Page images
PDF
EPUB

ditos in ecclefia Hungarica gubernanda fibi pararent successores, per quos fubinde ad alios bonarum artium ftudium propagaretur; quos rarioribus ingenii dotibus confpicuos habuere adolescentes, eos ad exteras academias, puta: Bononiam, Romam, ac etiam Parisios, non fine magno fumtu dimittebant: vbi poftquam praeftantiflimis vfi magiftris, insignem alsecuti sunt doctrinam, facra laurea exornati, domum reuertebancur; qui quoniam ad munia omnia, prae aliis domi educatis, idonei videbantur, rapido fortunae cursu prima in regno facerdotia obtinuere. Huius generis cenfendi funt omnes illi, qui in claufulis diplomatum aut facrae paginae , aut decretorum magiftri appellantur. Neque enim vlla tum adhuc domi erat fcientiarum academia, in qua literarii gradus distribue. rentur: decus istud primus omnium Ludouicus M. excolendae gentis Hungaricae ftudioliffimus , Hungariae intulit, collocata Quinque-ecclesiis academia; ea haud dubie de caula: quod vrbs haec et amplissima erat, medio, Hungariam inter et ceteras ad S. coronam fpectantes prouincias, fitu pofita. Opus hoc ad poftremos et vitae, et regni Ludouici M. annos rejiciendum videtur, cum Vrbanus VI. pontifex in breui A. 1382. ca- 1382. lendis Septembris edito (a), quo lycaeo

et

(e) In Bullario priuilegiorum, ac diplomatuin Ro

manorum pontificuin opera , et studio Caroli Coc.
quelines. edit. Romae A. 1741. Toino Iil. part.
II. pag. 367. Ceterun error ibi cubal in Ar

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Quinque-ecclefienfi propria academiis, et
generalibus ftudiis priuilegia elargitur, nu-
per fibi, vt ait , Ludouici regis petitionem
propoficam meminerit. Non erit forte alie-
num ab infticuto noftro, breue hoc integrum
huc transferre , lic autem habet:
Vrbanus episcopus seruus feruorum Dei

ad perpetuam inemoriam.
In fupremae dignitatis apoftolicae fpecula,
licet immeriti, disponente domino, constitu-

ti, ad vniuerfas fidelium regiones, eorum „ profectus, et commoda, tamquam vniuersalis

gregis dominici paftor, commissae nobis (pe.

culationis aciem, quanto nobis ex alto per„ mittitur, excendentes fidelibus ipfis, ad quae„ renda literarum ftudia, per quae diuini no

minis, et fidei catholicae cultus proten-
ditur, iustitia colitur ; tam publica, quam
priuata res gericur vtiliter, omnisque pro-
fperitas humanae conditionis augetur, li-

benter fauores gratiofos impendimus, et „ opportunae commoditatis auxilia liberali„ ter impartimur. Cum itaque ficut nuper pro „ parte carissimi in Chrifto filii noftri Ludo

uici regis Hungariae illuftris, fuit propo

situm in consistorio coram nobis, ipse rex „ non folum ad vtilitatem , et prosperitatem

[ocr errors]

1383. Cum eniin Vrbanus VI. A. 1378 die 9.
aprilis cathedram Petri conscenderit, A. 1382 ca-
lendis Septembris annus erat pontificatus V. quio
etiam anno die XI. Septembris Ludouicus M.
obierat,

huius reipublicae, et incolarum regni sui Hungariae; fed etiam aliarum partium vicinarum laudabiliter intendens, in ciuitate

Quinque-ecclesiensi in regno praedicto con. „ fiftente, tamquam insigniori, et magis ad

boc accommoda, et idonea, plurimum defideret fieri, et ordinari per sedem aposto. licam studium generale, in qualibet licica facultate, vt ibidem fides ipfa dilatetur

erudiantur fimplices, aequiças seruetur iu» dicii, exsistạt ratio, et intellectus hominis » augeatur. Nos praemitsa, ac etiam exi. „ niam fidei puritatem, quam tam ipse rex , » et progenitores fui, quam Hungariae re» gni incolae, ad fanctain Romanam eccle

liam geflille; prout ipse rex, et incolae „ gerere dignoscuntur, attente consideran„ tes, feruenti desiderio ducimur, quod re„ gnum ipfum scientiarum muneribus amplie„ tur , fiatque literarum feracitate fecundum, „.vt viros producat consilii maturitate con

spicuos, virtutum fplendore ornatos ac diuerfarum facultatum dogmatibus eruditos,

fitque illis scientiarum fons originis, de „ cuius plenitudine bauriant vniuerfi, litera

rum cupientes imbui documentis. His igitur omnibus, et praesertim idoneitate

dictae ciuitatis, quae ad multiplicanda doctrinae semina, ac germina salutaria produ

cenda magis accommoda, et idonea inter ,, alias ciuitates dicti regni fore dicitur , dili. » genti examinatione pensances, non solup „ ad ipsius regni , et ciuitatis; fed eciam » regnorum circumiacentium incolarum coin,

99

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

modum, et profectum paternis affectibus
anhelantes, dicti regis in hac parte sup-

plicationibus inclinati, de fratrum noftro-
„ rum consilio ftatuimus, ac etiam ordina-
„ mus, vt in dicta ciuitate Quinque-eccle-

fiensi de cetero fit studium generale , ibi, „ que perpetuis temporibus vigeat tam in

iuris canonici , et ciuilis, quam in alia qua, libet licita, praeter , quam in Theologica

facultate , et quod legentes, et studentes

ibidem omnibus priuilegiis, libercatibus, „ et iinmunitatibus concessis doctoribus le„ gentibus, et studentibus commorantibus „ in ftudio generali gaudeant, et vtantur.

Quodque illi, qui processu temporis bra

uium fuerint in illa facultate, in qua ftu. „ duerint, allecuti, sibique docendi licentiam, „ vt alios erudire valeant, ac doctoratus,

seu magisterii honorem petierint elargiri , „ per doctores, seu doctorem, ac magiftros,

seu magistrum illius facultatis , in qua „ .examinatio erit facienda, episcopo Quinqué

ecclefienfi, qui pro tempore fuerit, vel

ecclesia Quinque-ecclesiensi pastore caren-
„ te, vicario, feu officiali dilectorum filio-
„ rum capituli ipsius ecclesiae praefententur.

Idem quoque episcopus, aut vicarius, seu
officialis doctoribus, et magistris , in ea-

dem facultate actu inibi regentibus conuo.
» catis, illos in iis, quae circa promouen-

dos ad doctoratus, feu magisterii hono„ rem requiruntur, per fe, vel per alium,

iuxta modum, et consuetudinem, qui su. » per talibus in generalibus ftudiis obfer

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

uantur

examinare ftudeant diligenter , eisque, si ad hoc fufficientes, et idonei re„ perti fuerint , huiusmodi licentiam tribuat,

et doctoratus , seu magisterii conferat bonorem. Illi vero, qui in eodem ftudio dictae

ciuitatis examinati , et approbati fuerint, » et docendi licentiam , et honorem huius

modi obtinuerint, vt eft dictum, ex tunc » absque examinatione, et approbatione alia » legendi, et docendi tam in ciuitate prae

dicca, quam fingulis aliis generalibus ftu

diis, in quibus voluerint, legere, docere, „ ftatutis, et consuetudinibus quibuscumque o contrariis apostolica, vel quacumque alia

firmitate vallatis nequaquam obstantibus,

plenam , et liberam habeant facultatem. » Volumus autem, quod magistris, et doctoribus, qui in buiusmodi legent studio, per regem Hungariae pro tempore exsistentem

in competentibus stipendiis prouideatur , „ alioquin praesentes literae nullius fint robotis, vel momenti. Nulli ergo etc. Dacum

Viterbii calendis Septembris , pontificatus

nostri anno quinto E breui hoc poncificio discimus, praeter theologicas disciplinas, ius canonicum, et ciuile, aliarum quoque facultatum, et fcientiarum, quas in academiis tradere licebat , cathedras Quinque ecclefiis fuisse erectas, magistrisque illic docentibus , Ludouicum regem ftipendia ex aerario suo decreuifle; denique cancellarii, cuius eft literarios conferre gradus , dignitatem , et totam academiae curam loci episcopis, per Vrbanum VI. fuisse attribixam,

« PreviousContinue »