Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

1

[ocr errors]

seu patrem inclamaffet, id ei poftea nomen adhaefit (a). Nec mora , incredibilis Hungarorum multitudo sub figna Samuelis conHuxit, non nisi gente sua a Petri iugo liberata, arma posituri. Placuit Samueli recta copias Albam-regiam- versus , feftinatis itineri. bus traducere, vt illic Petrum , antequam ad vim fuftinendam fe praeparare poffet, opprimerent íb). Petrus iis, quae aduersum se gefta funt, cognitis, cum fe tantae multitu, dini, quantam Samuel secum trahere fereba. tur, retundendae imparem esse cerneret, grauislimo correptus metu, clam in Auftriam profugit ad-marchionem Adalbertum, fororis fuae Adelbaidis, paffim Froilae, Froizae, a Frome, quod dominam fignificat, dictae mari. tum (c), vt eius ope, atque interceffione apud Henricum III. caefarem auxilia aduersus Hungaros impetraret (d). Petro' hac ratione fuga elapso ,Hungari audaciores redditi, nemine iam refiftere auso, regnum omne e

(a) Anonymus Belae regis notarius cap. XXXIII.

habet: Ex quorum Ethu progenie longo poft tempo. re rex Samuel defcendit , qui pro fua pietate in pa.

triam Oba, id est Apa vocabatur, (6) Keza pag. 83. Aba vero rex congregate exer

citu Hungarorum procesit contra Petrum pugnaturus.

Chronicon cap. cit. (c) De Froiza hac lege Cl. Schjer ia reginis Hung.

Cl. Cornides pag. 166. Cl. Katona pag. 600. (d, Hermannus Contractus ad A. 1041, Otto Fri.

fingenfis lib. VI. cap. XXXIII. Simon Keza pag. 82. Chronicou Turotzii cap. XXXVI.

menfi, eos aulae miniftros comprehendere, quorum confiliis Petrus adeo atrociter in gentem vniuerfam defaeuierat.

Hos inter comes quidam in. frusta concisus, geminique illius filii oculis orbati funt (a). Alii e mi. nistris , aulicisque Petri confractis membris, alii lapidibus obruti vitam finiere. Sebus autem Budae filius, qui Giselae Hungarae iuffu, Basilio duci Nitriae olim oculos eruerat, pedibus , manibusque rota contritis, barbari facinoris sui meritas poenas dedit. dem tempeftate Gisela Hungara Petri mater, cuius intoleranda ambitio, et crudelitas mala haec omnia Hungaricae genti consciuerat, a furentibus Hungaris intercepta, trucidataque fuit (b); ab altera autem Gisela Bauara re

Hac ea

[ocr errors]

(a) Simon Keza pag. 82.

Petro itaque de regno effugato , illi tyranni, quorum confilio afflicti erare Hungari, sunt detecti, ex quibus vnum, non hic nominatur Buda, in frusta conciderunt , oculos duo. rum filiorum eiusdem eruentes. Chronicon Turotzii

cap.XXXVI. Anonymum hunc in frufta concisum per
errorem Budam appellat, quein tamen mox: cap.
XXXIX. superstitem fuisse, rursusque consiliis fois
Petrum reftitutum in transuersum egisse memorat.
Quare plus Simoni Kezae deferendum est, dicen-
dumque, non Budam tum, sed alium aliquem e

miniftris fuisse supplicio affectum.
(b) Albericus, monachus trium fontium, caedis hue
ius , fama ad fe perlatae, meminit ad A. 1010.
Apud Leibnitzium : Sed illa Gisela regina , ut di-
cant, mulsas malitias in. terra illa fecit , et ex-
tremum post mortem S. regis, meritis exigentibus
interfecta fuit. Eadem habet magnum chronicon
Belgicum apud Piftorium fcript. rer. Gerin. Tom.
III. pag. 102. vt refert Cl. Cornides fag, 299.

[ocr errors]

gina , Hungaros in communi illo furendi aestu violentas manus cohibuiffe, vel inde cercum est, quod coaeuorum scriptorum te. stimonio tranquille, fancteque in Hungaria consenuerit ; id quod rursus argumento eft, eam vec Basilii excoecati; nec Andreae , Bea lae, ac Leuentae ducum in exilium actorum ream fuisse, nec in Petro ad folium per vim intrudendo , praecipuas egiffe partes ; quod iam alibi oftendimus.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

S. I.
Samuel crudelibus artibus inaugurationem

fuam extorquet.
Samuel Aba, quem coniurati Hungari inter-
ea folummodo, dum Arpadianae ftirpis prin-
cipes in patriam redirent, ducem fibi ada
uerfus Petrum elegerant, neque regem crea-
re cum intenderant (a), postquam Alba re-

(a) Hanc reipla fuisse mentem praecipuorum coniu

rationis capituin eruitur ex chronici cap. XXXVI.
In bis autem rebus gerendis, id est ledicione com-
moueada, et Samuele dace eligendo, tres de prin:

gali potitus, facrum regni diadema illic afferuari folitum, in fuam redegit poteftatem, eo iam cogitationes fuas transtulit, vt ritu folenni inauguratus, pleno iure Hungarici regni poffeffionem caperet. Obftabant confilio huic aliquot episcopi, et regni primores, qui Petrum regem, cui coronationis tempore fidelitatis facramentum vltro dixerant

fine facrilegio exautorari, regnoque priuari poffe negabant; fed neque coniurati Hungari omnes id probabant : vt qui ardentiffimis votis exulum regiae domus ducum reditum opperiebantur, vt eosdem hereditario folio poftliminio restituerent. In tam fi. bi contrariis geminae, quae cum Hungariam diuidebat, factionis ftudiis, haud facile se voti damnatum iri praeuidens Samuel, quod bonis artibus nequibat, terrore incuffo extorquere ftatuit. Diffimulato igitur aliquamdiu irae impetu, ipso facri verni ieiu, nii tempore A. 1041. episcopos, proceres, 1041. dobilesque plurimos, consilii de republica cum eisdem ineundi fpecie, ad fe euocauit, atque ex eo numero, quinquaginta illustres

cipibus regni, praecipui fuerunt. Vnus vocabarer
Viske , fecundus Toizlan, tertius vero Pezli , qui
liberras em gentis fuae quaerebant, et regnum rega-
li semini reftituere fideliter nitebantur. Id fi fide-
liter nitebantur , Samuelem regem velle, ac inau.
gurare non poterant. Ipse eciam Biographus S.
Gerardi cap. XVII. diserte ait : Abbam, qui erar
comes palarii , illo Petro exturbato , regiam fili
Autorisaren per vim vfurpasse.

1

viros, quos voluntati suae aduersari compe rerat, nil tale ominantes comprehendi, nulloque dáto respondendi spatio , palis affigi jullit (a). Crudeli hac caede peracta cum ceterorum omnium, qui illic aderant, animos vehementer perculsos esse cerveret, occasione ytendum ratus, in eorumdem comitatu Tsanadinum tetendit, eo consilio; vt ibidem per S. Gerardum loci episcopum ipfo resurrectionis Chrifti die, qui eo anno in XXII. Martii inciderat, facro diademate incingere. tur. Quo die illucescente, episcopi , principesque viri aliquot Samuelis nomine ad D. Gerardum nuncios misere orantes, vt ad ca. thedralem D. Georgii basilicam veniret, pouum regem inauguraturus: quod cum ille fidei Petro regi datae memor, facere detrectaffet, Samuel episcopi vnius abfentiam parui pendens, solenni pompa templum ingrellus , à ceteris antiftitibus vnetus, coronatusque fuit (b). Terminata inauguratione D. Gerar.

(a) Biographus S. Gerardi cap. cit. Namque ipfis

sanctis quadragafimne diebus, honeftifimos quosque sui consilii viros fudibus, ac palis perinde vt immunmunda pecora interficere non dubitauit. Keza pag. 85. Nam viros quinquaginta consiliandi caufa in unam domum euocauit, quibus in eadem inclusis , crimen non confeflos, nec conuictos legibus , capus fecit de

truncari. Eadem refert chronicon cap. XXXVII. (b) Biographus cap. cit. Ipfo die dominicae refurred

crionis, vt pater eiusdem loci, Gerardus regio copiti dindema imposicurus adueniret , ab episcopis, et principibus per honestifsimos viros iuuitatur ; ac illo rendente reliqui pontifices rogi coronam impos

« PreviousContinue »