Page images
PDF
EPUB

газим,

стију и у суштествителноме (које од њега постаје) на ње, дуђ, зу луљ, ну, суш, шућ, н. п. судим, суђа, суђен, суђење; гажа, гажен, гажење; палим, паља, паљен, паљење; браним, брања, брањен, брањење; просим, проша, прошен, прошење; мушим, мућа, мућен, мућење и т. д А у они који се свршују на бим, вим, мим, пим, уметне се љ (на оним истим мјестима, ђе се у ови претвори дуђ, з уж, луљ, нуњ, суш, тук), н. п. љубим, љубља, љубљен, љубљење; ловим, ловља, ловљен, ловљење; мамим, мамља, мамљен, мамљење; топим, топља, топљен, топљење и ш. д.

2) Млоги глаголи, који се свршују на бим, вим, дим, лим, мим, ийм, пим, шим, (по Ерцеговачком и по Ресавском нарјечију) имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по другом спрезању (на ети); и по Ерцеговачком нарјечију претвори се дуђ, лу љ, нуњ, шућ; а послије 6, в, м, п, уметне се љ пред е, н. п. видим, виђети, виђе, виђео: волим, вољети, воље, вољео; тавним, тавњеми, шавње, шавњео; вршим, врћеми, врће, врћео; сврби, свобљещи, свобље, свобљео; живим, Живљети, живље, живљео; грмим, грмљеши, грмље, грмљео; m прпим, трпљети, прпље, трпљео и т. д. А у Ресавском нарјeчију ови сви глаголи имају само е мјесто и, а полугласна се слова не мијењају, нити се умеће љ, н. п. видим, видети; волим, волети, волеб, сърбеши, трпеши, трпе, трпео и т. д. А у Сремачком нарјечију (кашто и у Ерцеговачком, као што сам напоменуо ђе је био говор о нарјечијама) имају по правилу свуда и, н. п. видим, видими, види, видио; волим, волиши, воли, волио; прпим, трпиши, трпио и т. д.

3) Млоги глаголи и овога спрезања (особито средњи на чим) имају наклоненије неопредјелено (и остало што је од његове чете) по првом спрезању, н. п. држим, држати, држа, држао, држање; бјежим, бјежати; јечим, јечати; звечим, звечами; мрчим мочами; дречим, дречами, кречим, кречами; мучим, м'ýчати; учим, учаши; клечим, клечами; трчим, трчами; вриштим, вриштами; пиштим, пиштати; стојим, јати (ђекоји списатељи наши пишу стојати, да им иде по правилу као стојим); бојймсе, бојашисе и т. д.

[ocr errors]

ста.

4) Готово у свим глаголима, који се свршују на јим (а оштро се изговарају, изостави се и у наклоненију повелителном, н. п. кројим, крој, кројте; стојим, стој, стојте; бројим, број, бројте и т. д. Али који се не изговарају оштро, него се глас протеже, они имају по правилу, н. п. мајим, таји, мајише; пајим, паји, пајите; бујим, буји, бујище; гајим, гаји, гајише.

5) Истина да по општему правилу код свију несавршителни глагола постаје суштествително на ње од страдателног причастија кад се промијени и на ње, н. п. копан, копање; игран, играње; писаи, писање; печен, печење; мјерен, мјерење; суђен, суђење; љубљен, љубљење; слављен, слављење и т. д. Али се опеш (особито у Ресавскоме и у Сремачком нарјечију) код глагола овога спрезања, особито који се свршују на лим и ним, говори још и друкчије (m. ј. не промјењује сел на љ, ни н на њ), н. п. молим, молење; балим, балење; буним, бунење; браним, бранење и т. д. А говори се и мољење, баљење, буњење и т. д. него ми се чини да је оно прво обичније. Тако исто може бити да би ко рекао (у Ресавскоме и у Сремачком нарјечију) и вртење, трпење, срдење и ш. д. прем да је свуда обичније врћење, трпљење, срђење и т. д.

Овђе је за сад поред рјечника доста граматике. О нарјечијама, о предлозима, и о междумешијама није тријебе говорити, зашто су овђе У Ріечнику.

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sicut Bohemis, vel sola absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur, ne cadem r litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur, e. g. ympы0, заbpками, lege u-mr-o, za-r. kati.

**) Sonos

et x vix invenias in vocibus genuine Serbicis; sed utramque literam ob voces peregre adscitas ex alphabeto Cyrilliano retinuimus,

ШТАМПАРСКЕ ПОГРЈЕШКЕ.

У свакој књизи има штампарски погрјешака; али ја се надам да и у овом рјечнику не ће бити тако млого, као у другим нашим садашњим књигама. Ево овђе ћу назначити ђекоје мало веће, које сам ја нашао:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Овђе сад није вриједно писати оне ријечи ђе је отпао знак гласоуДаренија (зашто има такови ријечи млого, а не чини велике шеше); него ћу само оне да назначим, ђе знак гласоударенија стоји криво (други, а не онај који би требало, или на другом мјесту); па и то само ћу назначиши онако, као што треба да буде, а како је наштампано, може сваки виђети у књизи: ба́натисе, бежан (мјесто бежан), вамилија, вече, кованлук (мјесто кованлук), коно, лишати, мажење, масан, милити, млечница, мразитисе, надскакивање, оглавина, одаднити, одапирашисе, Оливера и Оливера, онако, Осто, отрескатисе, помешати, потпомоћи, разгријати, Топчидер, трнути (н. п. ватру), турчати, угарнице, угарчић, цвилети, чарапчина, шешана, штокоји (и шпокоји);

пушка у П. склоненију

[blocks in formation]

(у род. јед.)
(у зват. јед.)

склон. у д. јед.

свију у род. Млож.

с.

Ужи на страни XLVI.

Даљи

тањи

јачи

Мјесто

пушка
књиге

[blocks in formation]

ДОДАТА К.

Кад је остало ово мало бијеле артије, ево још нешто да додам

1) На страни ХХХ. и ХХХІ. што је био говор о претварању полугласни слова; она се слова онако претварају не само у једној ријечи кад дођу једно пред друго, него и из двије ријечи кад је једна до друге, н. п. говори се ш њим, ш људма, ж ђаком, з Богом, бес посла, бес коња, прет кућом, о Дунава, и Земуна, пре тобом и т. д. дли будући да у писању овако далеко нијесу ишли ни Грци ни Лашини, зато нијесам ни ја ћео (ни смјео; а докле су они ишли, мислим да је слободно и мени, и свакоме другом); а други ко у напредак ако ћедбуде тано писати може слободио: ни један му памешан човек не може рећи да нема право: зашто се тако говори; а шњим налази се већ и у књигама ђекојим (н. п. у Досишеовим, и у Г. професора Игњаповића).

[ocr errors]

3) у Шумадији се често у говору изоставља с у полу прошавшем и у скоро прощавшем времену у првом лицу млож. броја, н. п. купљамо, једамо, идамо, ношамо; дођомо, идомо, носимо, ку

пимо им, д.

3) предем, везем, тресем, плетем, и остали овакови ђекоји глаголи, могу имати полу прошавше вријеме и на ија, т. 1. предија (предијаше, предијасмо, предијасте, предијау), везија, пресија, плешија и т. д. (Али од једем, нико не би рекао једија, једијаше, него само једа, једаше и т. д. : тако и од гребем, греба, гребаше, а од зебем може бити да би ко рекао и зебија, зебијаше и т. д.). К овима иде и кунем, купија, кунијаше и т. д.

4) У склањању сушт, имена и у спрезању глагола не треба нико да се ослони са свим на знаке гласоударенија, и да помисли, да и остале све ријечи имају свуда онакови исти глас, као и оне што су метнуте за примјер. То је за туђина највећа тежа у нашем језику, и Бог зна оће ли се кад моћи друкчије научити, него од народа слушајући, и говорећи с њим. Н. п. мије и грије имају у имен. једнак глас, а у осталим падежима грије има грија, гријови и т. д. Масло и весло имају у имен. готово једнак глас, и весло има у млож, броју као и у род. јед., а масло се у млож. броју не изговара са свим шако оштро, као и у род. јед.; тако се исто поље оштрије изговара у јед. броју, него у млож.; а друга се опет млога имена изговарају оштрије у млож. броју него у јед., н. п. седло, седла; село, сёла и т. д. Али што н. п. у Бијоградској наији ђешто говоре лонац, конац, кукуруз, село и т. д (мјесто лонац, конац, кукуруз, село), що не иде у ово о чему је мој говор.

[ocr errors]
« PreviousContinue »