Page images
PDF
EPUB

Hungariam allatum, ac diuo Stephano tradi. tum conficebimur (a). Quod ad alterum legationis caput attinet Strigoniensis metropo. lis erectionem, ceterosque delignatos iam, auc porro eciam defignandos episcopatus ratos habuit pontifex. Cum autem ex iis , quae seu Otto III. caesar, feu Astricus legatus retulerac, clare perfpiceret Syluefter II. D. Stepbanum insigni prudentia praeditum , ac peculiari quodam diuino lumine colluftratum elle: vt omnia, quae ad hierarchiam in Hungaria constabiliendam pertinent , eo facilius, et citra ambages poffet absoluere suas illi vna, ac fuccefforibus in ordinandis, disponendisque ecclefiis vices detulit, amplissimoque legationis apoftolicae munere, ac autoritate exornauit : cuius dignitatis infigne,

(a) Huius memoriam instaurauit Maria Therefsa

augusta cum ad Adaini e L. B. Patachich de Zajezda Colocenfium, et Batsienfiuin archiepiscopi L. O. $. Stephani magnae crucis equitis preces, metro. politanae ecclesiae Colocensis canonicis deferendam coacesit crucem auream Tholofanam, cuius ad. uerfa ia parte vifitur primus Colocenfium antistes Africus, diadema S. Stephang tradens , cum epi. graphe : Allatae S. coronae memoria , quae in auerla parte, cui initiales Iofepbi II. et M. Therefiae literae funt infcriptae, his absoluitur : fub AVGG. renouata 1779. Qua porro occafione , quibusue de caufis illustris haec memoria renouata fit, caden angusta prince as vberius complectitur folenni fuo diploinate, die xix. Noyenbris A. 1779. lignato : quod alio loco , et occasione, fi vitain porro produxerimus , vulgaudum reser

[ocr errors]

duplicatam Crucem transmisit, regibus noftris, dum folenni ritu in publicum prodeunt, anteferendam (a). Eadem tempeftate, cum Syluefter II. pontifex D. Stephanum, ob eximium fidei propagandae zelum, apoftolum appellaffet (b), mos inde poftea profluxit, reges Hungariae apostolicos dicendi: qui titu. lus Chriftiano principi fane quam honorifi. cus, noftra iam aetate A. 1758. per Clemen 1758. tem XIII. pontificem per elegans breue in. ftauratus ac confirmatus fuit (c). Denique quia D. Stephanus se, gentemque suam summi Christianorum facrorum antiftitis, fedisque apoftolicae pietati , ac protectioni commendauerat , Syluefter II. id vnum vicissim per literas Aagitauit, vt noai reges inaugurationis fuae tempore ex ricu ecclefiae fidem orthodoxam , et eam, quam omnes eiusdem ouilis oues pastori suo debent, deuotionem , et obseruantiam profiterentur; nec quidquam porro fiue a D. Stepbano, fiue ab illius in folio fuccefforibus lucri temporalis exegit. Qua in re a quo

. rumdam pontificum more difceffit, qui regnis, fub D. Petri protectionem receptis, in ali

Keza quoque

(a) Crucem infuper anteferendam: regi, velut in foot

gnum apostolatus mifit. Carthuitius pag. 132.
(6) Idem ibidein. Ego inquiens fum apoftolicus,

ille vero merito Christi apostolus.
editionis Horanyianae pag. 119. Ego inquis lain

apoftolicus, ille autem verus apoftolus.
(s) Breue hoc edidiinus in fpecimine Heraldine

Hung. pag; 20.

quod clientelač fignum, exile tributi genus, quod denarius S. Petri audiebat, impofuiffe leguntur. Haec omnia, quae mox recensuis mus, Syluefter II. datis ad S. Stepbanum literis complexus fuit , de quibus Carth uitius diserte meminit (a). An autem hae eae. dem plane fint cum illis , quas fuperiore se.

culo F. Leuakouicbius e tenebris in lucem i protulit, atque Incboffero in anpal. ecelefiaft.

Hung. vulgandas tradidit, adhuc fub iudice lis est. Quamuis enim harum literarum fi. des, atque integritas grauibus fane rationum momenuis probari poflit (b), ad euidentiam nihilominus, quod aduerfarii exigunt , demonftrari nequit tamdiu, donec vel autograplum ipsum, vel faltem authenticum Sylueitrinarum literarum apographum in publicum proferatur , vt cum eo exemplar Leuakouichianum contendatur. Illud fatis eft dixisse, nil omnino in Leuakouichianis literis conti. peri, quod non cum Cartbuitii historia ad amuslim conspiret, quod non consenciat illis, quae conftante tot feculorum vsu, quam religiofiffime apud Hungaros credita, obseruataque fuifle, nemo eft, qui poflit ignorare. Denique singulare illud legationis apoftolicae munus, atque praerogatiuae in bonum eccle.

na,

(a) Benedictionis ergo apoftolicae literis cum coro

et cruce fimul allatis. pag. 134. (1) De literarum Sylueftrinarum fide ; poft doctissi

morum viroruin commentarios, vtiliter consules CI, Katona Hiftor. Crit. Reg. Hung. Tom I, a. pag. 33

Lae D. Stepbano collatae mire conueniunt Syba ueftri II. pontificis indoli, et moribus, quem constat ecclesiarum curam, atque protectionem quam libentissime principibus tradidifa se, horumque autoritati, prae quam alii

pontifices, multum detulille , quod non fperarec modo, verum etiam confideret, eos poten. tia, maiestateque fua in ecclefiae tutelam et commodum yfuros (a ). .

[ocr errors]

S. VII. S. Stephani in regem inauguratio. Astricus legatione fua praeclare defunctus, eodem anno 1ooo, circa initium menfis Maii 100g. in Hungariam rediit, geminaque insignia : alterum quidem regiae dignitatis, coronam; legationis apoftolicae alterum , duplicatam crucem , cum literis Sylueftri II. pontificis D. Stepbano consignauit (b): qua laetitia a duce piislimo, quo item plausu a regni ora dinibus pretiofa haec dona sint accepta , facile quisque arbitrabitur. Vt porro cuncta

(a) Specimen de indole Sylueftri II. capere licet ex

eiusdem breui A. 1001, ad Ottonem III. impera-
torem dato, in quo praeter alia, constitutionem
pro monasterio monialium Ticinensium in fua di-
tione fito ab le editam , ab eodem caesare confir-
mari orat, his verbis : vestram imperialem depre-
camur clementiam, vt noftram.conftitutionem vestro
corroboretis praecepto , er hanc firmetis rogo » A.
pud Ci, Muratorium, Antiquitatum medii aeui To

in V. pag. 991.
(6) Carthujtius pag. 1343

Etli porro

ad peragendam fumma cum pompa corona. · tionem tempeftiue apparari poffent; dies XV.

Augusti, alsumptae in coelos Virgini Deipa. rae facer, eidem habendae decretus fuit: quo' eriam die, Strigonii, eodem anro D. Stephanus, primus Hungarorum rex, SylueAtrina corona inauguratus eft

. facram brachii vnctionem, diadematis impofitionem, fceptri, gladiique traditionem praefcripto ab ecclesia ritu , ac recepto apud Christianos principes more per Strigoniensem metropolitam, aut alium aliquem e nominatis iam, confecratisque antiftitibus facta fuille certum fit; quae tamen praeterea pompa , quae item cerimoniae ex parte regni ordinum obferuatae fuerint, nemo ad porterorum memoriam adnotauit: verum quia Hun. garos in diui protoregis fui inftitutis religiofe cuftodiendis tenaciffimos fuille noui. mus, prudenter credi poteft, ea omnia, quae in reliquorum deinceps regum inaugurationibus Albae-regiae vfitata fuiffe accepimus, e prima hac coronacione profluxiffe (a). Eodem tempore, Cartbuitio tefte, Gisela re. gina coniux non modo facro oleo peruncta, ac diademate caput redimita ; verum etiam in regni fociam, regiaeque maieftatis come munionem a diuo Stepbano marito suo alfum.

ta

(a) Veteris Albae regiae reges inaugurandi moris

specimen habes apud Vrlinuin Velium de bello Pannonico lib. I.

« PreviousContinue »