Page images
PDF
EPUB

Л.

„Опа цупа

Поскакивање, п, бав фиpfen, Oprin. Поскурица, f. din. p. послура. gen, exsultatio.

Ilockypaak, w. der Holzionit, um die Поскакивати, кујем, т. impf. бӣpfen, nockypaya zu zeichnen, annulus (ligueus) exsulto.

sigoaudae hostiae (IC. XP. NIKA). Поскање, р. бав феrbеіloфen бев Жаl. Посланик, р. Ber Gesandte, ablegabеѕ, gamnieв, дав пос, пос jagch, cum

tus. allicio vіtulum aut aguun, voce пoo Посланица, f, лі. ј. књига, Бав бенд. q. d. veui ad lacteudum (slocams).

Ichce:ben , epistola. Поскапи, ам, v. impf. дав Хань обеr Послaсшице, f. p. bie electerey, gе.

Lamm loden, dico noc, noc, alliciens derbissen, cupediae, scitamenta. vitulum aut agnum.

Послалин, пошљем (и пошаљем), т. Поскідати, ам, v. pf. nach der Reihe pf. fenden, schicken, uitto. berabthun, demitto, deinoveo.

После, (Рес. и Срем.) vidе послије. Поскиківање, р. Фав Лujibrepen, stri- Последан, пка, ш. (Рес. и Срем.) vido dor.

пошљедак. Поскиківати, кујем, v. impf. auf. Последњії, ња, ње, Рес. и Срем.) vі. schreyen; strido.

dе пошљедњи. ІІоскочити, им, v. pf. auffpringen, Послені, па, но, н. п. дан, доба, prosilio.

Arbeits : , Werf : , laboгaudi (tempus), Поскочица, f. Die Sang wеife, дав ®olo. (dies) profestus.

lied, cantus saltatorius. Hajbuue ce Iocaehlik, m. der Arbeiter, operarius. говори у млож. броју поскочице, После пепти, пимо, (Pec ) vide пoсли

ј. као кратке пјесме, што мо Послепипін, имо, (Срем.) Jјеконпи. цін говоре и подвикују у колу кад Послепати, ләһемо, (Нес. и Срем.) играју, н. п.

vidе послијепаній.

Послије , (Ерц.) .) па , post. 2) па• Данас суптра.

her, postea. „Никад ништа

Тlослијепиши, имо, v. pf. (Ерц.) паф До издржи

Послијепљепши, пимо, v. pt. (Еру )) бес „Опанака.

Reihe Slind werden, erblinden, ocu„Ај yј не лудуј

lis capi alias ex alio. „с туђом љубом не другуј: Послијепапій, лијећемio, v. pf. (Ерд. ) „Туђа љуба пасја вјера,

nad, einander herabfliegen, durulu alius „Намамнике, превариће.

cx alio. „Скочи коло дупе голо.

Пословање, р, ба8 arbeiten, labor, „Како радиш

горе
ke.

opera. „„Опа цуна

Пословапи, лујем, т. impf. arbeitei , „Под њом рупа,

laborare. „Мучи враже ,

ІІословач, m. (сп.) vide пocлeнaiк : Ко ми каже ?

„Сви орачин н копачи, „Није једна

„И по кући пословачі — „Веће двије.

Ilòchobhya, f. eine het Godabirsprache, Поскочице су готово све тако сра

deren die Sauern zivegailer, die gro: мопіне, да носим кола не смије ße und kleine, haben (Rothwalich?), нико ни поменути; а у колу и ни linguac fictae genus, fictae es livgua ко за срамому не прима. Младе и patria, interpolatis singulis syllabis , $евојке, старци и бабе, учине се н. п. добродонашене слов и си као да и не чују што момцін говоре. ведоводобре де, м. ј. донесін со. Ја сам слушао и гледао (у Јадру у де ; Піо се каже великом пословиБеговој Бешници) ђе Турци сједе, цом, а малом: диј од онијене с. а Србљи око њи играју и подвикују : си вијоводиједе и т. д. Ona цупа данас сјутра,

Пословичкi, rotbmilf, lingua ficta. „Наше ноге, Турска земља;

llocayra, f. die Bedienung, ministratio. „За по Турци и не маре;

Послужінвање, п. Зав Ведienen, mini„Силне баше говна једу,

stratio „А субаше маслаишу.

Послужвати, жујем, v. impf. кога, ІІоскупети, пим, v. pt (Pec.) im prei, bedienen , ipinistro aiicui. Поскупили, им, v pf. (Срем. Яie fteigen, Послужили, им, v. ppf. ) берiеnеп, Поскупљети, пим,v. pf. (Ерц. Гtheurer ministro. 2) dienen, servisse.

nversea, tіo cariot, constо mаjоri реrtіо. Послушан, шна , но, georfаm, dieto Поскура, f. (angeeignеt аив проарова)

audicus, die sostie, pauis Liturgicus,

Послушаш, ам, т. г. pf. 2) кога, сілем.

geborben, pareo cui, auscultor, 2) ein Посркати, срчем ; v. pf. gangli uf» wenig horchen, auscultor.

(chlürfen, absorbeo. Послугиатисе, амce, v. г. рг. 2) ein. Посрнути, нем, v. pf. Bas Bleige

ander Gehör geben, audiri in vicem : wicht verlieren, inclinor in alteram par„O'mе браћо да се послушамо

teni, excido aequilibritate, acquilibrio : 2) Sehör finden, si ne audient: ako посрнуо пијан. се ја послушам.

Посро, m. vіdе посерко. Посљедаћ, ішка, m. (Epig vіdе пошље- посрпіање , . Вав umjdymanten, um. дак.

falen (eines Trunkenen), ruitio. посљедњи, ња, ње, (Ерт.) vide пош- Посрпати, срћем, v, impf. umfффаn = љедњи

fen, umfaden, ruo. Посмрче, чела, р. дијеле, које се ро- Посп. m. oie Sajte, jejunion.

ди послије очине смрти, беr tаф• Послав, m. vіdе платино 1. geborne, Spätling, postumus. Постава, f. Рав Sutter (0ев Жleise8), пісні, на, но, н. п. дан , Sajten= , је. munimentum vestis, subsutura. junii.

Поставили, им, v. pf. 1) аљину, рав Mochik, m. der Faster, jejunator.

&lcip futtern, munio. 2) капу на глапосница, f. die Safterin, jejupatrix. by, aufseßen, impono. 3) (den Tisch) Поснупн, немі, v. pf. пос,

пос fas

decken, sterno. 4) cmpaxiy, eine Was gen, dico пoс пос, vitulum aut ag

che wo aufstellen, excubias pono. num alliciens,

Постављање , p. 1) дав Suttern, sub. Пособице, f. р. Зter паh bеr Reihe, sutiu. 2) das Aufseßen, impositio. 3)

filiae ex ordine, nullo interposito filio. das Decken, stratio. 4) das anstellen, Послин, им, т. pf. 1) einfalsen, sal Beordern einer Schildwacher positio ex

lio, 2) mit Salz bestreuen, salem ad cubiarum. spergo.

Послављати, ам, т. impf. ) ftеlеп, Посопці, обаца, m. pl. eyne, Sie seßen, pono. 3) (den Tisch) decken, ster.

nach einander, ohne durch Töchter uns no mensam. 3), füttern, subsuo. 4) stele terbrochen zu werden, zur Welt tom, len, aufstellen (eine Edildwade), pono тегi, filii ex ordine, quin filia inter. excubias, venerit:

Поспајање, п. Бав Entfteben, оrtus. „Родії мајка девет пособаца

постајали, јем, v. impf. entitchen, Tlúcna, f. zerkleinte Eisenspänne, die eben aufkommen, existo.

auf nase schwarz zu färbende Stoffe Tocmajamı, mojum, v. pf. ein wenig gestreut werden, stricturae ferri com stehen bleiben, consisto paululum. minutae quae adsperguntur pau- locmajkusabe, n. das Stehenbleiben, nis nigro colore imbuendis.

constitio. Поспівати, ам, v. pf. ein menig fФla. Постајкiвапи, кујем, т. impf. ftebet fen, paululur dormio. .

bleiben, cousisto. Поспали, спимо, v. pf. паф беr Reibe Постан, сна, но, н.

п. лонац, ка. einschlafen, obdormiit alius cx alio. шика, јело, $aften , jejunii, Посрамиши, им, v. p. befфamen, pu- Постанак, нка, m. cer Beginn, bie dorem injicio.

&ntitehung, оrіѕо: од поспанка мога. Посрање, п. дав вфeigen (perfective), Піспанули, нем, cacatio. Не би с њим отишао ни на

ІІоспање, р. vіdе поспанак. посрање.

Постарались , амce, v. г. pf. Corge Посрати, серем, т. pf. Фејф eiten, con trageri, curam habev.

Ilocma, f. оно, што у један пут узПосралтисе, серемсе, т. г. pf. 1) феі му преда се копачи, или желieоци,

Ben, caco. 2) sich felb i verunreinigen, Ka A page, die Reibe (bei der Ernte), tracconcacat seipsuin infans.

tus agri clemetendi: може се до мраПосрбии, им, у. pf. zum Serben inas ка ишћерали још једна постапі ; den, serbisiren, verserben, reddo ser узели све у једну постап. bum, serbicum.

Постапи (говорисе и поста

панупн), Посрбиписе, имce, Y. г. pf. ein Cers анем, v. pf. беѕtіеn, entreben, orior. be werden, fio serbus.

Достапник, m. који је накрај постаПосрбљавање , п. •vide србљење.

пil ,

der Schnitter, der junächst am Посрбљавали, ам, vide србити. .

noch zu schneidenden Getreide ichneidet, Посребрипи, им, v. pf. perfibern, ar als ea parte, in qua nova restat messis. gento obduco.

Пспе , f. pl. vіdе пост. Ilocpia, mitten, durch , per medium ІІосптеља, f. Oqв Bett, lectus. посред главе; посред сриједе,

IIdcтe нa, f. dim. у. постеља.

vide nocmam.I.

caco.

U2

им ,

ren, exareo.

Поспйдан, дна, но, vide спидљив. Поскаписе, сучемосе, у. г. pf. fф Постидеши, дим, (Pec.) vidе пости berausdrängen (haufenweise), erumpe Бели.

re catervatim. Поспидемисе, димсе, (Pec.) vidе по- Посулиши*, им, v. impf. ergleiben, елиђелисе.

compono (cf. намириши, поравнати): Поспіндиши, (Срем.) vidе пости „То рекоше, па се посулише ђеши.

Посуспати, анемо, т. pf. 2) insge. Посшидилисе, имce, (Срем.) vidе по sammt müde werden, defatigari. 2) müs стиБетисе.

de werden, fatigor (cf. cycmama) : Поспиђеми, дим, (Ерц.) rіdе засши. Он не поне што је посустао фети.

Посути, спем, у. pf. 2) bestreuen, 2Поспіђеписе, димсө, (Ерц.) vide зa spergo. 2) begießen, perfundo, aspergo. спиђеписе.

Посушишисе, имсе, т. г. -pf. Derboro Носшипи, им, v, impf. 1) faften, jejuno.

Пости, као пас од коспи. 3) faftеn. Попаваниши, им, т. pf. bödmen, fup mäßig machen (z. B. den Topf, in dem do aut lacunari instruo. Sleije gemefen, forgfältis reinigen), Попавненти , ним, v. pf. (Рес.) биnte purgo, expurgo.

Поmавнити, им, v. pf. (Срем.) 5 metbet Постпишисе, имсе, т. г. impf. (in per Попавњепти, ним, v. pf. (Ерц.)(ооп бет Einsamkeit) faften, jejuno.

Farbe), obfuscor. Ilocmojna, f. der Geburtsort, locus Ilomaja, f. die Verborgenheit, occulnatalis, solum natale.

tum: Посправнисе, имce, v. г. pf. кад „Маче Марко ноже из потаје

курјак закоље овцу, или краву, он- Попајатисе, јимосе, т. г. р. jiver да кажу по с правиласе, уоп bergen, sich verstecken, abscondo. Wolfe gefressen werden, a lupo perto. Tomājuít, ha, ho, heimlich, verborgen, Пострадаши, ам, v. pf. Leisen, patior. tacitus, absconditus. Пострељати, ам, (Рес, и Срем.) vі. Потаннули, нем, v. pf. Sarunter fte» dе поспријељали.

đen, subdo. Постријељали, ам, v. pf. (Ерц.) паф Потапање, р. бав &іnfеntеn, Gintaй. der Reihe niederschießen, trajicio unum chen, immersatio.

Попшапапи , ам, (и потапљем), v, impf. „Jepa tу и све поспријељапи eintauchen, immerso. „Вране коње и добре јунаке Потапкати, ам, v. pf. überftampfen, Ilocmya, w. der Stilljtand der Mühle conculco, subculco.

bei su bobеm Baffеr, constitio molae Потапсати*, ам (и потапшем), v. pf. ob aquae altitudinem nimiam : ударио н. п. аманет, ра8 24nvertraute ab. поспугі; сад је поступ, не може läugnen, depositum abnego. cf. samaводеница да меље.

јами. Послупање, р, .) дав ®eben, Greta Потворанье, п. vіdе бијеђење. ten, gressio. 3) бав сtіlteben per Пешворали, ам, vidе блиједили.

Ruble , constitio molae. 3) бав Зer: Поворити, им, vidе обиједити. fabren (gutев одеr böfев mit cinem), Потврдити, им, у. pf. 1) befeftigen,

ratio agendi cum aliquo (fr. procédé). firmo. 2) bestätigen, confirmo. Поступаоница, f. Ber WebEumen, pla- Потврђивање, и. дав Веfеtіgеn, Be»

centa primae іtіouis. Кад почне дпје. stätigen, lirmatio, confirmatio. е ићи, онда умпјесе погачу, па Потврђивати, ђујем, у. impf. 1) бе. скупе сву фецу (која могу трчами) festigen, firmo. 2) bestätigen, confirи момчад из куће, пе је изломе kеmеmу више главе , како које од- Пожега, f. (ain 213agen) eine, meift cis ломи комад, а оно бјежи оданде serne Stange von den Vorderrädern bis

(да и оно дијете онако трчи). zu der Wage, perticae genus in curru. Поступапин, ам, v, impf. a) auftretеn Потёгнупн, нем, v. pf. 1) angieben,

gehen, gradior. 2) itillstehen (von der traho. 2) einen Hieb führen, caedo. Mühle), consisto. 3) C KIIM, umgehen, 3) bervorziehen, protralio. 4) einen Zug verfahren, ago (bene aut male) cum thun (aus der Flasche), tractum duco. aliquo.

Потезање, п. Вав 3ieben, eleppen, Поступити, им, т. pf. 1) gehen, gra tractus, volutatio.

dior: 2) umgehen, serfahren, handeln Ilomesami, exem, v. Impf. ziehen, schleps ago cum aliquo, me gero erga illum. pen, traho. 3) ftin fteben, consisto, inpedior: по- Попезапінсе, ежемсе, v, г. impf, ji) ошупла воденица.

gleppen, trahor, vagor,

ex alio :

mo.

Попера, f. (Рес. и Срем.) vidе полера. Поткидање, р. Вав ИnterfФІagen cinet Потерапи, ам, (Pec. iн Срем. ) vide Being, supplantatio, покерапи.

Попкидати, ам, v, impf. кога, einem Полератисе, амсе, (Рес, и Срем.) yi ein Bein unterschlagen, supplanto quem. de rohepamice.

Попкинути, нем, v. pf. кога, cinent Полиеривање, п. (Рес. и Срем.) vide ein Bein unterschlagen, supplanto. полеривање.

lòmkos, m. das Beschlagen, firmatio, Попперивати, рујем, (Рес. и Срем.) inductio ferri, munitio. тіdе покеривати.

Попкова, f. Фав фufeifen, solea ferrеа. Попілі, ече:11, v. pf. 1) Taufen, сигго,

cf, плоча. 3ur ette laufen. 2) потекла кућа, Попковали, кујем, т. pf. befФlagen, es steht Wasser ini Hause (vor Regen), munire. aqua intravit domum.

Попіковица , f. (dim. 2. полікова) cin Потнъан, љка, т. баѕ pinterhaupt, kleineres Hufeisen, solea ferrea minor. sinciput.

Попкоњак, т. п. ј. вo, von Ben 6 his Пописје (Пописје), п, бie Begent ит 8 Pflugodsen die zwei hintersten (104

die Theiß, 008 Theißgebiet, circumti. колима), bоvеѕ роѕtrеmi ad aratrum. biscana regio.

Попкопавање, р. бав Иntergraben, sufПолискивање, р. Ваз 21 аrängen, Дей. fossio. den, pressio. .

Попкопавати, ам, т. impf. пntergra. Попискивалін, кујем, т. impf. Orüden ben, ѕutfоdio, subruo. gegen etwas, premo, urgco.

Полікопапи, ам, т. pi. untergraben, Полиснупін, нем, v. pf. дейien, ans subruo.

brüden, premo : Опнсни, попінсни, Поликрадање, р. бав 93eruntrенеп, ірвоци пи корисник.

terversio. Попицање, м. 1) сав Иnter fteen , sub- Попкрадали, ам, у. impf. veruntreuent,

ditio. 2) Das Durchlaufen, Durchftrös interyerto, averto. inen.

Покрасти, адем, v. pf. beruntreuet, Попицамин, пичем, т. impf. 1) ur:ter interverto, averto,

еtmав fфieben, subdo, н. п. под казан. Попикріпити, имі, v. pf, son unten 2) потиче кућа, 3 (äuft 2Bajjer bina kürzer machen (einnehmen), brevius red. ein, inupdatur doinus.

Io ab inia parte. Поmjецатье, и. (Ерц.) vidc попінца- Попікраћивање, п. Зав 23ertürgen von

unten aus, sulibreviatio. Попјецати , пjече, (Ерц.) vide пoпти. Попікраливати, кујем, v. impf. Don цаmil 2.

unten abkürzen, subbrevio. Лотка, f. поупка, поучица , Sct Gina Покрёсатин, ешелi, v. pf. von unten trag. Einsdlag, subtemen.

behauen, subtercido. Потикадили, имя, v. pf. unterrau феn, Поткресівање, п. дав зебанеn son subtеrfumigo. .

unten, subtercisio. Попкађивање, п. Зав IInterraифеn, sub- Попкреспівали, сујем, т. impf. bot teriumatin.

unten behauen, sublercido. Потка, квапи, Ђујем, v. impf. uuters Попкриватье, п. Lаѕ untеrteten, subrauchen, subterfumo.

occultatio. Попказапіні, кажем, v, pf. beimli, ап. Поткриван, ам, т. impf. unter еtmas geben, defero.

verfiacken, occulto aliquid sub aliquid. Попказивање, р, дав Дngebeit, dela. Поткрипти, ријем, v. pf. пиtеr etibas tio.

verstecken, abscondo sub aliquid. Попказівали, зујем, v. inpf. angeben, Попкрпипін, им, v. pf. кожу, einen defero.

Pelz an den nackten Stellen unfennbar Покапак, пка, m, bit Eteinere Иnters mit wollenen Stüden unterfliden, kapre, mitra interior.

subsuo pellis parti vellere carenti laci. Попкапчиti, m. dim. . попкапак. niam vellere pleniorem, ita ut sutura non Попками, почем, v. pf. eintragen, sub appareat. texо. .

Поткрпљање, р. Зав Цnternaben ber Попкiвање, р. 1) баз Wintragent, sub wo@closen Pelztheile mit woligern, sub

textura. 2) das Beschlagen (des Pfers sutio laciniae vellereae magis. des, der Stiefeln), firmatio, inductio Tomkabamı, am, v. impf. unternähen, ferri.

subsno, cf. попкрпимін. Попкивали, ам, у. impf. 1) einflagen, Попікувавaњe, n. vіdе подмјешнвање.

subtexo. 2) бејФІagen, firmo, obdico Попікувавапи, ам, yido подмјеш. ferro.

ње 2.

ваш!.

Пакували, аt, ride подмиресин. Попаснааши, сујек, т. imp uаtеrе Попкупити, нм, , pt. befteфen, et» qürten, succingo: : taufen, corrumpo.

Попласти, аднем, т. pt. Inter еtmas Пдякупи, им, р. пntеn wеgеlаuѕ fallen, sabjaceo, subjicior, succumbo : bew, subterlego.

пошпала Србија под Турие. Попадупљање, a. Bat XufammeIn, sub. Поишпекисе, демесе, v. г. р. рот на terlectia.

ten gebaden werden, subtercoquor (do Поткупљати, ім, т. іmрt untеn mega pane).

klauben, colligo sub (arbore poma). Помпиривање, р. Бав Дnbaft ийг Покупљивање, а. баѕ Зеефек, со ten, (ignis) sufflatio, ruptio.

Поппиркваши, рујем, т. іmрt. anslafen, Попкупљкваши, љујем, т. іmрt. Бере. suffio. фен, согrumро.

Поппириши, им, т. pf. anblasen, sufflo. Долмоо, щола, 40, 1 perbuntelt, ob- Потпис, ma ble untеrfоrift, subscriptio. Пошмуо, мула, лo, I caratus. Подписати, ишем, т. pf. Dnterfфесі.. Ідтой, ш. ) ке Ваф, ivus. 2) кућа, beh, subscribo.

село у потоку, im еngеn сhаl wі. Поmрисаписё, ишемсе, . . pf. une schen zwei Bergen, convallis..

foreiben, fich unterschreiben, subscris Потом (по дом), bеrnаф, postbaeg. bo, subscribo pomep. Поиднуди, хем, т. pr. untergeben, Потписивање, д. баѕ Иnterfфеdіbеп, mеrgі.

subscriptio. Лошоњй, ња, ње, пафberig, Barauffol. Попписивати, сујем, т. іmрt. atte gend, insequens :

(chreiben; subscribo. „Прва вјера, пощоња невјеро . Пошпасёвалисе, вујемсе, т. т. іmрt. Homon, m. 1) die Ueberschwemmung, lich unterschreiben , subscribo nomen.

inundatia, 2) 'die Sündflut., diluvium. Поплаша, ғ. баъ ўutter (3. S. am Sema Потопиши, им, , pf. 1) wеrfеntеn, de), munimentum indusü.

immergo, 2) сіаtайфер, деrgo (лат. Поліплатиции, им, т. pf. 2) (говорцсе и нд, ҷоу).

подуплапиши) füttern, mapio. 2) бе Пощодиниҫе, имосе, т. г. pf unter Bablen, ertaufen (ju einer Sdplechtige gehen (im Wasser), mergi.

teit), emo. Поточањак, њка, m. hyp. в. попок. Попплаћивање, п. 1) бав 8üttern, muNòmoyag, 1. H. #. pak, aus dem Bach, nitio. 2) das Erkaufen, emtio, e rivo.

Поплаћивати, кујем, т. impf. ) füt. Полочара, f. ш. ј. воденица, cine Rub. tern, munio, subtermunio. 2) erkaus le am Bache, mola in rivo.

fen, pecunia suborno. Помочик, ш. dim. 2. поток.

Ilomniekadake, n. das Befestigga Des Потпадање, n. дав $alen unter twав, Saumfattele um die Vorderfäffe det

Das Unterliegen, succubitio (?), sub Pferdes, subligatio olitellarum. jectio.

Полеқавати, ам, т. impf. п. і коПопадали, ам, , impf, unter etwas ba, den Saumfattel um die Vorders fallen, unterliegen, succumbo.

füsse des Pferdes befestigen, subliga Шолпазнщи, им, т. pft. beimli, феоб. clitellas. achten, observare in occulta.

Полекати, ам, v. pf. п. ј. коња, Tomana, f. Holz zum Unterbeizen, Kiens den Saumsattel um die Vordonfüffe des

span, ligaam subjectitium igni exci Pferdeb befestigen, adligo clitellas. tanda.

Потпомагање, а. бав цаtеrtükem, sан HomnaahHK, HM, V. pf. unterheizen, von

tentatio. unten anzünden , succendo.

Подпомагати, ажем, Т. Кар£ покер Потпаљивање, п. Рав Иntersйидеи, suc die Urme greifen , sustento. censio.

Подпомоба, можем (и допомог, Пошпаљівати, љујем, у. imрt аutet» uem), p. pf, unter die Arme greifen, günden, succendo.

sustento. Полтариное, рисе , v. pt. , д. при. Попоміксе, можемое в пошно

jeona Kokia, von unten in Gährung MorHemce), v. r. pf. fich bebelfen, auf. übergeben, subterputresco.

helfen, erigo me, sublevo mar. Пеппасаци, ошем, v,

pf, untergürten. Поппоуҷнтисе, носе, т. г. pf. eia Pet. subtercingo , succingo,

nes Bozessen einnehmen, antoiveniam Пдщпасажисе, ацемсе, үг. pf. рф

untergürten, subtercingi, succingi. Попирацивање, . баѕ ѕеkеyеt bet Попасівање, р. дав Ирtеrgürten, suc•

Zündpfanne mit Pulper, adspersio pal. cinctio, subligatio.

Teris pyrii ia trullam incendiariam,

sumo.

« PreviousContinue »