Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

que amittendi discrimine incolumis euafit. fet (a). Duos, et amplius menses in loci oppugnatione fumma cum pertinacia consumfit caesar: at poftquam dextre perforatis per Hungaros vrinatores atque demersis an. nonariis vauibus, exercitum inopia labo. rare sensit (6), mitior aliquantum redditus, beneuolas iam Leoni IX pontifici aures adhihuit, hocque arbitro, eas ipfas pacis conditiones, quas Andreas belli principio ali. quoties obtulerat , quasque ipse tum victoriae fpe elatus respuerat , Hungaris proponi jullit. Verum Andreas fauentiorem iam fibi fortunam aspirare; caesaris autem res deteriores in dies fieri videns, iacentem diu animum paulo altius erexit , habitoque cum suis confilio decreuit, nullam pacem admittere nisi per quam se vna , atque gentem fuam a caesaris, et imperii Germanici clientela , ac feruitute in priftinam vindicaret li. bertatem: quare pacem quidem honeftam se libenter amplexurum pontifici renunciauit, negauit tamen se porro clientelam, aut fer. uitutem profeffurum; ant quidquam feu tributorum, feu munerum annuorum deinceps eidem transmiffurum. Inopinata haec denunciatio omnium grauissime pupugit Leonis IX. animum, vt qui toto negotiationis suae

(A) Literas fundationis Abbatine Tihonien is o S.

Benedicti vide apud el. Katona histor. erit, reg. Hung. Tom. II. pag. 111, et seq. (b) Chronicon cap. XLIII.

tempore aegre vel illud ab Henrico caefare impetraverat, vt, quemadmodum Andreas antea rogauerat, cum clientelae subiectionis. que onere, in folio Hungarico stabiliretur , atque idcirco ab Andrea, mutata repente voluptate, foede le delusum fuille credebat. Cum igitur Andream ad priores pacis conditiones ineundas permoueri non poffe cerneret, eousque indignationis processit cetera mitiffimus pontifex , vt anathema illi comminatus fuerit, nisi pristinis iterum promiffis ftaret (a). At ille nec rationibus vl. lis, 'nec precibus, nec minis denique induci amplius potuit, vt commutata iam in melius fortuna, ac propemodum victor, tam turpem , ac fibi , fuccefforibusque adinodum grauem a victo, debellatoque hofte pacem merçaretur. Henricus quoque fuam in neganda prius tam sibi vtili, ac honorifica pace duritiem damnans , pudore , furoreque nouo correptus, obstinato iterum animo arcis oppugnationem resumsit : verum paulo post ferociam deponere coactus fuit: anno11a enim iam omnis defecerat, nec vlla illius seu e vicinia conuehendae, seu ex Germania obtinendae fpes affulgebat; multi e mi.. litibus inedia confumti interibapt quotidie; multi per Hungaros noctu ex infidiis in ca

(6) Hermannus Contractus ad A. 1052. Andream

inquit, confiliis fuis minus parentem experiens Leo IX. P. offenfus, eique excommunicationem, vtpote delufa fede apostolica, minitans.

[ocr errors]

ftra caefarea irruentes telorum imbre obruti cadebant inulti : viae denique omnes, per quas ex Hungaria in Auftriam tranfeundum erat, ab hoftibus magno numero obfeffae te. nebantur (a). Tam iniquo igitur loco cum res fuas eile videret Henricus, ne suae ipfius personae maiestatem grauiori adhuc difcrimi. ni, aut infamiae obiiceret : pofita arrogan. tia , paulo humanius, atque liberalius libi cum Hungaris agendum purauit. Quapropter mifsis ad Andream regem, et Belam ducem legatis, veniam imprimis et diuturnae obfti. nationis suae, et damnoruin regno illatorum deprecatus fuit : tum vero maiorem in mo. dum orauit, vt militi suo extrema fame labo. ranti aliquid alimentorum submitterent, qui. bus ad vitam reuocaretur: subinde vero et fibi, et refiduo exercitui Germanico liberum in Germaniam reditum concederent; ex adverso autem pollicebatur Henricus, se omnibus iis conditionibus, quas Andreas poftulabat, quam cumulatiflime subscripturum. Haec vbi in pleno ducum, primorumue consilio relata fuissent, non deerant , qui aut delendum internecione hostem, aut certe duriori. bus operandum conditionibus censuere : ve. rum Andreas, ac Bela modum etiam in vi. ctoria tenendum, victumque hoftem beneuo. lentia potius conciliandum; quam inhumani

(a) Copiosius haec referuntur, sed perturbato ad.

modum ordine', apud Simonen Keza cap. III, er in Chronico cap. XLIII.

Cate irritandum existimantes, pacem se ex Caefaris voto daturos renunciarunt; nullaque interpofita mora , quae desiderabantur alimenta, ad caesarea caftra transmisere. Data poftea fibi mutuo fide, conuenere vna fummi imperantes Henricus imperator, et Andreas rex Leone IX pontifice arbitro, de pacis conditionibus acturi. Hoc igitur tempore caefar cunctis illis iuribus, quae ex Petri regis oblatione A. 1045. Albae, regiae ritu folen-1045 ni facta aquisiyerat, semec abdicaụit, ac cum gentem Hungaram, tum regem Andrcam eiusdemque in, folio Cuccellores a clientela et subiectione liberatos a tributis, muneribus, aliisue, oneribus Romano imperatori , imperioque praeftandis absoluit, Iuratam infuper fidem dedit: neque se, neque suos in imperio fucceffores vllo vnquam tempore Andream eiusue sucçellores seu dictis, seu factis, seu etiam confilio laesuros ; minus autem infeftis fignis Hungariam inualuros: ea etiam addita cautione, vt fi vel ipfe , vel ceteri poft eum caesares fidem violallent anathemate percusli a fidelium communione rescinderentur: communi fcilicet ea aetate more apud Christianos receptum erat , vt ad maiorem promillorum firmitatem, non pri, uatorum modo, verum etiam fuinmorum principum pacta anathematis sanctione roborarentur. Andreas ex aduerfo et res victui ne. ceffarias, et liberum in Germaniam reditum exercitui caesareo se bona fide concessurum, ac obliteratis praeteritis iniuriis , nilyn, quam hoftile aduersus Germanos aeturum ad.

dixit: quae oinnia folennibus ytrimque iura-
mentis confirmata, vt firmiora euaderent,
Henricus III filiolam suam Iuditbam recens
pato Andreae filio Salamoni defpondit ea le.
ge, ve hic jam cum regni Hungarici heres ,
atque fucceffor conftitueretur, primo quoque

teniporę lacro diademate inaugurandus (a). 1992 Pax haec A. 1052 conclufa, vel eo nomine

Hungaris et perutilis, et perhonorifica füit,
quod regnum a subiectione komani imperii
vindicarum priftinae suae immunitati , liber.
tatique poftliminio restituerit. Caefar autem
tain potentis , opulentique regni iaçturam
fuae vnius abstinationi attribuere debuit ;
vt qui belli principio, exercitus sui nume-
ļo, ac robori confilụs, ac ab aulae admini,
ftris in transuersum actus, nullis Leonis IX.
adhortationibus, atque precibus permoueri
potuit, ye Andreae regi, cunctą tuin ex eius
arbitrio façțurum se pollicençi, aequiorem fe
praeberet; ynde muçata fortuna id denique
copleçutum eft, vt imperium Romanum, quem-
admodum Wibertus archidiaconus eorum tem.
porum testis oculatus perhibet, regni llun-
garici subiectianem perdiderit (6). Interea

[ocr errors]

(a) Vide Simonein Kezain cap. III. pag. 91. et

Chconicon cap. XLIII.
(b) la vita S. Leonis ix P. lib. II. cap. IV. Sed

quia, inquit, factione quorum lam curialium, qui
felicibus sancti viri Leonis IX inui:tebanı actibus
funt augusti aures obruratae prccibus domvi aposto
lici, ideo Romana respublica, imperium jatellige
Romano-Germanicum, fubiectionem regni Hunga-
rici perdidit , et adhuc dolet finitima patriae prae
dis, çi incendiis deuaftari,

« PreviousContinue »