Page images
PDF
EPUB

recufaret, Hungaria seditionibus dirum in modum perturbata, penitus interiret; nil se in Petrum regem finiftri molitum, nec mora tis illius fuifle autorem, atque idcirco particidii conscios plerosque morti tradidiile; alios autem custodiae dacos caefari, fi libuefit, resignaturum: petere igitur fe maiorem in modum, vt pro ea, qua eft aequitate caefar , fe ab vniuersa gente electum , et inauguratum regem tranquille deinceps regnare tineret. Vt autem omnem omnino belli anlam caefari praeciderer Andreas, cum non ignoraret, biennio abhinc a Petro rege, confentientibus Hungariae primoribus, cliencelam S. R. Imperii profeffo, tributa insuper annua fuille oblata, ipse pariter haec eadem fe fideliter praeftiturum pollicitus fuit. Singufari hac humanicate placatus aliqnan. tum Henricus III, etfi Andream in folio Hungarico minime confirmauerit, ab inferendo nia hilominus bello biennio integro abftinuit (a).

S. III.

Difficile cum Henrico III caesare bellum sa

pienter gestum. Quies haec Hungaris faluti fuit. Andreas enim illius opportunitate vfus, D. Stepbani regis imitatione, gentem Hungaram clemen

(a) Hermannas Contractus ad A. 1047. Andreas,

qui régnam Petri obtinuit, iam crebro legatos fupptices miferar, regnum fe ab Hungariis coactuin suf

tia, et humanitate paulo arctius fibi deuin. xit, adeo, vt exorto poftea quadriennali cum caelare Henrico bello, eamdem fibi conftanter fidelem fit expertus: praeterea, cum repetitis ad caesarem legationibus impetrare non poffet , vt in regno confirmationem accipe. ret, bellum ineuitabile praefagiens, cuncta ad illud fortiter excipiendum tempestive apparauit. Arces igitur, et munimenta diligenter renouata , maiorum Aluminum ripae, qua commeatus erat, caftellis erectis communitae, res icem militaris ita ordinata , vt bello itgruente facile miles colligeretur: quia vero Andreas ipse non admodum in armis exer. citatus erat, fratrem fuum Belam fcientia,

et vircute militari magnum apud Polonos no1049. mer iam consecutum A. 1049. ad se euoca

uit, copiis Hungaricis fumma cum poteftate praefuturum. Hic porro iça postea bellum adminiftrauit, vt a decretorio certamine constancer abstineret, ac hoftem folummodo ex insidiis carperet , atque lacefferet. Omnia ad haec pecora , ne hoftis ea occuparet , in remotiora regni loca abigebat; segetes item, qua hofti transeundum erat, et pascua ipsa

in

cepiffe confirmans, de Petri fe iniuriis excufams; quique aduerfus eum coniurauerans, partim a fe true cidatos, partim ipk imperatori tradendos denuncians , fuamque imperatori fubiectionem, annuun cenfum , et deuotam feruitutem ; fe regnum fibi ba. bere permitteret, mandans. Quibus ex caufis die lara expeditione illa, in Theodoricum arma com. monis Henricus.

[ocr errors]
[ocr errors]

incendio corrumpebat : quo factum, vt cae.
sareani inedia pressi paulo citius signum re-
ceptui dare , \ac ex Hungariae finibus exce.
dere cogerentur. His itaque artibus effe.
ctum, vt A. 1049 Adalbertus Auftriae mar. 1042
chio, quem caefar ad debellandum Andream
regem deftinauerat , ab ipfo Hungariae in.
gressu fit prohibitus. Anno insequente 1050 1050
paricer inglorius rediit Gebhardus Ratispo-
Denfis episcopus, caesaris patruus. Neque
meliorem fucceffum habuit Henricus iple A.
1051. Quin etiam cum anno insequente ma- 1031.
ximis instructus copiis Hungariam inuafit,
non tam viribus, quam ingenio arteque Hun-
garorum fuperatus, ad pacem denique am-
plectendam adactus fuit.

[ocr errors][ocr errors]

S. IV.

Honorifica, et vtili Hungaris pace terminatur.

[ocr errors]

Pacis huius tractatio multis obnoxia fuit dif.
ficultatibus: etfienim belli principiominime ad.
uersa vteretur fortuna Andreas ; cum tamen
toc domefticis, ec exteris bellis. exhaustas
sub Petro, et Samuele Aba regibus Hunga.
riae vires, cum Henrici III potentia , et, qua
ad eum diem vsus erat , fortuna contende.
bat, finiftros belli exitus pertimefcens, idem-
tidem legatos mifit ad caesareni , qui ei et
fuo , et totius gentis nomine clientelam,
fubiectionem, tributa arnua, et quidquid de-
mum Petrus rex promiserat, offerrent, mo-
do. fibi tranquillam liperet regni Hungarici
PALMA P, I.

X

poffeffionem. At caesar non aliam pacis rationem admittebat, quam fi Andreas abdicata corona', regnum Hungaricum imperii Germanici manibus, iuribusque resignaret : id quod ille, falua dignitate fua , nequibat admittere;

fed neque Hungari vnquam paso furi erant, vt is , quem liberis suffragiis regem conftituerant , mandato caesaris exau. toraretur. Nullam itaque pacis fpem in aula Henrici videns Andreas ad S. Leonem IX pontificem (a) a vitae fanctimonia, prudentia, et sincera in omnes humanitate commendatum , atque Henrico caesari iam ante pontificatum familiariter cognitum confugit, eiusdemque patrocinium implorauit, pollicitus liberaliter eas omnes conditiones fe initn.

rum , quas toties iam per legatos fine fructu 1052 obtulerat. Leo IX vere A. 1052 in Ger. .

maniam adueniens eo libentius Hungaro fą. uebat regi , quo maiore cum folatio intellexerat , religionem Chriftianam in Hungaria, illius exemplo, et edictis prope ab inceritu fuille vindicatam, atque idcirco toto conatu in id incubuit, vt Henricum caefarem ad vtiles adeo, honorificasque pacis conditiones amplectendas induceret; sed ille ternis iam expeditionibus inutilicer tentatis irritatus, ac quartam totis tum viribus adornans, quin et. iam ministrorum, et aulicorum affentatione

(a S. Leo LX fub finem A. 1948. electus ponti.

tex, obiit XIX Aprilis A. 1054.

corruptus (a) surdas pontifici aures praebuit ; nihilque de victoria dubitans, quam maximis potuit copiis in Hungariae limites irrupit, arcemque, ac vrbem Polonienfem acerrima cinxit obsidione; ne autem exerci. tus Germanicus inedia, vt ålias, aliquando laborare poflet , immensa annonae vis fecundo Danubio eodem deuecta fuit. Obfelli in tanto positi discrimine, etsi nil, quod fortium erat virorum , ab se desiderari paterentur; plurimuin camen spei, vt Chriftianos de. cebat milites, in diuina ope collocabant quam quotidianis precibus à Deo fagicaré non delinebant (6). Rex ipfe Andreas in Pofonii salute suam pariter, regnique totius falutem fitam effe intelligens, praeter, quam quod ea omnia , quae ad obfeitam arcem tuendam, hostiumque conatus rerundendos faciebant, ftrenue, diligenterque curauerit ; vna etiam solenni voco le tum obftrinxit, ad coenobium Tihoniense in D. Virginis Deiparae, ac S. Aniani episcopi, et confefforis memoriam condendum, fi Deo opitulante, e praesenti coronam , regnum

(a) Wibertus in vita S. Leonis IX, ait : Sed quia

factione quorumdam curialium, qui felicilus Jancti viri Leonis P. inuidebant acribus, sunt Augu. fi aures obturarae precibus domni apostolici. (6) Bröczisburg caftrum obfedit Henricus III. et une

Tiis belli macbinis diu oppugnatuin, Deo obfefis fe anxie inuocantibus opitulante, frustratis semper ni. xibus, nullo modo capere potuit, ita Hermannos Contractus ad A. 1952.

« PreviousContinue »