Page images
PDF
EPUB

за поштена момка и

[ocr errors]

го, кадији, па се помире с Бевојач. Ошпађиваши, Бујем, т. іmрt абfälig кнм родом, подведу ћевојну кући maden, defectorem reddo, seduco. яе чине свадбу.

Опрађиватисе, ђујемсе, т. г. impf. Највише се догоди пе отимају abfädig werden, abfallen, deficio, se. ћевојке, кад момак залроси ћевојку

ducor. ла му је не даду; а кашто је и не Отпараши, ам, v. pf. abtrennen, weg. просе (кад знаду да је не ће дали), trennen,, solvo, separo. него управо отиду и опму, а мо- Опувсан, ашем; у. pf. Товgürtet, мақ је није ни виђео. Бевојке оти disciago. мају понајвише момчад, која не. Опасивање, п, дав gogürten, discipмају родитеља, или ако и имају, а ctio, solatio. они и не слушају, него се скилу Опласівати, сујем, у.. impf. Iowgir. којекуда; а

ten, solvo. од поштена вода слабо ће кад о Опшасти, аднем, т.

pf. wegfallen, demenur kевојву, нити ће такови мо cido. мак отићи у отмицу,

Опашшање, п. бав 2bfeften, 166й. Црни је Ђорђије био забранно о Ber: durd Fasten, cum quis jejunio luit, птимали ћевојке : издао је запов{-. jejunio redimit. јесіп, да ће свакога момка, за ког Оппашпкали, ам, х. impf. abfaftet, отму ћевојку, погубити; попа, ко · durch Fasten abbüßen, jejunio redimo. ји вјенча отепу ћевојпу, обрпјапии Онцеватье , п. (Рес. и Срем.) vidе оп(распопии); кума, Бевера и спа пијевање. рог сваmа шибати; а осталим оп- Опёвати, ам, ( Рес. и Срем. ) vide мичарима сваком по 50 башина у. оппијевами. дарити,

Оппевали, ам, (Рес. и Срем. ) vide Отмичар, m. Der фаофеnrauber, гар опјевами. tоr рuеllae. cf, отмица.

Отпечапитн, им, у.

pf. entsiegeln, de Оліболиписе, исе,, т. г. рѕ аn еtmав mo signum, resigao. herabhangen ,, dependeo.

Оппечаћавање, в. дав &ntfiegels , siОпiварипін, им, т. pf, ablaven, demo. gilli demtio. Опидич" (отоич), fo eben, turk gor• Отпечаћаваши , ам, v. impf. entfiegelt, Олдичке (опоичке,bеr, paulo autе. resigno, demo sigillum. Omok, m. die Geschwulst, tumor. Оппијање, т. 2) дав 16trinter, dеlibаОппова, f. ein Ceitenarm cineBGtro= tio. 3) das Abtrinten, pensatio per po mes, der fich wieder mit demselben vers tum. cinigt, und dadurch eine Insel bildet; Omnújamn, am, v. impf. 2) abtrinten, cornu fluminis circumfluum.

delibo bibendo. 2) abtrinten, penso biОполе , vide оrале.

bendo.

. Опопилписе, писе, у. г. pf, н. д. сни- Ошпијевање, в. (Ерц.) :) Тав ntge: jer, fchmelzen, liquefio.

gensingen, wenn einer früher gesungene Ополиписе, лисе, т. г. рт. lau wers responsatio cantanti. 2) das Absingens den, tepesco.

die Auflösung durch Gefang, liberatio Опочити, им, т. pf. 1) аbѕieben (oen

per cantum. 2Bein), derivo (vinum). 3) н. п. сјеки. Опијевами, ам, v. impf. (Ерц.) 1) коpy, mit dem Websteine abschleifen, co Me, einem, der angesungen, entgegens

singen, respondeo cantanti, excipio cane Отпадање, p. 2) ба 26falen, delap tantem. 2) umo, abfingen, cantu lucror 2) das 26fallen, defectjo.

(wie Drpheus seine Eurydice). Оппадати, ам, т. impf. ) abfale, Отлињање, п. Вав Wofфnallen, ѕоlutiо.

decido. 2) fig. abfallen, deficio. Оппињати, њем , v. impf. Тов{naben, Отпадити , им, v. pf. abfälig mафеп, solvo.

facio ut quis deficiat, ut nou sit dicto Omanpâne, n. das Aufthun (ber Thüre, audiens.

durch Hinwegräumung des davor Gea Опадитнсе, имсе, т. е. pf. abtruns stellten), apertio. 2) das Entschuldigen nig werden , deficio.

auf einen andern, excusatio in alium. Опипадник, щ. деr аbfälige, 26trunnі. Оліпирали, рем, v. impf. врата, Die ge, defector, apostata.

Thür aufthun, aperio, Опипадница, f. Die 26trunniae, defectrix : Оппираптисе, ремсе, т.т. impf. на по„Врат' се напраr, Божја отпаднице — ra, sich auf einen entschuldigen, crimen Отпађивање, о. Вав 26trunnigmahеп, rejicio in alium.

Die Berführung, seductio. 2) дек 26. Оплірити, им, у. pf. fіф барои та• • fal, defectio.

феn, abscedo (claw yel pulsus).

te acuo.

sus.

taps.

вање.

Отпісали, ишем, v. pf. ) коме , uz Оптпрё, (Рес. и Срем.) vidе отприје.

rüdschreiben, antworten, rescribo. 2) Omnpeke, (aowajbuwé y Cpujemy, y Kora, einen schriftlich anksagen, accu. Бачк. и у Бан.) vidе отприје. so quem per literas.

Отприје од прије), (Ерц) роrрет, Отписивање, п. бав Зuruafreiben, ehemals, antea . responsio, rescriptio.

Отпртљапи, ам, y, pf, fortgeben mit Описівапи, сујем, v. impf. antwor: Sack und Pad, discedo cum impediten, responso.

mentis. Оппити, пијем, v. pf. 1) abtrinten, Опузати, ужем, v. pf. 1 Savonfriedert

debibo , delibo. 2) abtrinken, durch Omnýsamu, um, v. pf. ) (von Kindern), Irinten berichtigen (8. B. eine Soulds abrepo. forderung), bibendo

pepso.

Omnycm, m. die Entlaffung, der 26: Отпревали, ам, v. pf. (Ерц.) 1) шпо, Tchied, dimissio.

absingen, durch Singen abverdienen, Отпустили, им, v. pf. 1) entlassen, tilgen, cantu penso. 2) KOME, fingend dimitto. 2) ablassen, remitto: abgehen, abeo cantans :

„Од араҷа раји опустите „Пјевај друже, да пи отпјевамо Оппучавање, . дав gовѣnöpfen, diОтплакатії, лачем, v. pf. 1) durch scinctio.

Weinen abbüßen, abweinen, lacrimis Omnyaábamu, am, v. impf, losknöpfer, luo. 2) weinend davongeben, abeo la discingo. crimans.

Опучање, п. vіdе оппучавање. Оппливати, ам, v. pf. Sapon fфwim. Опўчати, ом, vidе оппучавами. Оппловили, им, v. pf. men, abeo na- Опучипи, им, ғ, pf. To&#nöpfen, dis

cingo. Опљување, п. Тав Дивјpeyen yor et. Оппуштање, и, ) бав &ntlaffen, diwas, exsputatio.

missio, exauctoratio. 2) das Erlassen, Отпљувалiн, ам, v. impf. ай8fpeyet, Nachlassen, remissio. геѕрио,

Отпуштали, ам, v. impf. 1) еntrаffen, Отпъуцкiвање , n. dim. у. отпљу dimitto. 2) nachlassen, erlassen, remitto.

Отпушкање, п. vіdе отпуштање. Оппљуцківати, кујем, dim. . оп- Отпушћапи, ам, vide оппуштапи. пљувалІІІ.

Отрёбили, им, (Рес. и Срем. ) vide Оліпојалії, jevi, v. pf. abfingen (in der опіријебити. Kirche), decanto.

Опребиписе, имce, (Рес. и Срем.) viОппорити, им,

vide отпарати. de оптријебитнcе. Оппоручнівање, п. сав Зuruсtеntbieten, Олтрезныпии, им, (Рес. и Срем.) vide responsio ad nunciu.

отр"jезнити. Олiпоручивали, чујем, v. impf, jurd. Опресање, п, бав 2bfфüttein, excussio. entbieten, respondco nuntio :

Отресапи, ам, у. impf. a6fфuttein, „A братат сестри отпоручује айвыеutein: ноге од снијега ипо сниОппоручити, им, v. pf. suriiсtеntbie. јег с ногу, excutiо. ten, nuntium remitto.

Опресаписе, амсе, т. г. impf. (1) аив. Отпеспили, им, v. pf, abfajtein, Burф sütieln, excuti. Fajten abbüfen, jejunio luo.

Опресине, f. p. 3. 3. Змајере, ber Отпочвање , р. б.8 241&ruben, 2ивказ Glimmer (den die Zigeunerin für etwas sten, requies.

ausgibt, das der lind w ur in abges Omiочнівати, ам , v. impf, aurаtен, (düttelt babe), exuviae draconis. ausruhen, requiesco.

Опрескаписе, амсе, (Рес. и Срем.) Отпечінулі, нем , v. pf, auBraften, vidе отриjеcкaтисе. requiesco.

Опреспи, сем, Ү. pf. abschütteln, exOmnpso, unlängst, nuper, non ita pri cutio. dem. .

Омрестисе, семсе, т. г. pf. fit aus Отпрдепи, дим, (Pec.) vidе отпрђе. schütteln, excuti.

Отријевилін, ум, v, pf. (Ерц.) абElaus Опрдзівање, п. Вав феrаbfarben, ге beni, expurgo. crepitus (?).

Отрије битнсе, имсе, т. г. pf. (Ерц.) Опподівали, дујем, v. impf. erab», 1) rich abklauben, expurgor (e. g. pedi

binmegfаtiеn, depedo : опіпрдују му culis). 2) von dem Obit, wann es die кесе низ гузницу.

Blüte abgeworfen, und die Frucht ans Опіпедили, им, v. pf. (Срем.) 1 abfars gefett, florern abjecisse, fructum edo. Оппӧѣспи, дим, v. pf. (Ерц.) деп, Оприје знип, нм, v. pf. (Ерц.) деп pedendo penso. cf. исписна.

Rausch austreiben, crapulam expello,

[ocr errors]

den,

Отријескаписе, амce, v. г. pf. (Ерц.) drücken, aquam cxprimo. 3) aóseihen, sich vol faufen, potu impleri.

aquam emitto. Отрикур, m. ein еrvіtеtев Воrt об. Оцијелиппи, им, v. pf. (Ерц.) wеgfpal.

scöneë Art, vox ficta obscoena, q. d. ten, diffindo. tergipenium.

Оцило, vidе огњло. Оптримуд, m. yox ficta obscena , q. а. дицин, на, но, н. п. гра, Озаз, бев Аза, terge testiculos.

reverendi patris (monachi). Пребран Отров, т. бав #ift, venenum.

гра у Србији зову сељаци (као у Опрован, вна, но, giftig, venenosus шали) оцин гра (зашто га најОпровати, рујем, v. pf. кога, реrgiften, више калуђери гопове и једу онаvenenum do.

ко са зeнтином и с бибером и п.д.) Отровница, f. 1) гуja, giftig, veneficus: Оцјепљивање, р. (Ерц.) дав 2бјpaltеп, Те премеће дрвље и камење

diffissio. Доке нађе гују отровницу

Оціепівати, љујем, v. impf. (Ерц.) 2) die Giftmisderin, venefica :

abspalten, diffindo. „Ид' одатле једна отровнице,

Оцо, m. (hyp. von omaq) von einem klö: „Кад си свога брата отровала,

sterlichen Bater, der Pater, pater „Оптроваћеш и мене јунана

(de monacho). Отрпети, пим, v. pf. Pec.) 1 еrlеі. Оцінити, нм, v. pf. anfфwаrgеn, de

nigro. Опірпљепи, пим, v. pi. (Ерц.) Ju ©п. Оцрнинписе, имce, v. r. pf. jih cinen de leiden, perpetior.

rohlechten Namen machen, denigraro Ompyaum, HM, V. pf. I verfaulen, pn seipsum. Отрунути, нем, v. pf.j tresco : оп. Оцењивање, п. Зав Сфwärgen, deniрулио у гвожђу (у павници.).

gratio. Отурање, п. дав 28egmerfein , abjесtiо. Оцрњівали, њујем, v. impf. anfфwar. Опурапи, ам, v. impf. I megmerfen, ab

zen, denigro. Оптуриши, им, v. If. I jicio :

Olamamı, am, v. pf. langeweile be: „Испред себе Ђерђеф отурила

kommen, indem man wartet, moleste Опући, учем, vidе обити.

exspecto. біёлавили, нм, v. pf. Tayt mеrven, Очао, cf. отићи. calvus fio.

Очврснути, нем, т. pf. feft merten, окерапи, ам, т. р. (Ерц.) pinmeg•

solidari. treiben, abigo.

Очевина, f. Ba8 väterliфе Bermögen, дћешиті,

v. pf. besichtigen, bes patrimonium. . schauen, inspicio jeinen Getödteten), Oyekubaibe, 8. das Erwarten, exspectacf. onkenumH.

tio. дkopaвиппин, им, v. pf. einavgig mer. Очекивати, кујем, impf. exmarten, den, altero oculo capi.

exspecto. дky, it wia, volo cf. fети, пепит. Очемерипіксе, имсе, т. г. рт. fid, pers окупети, пим, у. pf. (Рес.) 1) bet= gäller (durch vieles Essen), cibo nimio Okýmımı, HM, v. pf. (Cpem.) summen se corrumpere. обукети, утим, v. pf. (Ёрц.) Jobmute- Очёнупи, нем, v. pf. einen at am sco. 2) vidе опазити.

Stamme abreifen, ramum avello. ох! (у Ерц. ог!), іntеrj a, ob! ah! vah! Очепити, им, v. pf. кога , einem auf Оцат, отута, п. (у крајини Неготин den Fuß treten, pono pedem meum in ској) Ser &ffіg, acetum. cf. сирһе.

alterius pedem, дцеви, опаца", m. pl. vіdе оцін. Очелиши, им, v. pf. шпо, аufftopfen, Оцедит, им, (Рес. и Сремс.) vide

demto embolo aperio. оциједин.

Очепљавање, р. бав 24ufftopfen, demОцепти, им, (Рес. и Срем.) vide оци

tio emboli. јетипти.

Очеплавати, ам, v. impf. aufftopjen, Оцепљівање, п. (Рес, и Срем.) vide

embolum demo. оцјепљивање.

Очерупати, ам, т. pf. rupfen, Yello. Оцепљивати, љујем, (Рес. и Срем.) Очшати, шем, v. pf. Erauen, refrico. vidе оцјепљивати.

Очешљап, ам, v. pf. aushämmen, дци , отаца, m. р. празник у неђе pecto.

љу између Материца и Божића. Очи, очију, f. pl. Die Mugen, oculi. Какого, што жене вежу о Мапе Очимкапн, ам, т. pf. in eleine etü= рицама, тако људе (који су љецу de theilen (z. B. Fleisch für die Kins

имали) o Оцима. cf. материце. der), in particulas minutas partiri. Оциједипи, им, т. pf. ((Epi ) ) аив: Очин, на, но, бев 23ater, patris.

им,

оц.

[ocr errors]

rum.

verem.

дчињй, ња, ње, н. п. вид, Зugen = die Thür ein wenig öfnen, paululum

oculorum: тако ми вида очињега. removere januam. Очистипи, им, v. pt. ) reinigen, Ошнупін, нем, v. pf. ош fagen, dico purgo. 2) sich mit Sack und Paddas von machen , clam abeo.

Ошпар, пра, po, 1) farf, acutus, Очице, f. pl, dim. р. очи.

2) (charf, acer. Очу, очya, m. Der etiefsater, vitricus. Ошеними, им, . v. pf. wеrfеw (oon Очуов, ва, во, Вев etiefeaters, vitrici. der Hündin), pario. Очупати, ам, v. pf. abrupfen, vello. Ошпенлінсе, 1:Mce, v. r. pf, wеrfец. Ova*, n. Chodicha (türkischer Geistlicher) pario. sacerdos lurcicus.

Oіцпрење, р. Вав фіrfen, acutiо. Очак *, m. vіdе димњак.

Оштрика , f. eine plange, herbae geОчак*, т. vіdе двор 1. Ошаклија *, Т. 3immer mit fаmіn, cu- Оштрина , f. Die Chärfe, acies. breulom in quo caminus.

Ошпірити, им, y. impf. (фärfen, acuo. Очаковић, m. (у Босни) von gutет бар. Ошpiце, п. н. п. у ножа, бie ефneive,

fe, illustri loco natus, cf. кољеновић. acies. Oyaчap, m. Der Xaudofangtebrer, pur- Ошпрља, па , по, fpitis, acutus.

gator caminorum. . Oravapes, Ba, Bo, des Rauchfangkehrers Одачаров, вa, eo, purgatoris camino

П. Оцин, на , но, бев Shohja, sacerdoonihnya, f. die Frau des Choofdba, IIa, aber, vero; und, et; bernach, Sacerdotis turcici uxor.

Paint, tuni , post haec. Оцинскiп, кa, кo, 2) Ghosfфа -, sa

Пање, п. бав 2a6b1afcn, 26jiäuben, cordotis turcici. 2) adv. nad Art eines

excussio, dellatio. Chodscha, more chodjae.

Паалiн, пашем, v. impf. 3. 3. меб, weq• diu! interj. Ruf um den Hund wegzu blasen, abstäuben, deslo, excutio pule Oma! interj. J treiben, vox abigentis ca

Пабирак, рка, m. pie Tablefе (бев Ошакнули, нем, v. pf. п. ј. псето, Weins), racenus post viudemiam rcou sagen, dico our.

sidnus, die Nachlese (des Kukuruz) spiОшао, cf. отики.

cae a messoribus relictae. Ошап, m. суво воће, као н. п. 1uљи- Пабіірчење , и, Die Siаblеfе, дав Хаф. Ошаф, т. 1 ве , јабуке, крушке и п, iesen, racematio; spicilegium.

A. gedörrtes Obit, poma tosta : Пабирчити, нм, т. іumpt, пафdefen, „Бевојка се весели:

raceino ; spicas lego. „Удafу се к јесени.

Лава , f. Srauenname , nomen feminae. А мајка је кара:

Павао, вла, іn, Paul, Paulus. „Немаш кујо дара.

ІІасилина, f, бијела лоза, бie 23altrebe, „Имам врећу ошапа

clematis vitalba Linn. „Сваком свату по шака

Папипнан, m. Webüf yon 2Baletchen, Ошвањиптисе, имсе, у. е. рт. vide o

vitalbetun? срамотанпсе.

Парнца, f.. dim. у. Пава. Òwbe, f. pl. ein Theil am weiblichen Hem- Ilábko, m. Mannsname (Paul), no: de, indusii pars.

men viri. Ошеспарити, им, v. pr. abbirteln, Павле, іn. vide Павао. demetior circino.

Павлиja, f, Srаисплате , поmеn femiОшијати, ам, v. pf. (чим, кога, што)

etwas, was man auf den Schuliern Jabniki, m. dim. v. Nacao. trägt, seitwärts werfen, de humeris Ilacnia , f. vide nagma. detorqueo.

Павтілија, f. vіdе пафопалија. Ошинуіпін, нем, v. pf. einen bieb (8. 8. Павлie, f. р. vіdе пафпе. mit der Reitiche) geben, ico.

Паспица , f. din. . піавта. Ошішапи, ам , v. pf. vіdе острии. Падатье, в. дав Salen, casus. Ошкање, п. дав ош fagen, abactio Підали, амі, v. impf. 1) falen, cado. yoce ош!

2) па,да киша, снијег еѕ rеgnet, Ошвати, ам, v, impf. ош fagen, di Ihneyt, pluit, ningit (cadunt pluviae,

pives). пада міг рођак, ijt (tomat Ошкрінуци, не , Y. р. цд. врада,

beraus):

nem.

nac.

со оц.

[ocr errors]

ten,

пало.

А. Милан ли тада рођак.

palancae, oppidi. 2) adv. palankisd), Б. По чему (како),

inore oppidauo. А. Његова мали и моја мали од Паланка*, f. cine Palante (Rittelsing двије сестре ђенца.

zwischen Dorf und Stadt), oppidum. Пађенија, f. vit frоblе еnев Sloiter. Паланчанин, т. inwohner ciner па

baueró, angaria monastica (ad mona ланка, oppidaeus, sterium praustauda).

Палац, лца , m. See Daumen, pollex. Пађенијани, т. floftеrrоbоtеr, opera- Палацка, f. ) оно што нзрасте на роrius monasticus.

гозу као кукурушчић.2) Art Begteiв ? Пажња, f. Die särtiiфе Wiebe дer &ltern Палеж, m. tastфеn аn influp Ber gegen Kinder, und zwischen Eheleus Колубара in vіе Сава.

amor parentum in libercs, aut llámexahun, m. der Palescher. conjugum mutuus.

Палексија, f. vide Полексија. Пазар*, п. 1) беr Rarit, forum. 2) на. Палешки, кано, уоn Палеж

керапии пазар, cinen panel bеfürtern, Палипи, им, т. іmрt. 1) angünsen, in.

betreiben (durch Zureden), mcrcatus. cendo. 2) fengen , amburo. Пазарівање, п. бав баптеlіt, merca- Палица, f. .) беr еtоd, Opasierted, tura. .

baculus. 2) der Stock im Joche), baПазар:іватії, Рујем, у. impf. banoein,

culus jugi. mercari (emcre et vendere).

Паличица , f. dim. р. палица.
Пазарија*, f. Die Sabritmaare (bie niФt Лаличњак, т. п. і. сврдао, шо се на

auf Bestellung gemacht ift) res facta јармовима врте рупе за палице,
ad vendendum, werx nuudinalis. cf. na der Bohrer zu dem Štodloch im Joche,
зарлија.

terebra major pro foramine jugi ad in. Пазариши, им , v. pf. Dansen, taufen serendum baculum.

und verkaufen, emo aut vendo. Палош (палош), m. Ser Palaf, sladius 11азарлија*, f. vіdе пазарија.

militaris.
Пазарни, на, но , н. п. дан, art ,, Палошина (палошина), f, augm, 9.
Пазарскії, кa, кo, , nundinalis.
Пазилии, им, y. impf. 2) кога, lieb. Палучак, чка, m, cine Eleine unregel.

baben, amo. 2) на кога, или на што, mäßige Au, campus herbidus prope
Utht haben, attendo.

a quam.
Пазитисе, имce, v. r. impf, пази се с Паљевина, f. Фав perbrennt oбer ang=

њим по пазе се , ft baben eina. fengt miro ; quod aduritur : удара на
der lieb,
amant se in vicem.

паљевину, в rіефt nad Brano.
Лазуо , п. іс фfet , ala , axilla. Паљење, п. 1) дав 2nşünsen, inсеnѕiо.
Tlaja, f. ein Streif, virga, linea. cf. 2) das Sengen, adustio.
пруга.

Паљепак, пка, m. vіdе пабирак. Паja, m. (Рес. и Срем.) vide Пајо. Паљетковање, vide пабирчење. ІІајван*, m. per Stria (fir weisense Паљепіковапій, кујем, vide набирчиши. Pferde), funis.

Jamêm, 1) der Verstand meus, intelli. Пајиши, им, dim. р. спавати (6u Rins gentia , prudentia, 2) das Eedächtniß ,

Derit) fФlafen : паји буји злато моје ! пне іn реnphrafen: није му било на па(жене говоре, као пјевајући, кад мети, mens, memoria : узми се у па успављују ћецу), dormio.

namem (vide, attende, quid agas). Паjo, m. (Ерц.) һур. р. Павао. Паметан, пнa, нo, yetitäntiq, pruПак, 1) vide пa. 2) абеr, vero: онда

dens, intelligens.

Паметовање , p. bie &tіnnеrna, maПакао, кла, m. pie pole, infernus chri

moria. . stianorum.

Памеловами, пујем, v. inpf. (ст.)
Паклени, нa, нo, bilift, infernalis. geenten, meminisse; cf. памплити:
Пакосан, сна, но, vide пакостан. „Mo'ш ли знаци и паметовати
Пакост , f. Die Зовьеіt, malitia. Памни, им, v. impf. geenten, fіф
Пакоспан, сна, но, бору aft, malus, erinnern, meminisse.
malitiosus.

Ilâmkéibe, n. die Erinnerung, memoria,
Пакра, Ж. nom. propr. eines Slufев ипу das Gedenken.
Klosters in Slavonien.

Ilamyk *, die Baumwolle, erioxylon. Mes
Пакрац (понајвише се говори Пакрі),

ко као памук. m. варош у Славонији. Пакрачки, Памучан, чна, но, Baumwollen, bomкa, кo, von Пакрац.

baceus, xylinus. Janamp*, m. das Schifftau, rudens. Памучар, п. беr Baumwoubänolet, nexПаланачкії, кa, кo, D) poit бес маланка, cator bombycarius. .

пак

« PreviousContinue »