Page images
PDF
EPUB

2.

2.

[ocr errors]

Честн. Г. отац Петар Поповић,

фа своим синовима Гаврилом и Воркон и учитељ Беочински.

Бијем. Кирило Николић, Ђакон и учитељ г, Исидор Стојановић,трговац, и над. Каменички.

зирашељ щколски; са своим сином

Јаковом.
ІІ. ОСТАли људи. Племен, г. Симеун от Гавањски,

краљ. дишпр. Пописког сенапор, и Арад.

славне вармеђе Бачке асесор. г. Борђије Јанковић, сенатор.

Бијоград (у Србији).
Марко Бабић, прговац.

а) Јего Високородије верховни кнез Никола Клаић, пірговац.

и правитељ народа всеја Сербији, Бечу.

Господар Милош Обреновић 3. Г. Андрија Белецки, доктор мед. и

б) Кнезови и остали госпо~ првога реда љекар у свеопш. бол

дари, ници.

Племен. г. Вуица Вуличевић, дјеј-
Браћа Владислави.
Гина Вулко,

ствит. член правителства и оборДимитрије Давидовиft, учредник

Кнез наије Смедеревске Српски новина.

Димитрије Георгијевић, дјејств. Димитрије Тирка.

член правителства, толмач, и аз. — Емануил Долежалек, музикус.

надар општи прихода Јеремија Гагић, Росијско - импе.

Јован Миоковић, дјејспів. чл. прараторски титуларни совјетник.

виш. и општенародни секретар. - Јов. Бапш. Дрбина, к. к. двор

Мапија Алексијев Ненадовић уроске алавке Зифbalter.

па, обор - кнез у Ваљевској наији 10. Јован Демелић.

— Милоје Теодоровић, дјејств. чл. Јован П. Стојановић.

правителства и обор - кнез наије Јосиф Сулић.

Јагодинске. Мијаило Бојација, Грчки учитељ. — Милосав Здравковић, кнез Ресавски. Наум Георг Чаппо.

Павле Маринковић, кнез у БијоградНикола Лукић, из Новога сада.

ској наији. Племен. г. Сим. Георг Сина, спаија

Павле Сретеновић, дјејспів. чл. Одошки и Киздијски и пр.

правителства, г. Стеван Константиновић

в) Писаріп. —Теодор Ивановић Недоба, Росијско Антоније Петровић, полмач, и императорски сшатски совјешник опшпенародни писар.

Лазар Поповић, писар код народ— Теодор J. Тирка.

ног правителства. Тома Калиновић, из Земуна.

Максим Ранковић, писар код на— Франц Бенедети, к.к. ритмајстор.

родног правителства. Бечеј (нови).

Павле Теодоровић, верховнога

внеза писар. г. Лука Кисић, тргова; са својим

— Тома Станимировић, Српски пол. сином Димитријем

номощника у Цариграду писар. Бечеј (стари). Племен. г. Ворђије ош Чокић, краљ.

г) трговци. дцшпр. Пописког консулптор; са г. Василије Прошић, из Раша.

10,

2.

и пр.

2.

[ocr errors]

2.

г. Гаврило Јоанновић.

Вуковар. Димитрије Јанковић.

г. Василије Лазаревик, тргован, Димитрије Стојковић.

Гаврило Гавриловић, прr. Торђије Јоанновић Спирта. - Торије Тирик, трг. Манојло Кировић.

Јоран Поповић, трг. Мапија Петковић.

Павле Папулиfi.
Мијаило Дукић.

Голубинци.
Милоје Радојевић, из Чум?iufia.
Мирко Апостоловић.

г. Гаврило Вишњић, 1 к. лағман. Наум Ичко.

Никола Војводні, обрад Томић, из Тринка.

Дубровник. Петар Ати - Вукашиносић.

г. Васн» Бошковић, трговац, ро- Рајко Стојковић. - Стеван Георгијевић.

дом из Требиња Тасо Спасојевић.

-- Басть Обрадовић, л.р.из Требиња.

Торђије Лазаревић, Соца. Ти јоград (спојни, у Мацарској). Јован Драшковиli, Требиња. I. Димитрије Симоцки.

Јован Ковачевић, Mocinapa. Јефта Вучић, трг. из Печвара.

Јован Јеринин,

Мостара, Јоган Дуковић, пірг.

- Лазар Вуковић, Требина. Мијало Ивановић, пірг.

Лука Ристић,

Требиња,

Мнијанло Вуковић, Требиња. Бреслава.

Мија Милоровић, Требиња. т. Доктор Бишинг, краљ. Пруски

Никола Перин,

Моспара. архивар и професор

Никола Черо,

Требиња. Будим.

Itemap Дабиновић, Бара у Арг. Јован Берић, сс. XX. и филосо наутској.

фије доклор, актуар код надзи Петар Павловић, Бара у Арpanieлcта народні школа.

наупiској. Племен. г. Стеван Урош Неспоро

— Ристо Јоанновић Скар, — Сарајева. вић, краљ. совјепнин и највски

Ристо Марчета,

Моспара, надзирате. школа Сртіски, Влаш Симеуи Комненовић, — Требиња. ни и Грчки и пр.

Спеван Ковач,

Требиња.

Теодор Гојшина, Требитьа. Букреш.

Тома Вунојевић, Требиња. т. Стеван Васиљевић Живковић, пре

Трипко Мичић, Мостара. водник. Телеміака, низдате. Бла. годјетелне музе.

Загреб.

г. Кирило Сукњані, прг. Ваљапај.

Костантин Мировић, трг. Племен, г. Теодор Атанасијевић,

Мировић и Поповић, тргг. спаија Ваљапајски.

Христофор Станковић, трг. Варшава, Г. С. Б. Линде, ордена светога Спанислава кавалер, списалиеПо

г. Мијаило Теодоровић, трговац, раскога рјечника і пр.

дом из Сарајева. В итдин.

Земун. гг. Браќа Милановићн.

г. Василије Василијевић, трговац,

Задар

маги.

Ішколе.

Т.Басилије Лазаревић,бургермајстор.

Љубљана. - Димитрије Симић, Ђак из четврте г. Валентин Водник, свештеник и Латинске школе.

професор. Димитрије Фрушић, доктор ме Барон Зигмунд Зоис от Едлипајн дицине,

Јаков Жупан, свешпіеник, доктор Мијаило Павковић, пргөвaту богословије и професор. Пинцер , ритмајстор, и

Ми провица. страпски совјетник.

Тацит из Њемачке школе. Франц Червенка, к. к. енералфел двахмајспер , ордена Леопол- Аврам Дробац, из Шашинаца, ђак да П.Кавалер и комендані Земунскі.

из Српске школе.

Стеван Миловану, ђак из Српске Јазак. г. Јован Георгијевић, пірговацц.

млеци. Јован Симоновић, учитель. г. Андрија Иванишевић Радоњић, f. к, Карловци.

морскога пјешачкога бапал. у Млег. Глигорије Гергині, директор,

цима мајор, родом из Пелинње из – Јован Маринковић, тргованд.

Црне Горе. Павле Бурковић, живописац.

АнтонијеМихановић от ПетропоПетар Сланкамена.

ља, К. к. делегацналнога војничкога Стеган Гаврилові.

суда у Падун капетан • авдитор,

племић Pватски из Загреба. Карловци (Горњн

Божо Кнежевик Бикановић, компаг. Васа Шкуљић.

нија градско-Млепачки стража каГлигорије Малешевић,

петан - командант, грађ. КолорДимитрије Ћирковић.

ски, нз Црне Горе из Грађана. Никола Вилић.

Василије Лубардић, великокуп. и Симеун Кисні.

грађ. Млепачки, из Ерцега Новога. Симо Обрадовић.

Герасим Капурић, К. к. пенс. под. — Теодор Вуковић.

полковник, и гвоздене круне каваТирило Попи,

лер, из Рисна у Луци Которској. Клен ак,

— Борђије Живкосић, К. к. пенс, мајор, г. Павле Миловановић, f. к. Пе из Новог Ерцега улуци Копорској. троварадинске регеменше обор

Јован Кујунџијћ, трговац, из Ливна лабман.

у Босни.

Јован Матишоровић, морски каКомора н.

пепан, нз Ерцега Новога. г.Стеван Ненадовић, чл.комунитета,

Јосиф Завршник, при ћ, к. Млелі. Кракава.

власти морској капетан - авдитор, г. г. С. Бантке, професор и библио

из Ријеке у Илирији

Мапија Липовац, великокупац и шекар и пр.

грађ. Млел, из Цуца у Црној Гори. Краљевац (8jnigsberg).

Павле Соларић, књижевник, из ве. г. J. C. Фатер, доктор, професор и лике Писанице близу Бјеловара у библиотекар.

Pватској
Кулпин.

Пешар Обиловић, морски капетани, Племен. Г. Теодор Страшимировић, великокуп, и грађ. Млеп, нз Ерце. спаија Кулпински

2. га Новога,

2.

[ocr errors]

г. Спиридон Шушовић, адвокат Ко- г. Иван Квеквић, Одески прве гимторски.

5.

дије трговац — Христофор IIвијеовић, великоку Иван Магазиновић

5. пац и грађ. Млет, из Ерцега Новог. Лука Бесар — Фредерик граф ош Гилфорд, да Марко Андрић Лондона.

Осијек. муач.

г. Костантин Бозда, вел. нопіар. г. Борђије Креспіні, перговаіх. с. и краљ. града Осијека, ислав. ком.

Јован Димитријевић, трговац, и Веровиш, паб. суд. присједатељ. вароши Муачке вице - биров.

Острво.
Нови сад.

г. Гаврило Манојловић, краљ. диште. г. Александр Нако, ирговац.

ІІописког консулптор. - Арсеније Теодоровић, живописату. Максим Гојковић, нотар.

ВасилијеАнастасијев Николић, калфа трговачки.

Остружњица. Глигорије Андрејев-Јоанновић, син г. Викентије Станковић. трговачкі.

Петриња. Ђорђије Вулпе, трг. - Борђије Кириаковић, mpr.

г. Петар Чакде, трговац.

Симеун Живковић, учитељ.
Ђорђије Магарашевик, професор.
Борђије Христо Пуспішника, прг.

Пеш ма.
Јаков Филковић, прr.

Г. Андрија Танс, паб, адвокати.
Јован и ПелтарКрспа-Шилић, прег. Аца Марковић, ірг.
Јован Софронијев-Јаношевић, трг.

Борђије Поповић, Пошиcкога дишКоспіантин Миросављевић, син

трикта фишкал. трговачки.

Игњатије Спіанковић, прг. Костантин Николић, пірг.

Јован Трифунац ош Бафе, закл, Лазар Поповић Пеција, трг.

адвокат. Манојло Јефтий, калфа пірговачки.

Мијаило Витковић, адвокати. Мијаило Савин Пајевић, син пр

Мијаило Јоанновић, трг.

Пеппар опі Бенковски, паб. адвоМилован Видаковић, професор.

капі, и славн. дом, Барш. щаб. суд. Недељко Георгијевић, прг.

прис. Павле Манојловић, прг.

Христофор Гершик, пірг.
Павле Перишић, трг.
Павле Шевић, прг.

Праг (3лашни). Петар и Павле Радановићи, синови г. А, Бурковић, К. к. капетан у пјетрговачки.

шачкој рег. кнеза Рајс-Грајца. Симеун Јоаннов - Јанковић,

– Јосиф Добровски. трговачки.

Тимошнје Димитријевић, прг. Радгона (у Шmajeрcкoj). — Хариш Атанасијевић, прг.

г. Петар Даинко, свештеник.

2.

говачки.

син

Одес.

Рума.

. г. Ђорђије Милановић, Одески дру. Г. Андрија Георгијевић, трговая rе гнљдије прговац

Ворђије Демешер, шрг.

2.

Сомбор. г., Василије Булић, у краљ. педагоги»

ческом институту Српском, географије и аритметике професор јавни редовни.

Давид Коњовић, с. и краљ. града Сомбора вице - нотар. Данило Шијачић. Димитрије Исаиловић, у краљ. 11eдагогическом институту Српском педагогије, методике и историје прагмап. професор јавн. р. Јован Атанацковић, трговац.

школе

Суботица. Антоније Стојковић, прг. Илија Живановић, mpг. Јован Пачић,К.к.пенс-ришмајстор.

Теми шва р.

Племен. Г. Василије Демелић, спанја

Пањевски.

Ти мел.

г. Иван Јоанновић mpг.

Јован Васић, Ђак.
- Јован Георгијевић, Ђал.

Јован Дудик, трговац.

Јован Коцур, провизор апапе. карски.

Јован Криповац, прғ.
- Максим от Младеновић,ђак из пеше

у гимназ. Карловач,
- Миросав Магазиновић, трг.

Недељно Стефановић, прг.
Пантелија Јанковић, трг.
Стеван Пантелиjk, mpг.
Теодор Богдановић -

Pшава. г. Каспантин Павловић.

Малија Живковић, К. А. лаптов. — Іieпaр Недељковић.

Пепираки Д. Кулаоглу. Племен, госпођа Сара Михайловица

от Карапантика. г. Станоје Марковић, из Неготина.

Свети Крст (6eiligen kreux). г. Симеун Савић, прговац.

Сегедин. г. Самуило Илијќ, учитељ.

Сенп - Андрија. г. Аркадије Тапаревић, препаранд. - Василије Коларовић, заклеп.ношар.

Јован Белановић, сенатор. – Јован Црвенперковић, шрг.

Јован Чопор, прг.
Лазар Попа - Нешковић, трг.
Панпелија Срећковић, прг.
Стеван Блажић.
Тимопије Готовановић, прг.

Се њ.
г. Јован Узелац.
— Мијаило Тербојевић.
Теодор Милеусник.

Скрадин. г. Димитрије Билогија, род. из Босне.

Симеун Сердић, прг, род. из Босне. - Спиридон Мирковић, прг.

Стеван Будимир, род. из Лике.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »