Page images
PDF
EPUB

лисе,

Pa3Bhjábabe, n. (Eph.) das Zerworfeln. Pasrakamı, am, v. impfzertheilen, die diyentilatio. .

stribuo. Развијавати, ам, vo impf. (Ерц.) Xer. Разгазини, им, т. pf. auBeirander tree worfeln, diyentilo.

ten, disculco. Развијање, о. Вав ntwideln, explicatio. Разгалиши, им, т, pf. бав илбараgеѕ Развијати, вијем, v. pf. (Брц.) зеrmore

vertreiben, exhilaro. feln, diventilo...

Разгäлиписе, y. . pf, н. п. вриРазвијали, ам, т. impf. aucinancermi jeme, beitert sich auf, wird schön. deln, divolvo, explico.

Разгаљивање, д. баѕ aufbeiter, exhiн Развијевање, п. vіdе развијавање. laratio. Развијевати, ам, vidе развијавапін. Разгаљивати, љујем, т , impf. Тав Иn? Развікатисе, вичемсе, y, r, pf. in behagen vertreiben, exhilaro. Sdregen kommen, inclamo.

Разгаљиватисе, љујесе, т. г. impf. йф Развити, вијем, v.

pf. entwickeln, aus. ausheitera (vom Wetter), serenor. cinanderwideln, diyolvo , explico. Разгласипн, им, т. pf.. betanut maфen, Развјенчавање, р. (Ерц.) бав &ntern. divulgо.

zen (die Trauung ungerdheben machen), PazraawBabe, n. das Bekanntwerden, discoronatio ?

divulgatio. Развјенчавати, ам, v. impf. (Ерц.) ent. Разглашівати, шујем, т. іmрt. betanet kränzen, discorono.

machen, divulgo. Развјенчаши, ам, v. pf. entrangen (gua Разгледање, д. раѕ Bеfфаиen, disperüdtrauen),demo coronam nuptialem (?):

ctio. кад се један пуп вјенча, не може Разгледаши, ам, т. іmрt. bettaфten, се развјенчали.

dispicio. Развлачење, р, 1) бав Дивеіnаnsеrѕtе. Разгледати, ам, т. pt. anfeben, dishen, distractio. 2) das Verziehen (des picio. Kindes), mala educatio.

Разглобити, нм, Т. pf. н. п. лијес, au6= Развлачити, им, v. impf, 1) реrgieben, einander fügen, auseinander thun, disa

distraho; 2) das Kind verziehen, cor jungo. rumpo puerum nimia indulgentia. Разгњевити , им, т. pf. erburnen, irrito Разводити, им, т. impf. 1) авгіnаtа Разгњечипи , им, v. pf. sectnetеn, con

derführen, duco in diversa. 8) ausweis depso. ten, diduco (z. B. den Topf).

Разговарање, п. 1) бав Зејpreфen, conРазвођење, п. 1) бав 2ueinаntеrfü6 fabulatio. 2) das Ermuthigen, animi

ren, ductio in diversa. 2) das Ausweis additio. ten, didactio.

Разговараши, ам, v. impf. einem Bes Развожење, т. бав Ливеіnаntеrführen, kümmerten Muth einsprechen, animum divectio.

addo. Кукај мајко те ме разговарај. Развозиши, им, y. impf. н. п. на ко- Разговараптисе, амce, v. г. impf. "йф

лима љубре, auBeinancerführen, d besprechen, colloqui. veho,

Разговетан, пна, но, (Рес. и Срем.) Развргнути, нем, ride разврћи. vidе разговијепан. Разврнути, нем, y, pf. aufmеrfеn, aufa Разговијетан, юна, (Epg.) deut. breden (Die Num), disrumpo.

lich, nicht untereinander, distinctus: Разврсни, врзем, т. pf. Iosmittin, ex разговијетно говори, питие ; кад pedio.

ко разговијетно говори Њемачки, Развршање, п. Вав Ливеrfеn, disruptio. ја све разумнјем. Разврати, врћем, v. impf, aufоrефеп, Разговор, т. ) дав шеќprät, collodisrumpo.

quiuun. 2) Trost (das Uusreden von trau. Разврћи (говорисе и развргнути), врт

rigen Gedanken), consolatio : нем, vide paзмeтнутии.

„Моја мати јадна разговора Развршівање, п. Зав лhgipfeln, dеntіо Разговорак, рка , m. (ст.) dim. p. ра» a summitate.

говор 2.: Развршівати, шујем, т. impf. н. п. „Ту су мајци панки разговорци.

сијено, абgipfeln, pom Sipfel mebmen, Разговоран, рна, но, човек, gefprä demo de summitate.

фіg, adfabilis. . Развршити, нм, v. pf. н. п. сијено, Разговорити, им, v. pf. einem wieder abãipfeln, demo de cacumine.

Muth, einsprechen, animum recrco. Развуки, учем, т. pf. 1) зеrjiepen, di. Разговоришнсе, имce, v. r. pf. ft, be

strabo. 2) verziehen (ein Kind), indul (prechen, colloqui. gentia corrumpo.

Разгодити, им, v. pf. Wertheнen, diРазгађање, п, ба+ 3ertbsilen, distributio. stribgo.

но ,

tura.

cero.

Разгонии, им, т. impf. auBeinancer Раздавати, дајем, т. inpf. 3ergeben, treiben, dispello.

distribuo. Разгоњење, п. дав 2ueinаntеrjаgеn, Раздалеко, weit auBeinаgеr, distant dispulsio.

ab invicem. Разгоретисе, pce, v, r. pf. п. і ва- Раздати, ам, v. pf. auseinаntеr gебеп,

mpa, gu Glut brennen, caudeo (de dido. igue).

Раздвајање, т. 1) баѕ palbіrеn, dimiРазграбин, им, v. pf. 3errafen, di datio. 2) das Trennen, separatio. ripio.

Раздвајали, ам, т. impf. balbіrеn, di. Разградини, им, v. p. 1) entзаипеп, midio.

demo seрem. 2) auscinancer thun, ce- Раздвајаписе, амсе, т. г. impf, f, trеnə texo :

nen, separor. „Шmoros брака саграде, Раздвојиши, им, т. pf. balbіrеn, dimi„То им виле све за ноћ разграде —

dio. Разграђивање, р. 1) Тав &ntsäunen, dis- Раздвојилисе, имce, v. г. pf. ф аб. septio. 2) das Auseinanderthun, retex sondern, separor.

Разделиши, им, (Рес, и Срем. ) vide Разграђівали, љујем, v. impf. D) ent. раздијелими.

8äunen, diruo ѕереш. 3) вивсinancer Разделилисе, имce, (Рес. и Срем. } thun, retexo, solvo.

vidе раздијелиптисе. Разгранаписе, насе, т. е. р. н. п. др. Раздељивање, п. (Ресь и Срем. ) vide

BO, Zweige treiben, diffrondesco. раздјељивање. Разгребапи, бем, vidе разгрепспи. Раздељивати, љујем, (Рес. и Срем. ) Разгревање, р. (Рес, и Срем.) vidе раз vidе раздјељивали. гријевање.

Раздеpати, ем, v. pf. erreigen, dilaРазгревати, ам, (Рес, и Срем.) vide разгријевапн.

Раздијелипти, им, v. pf. (Ерц.) 3ertsets Разгрејавање, п. (Рес. и Срем.) vide len, divido. разгријавање.

Раздјељивање, р. (Ерц.) бав деrtусі. Разгрејавати, ам, (Рес. и Срем.) vide len, distributio. разгријавати.

Раздјељівати, љујем, v. impf. (Брц.) Разгрејачи, јем, (Рес. и Срем.) vido vertheilen, zertheilen, distribuo. разгријали.

Раздор, m. vіdе неслога. Разгрепсти, ребем, v. pf. 3ertrafen, un Раздрагапи, ам, v. pf. н. п. ћевојку, guibus dilacero.

erlustigen , delecto. Разгризање, и. дав 3erbeigen, dimorsio. Раздрагатисе, амсе, т. г. pf. Tuftig Разгризапи, ам, v. impf. serbeigen, di werden, exhilaror. mordeo.

Раздраживање, р. дав ©rlutіgеn, deРазгријаватье , p. (Ерц.) vidе разгрије lectatio. вање,

Раздражівати, жујем, т. іmрt. erlufti. Разгријавати, ам, (Ерц.) vidе разгри.

gen, delecto. јевами.

Раздражити, им, т. pf. reisen , irrito. Разгријати, јем, v. pf. (Ерц.) естär» Раздремали, ам, (Рес. и Срем.) vide calefacio.

раздријемати. Разгријевање, п. (Ерц.) бав &rmärmen, Раздpепи, ем , раздръо, (Рес. и Срем.) concalefactio.

vidе раздријепи. Разгрије вали, ам, v. impf. (Ерц.) ее. Раздрёшипи, им, (Рес. и Срем.) vide wärmen, calefacio.

раздријешити. Разгриспін, ризем, v. pf, 3erbeigen, di- Раздријемати, ам, v. pf. (Ерц.) еешина mordeo.

tern (vom Sölummer), excito. Разгрнули, нем, v. pf. 1) auBeinanser Раздријепи, рем, раздръо, v. pf. (Ерц.)

thut, disjicio, н. п. снијег, земљу, патру, пепео, жипо. 2) да разгр- Раздријешити, им, v. pf. (Ерц.) Іов. немо, да видимо ко је јачи, entfфеі. knüpfen, solvo. den , decerno.

Раздрівање, т. бав $ntblopen, deРазгрпање, . дав 24u@einancertbun, Dudatio. disjectio, discretio.

Раздрівати, љујем, v. impf. м. ј. Разграти, грћем, т. impf. auBeinans npch, entblößen, dcoudo. der thun, disjecto.

Раздрљити, им, Ү. pf. м. ј. прси, еntѕ Разгрували, ам, v. pf. 3¢rfфlagen, con bloßen, aufreißen , denudo. tundo.

Раздрматы , ам, v. pf. erfфuttern, conРаздавање, и. дав 3ergeben, distributio. cutio.

men,

vidе раздеpати.

валін,

zen, exsulto.

Раздрматисе, амce, v. г. pf. erfut. Разлеган.e, n. (Рес, и Срем.) vide

раз. terr werden, erbeben, concutior.

лијегање. Раздробипи, им, v. pf. serbröteln , frio. Разлегаптисе, лежесе, (Рес. и Срем. Раздрозгами, ам, v. pf. деtfфnettern, vidе разлијегатисе: cootero, comminuo.

Разлежалінсе, жисе, у. г. р. н. п. коРаздруживање, р. 1) бав $rennen (bet Kow, anfangen kų brüten, incubo.

Befeu (фаft), dissociatio. 2) дав &nt. Разлетање, т. (Рес. и Срем.) vide раз. paaren, disparatio.

лијетатье. Раздружнівали, жујем, v. impf. 1) tren. Разлетатисе, леfемсе; (Рес. и Срем.)

neii, dissocio. 2) entpaaren; disparo. vidе разлијепансе. Раздружини, им, v. ppf. 1) trennet, dis. Разләпіенсе, тимсе, 2) ацBeinancer.

socio. 2) das Paar trennen, disparo , V. г. pf. (Рес.) fliegen, divolo. (s. B. von zwei gepaarten Dingen).

Разләліппінсе, имсе,

S2) in Stücken Раздувати, ам, v. pf, auөсіпanterbias у. г. pf. (Срем.) fliegen, dissilio, ren, difflu.

Разлекетсе, лепимсе, н. п. лонац} Разжалилисе, лисе,

vide
ражалиансе. v, г. pf. (Ерц.) 1

пушка и. т. д. Разженипінсе, имce, vide paжeниписе. Разле Кисе, егнесе (и разлежесе), т. г. Разжеби, жежем, vilе ражећи.

pt. wiederhallen, resuno. Разигравање, и. дав $anjen • maфen (бев Разл Кисе, лежесе, vidе разлежаписе.

Pferdes), concitatio equi, ut saltet. Разлівање , п. (Срем.) vidе раж.љевање. Разигравати, ам, v. impf. н. п. коња, Разлівати, ам, (Срем.) vidе ражље:

tanzen machen, facio ut saltet equus. Разигравашнсе, амсе, т. г. impf. in Разлијегање, п. (Ерц.) бав Bieberbal.

tanzende Bewegung gerathen, exsulto. len, resonautia. Разигратіні , ам, v. pf. н. п. коња, tаnѕ Разлијегалінсе, јежесе, v, r, inpf. (Ерц.)

zen machen; facio ut saltet equus. wiederhallen, resono. Размігратисе, амсе, т. г. p. babintan. Разлијепање, п. (Крц.) дав 21 веinan

flienen, divolatio. Разiлаж њe, nBa® 2х8einansetgehen, Разліt mаписе, јелемсе; т. г. impf: discessio.

(Epu.) auseinanderfliegen, divolilo. Разилазитисе, зимосе, т. г. impf. аив. Разлика, f. Der Unterfфіеn, discrimen.

einandergehen, solvitur concio. Разликовати, кујем, v. pf. Interf¢сі» РазКисе, зиђемосе (и разидeмoce),

dell, discerno. v. r. pf. auseinandergeben, discedo. Разликоватисе, кујемсе, т. г. pf. fi) Разједипіни, им, v, pf. vіdе разгњеви unterscheiden, veridieden seyn. differo.

Разлити, лијем, у. pf. н. п. млијеко ; Разлагање, р. дав 2ивеinanserlegen, bingießen, ergießen, ditfuudo. dispositio.

Разлиписе, лијемсе, y, г. pf. fit ergie: Разлагали, лажем, ғ. impf. auseinan? Ben, diffuudor. derlegen, dispuno.

Различан, чна, но, беrfфіеvеn. varius. Разладипи, им, v. pf. абEiblen, refri- Разлог, m. Die ueberlegung, consilium, gero.

perpensio : пије, говори без разлога. Разладиписе, имсе, т. г. pf: fі, аб. Разложити, им, т. pt. aucinаnсеrlе. kühlen, refrigeror.

gen, dispono. Разлађивање, ш. бав 8üklen, refrigera- Разломити, им, v. pf: 3erbreфen, diftio.

fringo. Разлађивали, ђујем, v. impf, abtüy. Разлупали, ам, v. pf. 3erfФlagen, conlen, refrigero.

tundu. Разлађиватписе, ђујемсе, v.r. impf. ft) Разлучнівање, п, баѕ $rennen, ѕераrаtiо. abkühlen, refrigeror.

Разлучнівати, чујем, v. impf. trennen ; Разлажење, п. vіdе pазилажење.

abjondern, separo. Разлаз, m. ав 24ивёinanbergebeli, dis. Разлучили, имі, v. pf. абfontеrn, se

cessus : да се играмо разлаза (ini paro, disparo.
Scherze: spielen wir Aufeinander, d. b. Pasma, außer, praeter , excepto
jeder aeht an sein Geschäft).

Размазалі, ажем, у. pf. 3erfimmieren, Разлазитисе, зимосе,

vide
разилазil-

dilino.

Размазиватье, п. Сав 3erfфmieret, dia Разлајаписе, јемсе, v, r. pf. in Bel= Jitus. len hinein gerarben, illatro.

Размазивати, зујем, т. impf. derfфmies разлaмaњe , n. Вав 3erbreen, difractio.

dilino. Разламати, ам, v. "inpf. Dreфen, dif- Размазилін, им, т. pf, дијете, verbai friogo.

scheln, iodulgentia corrumpo.

2

[ocr errors]
[ocr errors]

reil,

г.pt}

moveo.

Размакнути, нем, vide paзмahr. Размислипи, им, у. pf.

überle. Размакнупінсе, немсе, vide paзмaкисе. Размислиписе, имce, v. г. pf.

geni, Разматрање, n. Bas Befehen, inspectio. expendo. Размалрапи, ам, v. impf. befeben, in- Размиц (ооп размидаши), оде пиц на spicio.

размиц. cf. пиц. Размаћи (говорисе и размакнупін), Размицање, д. Вав Ливеinanberriten, макнем, v. pt. auBeinanberrüfen, di dimotio,

Размнцами, ичем, v. impf. auBeinanРазмаКисе (говорисе и размахнути.

derriden, dimoveo. се), макнемсе, т. е. pf. auBeinancer: Paзмнцаписе, ичемce, v. r. impf. авв. rücken, discedo, dimoveor.

einanderrüden, dimaveor. Размеђини, им, v. pf. абgrängen, dе. Размишљавање, n. vide

размишљање, finio.

Размишљавали, ам, vidе размишљати. Размена, f. (Рес. и Срем. ) vidе раз- Размишљање, п. Шебеrlеgеn, perpensio, мјена.

Размишљали, ам, у. impf. пафjinner, Размениши, им, (Рес. и Срем.) vide überlegen, perpendo. размијенити.

Размјена , f. (Ерц.) беr gauf, permuРазменилисе, имce, (Рес. и Срем. )

tatio : vidе размијениписе.

„Олеш дати коња на размјену? Размењивање, р. (Рес, и Срем.) vide Размјењивање, р. (Ерц.) дав 23iewеф. размјењивање.

feln, permutatio. . Размењивали, њујем, (Рес, и Срем.) Размјењивати, њујем, v. impf. (Ерц.) vidе размјењивали.

verwechieln, permuto. Размењиватисе, њујемсе , (Рес. и Размјењиватисе, њујемсе, v. г. impf. Срем.) vide размјењиватисе.

(Epy.), tauschen, permuto. Размеравање, д. (Рес. и Срем. ) vide Размјеравање, и. (Ерц.) дав абmeffen, размјеравање.

Utwagen, dimensio. Размеравами, ам, (Рес. и Срем.) vide Размјеравали, ам, v. impf. (Ерц.) аб. размјеравами.

wägen, abmessen, dimetior. Размерак, рка , m. (Рес. и Срем.) vide Размјерак, рка, m. (Ерц.) Der Bertuit разvlјерак.

beim Ubwagen im Kleinen, detrimeuРазмерики, им, (Рес. и Срем. ) vide tum ponderis aut mensurae : omWQ размјерипи.

на размјерке. Размесипои, им, (Рес. и Срем.) vide Размјерии, им, v. pf. (Ерц.) абmä. размијесипн.

gen, pendo, exigo ad libram, dimetior. Размести, елем, . pf. аивeinanet. Размјешівање, в. (Ерц.) дав 26theilen, Kehren, diverro.

decretio. Размести, етем, у. pf. serrigzen (з. 8. Размјешивалін, шујем, т. impf. (Ерц.) ein Sy), dissolvo versando.

м. ј. меб, абtheilen, decerno, distri. Размеп (размелі), m. Вав Зеrmеrfеп,

bun. disjectio, diffusio: није то на размепті. Размотавање, р. дав абmiteln, diyoРазмешање, п. 1) дав 21ивеinanvermers

lutio. fen, disjectio. 2) das Großtyun, jac- Pazmomában, am, v. impf. auseinant. tatio.

derwideln, expedio. Разметати, ећем, v, impf. Fermerfen, Размотати, ам, v. pf. аивeinanserwis disjicio.

deln, expedio, explico. Размелатисе, мекемсе , v, r. impf. (1) Размотрипти, им, v. pf. Defeben, diprahlen, jactare se.

picio. Размерийвање, п. (Рес. и Срем.) vide Размрсили, им, v. pf. entwirren, exразмјецивање.

pedio. Размешивали, шујем, (Рес. н Срем.) Размривање, р. Зав &ntmirren, ex vidе размјешивати.

peditio. . Размијенили, им, v. pf. (Ерц.) wers Размршівати, шујем, v. impf. entmir: wechseln, austauschen, pernuto.

reii, expedio. Размијенитисе, имce, v. г. pf. (Ерц.) Разму пити, им, v. pf. serrüfren, Ber: tausden (untereinader), permuto.

trüben, solvo versando, conturbo:

: узРазмијесни, им, v. pf (Ерц.) п. ј. мі мало меда, па размун сво

љеб, реrtbetlen, divido (ut videas quot дом. sint futuri panes).

Размућивање, п. Зав 3errübren, diѕѕ0Размирица, f. (у крајини Неготиннској) lutio. Per infrieve, krieg, bellum. cf. краји- Размућквапии, кујем, т. impf. errüb.

ren, рац.

dissolvo.

Ha

üro.

nonen

cus,

Padmarate, ace(* paasta gtece), . t. pf. Pasy Aame, am, v. pf. H. Ir. kepa, ceerheden, fid finden , agnoschs

cmpe, nacheinander ausgeuraten, maда се Марку и гроб не разнаде — ritare aliam alio.. Pasnému,

» necen, (Pec. a Cpem.) vide Разудaлисе, амосе, г. pf. разудаpaahujen .

ne ce kepu, die Töchter haben eine das Ранијети, несем, разнијо (разнијела, hin, die andera dorthine weggebeuras

AD), v. pa (Rpy.) zertragen, differo. tet, collocatae sunt filiae. Pasnocums, mm, v. impf. zertragen, dif- Pasým, m die Vernunft, ratio. ferox

Pasymau, Mha; Ho, verständig, vernünfs Pasmoare, n. daß Zertragen, dilatio. tia, prudeus. Раздиодишни, им, т. pf. (понајвыше у. Разумели, ем, (Рес. и Срем. ) vide Сријему, у Ваҳд. и у Бан. по варо разумјети. mama) jerfüđen, jerfüđeln, divido. Pasymjemn, Mujem, v. pf. (Epq.) verftea cf. pacmabutin.

ben, intelligo. Pasop, m. die Furche, Grånzfurche, Wası Pamu, m. Mannsname, nomen viri. serfurche, sulcus.

Pånga, m. Mannoname, nomeu víri. Pasopásabe, 'n. Das Durchađern, pera- lani, m. Mannsname, nomeá-viri. ratio.

Paj, m. das Paradict, paradisus. Pasopasamost, am, t. impf. durchadern, Pája, f. die Unterthanen, subditi. perato,

Pája, m. (Pec. u Cpem.) vide Pajo. Разбрани sa pem , 'V. pf. durchadern, ex- Pajax, m. Mannsiamo, nomeu viri.

Pajau, m. Mannsname., nomen viri. Pasqpmayabane, my die Auflösung der Pâjka, f. Frauenname, nomen feminae.

(Handlungės) Gesellschaft, dissociatio. Pajko (Pajko), m. Mannsname, Pasogmayabamu, am, Vi impf. entges viri. fedrohaften, dissocio.

Pajua, f. Frauennamé, nomen feminae. Разораҷавалиёе; амсe, v. г. impf. Pajo, m. (Bpu) dimnv. Pajak.

die Gesellsdaft auflöser , solvo socie Pâjcka, ka , RO, paradiefiic, paradisia

tatema. Pasopmatum, HM, V. pf. die Gesellschaft Pajuema,,m. Mannsname, nomen viri. auflösen, dispocia..

Pak, m. der Krebs, cancer. Pasopmayumance, amce, v. r, pf. fich tren. Para, f. vide rpobunga.

nen (von Handlungsgesellschaftern). Páka, m. (Pec. n Cpem.) vide Pamela Paspanouimuce, umce, v. r. pf. ins Gat Pakar die Rechnung, ratio.

dern hinein gerathen, clango laeta (de Panamaga, f. das Rechenbüchlein (ix.wder gallina et metaph.de ferina laeta). Scule), libellus arithmeticus, Paspácmabe, n. das Auseinanderwach. Párabe, n. das Räufpern, exscreatio, fea , crassatio.

Pakame, panem, v. impf. räuspern, txPaspacmamuce, amce, v. r. impf. In die Breite wachsen, crassesco.

Pakémia, f. die Rakette, rageta (?). Paspacmuce, cmemce, v. r. pf. auseins Paraja, f. der Branntwein, sicera. anderwachsen, crassesco.

Ракијепина, f. Paspéaume, um, v. pf. abtheilen, bestime Pakujemwua, . } augm. . paknja. men, ordino, dispono.

Pakijackú, ka, RO, H. 1. cya, Brannts Paspehubame, a. bas Abtheilen, dispo. PakujCK, ka, RO, Swein. , sicerarius. sitio.

Paknya, f. dim. o. paknja. Paspehuißamu, hyjem, x. impf. beftims Parama, f. 1) salix caprea Linn. ) Frau: meno constituo.

enname, nomen feminae. Paspesami, EKEM, V. Pf. 1) geeschnels PakumOB, Ba, BO, vor garuma, e salle

den, discindo. 2) nopeay, die Auflage unter die Pflichtigen dertheilen, disper. PàKamobuna, f. das Holz der salix cam, tio, describoi

prea. Paspeziibate, n. 1) das Zerschneiden, Pakronja*, m. der Branntweinbrenner,

discissip, 3) das Vertbeiten, disper sicerarius. titio.

Ракицијин, на, но, бев ракиција, Paspeaníbamot, ayjem, v. impf. 1) zers cerarii,

schneiden, disciado. 2) bertheilen', dis- Pakuwajuma, f. die Branntweinbrende. pertio.

rey, sicerae coctio , taberna siceraria. Pappama, gojem, v. pf. zerwühlen, di. Párnymi, HeM, y, pf. täufpērn, exscreu.

Páko', m. (Rp4.) hyp. y. Pagobar, fae Páspok, Ka, xo, von Schiefem. Blid,

доица, Радисав. strabon

Lakos, Ba, BO, Sreb8t, cancel

Za

[ocr errors]

screo.

lice caprea.

[ocr errors]
« PreviousContinue »