Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Поречанка Поречка ријека порицање поучавање превијатисе прекинутисе преношење препијати пресецање пресецати претежнији пречњак пригревање придобијање пријин присојкиња гуја притискивати причестити пришо прљав прњавор проклетиња проклетство простријелити противитисе противљење прошетатисе путник пуштати Рађевина Ранко расклапати распаљивати распис растребити растркан расцепљивати рачунити рибарски Ришњански ркати робов салата свест светлитисе силовит сињи сирађење сирење 1) сјечива скупљање слама слепица

Поречаңка Поречка Порицање поучаванње превијатисе прекинутисе препдшење препијати пресецање пресецати претежнији пречњак пригревање придобијање пријин предјкиња притикивати причестити пријетељ maeulatus monesterii проклетиња преклетство протриjелити противитисе противљење прошетатисе путник ат Рађевине Ранко расклапати распаљивати распис растребити растркан расцепљивати рачунити рибарски Рашњански ркати робов салата свест светлитисе от. сињи сурада 2) сјечива скўвљање слама слепица

Поречанка Поречка порицање поучавање превијатисе прекинутисе преношење препијати пресецање пресéцати претежнији пречњак пригрёвање придобијање пријин присојкиња притискивати причёстити пријатељ maculatus monasterii проклётиња проклётство простријелити противитисе противљење прошетатисе путник ам Рађевине Ранко расклапати распаљивати распис растребити растркан расцепљивати рачунити рибарски Ришњански ркати робов салата свёст светлитисе ст. сињй сирада 1) сјечива скупљање слама слепица

[blocks in formation]

Сливње

панавур слијепи миш

слйејли миш слуга

сруго смоквица

соквица Собет

собет спаљивање

спаљивање спирити

спирити Србљак

Срлљака срицање

срицања ствар

стари стручак

стручак сужаю

сужањ сур

мадри тамбурски

тумбурски гарнични

таркични тек

супце Топлица 1

2) траг

2) тренуће

тренуһе трешњивача

третњовача триница

трииица трпезар

трепезар тря на Поље

тртч туговање

туговање билер

билер угнати?

угнати уд

уби удавање

удавање ударити

HO3а узаврети

узаврше узнемиривати

узнемиривати укућанин

ўкуһунин упорност

упорност употребити

употребити утеривање

утериванње форма

ворошима Цариград

буде ЦВилети

цвилети цвјетни

цвјетни Црна река

Црна Чакширетине

чакширетина чалабринути

чалабринути чапљић

чанъић челенка, челебија (обрнут азбучни ред) чесница

камодићу чивијца

Чивијца Чокешина

чдкешинки чорба

чорба чучати

чучати ПОњати

Џоњати

панаѓур
слијепи миш
слуго
смоквица
собет
спаљивање
спирити
Србљака
срицање
ствари
стручак
сўжаю
Модри
тамбурскӣ
тарнични
сунце
1)
1)
тренуде
трешњовача
траница
трпезар
трч
туговање
hйлер
ўгнати
ўри
удавање
носа
узавреше
узнемиривати
ўкуранин
упорност
употребити
утеривање
Варошима
боде
цвилети
вјетни
Црна
чакширетине
чалабринути
чатьи

комадићу
чивајца
чдкешински
чорба
чўчати
цдњати

ги у низу других речи у штампи није изашао акценат на У.

[blocks in formation]

Nilam

Шам

шам тартати

шаптати

шаптати шафран

шафран

шафран шестоперац, пестопер (обрнут азбучни ред) шиһар

luerum

lucrum Шишатовац

атастир

намастир шкотити

штројти

штројити штампање

штампање

штäмпање

Напомена. Акценти у овим исправкама одређивани су на основу другог издања Рјечника, наравно уз подешавање према начину бележења у првом издању. У неколико случајева, где је облик у другом издању испуштен, акценат је стављан према сродном облику присутном у самом првом издању (бўљиши према бўљење, већање према већаши, вршење према врћење итд.).

ДЕЛА ВУКА КАРАЏИЋА

СРПСКИ РЕЧНИК

Уредник
Милорад Павић

Технички уредник
Сека Кресовић-Бунета

Коректор
Емилија Огњанов

Издавачи

ПРОСВЕТА
Београд, Добрaчина 30

НОЛИТ
Београд, Теразије 27

Штампа ТИСКАРНА ЉУДСКЕ ПРАВИЦЕ

Љубљана, Копитарјева 2

Тираж: 14000 примерака

1987. године

86-07-00117-5 ISBN

86-07-00127-2

« PreviousContinue »