Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

*) Ако није овако, ја не знам како би друкчије било. Дела змачи управо на супрош не мој

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*) Испина да народ овакове ријечи у говору свагда узима као gerundia » н. п. оде и грајући, пјева копајући, копа пјевајући, једе с појећи и п. д., али би се у писању могле узепи и за права причаспија (као прилагапелиа имена), нп. и грајући, и грајућа, и гра јуће; зашто је и народ ђекоје *** и обратио у прилагапелна имена,

[ocr errors]
[ocr errors]

п и ћа игла и п. д. • “) Тако се и ова причастија прошавшег времена употребљавају у гово

ру као gerundia , и по понајвише код савршипелни глагола, н. п. до

шавши Сон, она, оно) у кућу рече му; по игравши мало

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Овога су спрезања глаголи најправилнији, зашто сви имају у садашњем времену а м, а у наклоненију неопредјеленом а п и, него само ово преба упампипи код њега: 1) Да ђекоји несавршипелни глаголи, који се свршују на 6 ам, вам, мам, па м, могу имапи двојако у садашњему времену (и у оспалом. шпо је од његове чепе), п. ј. по овом спрезању, и по другом (на ем). н. п. г. и 6 а м и гибљем, дозива м и дозивљем, узимам и уз имљем, с и па м и с и пљем и п. д. К овима иду ђекоји и савршителни и несавршипелни, који се ““ на па м и на кам, н. п. m e m а м и ше ћем, до шетам и до шећем; пљеска м и пље шпе м (у Босни по варошима и пљешћем), по пљескам и по пљеш пем и п. д. *) да м и да дем, знам и зна дем, имам и има дем, имају по другом спрезању, осим овога, садашњег времена, и вријеме полу прошавше и скоро прошавше, н. п. (не) да дија, зна дија, и ма дија; дадо, зна до, и ма до , а по овом спрезању не говори се у полу прошавшем времену, осим од имам може се чупи у млож. 6роју има смо, н ма ше; а у скоро прошавшем времену говори се и по овом спрезању: да (да смо, да с пе, да ше); зна (зна смо, зна с пе, з и аше); има (има смо, и м а с пе, и ма ше). 3) Код овог спрезања може се упампити и за оспале све глаголе (сва при спрезања), да савршипелни глаголи немају (нипи могу имапи) време на пол у прош а вше га, ни дјеј с пВ и пелног при час пија са да ш њег времена, ни сушпеспвипелнога на ње (као шпо је и прије

[ocr errors]

навањава

с је де; рекавш и по узе га за руку; по радивши да ће Бог и п. д. Ја се опомињем, да се од поћи говори и без ши: по шав, н. п. од виног ра да по шав (п. ј. кад се пође) уз брдо и ма једна о скор ушај од куће пупем по шав у планину и п. д. А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од је сам каже се, н. п. 6 и вш и кнез, бившем у кнезу; бивши војвода и п. д.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »