Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][graphic][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne eadem r litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur, e.g. умрљо, заљркапи, lege u - mr- o, za - r - kati. **) Sonos + et x viх invenias in vocibus genuine Serbicis; sed atramque literan ob voces peregre adscitas ex alphabeto Cyrilliano retinuimus,

ШТАМПАРСКЕ ПОГ РЈЕШКЕ. У свакој књизи има шпампарски погрјешака, али ја се надам да и у овом рјечнпку не ће бити пако млого, као у другим нашим садашњим

књигама. Ево овђе ћу назначипи ђекоје мало веће, које сам ја нашао:

[merged small][ocr errors][merged small]

Овђе сад није вриједно писати оне ријечи ђе је оппао знак гласоударенија (зашто има пакови ријечи млого, а не чини велике шпепе); него ћу само оне да назначим, } знак гласоудареиија споји криво (други, а не онај који би пребало, или на другом мјесту), па и по само ћу назначили онако, као шпо преба да буде, а како је нашпампано, може сваки виђепи у књизи: банаписе, бежан (мјесто бежан), вамилија, вече, кованлук (мјеćпо кованлук), коно, липапи, мажење, масан, милипи, млечнида, мразилписе, надскакивање, дглавина, одаднипи, одапираписе, Оливера и Оливера, онако, оспо, опрескаписе, помешапи, потпомоћи, разгријапи, Топчидер, прнупи (н. п. вапру), пурчати, угарнице, угарчић, цвилепи, чарапчина, шешана, шпокоји (и шипокоји);

[ocr errors]
[ocr errors]

Кад је остало ово мало бијеле арпије, ево још нешто да додам

1) На спрани ХХХ. и ХХХI. шпо је био говор о препварању полугласни слова; она се слова онако препварају не само у једној ријечи кад дођу једно пред друго, него и из двије рнјечи кад је једна до друге, н. п. говори се ш њим, шљу дма, ж ђаком, з Богом, 6 е с по сла, бес коња, преп кућом, о Дунава, и 3 е му на, пре по 6 о м и т. д. Али будући да у писању овако далеко нијесу ишли ни Грци ни Лапини, запо нијесам ни ја ћсо (ни смјео, а докле су они ишли, мислим да је слободно и мени, и свакоме другом), а други ко у напредак ако ћедбуде пано писапи, може слободно: ни један му памепан човек не може рећи да нема право : за шпо се пак о говор и , а ш њим налази се већ и у књигама ђекојим (н. п. у Дос и пе овим, и у Г. професора Игњаповића).

з) у Шумадији се често у говору изоспавља с у полу прошавшем и у скоро прошавшем времену у првом лицу млож. броја, н. п. купљамо, је да мо, и дамо, но шам о , дођом о, и домо, носимо, куП и М. О и п, д.

3) предем, везем, пре се м, плепе м, и оспали овакови ђекоји глаголи, могу имапи полу прошавше вријеме и на и ја, п. ј. предија (предијаше, предијасмо, предијаспе, предијау), везија, пре с и ја, пле па и ја и п. д. (Али од је дем, нико не би рекао је дија, је дијаше, него само је да, је да ше и п. д. : пако и од гребе м, греба, гре 6 а ше; а од зебем може били да би ко рекао и зебија, зеб и јаше и т. д.). К овима иде и кунем, кун и ја, кун и јаше и п. д.

4) у склањању сушп. имена и у спрезању глагола не преба нико да се ослони са свим на знаке гласоударенија, и да помисли, да и оспале све ријечи имају свуда онакови исп и глас, као и оне шпо су мепнупе за примјер. То је за пуђина највећа тежа у нашем језику, и Бог зна оће ли се кад моћи друкчије научипи, него од народа слушајући, и говорећи с њим. Н. п. ми је и грије имају у имен, једнак глас, а у оспалим падежима грије има грија, гриј ови и п. д. Масло и весло имају у имен. гопово једнак глас, и весло има у млож. броју као и у род. јед., а м а с ло се у млож. броју не изговара са свим пако оштро, као и у род, јед., пако се испо-поље ошприје изговара у јед. броју, него у млож. ; а друга се опеп млога имена изговарају оштрије у млож. броју него у јед., н. п. седло, седла; село, села и п. д. — Али шпо н. п. у Бијоградској наији ђешпо говоре ло на ц, ко нац, кукуруз, село и п. д. (мјесполонац, конац, кукуруз, село), по ме иде у ово о чему је мој говор.

« PreviousContinue »