Page images
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

а) дјејспе вријеме прући, |-w пресући, плетући, *вријеме преaши, запрвши, пресавши, плепавши, метнувши, 6) спра преп, запрт, пресен, плетен, метнут,

5. сушпеспвити прење, - пресење, плепшење,

Овога су спрезања глаголи тако различни, да би и човек могао узеmи све за неправилне према првом спрезању, али према глаголима Грчким и Лапинским (и сами други ђекоји Славенски народа) све је ово још смиље и босиље Кад буде боља згода и више мјеста и времена за писање Српске граматике, онда ће се моћи и они још боље раздијелипи и у редове поспавили; а за сад, као поред Рјечника, ево овако да и мало прегледамо: *) Прави су глаголи овога спрезања, који се у садашњем времену свршују на ем, а у наклоненију „неопредјеленом на еп и (као код првог спрезања ам - а пи, и код прећег им- и пи); али пакови глагола има у нас врло мало, па и оно шпо и је у гопово ни два нијесу једнаки у свему, него сваки по себи: ја не знам ни једнога, који би се у свему спрезао овако правилно као пре м, осим ж њем, па се и од њега причаспије спрадапiелно ие каже жње п, него ж ње вен (као мљеве н). Тако и оспали, н. п. мељ ем, мље пи , мљеве н; жањем, жеп и, жње вен, уз мем, у зепт и, узе п5 за пнем, за пепи, за пепт; пењем, пепи (и пењапи), пеп (и пења п}; поп не м (и по пење м), по пеп и (и по пењапи), по пеп, кунем, кл е пи, клеп, до не се м, дон и је пи (до непи; може бити да би ко рекао и до не спи), до не со и до није (до не), донијо (до нео, у пјесмама и до не са о), до ни је ла, до не шен и „до није п; с ми је м (с ме м), с мјепи, с м је и с мје до, с мје о (с мијо), смјела; пако у мијем, и сложени од овога: разум и је м и пA. 2) Ђекоји на рем имају у наклоненију неопредјеленом по Ерцеговачком нарјечију рије пи (а по Ресавском и по Сремачком реп и, н. п. запре м, за прљо, за прла, за прп , пако мрем, прос пре м, по дуврем, раздрем и п. д. прем има прпи, пр, прљо, прве и (a може бити да би ко рекао и пр п}. - 3) ем - спи, ови иду двојако: а) као пресем, који се свршују на 6 ем, 3 ем, пем, сем, н. п. зебем, зеба б, зебла; гризем, црпем, па сем и п, д. 6) као пле пем, који се свршују на дем и пем, н. п. пре дем, пре о, прела; ме пем, ме о , мела и п. д. и дем, ићи (а говори се ђеш по и по правилу и спи), и шао, ишла, пако и сложени од овога: дође м, доћи, дошао, дошла и пт. д. 4) Који се у садашњем времену свршују на не м, они у наклоненију неопредјеленом имају двојако (и понајвише су савршипелни, осим вене м, вења; по не м, г и не м, пр у не м, гл у не м, чезне м, прием и п. д.): a) на ну пи, н. п. ме пнем, ме пну пи, ме пну, метнуо, ме пну п; пако зовну пи, викну пи, у кн у пи, ишн у пи, мазну пI и, љуљну пи, дун у пи, л и нупи и п. д. пад не м, па дну пи и паспи (према па с пти морало би бипи паде м, али се код нас већ не говори); пог и не м, погину па и, погину и погибо (као да би било погибем по гип спи); окренем, о крену пи, о крену и о крепе (као да би било о к репе м, ок e спи); пако и други ђекоји говоре се двојако, rи. ј. овако, и по пређашњему на спи, н. п. с реп нем с репну пи, и

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*) Мени се чини да нема управо никакве разлике између глагола не са вр

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

По коме се спрежу сви глаголи, који се у садашњем времену свр. шују на им, н. п.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

tiva); зашпо је сваки учашаmeмни глагол и несавршипелни, а сваки несавршипелни може бити и учашапелни.

*) А готово би се могло и ј изоставиши, па писапи само и, н. п. пи, ли, би, кри и п. д.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

јед. број мјери, држи, , врпи, муmи, љуби, нека мјера, нека држи, нека врта, нека мути, нека љуби,

[ocr errors][ocr errors]

3. на клоне није не о предјелено. мјерипи, држапи, врћепи, мултипи, љубиши, 4. прича с пија.

[merged small][ocr errors]

Код овог спрезања преба упампипи (млого више него код првога, а млого мање него код другога); . 1) У глагола, који се свршују на дим, зим, лим, ни м, с им. шим, препвори се у полу прошавшем времену, у спрадапелном пои“ AAA, жx. 2

« PreviousContinue »