Page images
PDF
EPUB

ње.

жавами.

Прзница, f. Der Stérenfrien, Sreuten. Приближавање (приближивање), р. Вqв störer, Verderber guter Gesellschaft, tur Annähern, adpropinquatio.

bator pacis , societatis, laetitiae. Приближаван, ам (приближивати), При, беі, ат, ариd:

v. impt. annähern, nabe bringen, ad. „При појасу сабља ожедњела

motio. При ањање, . .) дав 2 utleben, adhae. Приближаватисе, амсе (приближира

sio. 2) fig. das Angreifen (bei der Ars muce), v. r. pf. fich näljern, adprobeit), aggressio.

pinquo. Приањати, ам, v. impf. 1) аnEleben, Приближнівање, п. vіdе приближава

adhaereo. 2) sugreifen (bei der Arbeit), adgredior.

Приближівати, жујем, vidе приблиПрибадање, р. дав 2nfpiegen, adfxio. ТІрибадаліи, ам, v. imрt. anjpiepen, Приближніватисе, жујемсе, vidе приadfigo.

ближаватисе. Прибегавање , п. (Рес, и Срем. ) vide Приближилип, им, y, pf. паbе ruden, прибјегавање.

nahe bringen, admoveo. Прибегавати, ам, (Рес. и Срем.) vide Приближилисе, имce, v. г. pf. fіф пäг прибјегавати.

hern, adpropinquo. Прибегнути, нем, (Рес. и Срем.) vide Прибосин, бодем, v. pf. anfpiepen, прибећи.

adfigo. Прибедрица , f. ein etüd vеr Priеffеrtіеі. Прибрали , берем , v. pf. 1) н. п. софру,

dung, pars vestimenti archimandritae abtragen, aufero, tollo. 2) mit Achs aut episcopi (periscelis ?).

tung enipfangen, colo, honorifice ex. Прибели (говорисе и прибегнути), cipio.

"бегнем, (Рес. и Срем.) vidе прибјек. Прибратисе, беремосе, v. г. pf. 1) (14 Прибијање, п. 1) бав Дnflagen, adli aumälig sammeln, paullatim convenio. xio , applicatio. 2) das Anschmiegen, 2) ausgehen, zu Ende gehen , deficio: applicatio.

прибрало се. Прибијали, ам, т. impf. anfФlagen, Привалими, пM, v. pf. 1) bеrbeimalsen, adfigo, applico.

advolvo. 2) daranmachen, applico. Прибијалтисе, амce, v. r. impf. fiar: Привалилисе, лисе, v. г. pf. sufallen, ich micgen, applicor.

zu Theil werden, obtingo, (durch Erba Прбірање, п. 1) бав 216tragen (tes eрei= schaft oder sonstiges Glüd): Hery ce jen vom Tische), ablativ, sublatio. 2) приваліло. die achtungsvolle Aufnahme, cultus, IpnBablibajte, n. 1) das Herbeiwälzen, exceptio honorifica.

advolulio. 2) das Zufallen, advolutio, При рак, ам, v. impf. 1) {vom Sis devolutio.

sche) abtragen, aufero. 2) mit Achtung Ipabanibami, syjem, v. impf. 1) her:

empfangen, honorifice excipio, colo. juwälzen, advolvo. 2) daranmacher, Прибиратисе, амосе, v. г. impf. ) па applico , н. п. закрпу.

uno ilah ji famnielin, congregari. 2) Приваљіватисе, љујесе, т. е. impf. 8иşu Ende gehen, incipio deficere.

fallen, devolvor. Прибили, бијем, у. pf. an etwa8 ап. Приват, m. (у Сријем у Бачк. и у Бань) ichlagen, adfigo, applico.

учи децу на приват, er ijt privatles Прибилнсе, бијемсе, т. г. pf. код кога, rer, gibt Privatstunden, privatim docet. ke, yua umo, sich fest ausdımieger, Ipricamâise, n. i) das Greifen, captio. аrсtе ѕе adplicare : прибно се код ње

2) das Empfangen, exceptio. та; прибилесе овце у крај; шпа си Прiiвапалін, ам, v. impf. .) gteifen, се пії прибио уза знд ?

capio. 2) empfangen, excipio. II priônk, m. Mannename , nomen viri. Приватни, им, v. pf. 1) angreifen, Прибјегавање, п. (Ерц.) Раз #ludjten, capio, arripio. 2) empfangen, excipie. Zufluchts nehmen, profugium.

Привакање, n. ile приваліање. Прибјегавати, ам, v. impf. (Ерц) Зия прівакансии, ам, vide приватналти.

Nuqt nehmen, profugere soleo. Привезали, вежем, v. pf. anbindent, Прибјегар, m. (Ёрц.) Rannвпате, по adligo. men viri.

Привезивање, п. За 2nbinjen, alligaПрібјегнулік, нем, vidе прибјећи.

tio. Прибјегор, m. (Ерт ) 27 апівпame, no. Пригезёвати, зујем, v. impf. antinen,

adligo. Прбјећи (говорнсе и прибјекнупін), Привенату, нца, m. (сл.) еtma ber Sciojernen, v. pf. Zuflucht nehmell, per

ftand bei der Hochzeit, nuptialium hofugio, confugio ad quem.

minum quirlam, Ја ову ријеч није-сам

men viri.

urn

vidе приви

чуо никад прије, осим у пјесми ка- Привребаписе, амce, v, r. pf. eife ans

ко се женио Бура, Смедеревац: geschlichen kommen, accedo tacite. „А привена Косанчић Ивана

Привредити, им, (Рес. и Срем.) vide Привенчапій, ам, (Рес. и Срем.) vide привриједитн. привјенчали.

Привриједити, им, v. pf. (Ерц.) Xus Привести, ведем, v. pf. bеrbeifüren, Ben bringen, prosum: he ke huuma adducо, н. II. коња.

кући да привриједи ; није привијеПривести, зем, v. pf, лађу, дав ефіf дио кући ни једне паре. borbeiführen, navim admoveo.

Привуки, вучем, v. pf. bеrbeifФleppen, Привидепи, дим, (Pec.) vide прив adtraho. Привидими, им, (Срем.) 3 Бели. Привулисе, вучемсе, т. г. pf. ft ber. Привиђање, р. дав @inbliven, imаginаtiо. beischleichen, adrepo. Привіђапии, ам, v. impf, jietmав cins Пригазини, им, т. pf. cintreten, conbilden, zu sehen glauben, in animur culco. induco, imaginor.

Пригање, . Bas Riften (in ema13), Привиђепи, дим, v. pf. (Ерц.) fit eina frixio. .

bilden etwas zu sehen, videor mihi vi- Ipuramı, am, v. impf. rösten (in Schmalk dere aliquid.

österr. baden, ließ : pachen), frigo. Привијање, и. дав Фаrапwiteln, віr. Приглавак, вка, m. Bеr $up am Ctrums cumvolutio.

pfe, tibialis pars inferior. Привијапи, ам, т. impf. Saranmiteln, Приглавчина , 'f, augm. р. приглавак. circumvolvo.

Приглавчић, m. dim. 2. приглавак. Привикнаватье, п. Зав 2ngewine, as- Пригњечити , им, v. pf. einineten, masuefactio.

nu deprimo, apprimo. Привикавалнсе, амсе, т. r. impf. fiПриговарање , n. Dав Сфеftеn еіnеd ans angewöinen , assuesco.

dern, das eigentlid eirein liritten, den Привикнутінсе, немсе ,

man aber donen will, gilt, objurgatio fice.

minus nocentis , ut alter, cui parcere Привиривање, п. Вав реrjubliten, a aut debemus aut volumus, audiat sibi. spectio.

que adplicet ipse. Привиривати, рујем, v. impf.bersu» Приговарати, ам, v. i.npf. коме, је. Привиритін, им, v. pf. ) blicken, manden mittelbar Zorwürfe ma: aspicio.

dhen, objurgo minus noeentem ut alter Привніпи, вијем, v. pf. Baranmizen, nocentior audiat et sibi applicet. Majcircumvolvo.

на ћерку кара, снаши приговара. Привићисе (и привикнутисе), викнем- Прніговір, m. per mittelbatt Borpurf,

ce, v. r. pf. fich gewöhnen, assuesco. objurgatio alterius pro altero. Привјенчали, ам, v. pf. (Ерц. ) a13 Приговерипи, им, v. pf. коме, jemand

trauen, congubio jungo (sacro ritu ad. mittelbar Vorwürfe machen, ihn meis jungo).

nen, objurgo alterum pro alteró. Приводити, им, v. impf. Kerbeiführer, Пригодилин, им, v. pf, treffen, von инэ adducto.

gefähr kommen, forte venio. Привођење, п. Зав реrbeiführen, ad- Пригодитисе, имce, vidе догодиписе, ductatio.

Приготовит , им, v. pf. bereiteit, paro, Привіжење, п. Сав беrbeiführen (Veв Пригоповљавање, n. bas 23orbereiten, Schiffes), üppulsio navis.

praeparatio. Привозилии, им , v. impf. beroeiführen, Приготовљавати, ам , v. impf. fertig adpello navim. .

machen, vorbereiten, praeparo. Привілепін, лим, (Pec.) vide приво- Пригревање, п. (Рес. и Срем.) vidе при

грнјевање. Приволетисе, лимсе, (Pec.) vidе при- Прiiгрегати, ам, (Рес. и Срем.) vide вољеписе.

пригријевати. Приволими, им, (Срем.) vide притво- Прiгрејачи, јем, (Рес. и Срем.) vide

пригрнјами. Приволилисе, имce, (Срем.) vidе при- Приігријанти, јем, v. pf. (Ерт.) :) дит

Feuer stellen, admoveo igni. 2) ap!!Привољепи, лим, v. pf. (Ерц.) einen vers гријало сунце, бie Contе fеttе bеіg

möaerr zu etwae, persuadeo cui ut faciat. zu, adurebat sol. Привольелінсе, лимсе, т. г. pf. (Ерц.) Пригријевање, в. (Ерц.) 1) бав 9?abe:

sich herbeilassen, einwilligen, consentio. rüden ans Feuer, admotio ad ignem. Привребати, ам, v. pf. erlaueen, er= 2) das Schwülbrennen der Sonne, ae

idleichen, deprehendo (aucupando). síus solis (uiuius).

епін.

[ocr errors]

вољемисе.

ctor

Пригријевая, ам, т. іmрt. (Врц.) 2) зим was erkennen, agnosco pro 2) 8.

бейеr rden, admovea igni. 3) пригри ftehen, confiteor. јева сунце, биће кишв, діе болие Признати, ам, y, pf. 2) аnеrtеntер,

brennt beiß, es ist so schwüla adurit, aguosco. 2) eingestehen, confiteor. Пригранти, им, v. pf. an oen Bufen Прліѕрен, m, ) ёtact in Gerbieп. 3) Art drüden, adprimo ad pectus, amaple pistolen.

Призренски, кa, Fo, Prifrеnеr. Притрљавање, и бав Иmbalfen, umat: Прија, f. hyp. р. пријатељица. mea, amplexatio.

Пријак, m, vide. пријатељ: пријаче.! Пригрљавати, ам, . impf. umbalfen, зовни шог пријака. umarmen, amplexari.

Пријаков, ва, во, дав пријак, аmісі, Пригры упій, нем, v. pf. 2) реrbeifфах. familiaris. ren, corrado. 2) umnehmen, umgan. Ilpujamen, m. 1) der Freund, amicus,

gen, circnmjicio, circumdo (pallium). *) der Befreundte, propinquus : OmiПригрцушифе, немсе, v. r. pt. (Den шао у пријатеље. mante) umni men, circumdor (pal- Пријатељање, в. дав пријатељ • 9Xenlio).

nen, appellatio nomine amici aut proПрiграње, п. 2) бав фerpeifфаrren, piaqui. corrasio, 2) das úmhängen, circumdam Dipujambamuce, amce, v. r. impf: ftoho tio.

apujameb.nennen mit einem, amicum Пригради, гркем, т. impf. .) беrbеі. appello aliquem aut propinquum.

(фаrrеn, corrado. a) nepmen, cir. Пријатељер, ва , во; 2) бев $reunes, cumdo.

amici. 2) des Befreundten, propiaqui, Приготвашное, грдемсе, т. с. impf. им. Пријатељење, р. дав Зејнеийдеn, jaцnehmen, circumdor.

'ctio affinitatis. Под, а, bit Oraufgate bet einem Eau, Пријашемирисе, имсе, т. г. impt o iche, lucrum in commutatione.

Kum, fido befreunden, propinquitate Пайдигнутин, нем, vide придики. jungi. Придигнутисе, немсе, vide прида, Пријатељица, f. ) Die Seeuntin, amiКисе.

ca. 2) die Verwandte, propinqua. Придизање, а. бав феlfen beim фeper, Прајатељичин, на, но, вее-пријащеadjutia in leyando,

љица, аmісае. Придизапи, диҳем, т, imрt. belen be. Пријатељов, ва, вo, vide при ане.

fen, adjuvo levantem. Придики (говорисе и придягнути), Пријатељски, кa, кo, 1) freunvјфаft.

v: pl, beben belfen, opem fero tollenti, lich, amicus, 2) adv. freundschaftlich, Предилисе (говорное и при дигунсе), amice.

дигнемсе, т. т, pf. auffleben (von Пријалтељство, п. 1) бie reunbфаft, Krankenlager), convalesco.

amicitia. 3) die Vrrwandtschaft, necesПридобијање, и. дав We winnen, lucra situdo , affinitas. tio.

Пријали, ја ми, у impf, geceibert, gut Придобkјати, ам, т. impf. gewinnen, , anschlagen, alo, prosum : ne apnja my lucror.

што једе. Придобити, бијем, т, pf, gewinnen, Прије, (Ерц.) 1) praep. pot, apte: прије lucror.

мене, прије зоре и р. д. 2) chevot, Придолажење, д. Ба из utommen, antea : како је било прије, пано је superventus.

и сад; и прије и послије; од прије. 3) Придолазиши, зи, т. impf, 1 singutom ebe, d. i. leichter, prius, potius: npuje Приділи, офе, v. pf..

men , SU ће дали мени него пеби. pervenio :

Пријевара, f. (Ерц.) Der Betrug, dolus, „Ев? Турцима кидат придолази . Пријеворница , f. (Rрц.) Ber guerballen Придржавање, д. Тав фаltеd, sustep (8. B. beirn Ihore), trans transversa. tio. ,

Пријекӣ, кa, кo, gеrаде, яафite, turieftec Придрвавати, ам, v. impf. ein menia rectus, proximus, в. п. пупі, лијев.

balten, sustineo, taneo paullulum. Пријеклад, m. (Ерту беr citeniteln am Придршапшн, жим, *. pt. cin menig bal, Herde, damit die Klöße nicht being ten, tenco paullulan.

ander fallen, saxum continens ligga sus Дріжгаши, ад, у. pf. Dringen, jufegen, per foco (in den Bauerküden). vehementer peto.

Пријелаз , m. (Ертр. ) ) на зоди, бia Признавање, д. 2) баѕ grееngеn, agni Furt, vadum. 3) Na taomy, der u u tio. 2) dal Oesteben, confessio.

berfteig (öfterr.) über eine bedt Признавати, дајем, т. impf. 1) «16 eta transcensus in sepe,

љев.

Пријенос, m, (Ердә bеr umgang, Sie Fuß eines bratenden Lamms, der als Umtragung des Kelches und der Patene Daten den ausgeweideten Bauch zu.

in der Kirche, circumlatio poculisacri. sammen bält, pes agni resectus, et fiПриједис, т. (Ерц.) bic @onfcription, bulae loco ventrem continens. conscriptio.

Пријин, на, но, беr приja, amicae. Пријепољац, љца, ш. човек из Прије- пријо, m: RaunBname, nomen viгi. поља.

Приказаније, о. Вав Воrketen, ostenПријепоље, р. град и варош у Срце

tum. говини (на ријеци Лиму):

Приказати, кажем, т. pf. п. і, часті,. „Па кад дођеш Пријепољу увоме — herzählen, recito, recenseo, cf. deПријепољче, чета, п. момче, или ди нидба. јете на Пријепоља:

Приказаписе, кажесе, т. г. pf. коме „Бјежи јадно момче Пријепољче . umo, es ahnt mir, praesagio. Пријеранак, нка, m. (Врц.) vidе изво- Приказивање, р. 1) Das persählen, rе. да.

censio. 2) das aynen, Vorbedeuten, Пријеров, т. (Ерц.) беr Braben, die portentio (?).

Furde im Weinberae, fossa vineae.. Приказівали, зујем, т. impf. п. і. час, Пријесан, сна, но, (Ерц.) н. п. месо herzählen, recito. (које није сољено ни сушено), млије. Приказніватисе, зујесе, т. г. impf, a. ко (које није қисело), љеб (који није nen, praesagio. кисео, н. п. погача), рана. (која није Прикивање, п. дав 2ntmieben, adcuстара, него одма кад се човек ра.

sio. ни), купус (који није кисео, него Прикивати, ам, т. impf. anfфmteben, онако зелен), кожа (која није сува, adcudo. него онако одма кад се скине са Прикладан, дна, но, fфъп, mufterbaft живинчета), trifф, rесеnѕ.

(dem Körper nado), pulcer, formosus. Пријесјед, т. (Ерц.) vie zафubt (oon Приклaпaлo, m. Bеr рlаuperer, bomo deii Bienen) zur Fortpflanzung, fetur loquax, nugator. apumi relictus propaginis ergo.

Приклапање, р. бав РІaubern, pugae. Пријесто, пола, ш. (Epip.) беr Zbron, Приклапани, ам, v. impf. рlаuѕееn, in Пријестол, п. . thronus.

einem fort scherzhafte Dinge erzählen, Пријесптуп, m. (Ерц.) ове је године nugor. пријеступ, beyet it ein ёфаltjabr, Приклади, кољем, т. pf. anfteфen (cin (weil dadurch die Fegertage um einen Thier, das sterben wiā), macto. $ag meiter fіnаивruden), еѕt аnnus in. Приклонити, им, v. pf. ein trefenses tercalaris.

Dort worauf fagen, apte excipio diПријелипи, им, v. impf. (Врц.) бер ctum, convenienter respondeo. ben, minor.

Прико, (у Баҷк.) vide преко. Пријепња, f. (Врц.) Me Dropung, minae. приковали, кујем, . pt. anfфmieben, Пријепол, m. Ерц.) caь ett, дав роп adcudo.

cinem Bфwеіnе ѕ. B.) beim Braten Прикрајак, ајка, т. н. п. из прикрајberausträufelt, adeps qui defluit à car ka, von der Seite, ex parte. ne quae assatar.

Прикрастисе, радемсе, y, z, pf. fіф Пријепоран, на, но, fett (zu eTen), mі. herbeischleichen, adrepo :

Driffeit, pinguis : jегуља је прије „Прикрадесе овчар од оваца трана.

„Те украде кошуљу девојци Пријећење, а. (Ерц.) дав Дrohen, m- Прик ўмак, мка , ш, кумов момак, коDae , mіnаtіо,

ји на крштењу додаје крзницу; а у Пријећи, пријеђем, т. pf, (Ерц.) 2) bina сватовима (у Србији, у Босни и у übergehen, transeo. 2) überlaufen, ese Ерцеговини) носи барјан ; у Срије. undo.

му кажу: кумовски момак, беr Bices Пријечање, р. (Вр) 1) бав Binven (bet Sum, cum í vicarius, adjutor. Dpanten) in die Quete (überzwerd), II paikynums, HM, V. pf. einzeln gufam. consartió transversa. 2) das Unsehen menbringen, colligo. überzwerche aspectus torvus.

Прикупљање, п, рав cingeInc Зufammet. Пријечапти, "ам, у. impf. (Ерц.) н. п. bringen, collectio successiva.

onanke, überzwerd binden, per trans. Uprkýnbamk, am, v. impf. einzeln zus versum Rigo.

fammenbringen, colligo sigillatim. Пријечансе, амсе, т. г. impf. (Ерц.) Приклучивање, в, дав гареrt, admo, Ha kora, einen icel ansehen, oblique tio. intueor.

Прикучивати, чујем, т. impf, пареоrinПријечњак, ш. (Фрц.) ter абgebauene

gen, admovea,

moveu,

пи.

[ocr errors]

Прикўчиши, им , v. pf. nabebringen, d- Приложнік, m. Ber Beber einer Opfer.

gabe an ein Kloster, oblatur. Прилагање, р. баѕ Dаrbringen, oblatio. Прилупилинг, им, v. pf. 18. ј. врата, Прилагали, лажем, v. impf, barbrins Прилупнули, нем , v. pf.j suiфiagen, gen, offero.

cum impetu claudo. Прилагати, лажем, т. p. bingulügen, Приљ, m. (по Бачк.) vеrtіrѕt ftatt при

admentior, addo per mendacium. james, und unabänderlich, s. 8. Freund Прилёгање, n. (Рес. и Срем.) vidе при Georg, familiaris. лијегање.

Пріљевање, р. (Ерц. ) бав Зugiepen, Прилёгати, лежем, (Рес. и Срем.) vi

adfusio. de прилијегати.

Лpiљевати, ам, v. inpf. (Ерц.) jugi. Прилепили, им, (Рес. и Срем.) vide Ben, adfundo. прилијепили.

Приљепљивање, т. (Ерц.) 1) Bas ana Прилепинсе , имce, (Рес. и Срем.) Eleben, adhaesio. 2) Dus Unbleiben", ap. vidе прилијепинсе.

plicatio. Прилепљивање, п. (Рес. и Срем.) vide Приљепљівати, љујем, v. impf. (Ерц.) приљепљивање.

ankleiben, #pplico, adlino. Прилепљівали, љујем, ( Рес. и Срем.) Приљепыівалисе, љујемсе, v. г. impf. vidе приљепљивати.

(Epu.) ankleben, adhaeresco. Прилётање, п. (Рес. и Срем.) vide пpи. Приљубити, им, v. pf. Ilietgewinnen, лијетање.

adaino (voin Sdafe i dem, nach dem Прилёман, лећем, (Рес, и Срем.) vi Tode seines Bammes, ein anderes zu de прилијетапи

säugen gegeben wird, das sie nur alls Прилелепн, лепим,

mählig fich gefallen läft). v. pf. (Рес.)

При убипінсе, бисе, vit, pf. pafen, Прилепти, им, berbei fliegen, ad id,ön chließen, cougru.. v. pf. (Срем.)

volo.

Приљубљивање, п. 1) dat liebgewins Прилећетпін, лепим,

nen; adamatio. 2) das Passen, coulv. pf. (Ерц.)

gruentia. Прилећи, лежем (и прилегнемі), v. pf. Приљубљивати, бљујем, v. impf. lieb. anliegen, adjaceo.

gewinnen, adamo. Приливање, п. (Срем.) vide приљевање. Приљубљиватисе, љујесе, v, r. impf. Прилирапіші, ам, (Срем.) vide приме Toon worauf passen , congruo, con

venio. Прилијегање, р. (Ерц.) дав Rieverlic. Примітнули, нем, vide примаћи. dell, prostratio.

Примакинутисе, немсе,

vide

прима. Прилијегапи, јежем, v. impf. (Ерц.) Кисе.

Tich niederbüden, humi procido. Примање , п, дав тебmen, Smpfangen, Прилијепипи, им, v. pf. (Ерц.) anttei. Befommen, acceptio. ben, adfigo.

Приімати, ам, v. impf. nehmen, ema Прилијепилінсе, имce, v. r. pf. (Ерц.) vfangen, bekommen, capio. fleben bleiben, adhaeresco.

Прімаписе, амice, v. г. impf. 1) чега, Понлије пазье, п. (Epiц.) сав реrbeiflica Tich annehmen, suscipio, curam gero. aen, advolatatio.

2) уз брдо, fі, беgebeli, auf pen 213eg Прилијелами , лијећем , v. impf. (Ерц.) maфei, aliisse. 3) прима се купус, herbei fliegen, advolito.

greifen, Wurzel fassen, radices ago. Прiiлика , f. Bleiben, ejusden sortis: Примаћи (говорнсе и примакнути),

по свој прилици, alem 2nfeben паф ; макнем, v. pf bеrѕuriten, admоvео. није по његова прилика, піt fei. Примались (говорисе и примакнути nes Gleichen (alt und jung), paßt nicht се), макнемсе, у. г. pf, bеrguruhen, 3u ih m ; на прилику, зum Beijpiel. admoveor. Нашла сянка прилику.

Применитін, им, (Рес. и Срем.) vide Приликосами, кује, v. impf. paffen, примијенипін. convenio.

Прiметање, р. бав фіnѕufeken , adПрилип, m. град у Косову.

ditio. . Приличан, чна, но, рајjens, conve. Примепатни, мећем, т. impf. Winus

fügen, addo. Прилог, т, дав Opfer, Sie Spfеrgабе, Пріметнути, нем, т. pf. pinsufügen, quod offertur monasterio :

addо. „Прилог носе Светој горн славној: Примијенили, им, v. pf. аnmeineit, „Міупа воска и б'јела ламљана Portebeuten, omino, ominor : не будн Приложипи, им, т. pf, parting, oler. примијењено, аbѕіt ошса,

Бан.

diens.

« PreviousContinue »