Page images
PDF
EPUB

на ,

но

do ,

occurro.

уіdе уд.

cursus.

Уд (comp. уђи), да, до, übel, fФlефt, fich bei jeinand einschmeicheln, beliebt malus :

machen, iusiuo me apud aliquem. „Jao jадна уде ти сам среќе ў дворица , f. човек, који се удвора. YAabake, m. das Verehlichen (von Mäds Ba KOA kora, der söiling, Schmeich. chen, collocatio puellae.

ler, adulator : Турска удворица. удавали, дајем, у. impf. pereblimet, удёвање, п. (Рес. и Срем.) vidе удиcolloco filiam.

јевање. Удаватисе, дајемсе, т. г. impf. beu• Удевали, ам, (Рес, и Срем. ) vide raten, nubo.

удијевали. Удавиши, им, v. pf. erwürgen, stran- уделитн, им, (Рес. и Срем.) Fide gulo.

удијелилии. удадба , f. ћевојка на удадбу, таппе удeнути, нем (Рес. н Срем.) vide bar, nubilis.

удесті. ўдадбені ,

н. п. кошуља, удесан, сна, но, іn оrnung, riФtig, Vermählungs: , nuptialis.

ordinatus. . удадбеница; f. лі. јудадбена кошу. Удесипти, им, v. pf. 1) rihten, surekt da, das Vermählungshemde, indusium maфent, corrigo, vidе угодити. 2) ко. nuptiale.

ra, treffen, auf iemand stoßen, offenдаја, f. vide удaдба. ў дан, дна, но,

Удесиписе, имce, v, r, pf. fіф беgеg. ударање, п. 1) бав ефlagen auf еtmas, nen, occurro : удесили смо се ипо

percussio. 2) das Stoßen auf etwas, удесно сам се с њим. incursio. 3) деr görmen (oer #inter), у дестин (говорисе и уденули), удеstrepitus. 4) der Geruch nach etwas, нем, (Рес. и Срем.) 'de yђеспи. odor. 5) das legen auf etwas, impositio. Y ewababe, a. i) das Richten, accomўдарали, ам , v. impf. 1) у типо auf, modatio. 2) das Zusammentreffen, oc

etwa® flagen, percutio. 2) на кога, stoßen (auf den Feind), incurro. 3) y. Yxemábami, am, v. impf. 1) zurecht дарају ћеца, Türmen, tumultuari. 4) machen, accommodo. 2) zusammentref: Meco, riecht ein wenig, olet, foetet ali fen, occurro.

quantum. 5) auflegen, impono. удешаваписе, амсе, т. г. impf. ft ў даратисе, расе, v. г. impf. ufams begegnen, occurro. menpassen, congruo.

Удивитисе, имсе, т. г. pf. ft vermuna ударити, им, v. pf, i) у што, auf dern, miror sem. еtав јфlagen, percutio. 2) на кога, удијевање, n, (Ерц.) бав фіnеintђип, stoßen, incurro; überfallen, invado. Einfädeln, immissio. 3) на кога, на шло, беn 23eg ein. Удијевали, ам, v. impf. (Ерц.) н. п. chlagen, viam ingredi versus —. 4) ки конац у иглу, einfät eln, immitto, ша, fit, ergiepen, effundi ; крв из ноза. insero. 5) lеgеn, thіn аuf еtmав, impono , н, п. Удпјелити, нм, т. pf. (Ерц.) (21moz обруч на кацу; седло на коња ; ами fen) geben, reichen, praebeo. не на се, или на слуге;

Удиљ, immer, semper. „Удри браца пуца низ њедарца - Удилии, им, v. impf. 2) месо, 3erft. даритисе, имce, v. г. pf. 1) banges cken, dispertio. 2) übel thun, facio mein werden , committor congredior. male, посео: уди ми козје месо 2) zusammenpassen, congruo.

ўдица, f. Der Siffangel, hаmus (piscaударац, рца , m. Bеr &lag, pieb,

rius).

Удо, п. п. ј. меса, ein @tut $leif) ўдапти, ам, v. pf, perferaten, colloco

(zum Käuchern), segmentum carnis (apfiliam,

pendendum in fumum). ўдалнce , амсе, r. pf. heuraten, y406pasahe, n. das Gutwerden, Guts nubo.

erscheineni, ostensio bonitatis. ўдбиња , f. Ctact in Dalmatien, no Удобравалінсе, амce, v. r. impf.1 ftgut

men urbis. Ўдбињанин, човек из Удобриписе, имce, v. г. pf. Istigen, Удбиње. Удбіњка, жена, или ђе. ostendere se bonum. војка и Удбиње. Удбињски , ка, Удов, вa, co, permitmet, viduns. ко, Von Удбиња.

Удовату (удоваrу), вца, т. беr Bitmer. Удвоје (у двоје), ит в Soppette, duplo. viduus. Удворавање, р. бав $inf neihein (ourудовица, f. Die Bitme, vіduа. Befieren), іnѕіnuаtiо.

Удовичин, на, но, дer 28itme, vіduае. У дворіватисе, амce, v, r. impf. код Удовичић, m. Sеr ite Cohn, tilius Удвіритисе, имce, y. г. р. і кога, viduae.

icius.

[ocr errors]

more.

tuo.

&

[ocr errors]
[ocr errors]

удвичица, f. dim. 9. удовица. узівница, f. (сп.) vidе званица : уд.вички, кa, кo, 1) Bitmens, vidua „у Марка је млого узавница rum. 2) adv. wie eine Witwe, viduae Ysabpemu, pu, v. pf. i) auffieden, ebul

lio: лонац, вода. 2) узаврше људи, pie Удомити, им, v. pf. н. п. fep, pers Leute fingen an zu lärmen, ortus est herirateli, colloco filiam.

tumultus. ўдри, удрите , per Simperativ von уда- узаймање, п. Зав &ntleynen, mutuatio.

рипи, piepobt удари аиф vоrtommt. Узаимапи, ам (и узаимљем), т. impf. Удржали, им, v. pf. erhalten, conser borgen, entlehnen, mutuor.

vo: шпо и Бог дао, Бог ли и у- узайматисе, амсе (и узаимљемсе), држао (кад се напија) ; доста је, v. r. impf. fich gegenseitig (bei der Felds да Бог удржи.

arbeit) aushelfen, mutuani opem fero. Удробили, им, v. pf. рішеinbroden, ўзаједно, (сп.) л. і. уједно (заједно), infrin.

zusammen, simul : Удружиксе, имce, v. г. pf. fid, su: „Узаједно uuhap понијеше

fammеngеfеdеn, socior : удружили смо узајмити, им, v. pf. entlebnen, mu. се по удружно сам се с њим. Ўђенупін, нем , vidе уђестн. Ўзак (comp. ужії), ускa, кo, eng, Enapp, уѣње, п. 1) дав 3erituten, dispertitio. angustus.

2) das Schaden, llebelthun, noxietas. Vsakya, umsonst, vergebens, frustra. Ўђести (говорисе и уђенупи), уђе- зан, на, но, еnge, angustus.

нем, т. pf. (Epy ) н. п. конац у иглу, ўзань (п. і. уза - њ, уз њега), переn ifnm, einfädeln, insero filum.

узао, зла, m. Sеr knоtеnt, podus. Ўке, та ін ужа), р. дав єeil, funis.

узачак, чка, кo, dim. р. узак. ужели, ежем, v. pf. angüncell, accep узбацивање, п, сав pinaufimerfen, subdo.

jectio, jactatio in , уж ежесе, v, r. pf. ji (burф узбаци'ван, цујем, v. impf.1 binarfs mentatione.

subjicio, sursum jacio. . Ужизање, п. Вав 2ngunset, &ntsünbeli, узбijaњe, n. Вав Зurücəflagen, rejectio. accensio, succensio.

узбијапии, ам, v. impf. 8urütfwlage, Ўжі запи, ужнжем, v. impf. angünəеп, rejicio. entzünden, accendo, incendo.

ўзбити, бијем, т. pf. 3urüfФlagen, ўжизатписе, ужижесе, v. г. impf. fi) rejicio.

entsünsen, succendi, н. п. ђубре. ўзбрали, берем, vidе узабрати. ужина, f. Die зaufe, mеrеndа:

Ўзбранца, f. Die Anböbe, clivus, decliужкіна, f. die &nge, angustia.

vitas. Колико је низбрдица, полико Ужинавање, р. бав Saufnen, sumtio и уабрдица. merendae.

узбузилип, нм, v. pf. aufmie geIn, conужинавали, ам, у. impf, jaufneit, sumo merendaw.

узбучати, чи, v. pf. н. п. млијеко ужинање, т. дав Saufnen, coenatio me. wenn sie rauer wird, acesco (de lacte). ridiana.

Ўзвератисе, амсе, (Рес. и Срем.)video ужинара, f. п. ј. порба, Die Safфе, узвјераписе.

morin bie birten ibre 2Rableit (Brot Узвести, ведет, v. pf. 1) binauffük und Käse) tragen, pera merendaria. ren, duco isursum. 2) планіно (памуЎжинаm, ам, т. impf. и. pf. mittage ком или мнрипликом), еіngеttеііі,

malen (österr. jausnen), prandeo (?). stamini insero. Ужице, т. еtаbt uns Seituna_in Ger. узвијање, п. бав фinaufwinte, sub.

біen. Ўжичанин, човек из Ужнца. Jatio. Ужичка, жена из Ужица, ўжичкi, узвіјали, ам, v. impf. binaufmіnvей, ka, кo, von Ужице.

succingo. Ўз, ) auf, in, (sursum): оде уз бр- ўзсипи", вијелт, т. p. binafфілдеп, уза, Јдо; уз воду, уз дрво. 2) спао

tollo. уза ме, neben, pone : " опишао уз Узвізитами, шти, vidе узбучати. господара. 3) als Borfekfplbe bei pein Ўзвјераписе, амce, v.r. pf. (Ерц.) fdен verbis impf. mit futurer Bedeutung : um rich schauen, oculos pavidos cir. ако узиде; ако уздолази; ако узје.

cumferre. дем ; ако успишем; кад узимам ; Ўзвод, т. платно узведено, cine mit над ускосимо и Пі, д.

gefärbten Streifen durchzogene Leins Узабрати, берем, т. pf. pflucten, dе. miilid, linteum yario colore intextum. сегро,

Узводипи, им, v, impf. 2) binauffun

c1t0.

ctio super

ўзицца,

cl10.

ren, duco sursum. 2) eingetteln, inter dere invicem manus ; conjugium ineo. sero stamini,

2) heuraten, connubio jungi. 3) vide Узводлија, f. кошуља од узгода. уватисе. Узисђење, п. 1) сав pinaujjubren, du- узигравање, п. бав 2ufböpfen, exul

2) das Einzetteln, inter tatio. sertio in stamen.

Узигравали, ам, у. impf. aufböpfen, Узвратити, им, v. pf. н. п. рукаве, exulto.

alivüddylagen, recingo, succingo. узіграли, ам, т. pf. aufböpfen, exulto. Узграђање, п. дав фіnаuffebren, suc ỳsumano, m. der gern wegnimmt, qui cingo, rejicio.

solet prehendere. cf. давало. узвраћати, ам , v. impf. binauffepren, ўзимање , п 1) бав 23ebmen, acceptio, succiugo.

sumtio. 2) бав aufen, emtio. Үзврдатисе, амсe у. г. pf, perlegen ўзимали , ам (и узимљем), v, impf. werden, tergiversor.

1) nehmen, samo. 2) kaufen, emo. Узглавље, в. дав Sopffiffen, pulvinar.

f, cin Ctrict, restis. Узгред, im Sorbeigeben; ва ди доrt Узичица, dim. р. узица.

ohnehin vorbeigehst, ob iter, in transitu. Ýzjaamu, jawem, vide yzjamı: Узгрнулин, нем, v. pf, binauffd) arren, „Да Бог да га узјаали Турци

jurudflieben, rejicio, subjicio. Узјалівање, п. бав Дuffіgеn, conscensio ўзграње , п. дав Зuruftieben, reje

cgui.

узјанівали, jayјем, у. impf. auffigen Ўзтріпати, гркем, v. impf. guruffфіе. (aufs Pferd), conscendo equum. ben, rejicio.

узјати, јашем, y pf. auffigen (auf8 ўзда, f. Der Raum, frenum, habena. Pferd), conscendo equum. узданули , нем, v. pf. auffeufsen, in- ўзлић, m. dim. р. узао. gemo, suspiro.

ўзма ніванье, р. бав 23inten, Gфwingen Уздатье , л. дав 3äumen, injectio freni. (det Schwerts), agitatio. уздање, п. тав фоffеr , spes, fiduсіа. узманівали, ма ујем, v. impf. Winten, Y3fapje, n. das Gegengeschenk, donum fihwingen, agito sursum. inutuum:

Узмакнупи, нем, vidе узмаћи. „Кума куму свилену кошуљу, узманути, нем, v. pf. Winteit, innuo. укум уздарја куми ни динара ўзмаћи (говорисе и узмакнупи), акздатни, ам, у. impf. 8äumen, freno. Hem, v. pf. zurückrüden, renoveri, reу здатисе, амce, v. r, impf. у кога, cedo. y umo, hoffen, confido.

Узмешање, п. Зав іnaufmеrfеn, subздигнупііі, нем, vidе уздни.

jectio , jactatio sursum. Узді/зање, п, бав 2ufbeben, elevatio. Узмепіанін, мекем , v. impf. н. п. жито

3 Дзан, наем, v. impf. aufbeben, исламу, на гувну кад се врше, allere.

aufwerfen, jacio sursum. ўздисање , п. Сав беufset , suspiria. ўзмелiнути, нем, v. pf. Finaufmеrfеп, і здисати, днем, v. impf. feufsen, subjicio. suspiro.

ўзмицање, п. Зав Зuriidwei еn, teўздићи (говорисе и уздигнупи), уз

cessio. дигнем, v. pt. aufbeben, allevo, tojlo. Ўзмицаи, мичем, т. impf. surfrӣ. Уздица, f. 1) dim. р. узда. 2) уздите cken, recedo.

(pl., сie 3iigel бев зagenpfertee, fre- узмлачнівање, п. Зав #aumaфen, tepeua cqui currum trahentis.

factio. уздук (уз дуж ), паф Der gänge, in Узмлачивати, чујем, v. impf. Tаи та» longitudinem. cf. дуж.

chen, tepefacio. узенђија *, f. Der etei bügel, slapia, cf. Узмлачипін, им, v. pf. Tаи тафеn, teстремен.

pefacio. Узепспін, үзебе, v. р. н. п. воке , er: Узмутити, им, v. pf. trii6en, turbo. frieren , gelu corrumpi.

Узмутитисе, имce, v. r. pf. trüb wers узепи, узем , v. p. 1) nebmen, acci den, turbor.

pio. 2) февојку, cin käsen, p. і. fie Ўзмучилисе, имce, v. г. р. инжuhig heuraten, ducere uxorem. 3) kaufen, werden, inquietor. emo; daher der Scherz, H. 11.

узнемирівање, р. дав Ctören Beg Srics А. Узећу ти капу.

dens, pacis turbatio. Б. узео би и ја, да ми ко да, него узнемиривати, рујем, v. impf. кога, пи мени купік.

den Frieden stören, beunruhigen, turbo. Узеписе, узмемсе, т. г. pf. 1) біф пера узнемирипи, им, v. pf. деп xriebet

men (bei der Hand, zur Ehe), prelien stören unter den Leuten, turbo pacem.

cf. раст:

cresco.

ccrte

mo hui.

узбдаптисе, амсе , т. г. pf. аnfаngеn 31 Ујармљивати, љујем, v. impf. inѕ gоф wandeln, inambulo.

spannen, jungo jugo. узорапи, рем, v. pf, aufаtеrn, exaro. Ўјапи, ујам, v. ішpf. auBraften, aus» Узраст, m. (сп.) беr Вифв, ѕtаtura , schnaufen, respiro.

Ўјали, ујим, v. impf. peulen (vom Reer, „Красна пти си спаса и узраста

Wind), ululo.
Узрасти, спем, v. pf. аијафfen, ex. Ујац, ууца, m. vіdе ујак.

Уjay рисали ишем, v. pf. einrifter, Ýspok, m. die Ursache, caussa, ratio. ordino, instituo. cf. уредити, опраузроковање, п. бав Зеrurfaфen, eff випи, намјестипи. cio.

Уједање, р. баs Seigen, morsus. Ўзроковали , кујем, у. impf. и. pf. per. Уједали, ам, v. impf. beigen, mоrdео. ursachen, in caussa sum.

Ујединипи, им, v. pf. einig machen, узур, п. (у Сријему и у Бачк. mit al. reddo соnсоrdеn: це уједини Боже

len Ableitungen) in der Redensart: Il Влаа (кажу да се mако Турци моле ви на узуру; по је узур, pie Rupe, Bory, wie dort Tacitus G. 33. wantat otium.

quaeso, duretque gentibus Узурење, п. Вав Диреlеbеn, otiatio.

odium sui). узурити, им, y. impf. Rupe baben, Ўјести, уједем (може се чупи и ујем otiari.

1 yujem), v. pf. beißen, morileo. Ўнсапи, уише, y. impf. gut аnуteben, Ўјнн, на, но, бев уја, ауunсuli.

decet, cf. доликовали, личник. Ујкање, и, дав биі ! frepen, clamor hui ! Унішћилипи, имі, v. pf. (imkingjpiel) ers Ујкати, ам, v. impf. bui fфеере, cla

ratben, divino, cf. погодили. Ýi! ýj! interj. schreyt man zu den Srä: Vjko, m. vide ýja.

ben, Die ni аn реrfфеифеn wil, үox Ўјков, ва, во, бев ујко, ауunсuli. dispellentis cornices.

үјна, f. материна "брата жена , pes Vja, 'm. hyp. 6. ујак.

Dheimns Frau, uxor avunculi. ўja, f. Die Raft;" srbоlung, дав Дивя Ўјнин, на, но, все ујна, ауunсuli uxoschnaufen, respiratio, requies.

ris. Ујагмити, им, v. pf. ermitten, eras Vјнути, нем, v. pf, jui fagen, dico hui.

fфеп, аррrеhеndo. cf. уграбитн. Ўјутру (у јутру), бев Лоrgеnѕ, mаше : Ујак, т. маптерин брапі, беr Obeim, рано у јутру, summo nane. avunculus.

Ўјчевинна , f. Drt, po per Sheim (uns Vјакарип, им v. pf. erfassen, appre sein Anhang) wohnt, terra ayunculi. heudo.

ўка, . бав @efore, clanor. Ујаков, ва, во, бев Ontel6, avunculi. уканнписе, имce, vidе наканитисс. Ујаловитип, им, т. pf, perfфneisen, Укапи, учем, v. impf. 1) bu! frenc:1, castro, exseco.

dico hu! (vocati sodalis gratia in salyja, yjma, m. die Mühlergebühr, por tu). 2) bu! maden (in die Hände yor. tio debita molitori. Понијо човек жи

Хälte). по у воденицу да меље, Кад је до- Унебалон, ам, т. pf. erlauern, ex insiшао пред воденицу и опазно да је

diis capio. његов кум воденичар, онда поміі- Укнвање, p. 4) рав 2nfфmieken, incuслио у себи: „Благо мени! ево мо sio. 2) das Verleten durch Beschlagen. га кума, самљеће ми без ујма.” А lacsio equi solearurn. кад воденичар угледа свога кума Уківати, ам, v. impf. 1) аnfфті деп, са Житом, онда опет он рече у

incudo, concudo. 2) im Beimlagen vera себн: „Благо мени! ево мога кума, lesen, lacdo dum munio equi soleanı. лаfе ми два ума.”

Укідање, п. Зав 2lufseben, abolitiо. Ујање , p. ca® Xaftein, 2ивfфnaufen, Укідати, ам, v. impf. aufbеbеіn, aborespiratio, requies.

leo. Ўјање, п. газ реulen (ber 23ogen, бев Ўкинули, нем, v. pf. aufbeben, aboleo. Windes), ululatus.

ўклањање, в vidе уклоњање. Ујарачнпи, им*, v. pf. п. ј. коња за уклањали, ам, vide

уклоњапи. moky, ( ein Pferd) suni Bettrennen yknamate, n. das Hineinfügen, insertio. vorbereiten, exerceu ad cursum (durdo ykánamu, am, v. impl. Þineinfügen,

Diät u. f. m.) Yjápmum, m, v. pf. einjochen, ins YKadhIMI, IM, v. pf. wegräumen, bei Joct spannen, jungere jugo.

Suite bringen, removev. Ујармыівање, п, сав ерапnen in в Зо, уклонилінсе, имce, v, r, pf. au8 ден impositio jugi.

Wege geben, dccedo de via.

2

jnsrro.

removeo.

уіdе срести.

accu

gen, decusso.

Ўклоњање, п. бав Веgrаumen, remo- Уночни, им, v. pf. н. п. точак кад tio.

се иде низ брдо, бав Хай fperren, клоњати, ам, т. іmрt. Wegräumen, bemmen, retineo, impedio rotam.

Укочилисе, имсе, т. г. pf. starr wers Уклоњатписе, амce, v. r. impt, аиві. den, turpesco. chen, decedo de via.

Украсити, им, т. pf, perfфоnеrn, redУклопити, им, v. pf. Fineinruden (8. do pulerius.

B. in die Hand), adprimo in –, Украситисе, имce, v. t, pf. (im eфera ўкнути, нем, v. p. 1) bu ! (феереп ze) sich schön machen, i. e. sich einen måss

(im Walde), dico bui. 2) bu! machen sigen Rauso trinken, inebriari.

(vor fälte, in die finger), facio bui. Украсти, адем, v. pf. jteblen, furor. укобити, им,

украсписе, адемсе, т. г. pf, ji¢ ба Укібнписе, имce, vide срестисе. von ftehlei. , clam abeo. уковагпи, кујем, v. pf. .jim Bejmla. Укрёсати, решем, v. pf. 1) (feuer)

gen verwunden, laedo dum munio equi chlagen, excutio ignem. 2) H. A. AHpedes. 2) Münzen auf eine Halskette спа купуснога, луковије пера, аб. anschmieden, incudo, concudo,

pflüden, decerpo. do.

Укропили, им, v. pf. зäбmen, domo. уковітлац, burieInt, praeceps –: ско- Укрспитпи, им, у. pf. Übers #reus le.

чно уковиплату. Уковица, f. auf Drat аng efф mi ebe. Укрупиши, им, т. pf. feftbaltet, strin

te Münzen als Kopfzierde, ornatus cas go. pitis e numis.

Укршћавање, р. vіdе укршћатье. Укоп, рт. vilе погреб.

УкрuКаваліі, ам, vidе укршћапи. уколівање, и. дав $ingraben, Bergra» укршћање, п. сав Яreusen, freugwei. bin, defossio.

Telegen, decussatio. Укопаван, ам, т. impf. vergeaben, de- Укроикати, ам, v, impf. Preusen, Freu8. fodio.

weise legen, decusso. Укопаватисе, амсе, т. г. impf. јф ver. Укръати, ам, v, pf. erflagen, violenmanjen, circumvallor.

ta morte perimo. Укопати, амі, v. pf. eingraбeit, defo- Укубурипи, им, т. pf. in 9Xot, uny dio.

Kummer gerathen, ad iniseriam redigi. Укопансе, амсе, т. г. pf, fіф verfфаn. Ўкувати, ам, т. pf. 1) меб, vide y. gen, circunavallor.

Mujecumu. 2) fochen (das Essen), coquo, Ўкопнії, на, но, @rаб., Begraбaife, paro. funerarius.

Уһурчитисе, имce, v. r. pf. (6a16 об. копница, f. п. і. укопна кошуља. scon) sich in den Kopf leßen, pertendo. укопници, m. pl. pie gottengräser, ve- Ўкућунин, т. беr gnmobner, Lietbe. spillones, defossores.

wohner, inquilinus. Ўкор, m. bie Borwürfe, exprоbratio, cri- Ўкуһанка, f. Die Rietsewoynerin, inminatio.

quilina. Укоравање, р. 1) сав доrреrfеt, cri. ула, f. See polunte, nebulo. minatio. 2) дав ефalen pes Rejers, ўлав, ва , во, уло улава! би биповfї. cultri incorticatio, munitio.

tischer Holunt, nebuloaum maxime. Укоравапiн, амi, y. impf. 1) кога, сiа улагање, р. 1) дав фіnе іn ft eden (Jes nein Vorwürfe inaden, criminari

quem. Geldes in eine Unternehmung), collo. 2) бритву, ein 27 effer fijalent, manu catio (pecuniae). 2) das Einrichten (des briuin culielli cortice firmo.

gebrochenen Fußes), das Einrenken, reУкорінитисе, имce, (Рес. и Срем.) stitutio. vidе укоряјенилисе.

улаган, лажем, v. impf. 1) bineintes Укоријеннтисе, имce, v. r. pf. (Ерц.) chen, colloco. 2) einrenken, restituo sich einwurzela, radice ago.

(membrum fractum). Укорили, им, v. pf. falen (Das Defə yлaгaлисе, лажемсе, т. г. pf. код коfer), cortice firmo. .

ra, fich (durch Lügen) einsameicheln, Укорили, им, v. pf. кога, einem Bor. insinuari.

würfe machen, criminor quem. Yuariieaibe, n. das Einschmeicheln, inУкісни, им, v. pf. 1) vidе накоси. sinuatio.

пн. 2) fcityärts beugen, incuryo, obli. Улагиваписе, гујемсе, т. е. impf. fid) пио.

einschmeicheln, blanditiis se insinuare. ў косници , m. pl. Saarterthen mit nün. Ўлажење, р. дав фіnеіngeben, igitus, zen, Perlen u. dgl. als Kopfpuf, ca. ingressus. tellae criuales.

« PreviousContinue »