Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

duotio per

tun.

Провиденсе, дисе,

се), провргнемсе, vide промеnіну. у. г. pf. (Рес.) Провидипінсе, дисе,

man ficht hin: Ipobýhraa, f. der Proviant , das Com: у. г. pf. (Срем.)

durch, transpi.
cio, perspicio.

mißbrot, panis militaris. Провиђелисе, дисе,

Провући, учем, v. pf, Butieben, trav. r. pf. Ерц.)

jicio. Првиз ӯр, ш. Der Provijor, provisor Прогањање, п. Зав Brüften, superbіtіо. (villicus).

Прогањаписе, амce, v. т. inpf. fi Провизуров, ва, во, бев Proviforв, brüsten, den grossen Herrn machen, sus provisoris.

perbio. Пр визуровица, f. Die Provifor8 : rau, Прогашали, ам, v. pf. ein menig wеif. 'villici uxor.

Tagen , vaticinor paululum. Провикам, ичем, v. pf. ein menig aufs Прoгaтaтисе, амce, v. г. pf. Beiffager, schreisen , inclaino.

Wahrsager werden, vaticinari iucipio. Провјещати, ам, v. p. (Ерц.) ein menig Прогласипн, имі, v. pf. Detannt n; adjet, hangen, paulluin suspendo : se ke my promulgare. ниила учинипін, само мало провје. Проглалій, ам, vide прогледали. шатні па пуспіни.

Прогледање, п. 1) Das DurФfauen, Провлак, n. etne geogene Ваф&ferse, perspectio. 2) der Anfang des Sehens, cereus ductus.

das Definen der Hugen, dispectio. Провлачење, ш. бав фіnѕurgieben, Прогледалін, ам, v. impf. ) PurФfe.

ben, specto per 2) die Augen aufs Провлачили, им, y. impf. WinsurФsies schlagen, dispicio. ben, duco per

Прогледали, ам, у. pf. 1) дurfeben, Провідати, ам, v. pf. ein menig uma perspicio. 2), die Augen aufichlagen, berführen, circumduco.

dispicio. 3) ein wenig anseseli, aspicio Проводација, m. Ber gubeinger, Sre) з pauiulum. merber, qui procurat uxorem aut mari- Прогнати, ам, vidе проћералии.

Проговарање, п. дав Repet, деr аnd Проводити, им, v. impf. 1) binburф. fang des Redens, Sprechens, prolocuführen, duco per — 2) zubringen, ago,

tio. dego.

Проговарапти, ам, y, impf, fpreфen, au6i Провођење, п. 1) Das piuдифführen, du rufen proloquor.

2ј дав Зubringen, actio. Проговорити, им, v. pf. 1) аnfаngеn Провриепи, вимо, v. pf. (Рес.) baufenə zu sprechen, proloquor. 2) ein wenig Проврвнти, имо, v. pt. (Срем.) weife ge: ipreфen, lоquor paululum. Проврвљели,вимо, v. pt. (Ерц. Jeanit IIрогонили, им, vide проfеривати. kommen, concurro catervatim.

Прогоннписе, имce, vide прогањаПровргнути, нем, vidе проврин. . Про вргн уписе, немсе, vidе провокисе. Прогоњење , n. vіdе прокеривање. Проврели , ври, v. pf. 1) e wenig fte. Прогорепти, рим , v. pf, ourbbrennet, den, bullio paululum. 2) anfangen zu fieben, coepi bullire. 3) bеrроrqйесі, Прoгрнсти, ризем, v. pt. Burbeigen, probullio :

perinordeo, perrodo. „Јер је крвца из земље проврела Прогрушатисе, шасе, т. г. pf. п. ј. Провриетіи, вршим, (Pec.) vide про. Majijeko, gerinnen, coagulari. врђепти.

Прогумали, ам, v. pf. perfФlingen, deПроврmеписе, вртимсе, (Pec.), vide gluijo проврћеписе.

Продавање, п, бав 23ertaufen, vendiПрoвріпипи, им, (Срем.) vide про

tio. оркепін.

Продавами, дајем, т. impf. Vertaufen, Провршиписе, исе, (Срем.) vide про vendo. . врћеписе.

Продаја, f. Ser BetEauf, venditio: jели Проврћепти, врпим, v. pf. (Ерц.) Sur)» на продају, іft eв feil ? estne venale ? bohren, pertoro.

Ipogân, m. ein Mannsname“, nomen viПровеќепнсе, вртимce, v. r. pf. ft) ri; daher das Wortspiel : npogah ank

auf einem Beine undrehen (state genaus није оkеран. erer Besorgung) und wieder fortgehen, Ipozana, f. Frauenname , nomen femi

obiter negotium curo. Проврћи (говорнсе и провргнуппи), Продакшн, ам, v. p. perfaufen, vendo.

провргнем, vidе променутпи. Прoдep, m. Der Bruy (@cija) aдen), herПроврисе (говорисе и провегруши

діа, cf. кила.

ctio per

[ocr errors]

exuror.

[ocr errors]

2

[ocr errors]

Продерапи, рем, vide пpoдријепти. Проигравање, п. ) Sak Tabintangen, Продератисе, ремce, vide пpoдрије incessus saltatorius, laetus. 2) das Bers тисе.

spielen, amissio per lusum. Продирање, р. 1) бав Динфbreфen, per. Проигравапи, амі, v. imp. 2) баpіntan.

ruptio. 2) das Schreyen und lärmen, jen , exulto. 2) verspielen, acoitto per clamatio, vociferatio.

ludom. Продирати, рем, v. impf. Burbьге Програми, ам, т. pf. 1) Бабinfanjen, chen, einreißen, perrumpo:

exulto, 2) verspielen, amitto per ludum. Продираписе, ремсе, у.г. impf. frey. Проігратисе, амсе, т. г. pf. ein menig en und lärmen, clamito, vociferor.

spielen, paululum ludo. Продрімати, ам, (Рес. и Срем.) vide Проигуман, мнa, m. per Gt . Зgumen продријемати,

qui fuit уойр€yos. Народ прости Продрёпи, ем, продръо, (Рес, и Срем.) мисли, да је проигуман спіарији од vide пpoдријепи.

игумна. Продрёгоисе, ремсе, продръосе, (Рес. Проигумнов, ва, во, Бев проигуман, и Срем.) vide пpoдријентисе

proegumeni. Продријемати, ам, v. pf. (Брц.) ein Првин, нa, нo, vide пројин.

menig flummern, somno leнi nutare. Проинапитисе, имсе v. r. pf. fidh ein Продријепи, рем, продръо, v.pf. (Ерц.) wenig zanken, paululum rixári. durchbrechen, perrum po.

Ipoja , f. 1) vide npoco. 2) mit und ohne Продријенсе, ремое, продръосе, у. Den Beifak: кукурузна (жива жељо куr. pf. (Ep9.), aufschreyen und lärmen, курузна пројо!), vide кукурузница. exclamo, inclamo.

Проjаали, јашем, у. pf. 1) баrt) », Продумати, ам, v. pf. einem Sen Gфopf vorbeireiten. praeterequito. 2) das Pferd ausbeuteln , pervello comam.

ein wenig (über :) reiten, equito pau. Продуживање, п. Зав Зerlängern, pro lolum. "latatio, productio.

Пројанівање, п. бав Our », Vorbeis, Продуживати, жујем, v. impf. berlän. ueberreiten, equitatio. gern, produco.

Пројанівали, jayјем, v. impf. 1) Burh , Продужин, им, v. pf. serlängern, pro vorbeireiten, equito per-, praeter duco.

2) das Pferd ein wenig überreiten, Apóka, f. Der (gute) Abgang einer Bags

equum exercere. re: каква је прођа вину ? нема про. Пројапи, јашем, vide пројаати, ђе ни чему:

Пројездили, им, v. pf. " (сп.) porbei. Проесапити, им, vidе прорачунипн.

reiten, praeterequito: Проесапитисе, имсе ,

vide
прорачу Туда свали пројездише

„И девојку проведоіце Прождёрати, рем, vide прождријепи. Прејин, нa, нo, vide просен. Прождирање, р. бав ріnеіnflirtgen, Пројурити, им, v. pi. porbeiјagen, devoratio.

agito per Прождирати, рем, v. impf. bіnunters Прока, m. (Рес. и Срем.) vide Проко. fwlingen, devoro.

Прокап, m. (сл.) in Der 2netoote ein Прождрети, ем, прождръо, (Рес. и Mannsname, mit Beziehung auf npoСрем.) vide прождријелін.

капати (EurФträufelin): на Бевојци Прождријети, рем, прождръо, v. pf. прокап Eph.) schlingen, fdluden, devoro.

Прокапати, пље, v. pf. DurФträufen, Прожеби, ежем, v. pf. Burbbrennen, peruru.

Прокапљивање, в. Бав Фифträufelit, Прізватн, зовем, т. pf. einen Зипа.

stillatio per men geben, zubenamsen, cognomipo. Прокатівати, љује, у. pf. н. п. КIIПрозёгісти, зебем, v. pf. fib ertüblеп, па, träufeln ,

stilo. refrigeror.

Прокарати, ам, ein menig aufelten, Прозйванье, р. Фав Зubenanije, cogno increpo paululum. minatio.

Прoкaсaли, ам, v. pf. 2) porbeitraben, Прознівали, ам (и прозивљемт), v, impf. equo praetervehi. ?) ein wenig traben, zubenamsen, cognomino.

paululum equo vehi. Прозор, т. бав ўenter (Sentеrlоф), Прокасивање, п. pae Botteitrasen, praefenestra. .

tervectio. Трoзopje, p. bie Torgensämerung, Прокасівати, сујем, v. impf. Forbei. diluculum.

traben, praetervehi equo. Прозукнути, нем, v. pf. н. п, млије. Прокаскивање, п. dim. Ф. прокасида. KO, säuerlich werden, aceseo.

Y

нимисе.

stillo per

Іње.

каствали.

на

votus.

Прокасквівапін, кујем, dim. P. про- Прокопапін, ам, v. pf. 1) Surgeabet,

periodio. 2) erkundidaften, exploro. Прыказшљатисе, љемсе, у. г. pf. ein Прокопсати, пием, v. pf. (у сријему, wenig hujten , tussio paululum.

у Бач. и Бан.) (прохопи , Sortgang) gut Проклідање, п. дирф 2ufreipen, aper fortkommen, reussiren, succedit mihi ex tio , diruptio.

animo. Прокопсао као Турски цар Прокидати, ам, т. impf. aufreigen, на Сенти. clisrumро. .

Прокосити, им , v. pf. einen $let aь. Прокинули, нем, v. pf, aufreipen (ein mähen, demeto locum. Gela wür), aperio.

Прoкпеписе, тисе, т. г. pf. коме Пролісао, сла, ло, н. п. сир, млијеко, шпа (у Сријему), gelüften, collibet.

ein renia sauer geworden, subacidus. Ipokylamu, am, v. pf. ein wenig kochen, Прокисивање, . ) бав Юurregnen,

paululum coquo. perpiulio (?). 2) тав Саиerliфwerben, Прокуњати, ам, v. pf. ein menig ni. sobocidalio (?).

den (vor Schläfrigkeit), paululum nuto. Прокисівати, суje, v. impf. 1) биоф. Прокурвашисе, амce, v. pf. sur pure, regnen, perpluit. 2) säuerlich werden, zum Hurer werden, eyado moechus aut subacidus reddor.

moecha. Прокиснупін, не, v. pf. 1) рот Хеден Прокушати, ам, v. pf. аавbolen, fontduroneßt werden, perpluit. 2) fäuerlich diren, experiri. werden, subacesco.

Пролажење, п. 1) бав 23orbeigeben, Проклёсліво (проклетство), p. Ber praeteritio. 2) das Vergeben, Aufhören, slub, exsecratio : проклество finis, 3) der (gute) Abgang der Waare,

Heny, es liegt ein Fluch auf ihm. venditio facilis.
Проклёп , па", mo, perflut, diris de- Пролазак, ска, m. vіdе прођа.

Пролазити, им, т. impf. 1) verbeigeben, Проклетав, f. vіdе проклество. praetereo. 2) vergeben, desino, praeteПроклёпи, кунем, v. pf. perfluen, reo. 3) gehen, abgehen (von der Waare), 'diris devoveo.

divendi. Проклетиња, f. vіdе проклество.

пролетање, п. (Рес. и Срем.) vide Преклелство, р.

пролијепіање. Проклијали, ам, т. pf. bеrроrteimen, Пролетапи, елем, (Рес, и Срем.) yi. prugermino.

de пролијелали. Проклињање, и, бав Зеrfument, exse- Пролелепи, пим, (Pec.) vide пролеcratio.

кетти. Проклиньапи, њем, v, impf. perfumen, Проленіпити, им, (Срем.) vide проле

fетн. Прокљување, n. Sas Ourфрiten, per- Прилепнії, на, но, (Pec.) 1vіdе проruptio ope rostri.

Пролетьи, ња, ње, (Срем.)jљетни. Прокувати, ам, v. impf. Surpiten, Пролетос, (Рес, и Срем.) vide проПрокљувати, љујем, v. pf.j rostro per. Пролепбске, геліос. tundo.

Пролепошњії, ња, ње, (Рес, и Срем.) Прокљуватінсе, амce, v. г.

. impf.fi vidе прољепошљн. Прокуватисе, љујемсе, v. г. pf.jourt. Пролеће, . (Рес. и Срем.) vide прољеће. picten, aperire sibi rostro exitum (ut пролећели, лепим, v. pf. (Ерц.) porbei., faciunt pulli).

Durchfliegen, praetervolo, pervolo. Прoкo, m. (Ерц.) ein Лаппвпате (а18 Пролівање, n. (Срем.) vide прољевање.

Һур. Топ Продан), nonen viri. Пролівати, ам, (Срем.) vide проље. Предкола, f. ein grоffеrеr beit eines zeripaltenen Ganzen, portio majuscula II poníbamuce, bace, (Cpem.) vide nporei diffissae 3. B. vom Sohikopf (broc. coli ?), ppm “Заиmtlogе. Tеr Cerbe Пролівен, на , но, н. п. човек, жена, Bentt an проклапи (?).

geschmäßig, der nicht schweigeu kann, Прoкoланье, . даѕ beilen in проколе, qui loquitur tacenda. dissectio in segmenta majora.

Пролізаніи, ижем, у. pf. днеф.eden, Проклан, ам, v. impf. in проколе perlanmbo.

theilen, disseco in majora segmenta. Пролі записе, лижесе, y. т. pf. durch = Прокоп, m. Ser Sanat, 03 raben, fossa. aerieben werden, detero. прокопавање, и. Вqв Ourbgraben, Пролизівање, а, Вав Ourbleten, perperfossio.

Tambitio. Прокопавагіт, ам, т. impf. OurФgraПролиз иванн, зујем, у. impf, BurФle. ben, perfodio.

cken, perlambo.

exsecror.

вати.

љеватисе.

ТІролизиватисе, зујесе, т. г. impf. пф transpusitio. 2) das Seßen durch durchreiben, perlambi.

positio per – 3) das Rühren, Geschäf. Пролијевање, а. vіdе прољевање. tiaseyn, agitatio. Пролијевати, ам, vide

прољевати. Ipomemams, efem, v. impf. durch wers Пролијemaњe, n. (Арц.) бав Финф., Bors

fen, trajicio. beifliegen, praetervolatio, pervolatie. Ipomemamìce, mehemce, v. t. impf: Пролијелали, ећем, v. impf. (Ерц.)wors rich rühren, geschäftig feyn, agitari,

bei, durchfliegen, praetervolo,pervolo. movéri, agere: II pomefece kao olja Пролитик, лијем, v. pf. beriorgiepen, кроз юњаву, бет, па Ber 2nettote, effundo.

das npomemamu wo o r tlich nahm, und Tipo Armice, Anjece, v. t. pf. ausflies sich durch die Soße barf. (à la Èulenspie's Ben, effundo.

gel). пролікати, очем, у. pf. вода земљу, прометнути, нем, v. pf, but mеrfеn:

das Waffer hat durdgefressen, perrodo. trajicie. Пролом, ш. Ramen etnев Webіrges in Прометнутисе, немсе, т. г. pf. 1) jid) Dalmatien , montis nomen :

verseßen, se transferre: a) sich vermans у Проломту високој планини

deln, mutari. Проломити, им, v. pf. дифbreфen, Промішати, ам, (Рес. и Срем.) vide perrumpo.

промијешати. Проломйисе, мисе, т. г. pf. н. п. не- Промијеними, -им, у. pf. (Epiz.) :) vero "бо, таван, bеrften, rumроr.

tauschen, permuto, 2) verwechseln, pero Пролупати, ам, v. pf. ein menig еlоа muto. pfen, pertundo parumper.

Промијенитисе, имсе, т. г. pf. (Ерц. ) Пролупаптисе, амce, v. t, pf, ft bit 1) tauschen, permuto. 2) fica seràndern; Hörner abstoffen, consipiscu.

mutari. Прољев, в. (сп.) сав Bergiepen, pre- Промијеішати, ам, у. pf. (Ерц.) cit fundo,

wenig umrühren, Inischen, aliquantum „Без прољева крви од Србина

misceo. Прољевање; n (ѣрц.) бав 2Xusfфütten, Промислити, им, v. pf. Desenten, pers profusio, effusio.

pendo. Прољевати, ам, т. impf. (Ерц.) аив. Промислитисе, имce, v. г. pf. fі, бе. gießen, effundo.

denten, fich's überlegen. perpendo. Прољеватисе, васе, т. г. impf. (Ерц.) Промишљање, в. бав иeberlegen. регansfliepen, effluo.

cogitatio. прољетни, на, но, (Ерц.) $rubling#*, Промишљати, ам, v. impf. Бtbcafen,

perpenso. Прољemoc, 1 (Ерц.) im (wеrmіфепеп) Промишљаписе, амce, t.r, impf. Übers прољеmоcкe, $rübing, vere (hoc fuit). Tegen , perpenso. прољетношњй, ња, ње, (Врц.) от beuris Промјена , f. (Ерц.) 1) Det Sauf per.

gen Frühling, vernus vere elapso(natus). mutatio. 2) der Wechsel, die Verände, Прољеће, п. (Ep.) беr $riibling, ver. rung, mutatio. Промашање, n. Das Sebien (im ефире, Промјењивање, п. (Ерц.) баѕ Taufфеп, Wurfe), aberratio (in jactui).

commutatio. Промашали, ам, v. impf, perfehlen (im Промјењивати, њујем, y, impf. (Ерц.) Schießen, Werfen) nicht treffen, aber tauschen, commuto ; permuto. rare in jactu.

Промјењиватисе, њујемсе, v. г. impf. Промантими, им, v. pf. niФt treffen, (Epy.) tauschen(untereinander), permuto. verfehlen (im Schuße), aberro in jactu: II podnámamil, IM, v. pf. ein wenig промазино unt промашно га.

abdreschen, trituro, tundo

parumper. Промена, f. (Рес.и Срем.)vidе промјена. Премљети, мељем, у. pf. i beginnet Променити, им, (Рес. и Срем.) vide zu mahlen, ipcipio molere: npomjena промијенти.

воденица. 2) cin menig mapien, malo Промённисе. имce, (Рес. и Сремт.) . parumper, vide промијенинсе.

Промопірити, им, v. pf. ein menig Промењивање, р. (Рес» и Срем.) vide anleben, beieben, inspicio. промјетњивање.

Промрзнупи, нем, т. pf. erfrieren, Промењивати, њујем, (Рес. и Срем.) gelu corrumpi. vidе промјењивати.

Промомлапи (промрмљапи), ам; vide Пројењиватисе, њујемсе, (Рес. и промумлаrtіи.

Срем.) vide промјењиватисе. Промукнути, не, vide промући. Промешање, р. 1) бав цеbеrfeken, pon Промўмлали (промумљапии), ам, v. pf.

eheni Orte zum andern, translatio, o ein wenig in den Vart bineinreden i

vernus.

у 2

mussio. 2) vorbeimurmela, praetereo Iponujebane, n. (Epy.) der Anfang des wussitans.

Singens, cantus initium. Промўшили, им, v. pf, ein menig bеr. Пропијевати, ам, v. impf. (Ерц.) ап umlaufen, aliquantum circumcurro, fangen zu singen, coepi canere, intono, pervagor.

Пропињање, р. 1) бав 21ufriфien, ereПромјки, мукне, т. pf. п. ј. грло, ctio. 2) das Brüsten, Großthun, inflatio. heiser werden, irraucesco.

Пропињатисе, њемсе, v. r. impf. fi) Промуккати, ам, v. pi. aufфтет. in die Höbe richten, erigor. men, yas aqua infusa et agіtаtа Пропириши, им, v. pf. п. і. ватру, purgo.

anblasen, sufflo. Промучити, им, v. pf. ein menig qučlen, Пропишавање, т. 2) бав Зигфрi fen, aliquantum crucio.

perminctio. 2) das Hervorpissen. prvДромучилисе, имce, v, r. pf. око шпа, minctio. fid Düye geben, operam do.

Пропишавали, ам, v. impf. 1) биоф. Пронаћи, нађем, v. pf, aufinbig mas piffen, permejo. 2) (anfangen zu) pissen,

chen, erfabren, rescio, comperio. mejo. Пронети, несем, (Рес. и Срем.) vide Пропишали, ам, v. pf, 1) дифрifen, пронијели,

mejo per

2) pissert, mejo. Пронијети, несем, пронијо (прони- Пропjевати, ам, v. pf. (Ёрц.) аnfаn.

јела, ло), v. pf. (Крц.) 2) биrd •; por? gen zu singen, primum cantum edo : beitragen, praeterfero. 2) nponujena пропjевали пилићи (Србљи не једу кокош (или друга каква пица), ап. пилића док не пропјевају); пропјеfangen zu legen, coepit ponere ova. вала црква, намастир. Пронићи (говорисе и проникнути), Проплакати, лачем, v. pf. yanfans

никне, у. pf. durchwachsen, exeresco gen zu weinen, incipio flere: per

„у Шаму ће каде проплакати Проницање, р. бав Финфрафfen, pro 3) ein wenig weinen, Deo parumper. germinatio per

Пропљување, п, бав реrроrfpepen, proПроницами, ниче, т. impf, н. п. пра sputio.

Ba, durchwachsen, succresco per-: Пропљувати, ам, т. impf. bеrроrререп, „Кроз кости јој права проницала. prospuo. Проносами, ам, v. pf. н. п. дијепе, Пропљувати, љујем, v. pf. 1) bеrроr

ein wenig tragen, porto aliquantum. spegen, prospuo. 2) ein wenig speyen, Проносити, им, v. impf. Forbet s, BurФ. spuo paululum.

tragen, fero per -, praeterfего. Пропустили, им, v. pf. 2) биофlafen, Происшење, п, бав 23otbeitragen, prae mitio ut perrumраt quis: пропустио terlatio.

га мало кроз руке (т. і. cin menis Пробдали, ам, v. pf. 1fpasieren, abprügeln). 2) auslafien , dimitto. Пробдатисе, амce, v. г. р. 3 umbеrgе. Пропубкаши (профуккати), ам, v. pf. ben, circumeo.

(у Сријему, у Бачко и у Бан.) Sur). Проддили, им, v. pf. Do bеrum, Pur, jagen, verschwenden, vergeuden (vers

vorbeigehen, eo circum, per, praeter. futschen), pessumdo. Пропадање, п. 1) бав Фифfauen, cа. Пропуштање, в. дав Ourlajjen, per.

sus per -- 2) das Verfallen, zu Grunde missio, dimissio, emissio. . gehen, interitus.

Пропуштапи, ам, v, impf, BurФlaffen, Пропадали, амі, v. impf. а) дисфfauen, permitto.

2) зu Brunbe geben, pereo. Прорадитисе, имce, v. r. pf. anfange Пропалица , f. ein BanPerottier, deco arbeitsam zu seyn, incipio esse sedulus. ctor: лажа и пропалица.

Прорастање, . дав Хreiben (ber pane Пропаст, f. Ver 26gruno, vorago, ba.

zen), emissio. rathrum. .

Прорасплати, ам, т. impf. treiben (von Пропасти, аднем , v. pf. 1) биофfals Pflangen), emitto, Ten, cado per —. 2) зи Brunoe gehen, Прорасти, спем, v. pf. treiben (wom pereo.

Kohl, Küben), emitto (germen). Пропёвање , n. (Рес. и Срем.) vide про- Прорачунили, им, v. pf. betефnen, пијевање.

duco rationes. Проперати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорачунишисе, имce, v. г. pf. јф без пропнјевали.

rrechnen, rationes duco. Пропевати, ам, (Рес. и Срем.) vide Прорезати, ежем, у. pf. Burfфneiten, пропjевапій.

perscindo. Пропәтисе, пнемсе , т. г. pf, ft auf. Прорезивање, р. Зав Зигффneiben , richten, erigor.

scissio.

cado per

« PreviousContinue »