Page images
PDF
EPUB

nero.

Д.

Paneh, m. Mannsname, nomen viri. Pano, 1) früh, des Morgens, mane. 2)
Panema, m. Mannsname , nomen viri. früh), frühzeitig, mature.
Ралица , f. мали плуг, што се оре са. Рањав, ва, вофипр , saucius, ulce-

мо на два вола по стрменитим њи ratus. Bama , eine Art Pflug; aratri genus. Рањавање, р. бав BerФирдеt, vulneParo, n. Art Pfluges, aratri genus. cf. ratio. ралица.

Рањавати, ам, ғ. impf, bеr wиндеп, vulPai, m. Name eines Städtchens mit Ruis

nen, an der Donau, öftlich von Sme. Pånenúk, m. 1) der Verwundete, vulne

беrеmо. Рамски, кa, кo, von Рам. ratus. 2) das Bundkraut, herba vulРамазан *, m. Турски посп, дie $afte neraria. .

der Mobammcoaner, jejunium Moha- Pamehhr, m. das Mastschwein, porcus hamedanorum.

fartilis. Рамање, п. баѕ іntеr, claudiсаtiо, Рањеница, f. (у Сријему, у Бачк. и у Рамаши, мљем, v. impf. biuten, clau Han.) das Zuchtmädel; die Ziehtodoter, dico.

puella educata in domo mea. Раме, мена,

1bie Chutter, Рањениче, чепа, п. п. і прасе, бав Рамо, мена, п. (у Ерц.) humerus. Mastichwein, porcellus saginatus. Рана, f. Die Випде, yuluus.

Рањење, п. бав Зrühauffleben, surrectio Рана , f. 1) бie zabrung, victus. 2) Trau. matutina, matura.

enname, pomen feminae. 3) cf. Зла- Рањење, п, бав &pren, altіo., nutritio. поје.

Рањка (ранка), f. eine 24rt Beinrebe, Рани, на, но, 2) früh, matutinus. 2) die am frühesten Frucht trägt, vitis frubzeitig, maturus, praecox.

genus. Ранило, в. На Цвијетли (а ћешпо и на Раоник , m. лемен, баѕ pfugeifen, cul

Благовијecm) ујутру поране ћевој ter aratri. ке прије сунца на ранило на во. Paocab, m. Mannsname, nomen viri. ду, па онђе увале коло ме играју Рапав, ва , вo, raub, uneben, asper.

и пјевају различне пјесме, н. п. Påne, f. pl. Unebenheiten, asperitates. Пораниле девојке,

Paca, f. das Oberkleid der Mönche, tò púoo. Јело ле, Јело добра девојко, Расад, т. н. п. купусни,

блитвена, „Пораниле на воду,

дувански, pie pitanjen aus Ser Pfans Јело ле, Јело добра девојко,

fфule, seminarium, plantae seminarii. „Ал' на води јелен,

Расадинін, им, v. pf. überfeken (PRanə Јело ле, Јело добра девојко,

gen aus der Pflanzschule), transero. „Рогом воду муhаue,

Расадник , m. Die pfansfфule, seminaЈело ле, Јело добра девојко,

rium (für den Srautgarten). „А чима бистраше

Pacahibake, n. das Ueberseßen (dec Hiffans Јело ле, Јело добра девојко.

zen aus der Pflanzschule), transsatio.

Расађіванн, ђујем, v. impf. überfesen. „Рани коња Радивоје:

transsero. „Девојке те прептекове,

Paсaнутисе, несе , v, т. pf. н. п. буре, „Ведром воду замутніше.

3ertroёnen, exaresco. „А што ќе им рано вода?

Pacan, cria, m. die Zerstreuung (Revolus „Да оперу бралiy pyo,

tion), rerum subversio : „Да га пошљу у сватове. и т. д. „Кад се овај учинио расап Paracas, m. Mannsname, nomen viri. Pacвaнутисе, несе, v.-г. pf. св with Pahumer, m. der Ernährer, nutritor, al. Tag, dilucescit.

tor: раннпељу мој (кажу волу кад Расвітак, тка, m. Bеr norum Фев $4 га милују).

ges, diluculum. Ранипи, им, 1) у. pf. кога, bеrmunc Pacвінпіанье, п. сав хаgеn, diluculuu. деп, vulnero. 2) у. impf. früb aufjte. Расвитаписе, иһесе, т. г. impf. tagen, hen, mane surg?.

dilucescit. Pánum, HM, v. impf. nähren, alo. Раседлавање, п. Зав 26fatteln, demtio Pahumice, Amce, v. r. pf. verwundet ephippiorun. werden, vulnerari.

Раседлавали, ам, т. impf. abfattel, Раниюнсе, имсе, т. г. impf, пф пäbren, demo ephippia. sustentor.

Раседлати, ам, т. abfatteln, demo eРаниловача , f. Зать am $infuр без phiррia, Jadar in die Drina.

Расејатисе, јемосе, (Рес. и Срем.) vide Ранка, f. vіdе рањка.

pacnjamice. Ранко, ш, гапівпате, поmеn piri. Раселити, им, т. pf. auseinancer jilt.

2),

ctio ,

[ocr errors]

deln, zum Auswandern nöthigen, facio Packaanamx, am, v. impf. mit Gewalt ut migret quis.

öffnen, recludo. Раселилисе, имсе, т. г. pf. автай. Расклепами, пљем, т. pf, 3gbangeInt, dern, sich zerstreuen, dimigro.

acgó tundendo. fасељавање, п. а) рав &ntvoitten (bur, Paҫклимации, ам, vide

раскламати. Auswanderung), caussae emigrationis. PackagNUNK, AM; V. pf. aufthun (mit 2) das Audwandern, migratio.

Gewalt),recludo. Расељавати, ам, т. impf. entобIPеrn, Расковати, кујем, т. pf. erfфntебей,

indem man auswandern macht, desolo. recudo. Расељаватисе, амосе, т. г. impf. auв. Расковчавање, р, бав goshaften, diliwandern, inigro.

balatio. Расеки, сечем, (Рес. и Срем.) vide pa- Расковчаваши, ам, т. іmрt. Toshäftein, cjeku.

diffibulo. Расёцање, п. (Рес. Срем.) vide pa- Расковчати, ам, т. pf, Ichäftein, difсијецање.

fibuló. Pacéцапи, ам, (Рес» и Срем.) vide pa- Раскомадаптисе, амce, v. pf. ft ers сијецати.

fürnen, daß man alles in Stüden Расијатисе, јемосе, т. г. pf. Ерц.) bauen möchte, excandesco.

sich gerftreuen, spargor, diffundor. , Раскопавање, о. Ра8 3eritören, destruРасијецање, д. (вец.) баѕ gerbauen,

eversio. dissectio.

Раскопавали, ам, у.. impf, 3eritöret, Расијецати, ам

ам т. іmрi. (Врц.) 3et. everto. bauen, disseco. ,

Раскопаmir, ам, т.

pf. zerstören, everto. Расипање, в. уide pазасипање.

Раскопчавање, vide

расковчавање. Расипаши, ам (а расипіљем), vide pa- Раскончаваш, ам, vide расковча

засипати. Расјећи, сијечем, т. р. (Ерд.) деграц. Раскопчати, ам, vide расковчати. en, disseco.

Раскорак, т. иде у раскорак, et geht Раскајаписе, јемсе, т. г. р. е беrеи. breit wie einer, der einen Brud u. dgl. en, poenitet.

bat, incedit ut herniosus. Раскалашинисе, имее, V. r. pf. ein Packopatumace, umce, v. r. pf. breit, Halunke werden. fio nebulo.

auseinander feben, cruribus diversis Раскалуђериши, им, v. pf. etmənфе, decucullare.

Packoćama, sM, V. pf. auseinander más Раскалуђеритисе, имсе, т. т. pf. Die ben, reseco gramina (e. g. tentorii fi

Kutte ausziehen, monachum exuo. gendi causa). Раскаљаинсе, љасе, т. г. pf, totbig Раскрајање, и, баѕ Зеrfфneiben (без merden, tit coepdm.

Duches zu Röden); discissio. Расквоцaтисе, вочемсе, т.крб. п. ј. ко- Раскрајали, ам, у. impf, gerfфnciдеп,

Kow, anfangen zu lluesen, coepiglocire. discindo. Раскивање, и, бав 3erfфшiebeli, recu• Раскреңівање, п. бав Зоnсіnаnterpris sin , refictio.

ten, distentio. Распиваши, ам, v. impf. 3erfфmieben, Раскречивати, чујем, т. іmрt. pon cin. ado,

ander breiten (die Füße), distendo. Раскида, г. ја нијесам с раскиде, t) Раскречипти, им, т. pf. Dou cinаntее bin von der Partie, halte mit, socius breiten, distendo. me habetis socium.

Раскрижин, им, v. pf. 3erfфлідея ( Раскидање, п. бав türen, turbatio. B. den Apfel), disseco. Раскидати, ам, т. impf. ftören, pers Раскрилиши, им, v. pf, aufthan (а8. treiben, turbo.

den Beutel), explicó. Раскидати, ам, v. pf. auBeinancer wеrѕ Раскрнљивање, д., Фав Оefnea, explifen (den Dünger), disjicio,

catio , retectio. . Раскинути, мем, т. pf. 1) erreifen, Раскриміваши, љујем, т. іmрt. Offnen, rumpo. 2) ftöčen'tarbo,

explico. Раскиселити, им, р еtwеіфеп, Раскројавање , п. ride раскрајање. aqua mollio.

Раскројавати, ам, vid" раскрајати. . Раскламати, ам, * pf. - tr[фuttern, Io. Распројиши, им, v. pf. serfфnelsen, der machen, daxo.

disciudo. Раскламітати, идем, vide раскла- Раскрпня, им, v. pf. ein bnangeneb

mes, verwickeltes Geschäft abthan , neРасклапање, п, бав деfnen (3. 5. Рев gotium expedio.

Mundet) mit Gewalt, reclusio. Раскрљавање, р. за Bentigen еіt3

sto. .

sum,

1

мати.

[ocr errors]

заrіети.

perdrieblichen Geschäftee, expeditio ne Распаљивами, љујем, т. impf. entzün. gotii inoltrsti.

den, succendo. Раскрпљаватит, ам, т. impf. ein Tati. Распаравање, р. дав Зигфwarmen,

ges Geschäft abthun, expedio mole fotus , percalefactio , vaporatio. stum negotium.

Распаравани, ам, т. impf. дисфwär, Раскрпл»әње, п. vіdе раскрпљавање. men, vaporo. Раскрпљати, аw, vide раскрпљавапн. Распарапти, ам, vide

распориши. Раскрспити, им, v. pf. с ким, tete Распарити, им, v. pf. Our wärmen,

Nea)nung mehr niit jemand haben, vaporo ($. B. eine rheumatische Stelle societatem dirimo : Ми со раскрспiii des Leibes, am Feuer, oder im Bade). ли иад јасам сЊму раскрстно.

Распасівање, n. das Entgürten, disРасірчавање, и, сав i srəven, exstir C!uclio. patiu.

Распаси вапи, сујем, у. impf. entgue. Раскрчиваетіп, чујем, т. іmрt. aивердеп, ten, disciugo. exstirpo.

Распасати, пашем, v. pf. entgürten, Раскрчили, им, v. pf. audroдen, ex. discingo. . stirpo.

Распаслисе (говорисе и распаднуРаскрurfiвање, т. vіdе раскршћање. лисе), паднеvice, v. r. pf. Betfale, Раскршћавати, ам, vide раскршћа dilabor. .

Распачати, ам, v. pf. 3ertragen, distraho. Раскршћање, в. сав Хоrефnen, rаtіо- Распеванин, ам, (Рес, и Срем.) vide nun exaequatio.

распјевати. Раскршћапій, ам, т. impf. abrеnеп, Распевантисе, амсе, (Рес. и Срем.) yi

rationes exaequo. et dirimo societatem. de pacnjebamice. Раскршће (раскршће), п. Der frен. Распёпін, ењем (и распнем), vide pa

mcg. birium, trivium. Mлоги приповиједају, да су ноћ у приви, ели Распетљавање, о. Вав 2ufbafteln, difштого, на раскрiuћу.

fibulatio. Раскуввање, п. 1) ав 3erty cilen Бев Распетљавалін, ам, у. inpf.l aufhdf. Brotteigs in laiće, vide pazmjeunji Распеmљали, ам, т. pf.

teln, difBalbe. 2) das Zertochen, discoctio , fibulo. nimia coctio.

Распечатипін, им, v. pf. entiegeIn, aufРаскувавати, ам, v. inpf. 1) Ben Brot. brechen, resigno, solvo

teig iin gaibe abtheilen. 2) 3ertoфen, Распечаћавање, р. бав &nbreфen (Ves discoque.

Briefps), resignatio. Раскувапн, ам, v. pf. :) Sen Brottrig Распечалавати, ам, v. impf. entiiegeIn,

gertheilen, massam dividere in panes, resiguo. vilе размијести. 2);ectobert,discoquo. Распечипи, им, vide paзмaзипн. Раску миті, IIM, v. pf. e né fumen Pacrilikyka, m. und f. der Verschwender,

(mahan, daß man nicht ineho kym ist). prodigus. dissociure cu p o s.

Распињање, т. vіdе paзaпињање. Раскучнінсе, имce, v. г. pf. ft ent: Pacillњати, њем,

vide

разапињати. Puinen, dissociari (de cum is). Распнњаписе, њемсе, vide paзaпињаРаскучивање , п, дав 24ивеіnандerreten, disieutio.

Распиривање, т. Тав 2nfaфen, venti. Раскучнівати, чујем, v. impf.) аивеİns latio, accensio. Раскучнтн, им, v. pf. janvеr rе. Распириватн, рујем, т. impf. anfaфen, cen, distendo.

accendo, ventilo. Paci, paсoлa, m, it wate bom Bauers Распірипи, им, v. pf. н. п. ватру, kraut, muria.

anfachen, succendo. Pacnábamuce, amce , v. r. pf, recht ins Распис, m. das Umlaufschreiben, der

Schlafen hincis: to.nmen, sumno obrui. Иnlauf, literae circulatoriae : кад је Распадање, и, ба6 3erfalen, dilapsus. Распадаптисе, амce, v, г. impf, jerfal. Распісали, ишем , v. pf. runo umberlen, dilabor.

Idreiben, entbieten, citcummitto liРаспаднуписе, немсе, vide распаслисе. teras jubeutes aliquid fieri : pacancao Распални, им, v. pf. 1) еntѕ ішидеп, дар по свему царспіву.

succendə, 2) распалио га (батином) Расписатисе, пишемсе, v, r. pf. inв пово плаве, mit einen Ctote uber Sdireiben bineinfominen,

scribendo den Kopf schlagen.

esse occupatissimum. Распаљивање, в. дав &ntinen, suc Расписивање, п. Рав Сфreisen run) censio.

umber, literarum circummissio. .

Пінсе,

био распис.

Pachycusamy, cyjem, v.impf. rund um. PácnonoB, BA, BO, des pacnon, illius ber Foreiben, literas circummissito.

qui olim sacerdos fuit. Pacarmama, am, v. pf. erfragen, exploro, Pacoopumu, HM, v. pf. aufschlißen, difpercontando invenio.

findo. Pacnamubabe, n. Das Erfragen, per- Pacnpa, f. der Streit, Zant , lis. coutatio.

Pacapabuma, um, v. pf. 1) berichtigen, Par mubamy, myjem, v. impf. forschen, in Drdnung bringen, ordino, dispono. exquiro.

2) xocy, daß verwirrte Saar orðnen, Pacojebami, am, v. pf. (pr.) ins Sin. dispono capillos.

yen bringen, facio ut quis cantet, Pacnpasbate, n. das Ordnen, ordinaPacnjebamuce, ance, ti r. pf. (Ep.) tio, expeditio, dispositio.

ins Singen kommen, coepi vehenienter Pachpabbamu, am, v. impf. ordnen, excautare.

pedio, ordino. Расплакати, лачем, у. pf. weinen mas Pacnggemu, AHM, (Pec.) vide распрchen, facio at quis ploret.

Распрдии, им. (Срем.) фети. Расплакатисе, лачемce, v. г. pf. recht Pacopanymi, hem , (erwas obscön) ver

ins Meinen hinein kommen, illacrymo. derben, corrumpo: pacopae ham urpy. Расплампеписе, пимсе,

Pacnphemu, AHM, v. pf. (Epq.) jerstàus v. r. pf. (Pec.)

entflammen, Распламшипписе, имсе,

ben, disjicio(eigentlich dispedo), 3. B. die in Flamme

Feinde. V. r. pf. (Cpem.)

Stommen, in Pacapernyms, uem, vide pacapehu. Распламћепінсе, иимсе,

lammor, cx

Pacapédaibe, u. das Auseinanderdrehen,

ardesco. v. r. pf. (Epu.)

retorsio. Pachtainmu, um, v. pf. verscheuchen, Pacopédaml, am, v. impf. den Strid. terrendo Tugo, abigo.

auseinanderdreben, retorqueo (funem). Pachecma, empem, v. pf. losflechten, Pacnpésame, n. das Aufspannen (dés.

auseinander striden, solvo plexum, H. gemeinschaftlicy adernden Dosen), disп. градину, косу, чарапу.

junctio. Pacaremâme, n. das Losflechten, disso. Pacnpesama, exem, v. inapf. ausspans lutio nexus.

nen, disjungo. Расплетати, , ekem, v. impf. losflech. Pacnpemate, n. das Aufräumen, dispo. ten, dissolvo plexum.

sitio. Pacanhymuce, uece, v. r. pf. vers Pacnpémamı, am, v. impf aufräumen ,

fchwimmen, verschwemmt werden, dif dispono. Пuo (. 3. зехтин по води).

Pacapémami, .UM, V. pf. aufräumen, Распесками, ам (и распљештем), dispono. v. pf. zerklitschen, displodo.

Panpecmu, egem, v. pf. auseinander PacnogháBalbe, n. das Unterscheiden, dreben, retorqueo, retexo.

das voneinanderkennen, dignotio. Pacupemábake, . das Auseinandersdü. Pachoumábamı, Hajem, v. impf. unters ren, retectio. scheiden, dignosco.

Pacnpemasarı, am, v. impf. (Das jus Pachozhami, am, v. pf. unterscheiden, gededte Feuer) auseinander Türen, dignosco.

retego ignem. Pacnojac, ca, co, entgürtet, ohne Gür. Pacnpemamu, eken, V. pf auseinars tel, discinctus.

der rdüren , retego. Располовини , им, у. pf balbіrеn dі- Распрели (говорисе и распрегнупи), midio.

erhem, v. pf. 1) nicht mehr mit einana Pácnon, m. der EF- Prieter, qui olim der anfpannen (die Dichsen zum Pfluge), fait sacerdos.

societatem abdico boum meorum cum Pacnonimi, v. pf. einen eatpriestern, ihm vicini bobus aratro jungendorum. cf.

die Weiben nehmen, sacerdotem pro copera. 2) noep raabe, mit dem Sto. fano.

de schlagen, percutio. Pacaonumuce, umce, v. r: pf. aufhören Pacnpujamedumu, um, v. pf. entfreun.

Priester zu seyn, sacerdotium abdico. den, facio ut non sit amplins amicus. Pachonbábade, n. das Entweihen des Pacnpuuamice, amce, v. r. pf. ins Er. Priesters, profanatio sacerdotis.

zählen hineinkommen, ferveo narrando. Pacnonbábamu, am, v. impf. einen Pries Pacnpogábake, n. das Anbringen, Vera

fter entweiben, profano sacerdotem. kaufen, divenditio. Pacnonbábanuuce, amce, v. r. impf. das Pacaponábamu, Aajem, v. impf. gang Priefterthum aufgeben, abdico sacer vertaufen, divendó. dotium.

Pachpogams, am, v. pf. verkaufen, die

vendo.

[ocr errors]

SCO.

Распространили , им, pf. audbrei. Растерапи, ам, (Рес, и Срем.) vida te, explico, propago.

рашкерапи. Распрострањавање, и, дав 2lubreiten, Расперніванье, п. (Рес. и Срем.) vide extensio.

paiukeривање. Распрострањавати, ам, х. impf. au8. Распернівати, рујем, (Рес. н Срем.) breiter, explico, extendo.

vidе рашкернеапии. Распрснути, нем, v. pf. serfprengen, Распеки, печем, v. pf. н. п кућу, disjicio , н. п. ора , јаје.

verthun, serwirthschaften, pessumdo. Распудни, им, vide

расплаішити. Расти, растем, v. impf. Шафfen, creРаспукнутисе, немсе, vide распукисе. l'acnycinumil, IM, v. pf. entlaljen, di- Pacmano, n. die Baumschule, scrina. mitto.

rin, Pacnymitra, f. der Seitenweg, die Theis Pacmiparbe, n. das Zerreiben, distritin.

lung bеr аtrаfe in Ceitenege, semita. Распірапии, рем, v. iinpf. н. п. паРаспукисе (говорисе и распукн уписе), pany, ferreiben, distero

укнемсе, y, г. pf. 3erfpringen. dissilno. Расписківање, п. бав Дudeinanjerori Распуштање, п. бав &ntlajjen, dinnis den, Zersprengen, disjectio. sio.

Расписківати, кујем, т. impf. 3erfprenə Распушпан, ам, у. impf. entlаffеп, gen, disjicio. dimitto

Расписнупи , нем (у времену скоро Распушкање, п. vіdе распуштање. прои. расписну и расписко, Распўuћатин , ам, vide распушали. рас Ш

M I U me), v. pl. jersprengen, disРасрдити, им, v. pf. erzürueri, irrito. jicio : Расрднтисе, ишсе, v. г. pf. ji ersür= „Расписнуше на четири стране , neni , irascor.

„Као вуци бијеле јагањце Расп, распа, m. Der 23иф8, statnra : Распипи, им, v. imрt. betrеten (ft, човек лијепа распia.

begatte:1), iuco. Pacm, pacma, m. die Eiche, quercus. Распицисе, имce, v. г. impf. fid, bеgаt» Распавили, им, v. pf. кога с ким, ten (voin Geflügel), ine'ır. trennen, separo.

Распић, m. dim. p. раст (раста). Распављање, п. бав $rennen, separa. Распінцање, п. vіdе распјецање. tio.

Распицапин, ичем, vide растјецаан. Распављапи, амi, yimp. trennen, se- Распјецање, в. (Ерц.) 1) дав Sliebe i3 „paro.

eines Gefäßes, perinissio liqnidi. 2) Dað Распајање, т. дав Офeiben, ѕераrаtiо. Verwirthschaften, pessumdativ. Распајатисе, јемсе, v. г. inpf. ji, Распјецаан , пjечем, v. impf. (Ерц.) trennen, separor. .

1) duriufließen, die Flüssigkeit durchs Распакнуп, нем, vide распаки. lassen, perfluo. 2) verwirthichaften, pes. Распанак, m. die Trennung, se

suundo: paratio.

Распов, ва, во, $іфеп , quercinus. Распаптање, бав ефmelsen, liquatio, Растовац, вца, т. п. ј. колац, или liquefactio.

wman, eigener Stock, baculus querРаспанапій, am, v. impf, schmelzen, cious. . liquefacio.

Распорача, f. ein fіфеntесt, baculus Распагінсе, аңемсе, у. r. pf. с ким, quercinus. fіd trennen, discedo, separor.

Растовина, f. Wikenbols, lіgnum querРаспаки (говорнсе и растакнуции),

cinum. акнем, v. pf. н. п. угарке (или др. Распіок, т. бie fbmargе ефтіntе für Ba), auseinander werfen (die Feuers die Augenbraunen, fucus supercilio

brände, damit es nicht mehr brenne). Распегљај, m. Die gänge per augеjpаnѕ Распопити, им, т. 3erj@melsen, li

ten Arine, distantia ab uno brachio ex quefacio. tenso ad аltеrum : дај ми један ра- Распочили, им, v. pf. audeinаntertrae спегљај конца.

gen, verzehren, dillero ut Растёгнути, v. pf. Граппеп, аивјраз црви га распочили! nen, distendo.

Растргнулін, немі, v. pf. 3erreigen, Распёзање, и. 1) сав ерапnen, disten rumpo.

tio. 2) тав 3ieben in pie gänge, pro. Распребили, им, (Рес. и Срем.) vide tractio.

распријебити. Растезапии, ежем, v. impf. 1) Граппеп, Распребљівање, т. Фав ?ивcinanser. distendo. 2) in die Länge ziegen, pro

ráuinen, um Plaß zu machell, dispus traho.

sitio,

нка ,

rum.

соnѕuррар : :

« PreviousContinue »