Page images
PDF

Чеспи. Г. опац Петар Поповић, ђакон и учитељ Беочински.

— Ћирило Николић, ђакон и учипељ Каменички.

II. О СТАЛ И ЉУДИ.

А Рад

Г. Ђорђије Јанковић, сенапор. — Марко Бабић, прговац. — Никола Клаић, прговац.

Беч. Г. Андрија Белецки, докпор мед. и првога реда љекар у свеопш. болници. — Браћа Владислави. — Гина Вулко. — Димитрије Давидовић, учредник Српски новина. — Димиприје Тирка. — Емануил Долежалек, музикус. — Јеремија Гагић, Росијско - имперапорски пипуларни совјепник. — Јов. Бапп. Дрћина, ћ. к. дворске апапеке Зuфђа/ter. — Јован Демелић. — Јован П. Спојановић. — Јосиф Сулић. — Мијаило Бојаџија, Грчки учипељ. — Наум Георг Чаппо. — Никола Лукић, из Новога сада. Племен. Г. Сим. Георг Сина, спаија Одошки и Киздијски и пр. Г. Спеван Конспанпнновић 2. —Теодор Ивановић Недоба, Росијскоимперапорски спапски совјешник и пр— Теодор Ј. Тирка. — Тома Калиновић, из Земуна. — Франц Бенедепши, ћ. к. pипмајспор.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

своим синовима Гаврилом и Ђорђијем. Г. Исндор Спојановић,прговац, и надзирапељ школски; са своим сином Јаковом. Племен. Г. Симеун оп Гавањски, краљ. дишпр. Пописког сенапор, и славне вармеђе Бачке асесор.

Бијоград (у Србији). а) Јего Високородије верховни кнез и правипељ народа всеја Сербији, Господар Милош Обреновић 3.

6) Кнезови и о спали господа ри. Племен. Г. Вуица Вуличевић, дјејcmвип. член правипелспва и оборкнез наије Смедеревске 2. — Димиприје Георгијевић, дјејс швчлен правипелспва, полмач, и азнадар опшпи прихода 2. — Јоваи Миоковић, дјејспв. чл. правип. и опшпенародни секрепар. — Мапија Алексијев Ненадовић пропа, обор-кнезу Ваљевској наији по. — Милоје Теодоровић, дјејств. чл. правипелспва и обор-кнез наије Јагодинске. —Милосав Здравковић, кнез Ресавски. - Павле Маринковић, кнез у Бијоградској наији. — Павле Срепеновић, дјејспв. чл. правипелспра. в) П и са ри. — Аипоније Пепровић, полмач, и опшпенародни писар. — Лазар Поповић, писар код народног правнпелспва. — Максим Ранковић, писар код народног правипелспра. — Павле Теодоровић, верховнога кнеза писар. — Тома Спанимировић, Српски полномоцника у Цариграду писар.

г) Трговци. Г. Василије Прошић, из Рама.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Љубљана. Г. Валентин Водник, свешпеник и професор. — Барон Зигмунд Зоис оп Едлгипћајн — Јаков Жупан, свештеник, докпор богословије и професор.

Ми провица. Ђаци из Њемачке школе. Аврам Дробац, из Шашинаца, ђак из Српске школе. Спеван Миловац, ђак из Српске ILIKOАе,

Млеци. Г. Андрија Иванишевић Радоњић, ћ. к, морскога пјешачкога бапал. у Млецима мајор, родом из Пепиње из Црне горе. — Анпоније Михановић оп Пепропоља, ћ. к. делегациалнога војничкога суда у Падун капепан - авдипор, племић Рвапски из Загреба. — Божо Кнежевић Ђикановић, компанија градско-Млепачки спража капепан - команданп, грађ. Копорски, из Црне горе из Грађана. — Василије Лубардић, великокуп. и грађ. Млепачки, из Ерцега Новога. — Герасим Капурић, ћ. к. пенс, подполковник, и гвоздене круне кавалер, из Рисна у Луци Копорској. — Ђорђије Живковић, ћ. к. пенс. мајор, из Новог Ерцега у Луци Копорској. — Јован Кујунџијh, прговац, из Ливна у Босни. — Јован Мапишоровић, морски капепан, из Ерцега Новога. — Јосиф Завршник, при ћ. к. Млеп. власпи морској капепан-авдипор, из Ријеке у Илирији — Мапија Липовац, великокупац и грађ. Млеп, из Цуца у Црној гори— Павле Соларић, књижевник, из велике Писанице близу Бјеловара у Рвапској — Пепар Обиловић, морски капетан, великокуп, и грађ. Млепи, из Ерцега Новога,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

Племен. Г. Василије Демелић, спаија Пањевски. Ти пел. Г. Тимопије Георгијевић, прг. Три је с п. Госпођа Ана Вучепић, рођ. Ризнић. Госпођа Ана Теодоровић, удовица, рођ. Паликућа, за Пепра „Димиприја Анаспасију Јекаперину Г. Апанасије Георгијевић, НовосађаНИН« —Вилип Лучић, Рус. Одески прве гиљдије прговац, за сиропну младеж опшпине Трjeспанске 10« — Вилип Цвјепковић, великокупац, за Коспанпшина Павла — Гаврило Бајовић, прговац, за Александра Лазара — Димитрије Владисављевић, КузМинац. — Димипарије Скулић.

[ocr errors]

}синове своје а.

} синове своје 2.

« PreviousContinue »