Page images
PDF
EPUB

ex quibus tamen pauca admodum a scriptoribus adnotata funt. Cupa, Simeghienfi eapitaneo A. 998. victo, ac interempto, re- 998 fractarios fuorum animos vehementer fregit, ac ad obfequium reuocauit. Gyulam cognatum suum , Transliluanarum partium itidem capitaneum, nonmodo promulgationi Euangelii, et mandatis fuis constanter obnitentem ; verum etiam rebellia arma in legitimum principem corripere ausum A. 1002. 100% feliciter debellatum, captumque dignitate, et bonis fpoliauit ; ficque Transliluaniam in comitatus diuifam ad eamdem cum cetera Hungaria regiminis formam redegit. Tla nadiensem agrum, cum tota ea regione, quae Marusio, Tibisco, atque Danubio concludi. tur, veteribus Hungariae limitibus reftituit, poftquam Sunado, seu Chanado duce, Ochtumum Bulgarum illic imperitantem A. 1030. 1030 proftrauisset (a). Quantus porro pacis artibus fuerit D. Stephanus, vel egregium illud, quod hodiedum perdurat monarchiae Hungaricae fyftema per eumdem introductum, legesque municipales tum conditae satis, fuperque testantur. Ea profecto de D. Stepbani aequitate, et prudentia , quauis aeta

la , paluinaris accola , fotus, educatusque in deli-
ciis cunctis, expeditiomum laboris , atquc diuerfa
rum gentium incurfionis expers, in quibus ego iam fere

totan meam contriui detarem.
(a) Belli huius meminit biographus S. Gerardi cap,

X. et anonymus Betae regis notarius cap. XA

[ocr errors]

te apud Hungaros fuit existimatio, vt quos ties Hungaria intestinis motibus agitata me. delam expofcebat, eamdem ad vfitatas fub eo leges átyue consuetudines reformari poftulauerint. “Non domi modo, verum etiam fos ris complura posuit pietatis suae, et regiae munificentiae monumenta. Cum aetate illa in more eller pofitum, vt Christiani partim Romam ad falutanda SS. Apoftolorum limina; partim Jerofolymam ad crucem Chrifti venerandam adirent; Rauennae, ac Romae, Conftantinopoli item, ac Ierofolymis hospitalia erexit, perpetuoque redditu dotauit, peregrinantium Hungarorum commodo, hofpitioque defervitura (a). , Edomitis circumquáque hoftibus , paceque cum vicinis principibus, atque populis compofita , regnum belli omnis expers moriens reliquit (b): nifi quod iam tum seditionum, quae mortem illius mox consecutae funt, femina iacta fuerint, quibus non monarchia folum in rui. nam paulo vehementius impelli ; verum etiam religio Christiana opprimi coepit, vt prope

exterminanda videretur. Quam procellam idcirco fortafle Deus in eccleliam Hungaricam defaeuire fiuit, vt Hungari' intelligerent, vt initia faluificae fidei , ita etiam progressum a sua vnius diuina gratia,

(n) De hospitalibus his consule cl. Katon Histor.

crit: reg. Hung. P. I. pag. 177. 304. 429. et. 431. (6) Cetera S. Stephani gelta vide apud laudatum cl.

Katona Part. I. vsque ad pag. 470.

[ocr errors]

prouidentiaque pendere. Coniux Dino Stephano vnica fuit Gisela Henrici rixosi, Bauariae ducis filia, S. Henrici imperatoris foror germana, ab eximia pietate, ac in res sacras munificentia commendata (a). Complurium prolium eam fuille matrem , pro certo conftat, etfi duorum folummodo filiorum nomina nobis fint cognita : Ottonis feilicet primogeniti: qui , quod viuente fortaffis adhuc Ottone III caesare in lucem editus fuit, ab eodem in baptismo nomen mutuatus eft, ac infans adhuc obiit. Alter ob aui materpi, vel auunculi memoriam Heinrici nomen accepit, quem Hungari Hemcricum, Emericumque díxere: qui patri fuo vt meminimus praemortuus, fubinde ob vitae fanctimoni. am vna cum illo fanctorum faftis ab ecclesia adscriptus fuit (b).

(n) Chronicon cap. XXX. et XXXI.
(b) De ceteris D. Siephani prolibus, quae tamen

citra omnein dubitationem eidem attribui nequeunt
consule cl. Cornides in genealog. reg. Hung. pag.
228. nomina eorum sunt: Bernbardus , dein Aga-
aba, Eduardo filio Edmundi regis Angel ae; Hedui-
gis Epponi Nellenburgensi comiti, ac denique
anonyma Sunado seu Chanado Ochtumi debella,
tori nuptui collocatae.

:

P E T R VS

R E Å II.

A. C. 1038

$. I. Petrus matris Giselae factione regno potitut. Post mortem S. Stepbani, Gisela Hungara cum comite Buda, eius filio Sebo, ac reliquis coniurationis fuae affeclis eo curas suas intendere, vc, quod prospere iam ante coepe: rant, quantocius absoluerent (a), Petrumque et eligi, et inaugurari procurarent , priusquam D. Stepbani mortis fama ad exuTum regiae ftirpis ducum notitiam perueni: ret. Verebantur quippe , nec immerito, ne, fi illi interregni tempore Hungariae finés subi. rent, validam pro fe factionem fufcitarent, remque optime coeptam praesentia sua corrumperent.

Et vero fauebant Giselae Hungarae votis omnia : regni aemuli procul domo abefant: militia regia in Petri poteftate fuit:

au

(a) Simon Keza. Regina vero Keysla auxilio inie quorum Petrum Venerima

regem fecit per Hungaros. pag. 80. Chronicon Turotzii : At regi. na Keisla cum Buda satellite scelerum Petrum Alemannum, vel potius Venetum praeficere ftatuerunt cap. XXXIV,

[ocr errors]

aulae adminiftri, et proceres aduenae, Chriftianae religionis conferuandae studio cum praelatis confentiebant. Ex

Ex Hungaris ipfis multi Giselae pariter Hungarae artibus, et pollicitationibus ad Petri partes transierant; vt adeo illi, qui regiae domus principibus ad eum diem ftudebant, aduersae partis potentiam excimescentes , nil aperte moliri auderent. Quapropter cum de noui regis electione agi coepit, omnium, qui aderant, fuffragia in Petrum conspirauerunr. Peracta igitur S. Stephani funeratione , Petrus rex eadem adhuc aestate A. 1038. ex ritu ecclesiae 1038. vnccus, facroque diadeniate coronatus fuit, cui eo die omnes regni ordines fidelitatis facramentum dixere (a). Quia vero Giscla Hungara fagaciter praeuidebat , extorres tum regno duces minime diu quieturos , conatusque oinnes adhibituros eile, vt auituin sceptrum recuperarent; sed neque ex Hungaris defore, qui ducum partes elfent amplexuri, illud cum praecipuis aulae ministris consilium iniit, vt regnum Hungariae ad eum diem liberum, imperii Romano-Germanici corpori, atque iuribus infereretur: quod fi impetraretur non modo sperare ; verum etiam tuto confidere poterat, Conradum II. Salicum imperatorem (b), eiusdemque in imperio (a) Biographus S. Gerardi : Successit autem ei Petrus

rex, cui, cuin omnes Pannoniae princi, es fidem,
et amorem se conseruaturos iuraflent, vnus ex eis ,

cap. XVII.

(b) Coepit Conradus Salicus A. 1024. obiit XIV.

Iunii 1039. PALMA, P, I.

S

« PreviousContinue »