Page images
PDF
EPUB

Hic aliquamdiu superstes miserandus prin. ceps, et vulneris cruciatu, et moeroris acerbitate confunicus obiit (a). Andreas poftea fuinma in mortuum huinanitate víus, non modo exanime corpus in Quique-eccleliensi S. Petri apostoli ballica sepeliendum curauit; verum etiam in barbaros illius carnifices se uere animaduertit, Triftem hunc regni, et vitae exitum euitare Petrus poterat, li ex. emplo D. Stepbani auunculi fui, subditos suos iufte, clementerque gubernare, ac a totius gentis contemtu, et iniqua vexatione abstinere voluillet. Ope Henrici III. regno refticutus, suisque conciliatus, vitia , quibus antea omnibus exolum fe reddiderat, nullo negotio corrigere potuit: at ille affentatorum confiliis corruptus, exterorumque viribus vicra quam oportebat confisus, dididiis doinesticis fontem relerare, quam abftruere maluit. Nullum profecto securius, firmiusque fummo imperanti est praesidium , lincero subditorum amgre, quo semel fublato, nulla iam tam arcta funt vincula, quae non fraude, ac malitia hominum labefactari, dipoluique valeant. Coniugem Petro fuille ex coaeuo fcriptore Hermanno Contracto

fis, variis cum coniuge fua iniuriis affectem, poftre. mo oculis priuant, et in quemdam locum cum ea.

dem coniuge fua alendum deportant, (a) Simon Keza cap. III. pag. 89. et sequ. Chro

icon cap. XLI.

certum eft, qua autem e domo illa fuerit, a nemine pofteris confignatum habemus. Sed neque prolis alicuius Petri regis vllus meminit (a).

ANDREAS I.

R E X

IV.

A. C. 1047:

$. I. Andrças in regem inauguratus religionen Chris

ftianam restituit.

Andreas inter continuas Chriftianorum cae, des, et templorum incendia Albam - regianı de luctus, aliquamdiu ab inaugurationis tolennitate abstinuit; vsque dum tumultus, qui omnes regni partes corripuerant , conquie. fcerent, yt antiftites, regnique přimores ad habenda pro more comiția tutu poffent conuenire; poftquam igitur gentilium furor toc iam caedibus satur , yulgata Petri

, morte ali. quantum deferbuisset, ac ipfe hyemis rigor vulgus inconditum ad sua mappalia reuocaf: set, reddita iam patriae tranquillitate princi.

(a) Plura de Petro petenda funt ex Hiftor, crit. cl.

Katona Toin. j. in rcbus Petri,

que regui,

1047 pio 4. 1047 a tribus folum episcopis tum

fuperftitibus, ritu Colico voctus, coronatusque fuit (a).

Eadem occafione cum dila. plis gentilibus, praeter primores, nobiles.

, ingens insuper Chrittianorum multicudo Albam confluxiflet , Andreas ali. quid iam audendum ratus, Colenne edictum per vniuersum regnum promulgari iusfit, quo lub capitis poena praecipiebatur omnibus , vt deposito paganismo prius eis per conniuentiam concello, ad veram Cbrifti fidem reuertereiitur, et in omnibus secundum legem illam viuerent, quam sanctus rex Stepbanus eos doCuerat. Seuerum hoc Andreae regis edictum velementer gentilium omnium animos fregit ; praefertim quod dux Leuenta sub id tempus obierat , quem chronica nostra a Christi fide ad paganismum defciuille memo

Poft haec Andreas tot innocentum hominum caedibus, tot templorum euerfione , et lacrorum profanatione, ac suamet denique conniuentia Diuinum numen grauiter offenfum else recogitans, vt crimina haec publicis, totique genti communibus poenitentiae Agnis expiarentur, tridui vigilias, et ieiu. nia ante feftum SS. Apoftolorum Petri, et

fant.

(a) Haec ad mentem chronici cap. XLII: Porro

dux Andreas & perturbationibus boftium fecurus effectus in regia ciuitate Alba, regalem coronam eft adepeus a tribus tantum episcopis , qui in illa marine trage Christianorum eunferant, coronatus eft. .1. Domini MXLVII.

Pauli haberida praecepit, ac ad ea in perpetuum obseruanda Colenni voto se cum vniuerfa gente fua obstrinxit (a): id quod longiore poftea tempore in Hungaria religiofe oba feruatum fuit. Hæc ratione coereita fidem Christianam deferendi licentia , episcopi , abbates, et presbyteri, qui cladem euale. rant , securi iam pristivas repetiere stationes. Verum tot ecclesiae ministrorum per gentiles interfectorum iactura non illico fup. pleri poterat. Dissipatis enim domeftico plutium annorum bello scholis, profligatis e re: gno magiftiis, deerat iuuentus facris apta minifteriis, vt adeo ne populus diutius fine paftoribus viueret, necette fuerit, clericos aduenas ex aliis regnis profugos, aut homj. nes sacrarum fcientiarum rudes , vel certe coniugatos iam ad facros ordines, et canonicatus promouere, parochiisque praeficere ; quin etiam euenit, vt nonnulli coniugio illigati, collocatis prius ir monafterio, auc securo loco alio vxoribus , ad epifcopatus assumerentur : ex quibus recte inferes, v. fitata aliquamdiu in Hungaria presbyterorum coniugia noni a ritu Graeco, sed a 'caelibum hominum facris idoneorum penuria elle repetenda (1). Ceterum Andreas nulli dein

(a) Decreti S. Ladislai Lib. I. cap. XXXVII. (6) De coniugio Sacerdotum in Huagaria lege S.

Ladislai decret. Lib. I. Colomanni decret. Lib. I et 11. Cànones fynodi Strigonienlis A 1112, fub Laurentio archiepiscopo editos. Apud Peterfi concil. Hung. Toin. I.

ceps operae pepercit, vt populares fuos, qui coeco potius impetu, quam ratione ducti paganismum fufceperant, ad Christianam fidem reuocaret : vnde honorifica illi regis Catbolici appellatio adhaesit (a).

$. II. Henricum III caesarem fibi conciliare nititur. Resumentibus iam vires, animosque Christianis, vt fe in folio confirmatum, securumque vidit Andreas, exemplo Dauidis regis eos omnes, qui effoffis crudeliter oculis, decellori fuo Petro mortem confciuerant, quaestioni fubiecit,ac condignis addixit suppliciis; recte fapienterque existimans, nullo vnquam tempore, aut colore .a crimine excusari poffe illos, qui in coronata regum capita violentas manus exeruiflet. Porro cum non dubia taret Herrricum III caefarem ad Petri clientis fui exautorationem, secutamque mortem vlciscendam, ac etiam fua ad regnum Hungaricum iura perfequenda, bellum Hungaris illaturum ; mox a coronatione sua legatos ad eum misit , qui pacem deprecarentur , ac vna referrent, nil ab fe per vim, aut doJum fuille actum; fe nil tale ominantem, per Hungaros euocatum , ad auicum regnum occupandum vi prope fuisse adactum, ne, fi

(a) Chronicon cap. XLII. Ifte quidem rex Albus

Andreas ez Catholicus eft vocatus.

« PreviousContinue »