suffossa ab aqua. ca hiberoa.

Окат, па, пio, beaugt, oculatus. Озімнца, f. н. п. шеница, бie 23inter. Окаш, m, .) кантар, Die 93age, pie auf frucht, fruges hibernae. .

ока еіngeritet ijt, ѕtаtеrа. 2) лан, Озимкуъа, f. vіdе озимачна крава. eine Art Flachs, der oka weise verkauft Озiмче, чета, п. Зав 28interta16,

vi

wird, lini genus. tulus hibernus

Окнвање, р. бав BefФІagen (mit Gil. Озин, т. (ст.)

ber), inductio argenti, ornatio. „Књигу гледа од Озина краљу Окивати, ам, v. impf, befФlagen, оr. Ознојнгіці, нм, v. pf. in Coveij bеin. no, induco argentum. aill, sadureni elicio.

Окнідање, р, сав goe fpannen (bet $lins Озобами, бьем, v. pt. runtum abbi.

te), emissio. chen, depasco (de avibus).

Оки дали, ам, v. impf. Toefpannen, eОзрен, т. намастир у Босни (чини mitto. . мон се да је сад пуст ?) :

Окидати, ам, y, pf. 1) блато испред „) зрен цркву насред Босне славне kyfie, wegräumen, wegmisten, ainoOj! 1) was? ais uniwort auf einen Ruf, veo stercus. 2) abpflücken, decerpo.

[ocr errors]

yata.

[ocr errors]

длинупти, нем, v. pf. Совјpannen (3. В. устави воденица. Покупио и окоdie Flinte), emitto.

лиш; изјели миши оқолиш. Окиснулін, нем, v. pf. Dom Regen naр Околнитење, т. баѕ реrumgeben, cirwerden, madefio pluvia.

cuitio. Orarnja *, f. das Rudelholz (Österr. der OKOAKWAME, IM, V. impf. herumgehen,

Rudelwalger), lignum cylindratum tu ambagibus utor. rundarium.

Околишнице, f. pl. oнa дрвета, што Оклапити, им, v. pf. (SurOpecula. стоје око камена воденичнога, да tion) gewinnen, lucror.

се брашно не просипа кад се мење, Онлай, коље, v. pf. Berbeigen, corrоdо. Около, 1) praep. mit рет genit. ит, cirОклалінсе, кољемсе, т. г. pf. fib berums cum. cf. око. :) adv. umber, circumbeißen (mit jemand), rixari cum aliquo.

circa: около, море ! Оклёвање, n. (Рес. и Срем.) vidе окли.

Околомити, им, у. pf. rund umher јевање.

befeßen (f. B. ein Kleid mit Schnüren), Оклёвати, ам, (Рес. и Срем.) video distinguo, orno. клијевати.

Околочёп, m. (сл.) ein (ersitetев)Reaut, Оклёпалінсе, амсе, и т. pf. ft, vol. als Ingrediens eines Liebestrants, 10faufen, inebrior.

men herbae fictae (ad philtrum). Оклiзаписе, амce, v. г. pf. ausglitsden, Самдoкaсa и околочепа labi.

Окомак, мка , m. der ausgedroschene
Okalisomne, f. pl. die lederbiffen, (die Kukurujkolben, arista zeae semine pri-

glatt heruntergleiten), scitamenta : yy-
дно ли се наслагасмо овије оклизо. Окомили, им, v. pf. :) ausfфälen, de-
лина (рекао Ера, кад су се њи двојн cortico, н. п. кукуруз. 2) окомити
ца најели јела, што је готовљено OKO na wmo, seine Augen werfen auf
за пацу)!

etwas, oculos conjicio.
Оклијевање, п. (Ерц.) бав Заитеrn, una Окомице, ftopmeife , mit einem Gtope,
fluffіgfent, cunctatio. .

pulsando: ударио га пушком окоОклијевали, ам, v. impf. (Ерц.) 3aus Мнце. dern, cunctor.

Окоњитисе, имсе, т. г. pf. ein Pfero
Оклицнути, нем, т. pf. ein menig uns bekommen, equum nancisci :

fat maфen, paullum caco : узе ка „На пјешака тридесет дуката :
дија гвоздењак, ле удари нашега „Не би ли се и он окоњио
Мују над прдењак, и Мујо мало Окопавање, пба Иmgraben, oha-
оклицну: једва нена и Алија у queatio.
припут на тезгерама изнијеше на Окопавапи, ам, v. inpf, umgraben,
поље (у приповијетки).

oblaqueo, circumfodio.
Оклоп, m. беr fürap, lorica, cataphra- Окупати, ам, v. pf. н. п. кукурузе,
thorax.

виноград, цmgraben, oblaqueo. Оклопник, m. See Würapier, eques gra- Окоран, рна , но, роrmеrfеnѕ, tapeInt,

vis armaturae , loricatus, cataphractus. reprehendens : не смије му човек 0Окнили, нијем, v.pf. mit кнa farben, fuco: корне ријечи реки. „До $oгaпia гриве окнивене Окорео, рела, лo, fteif, part, durus, Око, р. 1) бав Диge, oculus. Пуно као rigidus.

око. 2) слијепо око, беr ефiaf, tem- Окорелисе, римсе, т. г. рт. fteif meto pus. 3) амбарско око, бie 26theilung, den, rigidus fio.

das Fách (im Magazin), loculus. Окопили, им, v. pf. Perfen (vom биз Око , praep. ит, jeum, circum : de, der Kaße), pario.

мене, око куће, око воде и т. д. Окопиписе, имce, v. г. pf. Werfen (oom Оков, m. Bas Befhläge, per BefФlag , Hunde, der Kaße), pario.

integumentum, ornatus argenteus. Окошт, па , по, ftart pon &noфent, Оковати, кујем, v. pf, t) flagen (in ($і.

musculosus.
fen uns Запье), vincio. 2) беfФlagen, Окрајак, ајка, m. ein Gtüd (903iefe),
orno argento.

segmentum.
Оковица , f. (н. п. на путици) vidе оков. Окрајање, р. (вав Beben um etwas bets
Окозипи, им, т. pf. wеrfeu (von ber um, statt daran zu gehen), das Zaus
Ziege), pario.

dern, zögern, tergiversatio. Опозписе, имce, y. r. pf. wеrfen (oon Окрајапии, ам, т. impf. 3аибerii, tergider 3icge), pario.

versari. Околина, f. Die Иmgegeno, vicinia. Окрајика, f. Ver Xano (бев Зrotlai6%). Околиц, m. оно брашно, што оста

margo panis. не око камена воденичнога кад се Окрајчење, п. тіdе окрајање.

cta,

1

око

oss0sus,

[ocr errors]

Okpacmama, am, v. pl. mit einem Aus. On pyroen'

, . } die Kinde, rotunditas.

S10.

inire cum quo.

сuѕ0 ,

,

Округлина, f. Фlag (красте) еntеden, pustulas com- Окруживање, и. дав 2brünten, rotunmunici).

datio. Окрастатисе, амсе , v. г. pf. einen Окружывапн, жујем, т. іnpi. abrina

dusídlag bekommen, pustulis obduci. den, rotundo. Окрвавити, им, т. г. pf. mit Blut be. Окружити, им, v. pf. .) rünten, ro(prißen, cruento.

tundo, 2) umringen, circumdo. Окрезаписе, амce, v. г. pf. fф аивОкрунипі, им , v. pf. abpfluten, deboren, filatim solvi.

cerpo. Окрёзубипи, им, v. pf. зақnludig wеr. Окруњивање, n. Bas plüfen, lecerptio. den, edentulus fio.

Окруњиван, њујем, v. impf. pfluen, Окрей, m. cf. окријек.

carpo Окренули, нем, v. pf. pensen, verto. Окрчипи, им, v. pf. urbat maфen, coОкренутисе, немсе, v, г. pf. fi) фей?

lo, н. п. Њиву. den, verti.

Okpw, m. l das Gemeßel, caedes, ma. Окрёсати, ешем, т. pf. .) бebauen, Окршај, m. сtаtіо, trucidatio.

abäjten, deseco frоndеs. 2) пушку, Окужипи, им, v. pf. perpeften, pestem losdrüden, emitto telum.

infero. Окресине, f. р. Die Abf%de beim 26. Окука, f. Die 918inpung (eines suffев), äiten, frondes desectae.

ambages fluminis , maeandri. Окретан, піна, но, burtig, promtus. Окўмити, им, v. pf. кога, eiten sum Окретање, , бав Иmmeroen, conver Kym machen (bitten), rogo ad puerum

baptizandum, aut ad nuptias celebran. Окретапи, ећем, т. impf. wenten,

das, ut praesit. converto.

Окумитисе, имce, v. г. pf. с киім, mit Окречити, нм, у. pf. mit Walt anwers jemand Siumschaft machen, cumatum (?)

fen, weißen, calce dealbo. Окривити, им, v. pf. befфulbіgеn, ас. Окупати, ам, v. pf, abbaдen, lavo. do crimini.

Он упатисе, амce, y, r. pf. fi, baben, Окријек, m. (може били да је ово Еру.

lavor. а Рес. и срем. окрек?) бав зајfer. Окупити, им, т. р. ) vide

заокупmoos, conferva.

m. 2) abklauben, colligendo absumo. Okpitbe, n. Schirm , praesidium : Окусипит, им, v. pf, tojte:t, gusto. „Под окриље, под фрулику планину: Окућнтисе, имce, v. г. pf. jid, etаblі Окрљати, ам, v. pf. jih bеbеlfen, beffee ren (beiraten, ein Haus machen), uxo

werden (nach einer Krankheit), couva rem duco. lesco.

Окушали, ам, v. pf. perfumen, experior : Окрњак, њка, m. Sеr etümmel, trun „Да окушам срећу у дораму.

Оладими, им, v. pf. 1) аЫРіїblen, reОкрњивање, р. Bas Bertümmeln, mu frigero. 2) sich beiinlich davon machen, tilatio.

clam abeo. cf. одладипи. Окрњивати, њујем, v. impf. vertim. Оладнети, ним, v. pf. (Рес.) Jertalten,

meln (besonders ein Gefäß), mutilo. Оладнитин , им, v. pf. (Срем.) refrigeОкрњиши, им, v. pf, perftümmeln, mi

Оладьетні

, дним, у рі. Ерц. )) tilo, 3. 3. лонац, чашу; стотину, олај, m. Вав Weinii , oleon lineum. иљаду.

Олакнатин, ам, v. pf. erleiФtern,-levo. Окројили, им, v. pf. befфneiten, cir- Оленипінсе, имce, (Рес. и срем.) vicumcido.

dе олијенипінсе. Okpn, m. eine Art Geschenks (um fich die Oreibumice, ince (y Cpujemy), vide

Kleider flicken zu lassen), corollarium. олијеннписе.
Кад дијеле још није дорасло за

Олепипії, нім, (Рес, и Срем.) vidе олцијел арач, онда арачлија иіпе jenumu. окрп, п. 1. пола арача, или шпо

On Bep, m. Mannsname, nomen viri гођ.

(Oliverius ?). Окрпити, им, т. pf. 1) flicken, resar. OnlBepa, f. Frauenname, nomen feminae.

cio. 2) окрпио га један пут, einen Олизапи, ижем, v. pf. ablecken, cirPleinen Schlag verseßen, ferio leniter. cumlambo. Округа, f. (сп.) 2rt meibliфеn &opf. Олијенитисе, имce, v. г. р. (Ерц.) pußes, vittae genus :

faul perden, pigresco. „А свекрви чембер и округу: Олијепипи, имі, v. pf. (E2 ) betteibet, Округао, гла, ло, хипо, гоtundus.

induco (lutu, argiala).

cus,

ror.

tare.

длоьо, т. сав бlep, plumbum.

Омстити, им, т. pf. mit Sett befш Оловскії , па , но, н. п. мајдан, 8ler, deln, pinguedine maculo. plumbi.

Омаһисе (говорисе в омакнутисе ), Oamâp, m. der Altar (in der Kirche), al. омакнемсе, Ў. . pf. augleiten, a

berro. длук *, m. bie 23ajferrinne, colliciae. омашке, н. п. бацити камен, mit Олупак, пка, т. etwas zerschlagenes , Qubholung, vibrando.

Śchlechtes (z. B. Flinte, Sattel), res Ome, ema, n. ein Füllen (über ein Jahr corrupta.

alt), equuleus. Олупали, ам, v. pf. 3erfФІagen, con. Омерити, нм, (Реси Срем.) vidе омјеtundo.

рити. Олупина, f. vіdе олупак.

Омеспи, ептем, v. pf. abtchrea, abs Oьвина, f. die etciqc161ätter am Жиз

bürsten, verro, purgo. furus, folia zeae. cf. комушина. Омести, ептем, v. p. anführen, deciољушпине, f. pl. die abgelojeten eфаз pio, induco jo errorem.

len der Repfel, Birnen, cortices dese- Ominame, n. das file Suchen (eince сti pomorum.

Gun) durch Geberden, Uchselzuden, Ољутити, им, у. pf. absbülen, de gestus quaerentis aliquid tacite.

cortico: крушку, јабуку, јаје, репу. Омилатисе, амce, v, г. impf, Burh tus Омагањилі, нм, vide oпоганити. mes Uchselzuden etwas suchen, quaero Oma 1, f. (coll.) junge Pferde, die doch motitans : шта се ми омилаш му?

über ein Jahr alt sind, equini pulli an Омилели, лим, (Pec.) 1 vіdе омиље. niculi.

О милипи, им, (Срем.) / ти. Омаечак, чha, кo, niФt grop, staturae Омиловами, лујем, v. pf, liebtofen, mediocris.

blanditiis afficio. Омайвање, п. Зав Заntептaфen, la- Омиљепи, лим, v. pf. (Брц.) коме ко, befactatio.

Håll uma, lieb werden, carus, gratus Омайвашін, ома ујем, v. impf, wаnten fiо. Што омиље, не омрзну (alte machen, labefacto.

Liebe rostet nicht), Омаја, f. вода, што прска с кола во- Омирисапии (омирисати), ишем, v. pf.

деничнога (особимо код катничаре wmo, an etwas riechen, odoror. воденице кад се коло окреће. Ту омицање, н. рав диёgteiten, abеrrаtіо, воду ватају жене у очи Бурђева lapsus. дне, те се купају у њој. сі. "ТурОмицати , ичем , v. impf. binabgleiten ђев дан.

Tajfen, sino Tabi: омиче низ ноге. Омак, m. ein jungев, cinjabriges Pfero, дмицaтисе, ичемce, v. г. impf. авв.

gleiten, aberro, elabor. Омакиња, f. eine junge cinjäbrige Stu• Омицкiвање, п. dim, p. омицање. te, equa annicula.

Омицкивати, кујем, dim. у. омицати. Омакљали, ам, v. pf. befфnigen, ѕсаlpо, Омјерипін, им, v. pf. (Epy.) aninefien Омакнутисе, немсе, vide омакисе. (3. B. ein Kleid), metior, desiguo: Омален, на, но, піt grop, haud ita омјери о се. magnus.

Омладина, f. etmав Зипаев (8inter, Омалити, им, pf. abbrechen, mins Nachwuchs) im Hause; suboles. dern, minuo.

Омладитисе, дисе, т. г. pf. 2Burget Омаљивање, п. Зав даіntеrn, minutіо. fassen, subolesco, heranwachsen. Омаљ иван, љујем, v. impf. permint» Омлађівање, п. бав реrаn mафfen, дав dern, minuo.

2Burgеlfaffen, radicum actio. . Омамини, им, v. pf. verloden, illece- О млађіватисе, ђујесе, т. г. impf. But.

bris inducо, н. п. псето, човека. 3el faffen, radices аgо. . Омамљівање, п. Вав Деrtofe, illece- Омлатили, им, v. pf. 1) аbоrеfфеn, brae.

trituro, 3. 3. проју, гра, конопље Омамънивати, љујем, v, impf, bеrlо. (xyhexy). 2) berabschlagen (vom Baus den, allecto.

me), decutió. Оман, m. Die 211antmursel, See alant, Омбље, n. Theil Ser Пожаревачка найinula helenium Liun.

ја, то бie Млава entfprinut. Омољски Оманути, нем, v. pf. 1) im fingen (Омбљски) ка, кo, von Омоље.

seinen Gegner schwenken , torqueo lu- Omophka, f. die Fichte, pious. cf. cmpectans, labefacio. 2) fig. anführen, de ка (?). cipio.

Омоmавање , п. уide обмотавање. д) мара, f. Die emile, tempestas feгүі- Омоплавати, ам, іdе обмотавапи. da: ovлара је, биће китие.

Омошаmiн, ам, vide обмошади.

equus apniculus.

ү.

лики.

tautum.

erat.

Омофор, m. ein Stild Ser Bifфоfеlеі. Онемепіт, мим, (Pec.) 1 vіdе онијем

dung, vestimenti episcopalis pars. (немипи, им, (Срем.) јљепти. Омраза, f. Die &ntsферип, бав, odium. (нередписе, имce, v. г. pf. fcine Xotb. Омразиши, им, P. pf. кога, или шпо, durft verrichten, alvum exonero. entzwegen, discordem reddo.

Онесвеснути, нем, (Рес. и Срем.) vі. Омразитисе , имсе, т. г. р. с ким, dе онесвјеснулік.

sich mit jemand entzweyen, odium con. Онесвјеснупи, нем, т. pf. (Ерц. ) tit cipio in aliquem.

Denmacht fallen, linqui animo. Омрёстнпии, им, (Рес. и Срем,) vide Они, она, оно, vidе онај. омријестипи.

Онијемии, имі, v. pf. (Ерц.) Омрзнупи, нем, v. pf. einen paj auf Онијемљепи, мим, v. pf. s 1) stumm

einen bekommen, coepi odisse; es ist werden, mutus fio, obmutesco. 2) ver. mir juicer, odi : омрзао сам на ње stummen, obmutesco. га; он ми је омрзао.

Оновечери, porgefterin 2епов, nudius Омријесплити, имі, v. pf. (Ерц.) begat. tertius vesperi. ten (von den Vögeln), coeo.

Оноликачки,

, кa, кo, augm. у. оноОмркнути, нем, vidе омрії. Омфсипи, им, v. pf. 1) н. п. човека, Онолики, кa, кo, ) (о grоf аlѕ. tan.

Fleischspeisen zu essen geben. 2) robe tus. 2) so viel als

да, овце, свиње, Gal; 34 Teen дебеп. Онолишній, нa, нo, d im, p. онолики. Омрситисе, имce, v. т. pf. 1) Sleifф. Ономадашњи (онома, нашњи), ња, ње, fpeifen effeп. 2) кад се игра крмаче.

dieser Tage, nuperus. Омрћи (говорисе и омркнутан), омр- Ономадне, бiejet Xage, puper, superio

кнем, от Dinee! (беr Xat) übers ribus diebus. fallen werden, nocte intercipior. Omp- OHomâni, vor zwei Jahren, annis ab.

као, а не освануо (cf. замрћи). hinc duobus. Омрцинипи, им, v. pf. реrrеdеn mаз Ономлаљски, кa, кo, mat por 3twei

chen, facio ut moriatur bestia (inepte Jahren war, quod antc duos annos

mactata). Омрцинитисе, имсе, т. г. pf, wеrrе. Оноcтранац, нца, m. ber jenjeitige den, pereo, morior.

Einwohner , ex ulteriori parte. Омршај, m. ein etüd leiffpeife, fru- Оностранка, f. Die jenjeitige Gin.

stum carnis : нема никаква омршаја. wohnerin, femina ex ulteriori parte. Омби, омкнем, vide омаћи.

днострански, кa, кo, jenfeitiq , ex ulОмбисе, омкнемсе, vide омаќисе. teriori parte fluminis. Омудрии (омудрапи?), им, v. pf, gе. Онуд, scheut werden, tio prudens.

Онуда (онуда),

он} } dort vorbei, illac. Омулине, f. pi. gerüt tеltев иeber. Оо! (verouncerni ), оһо! Деде ком

bleibsel von Wein, Arrat, reliquiae pi шнја учини и мен и један пуп оо! ni usti.

(рекао Нијемац Србљину, кад су Омче, бмчӣ, f. pl. bie еlіnge (3. 3. пили заједно, па Србљин све пре

voin Roßhaar zum Vogelfang), la пуњао своју чашу и говори оо!). queus.

Оп! 1 говорисе кад се игра: опа пцу. Он (бн) она , oнo, er, ite , ев, ille, illa, Опа! / па ! оп цуп! bopp ! illud; iѕ, ea, id.

Опадање, п. 1) бав аbfalen (Фев 23af. Онанз, m. Bеr аnів (@fterr. 2nciв), pim fers, des Laubes) casus. 2) das Bers pinella anisum Linn.

leumden, calumniatio. Онај, она, оно, јеnеr, jene, jenes, ille, Опадали, ам, v. impf. 1) абfalet, cailla, illud.

do. 2) verleumden, calumnior. Онајзовица, f. Sеr аnівбеапntwеіn, yi. Опаднупін, нем, vidе опасти. num ustum ex aniso.

Опажање, р. бав еmеrfеп, 243abrieb. Онакії, кa, кo, jener 21rt, ejuѕ modi. men, observatio, animadversio. Онако, 1) auf jene 2irt, illo modo, 2) fo Опажали, ам, y, impf. mabenchmet, (unentgeldlich), gratis.

gewahr werden, animadvertu. Онаковіт, ва, вo, vidе онаки.

Олаз , m. Die put, at, attentio: буOnamo, 1) dorthin, illuc. 2) dort, illic. ди на опазу, піmm vi, iin 2фt; fеу Онда, ба тав, tum, eo tempore.

auf der gut. Ондашњії, ња, њe, per paтalige, il- Опавили, им, v. pf. majrnehmen, anilius temporis.

madverto. Онде, (Pec.)

Onajropa, f. ein unverschämtes freches Онди, (Срем.); доrt, illic.

Weib, femina impudens. Онђе, (Ерц.)

Опак, кa, кo, 1) Fertebrt, perrorsus

« PreviousContinue »