Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

dum de pacis conditionibus principes inter agebatur , Andreas vt fuam in caesareos mi. lites inedia laborantes caritatem, atque mu. nificentiam teftaretur, praeter immenfam an, nonae ac vini copiam , maioris inluper mo. lis pisces , quos Vzones dicimus, quinqua. ginta , lærdi latera bismille, praegrandes tau. ros mille, boues, oues, ac cereras peçu, des fine numero ad caesarea caftra deuehi furauit ; quibus cum famentes vltra modụm milites paulo immoderacius femet exsaturalfent ; euenit, vt quamplurimi nimiam voracitatem fuam morte lyerint: vnde imperiti quidam fufpicati funt, oblatas ab Hungaris escas veneno fuisse corruptas : cuius tamen calumniae falfitas euidenter demonstrari pot. erit innumeris quauis aetate eorum exem. plis, qui poft toleratam diu famem, mortem libi immodico esu consciuerunt (a). His omnibus ex fententia geftis, laetus Leo IX, poptifex cum Henrico III, caefare in Germa, piam receflit,

[ocr errors][ocr errors][merged small]

S. V.
Andreañ inter, ac fratrem Belam ducem dif-

fidiorum caufae.

Opratiflimae cum Henrico III, pacis fructia bus ad obitum vsque frui non licuit regi Andreae ob atrocia cum Bela duce diffidia.

[ocr errors]

(a) Simon Keza cap. III pag. 92 et fequ. Chro,

nicon cap. XLIII.

Hunc imminente iam bello Germanico A. 1049 1049 e Polonia ad se inuicauerat, vt infigni

illius bellica virtute, et fortuna vteretur; quo autem eum eo certius ad deferendam Poloniam, ac patriam repetendam induceret; quoniam ad eum diem herede carebat, indubiam illi a morte fua promittebat in folio Hungarico fucceflionem (a). Hac fpe ani. matus Bela çum coniuge Riscba, Casimiri Po. loniae ducis filia, ac duobus filiis Geisa , et Ladislao relicta Polonia, eodem anno in Hungariam se transtulit; beneuole eum frater accepit, ac, vt promilla sua effectu complere inciperet , tertiam illi regni Hungarici partem ducatus ticulo, sed plena cum poteItate pollidendam tradidit: in regiminis quoque communionem eumdem adfciuit , ita vt nil deinceps fratre inconsulto ageret, atque Bela solo pene titulo a rege distinguere. tur (b). Verum has Andreae regis deftina

(a) Nos, teste Chronico cap. XLII. nunciabat Andreas,

qui quondam penuriae participes fuimus , et laborum, rogamus te dilecti fime frater, ut ad nos non tardes venire, quatenus confortes finus gaudiorum,et . nis regni corporali praefentia gaudentes, communicemus ; neque heredem enim habeo ; nec Germanum

praeter te, tu fis mibi beres, tu in regno fuccedas. (6) Decet id claulula diplomatis fundadonis Tiha

n'enfis, quae lie habet: Anno MLV. feliciter re. gnante praefato victoriofiflimo principe Andrea, anno regni fui VIII. et çum nobiliffimo duce Bela .. Icein claufula diplomatis A. MLVII. quo Radonis Palatioi fundatio coafirinatur. Ego autem Andreas rex, er fraser meus dux Adalbertus dilectus

[ocr errors]

tiones non multo poft ipfa reipublicae Hun-
garicae ratio immurari coegit : poftquam
enim ex Anastasia Rubla regina Salamon A.
1052 in lucem editus fuit, vetera Hunga- 1052
ros inter, et domum Arpadianam de primo-
genitorum successione pacta, pax item tunc
cum Henrico III caesare , et fponfio nuptia-
lis cum illius filia inita vetabant, fratrem fi-
lio. hereditario successori anteferri. Qua-
propter Andreas conuocatis A. 1058 regni 1058
ordinibus, Bela ipfo cum consentiente, nul-
lo negotio impetrauit, vt Salamon filius vfi-
tato ritu in regem inauguraretur (a). Ve
rum eo ipso tempore in coronationis folen,
niis, cum ab inaugurantibus antiftitibus, et
clero pro eius aetatis more, nouo regi cane-
retur: Esto dominus fratrum tuorum, ac, quid
ea verba denotarent, ex interprete didicif-
set Bela, aliquantum indignatus fuit , fratris
fui filium puerum, fuum futurum dominum,
Indignationem hanc aliquo, ac leui fortalle
indicio proditąm atris apud Andream depin.
xerę coloribus aulici affentatores, credulum-
que facile principem grauiflimis compleuere
suspicionibus; Belam amiffae fucceflionis do.

[ocr errors]

fufcepimus, et fieri permifimus, et figillo regali fan
gillauimus, Apud cl. Koller in Histor. Episco-

patus Quiuque - Ecclefienfis. Tom. I.
() Diserte id affirmat Keza cap. III. pag. 93.

Andreas autem confectus. Senio, anno imperii sui
XII filium fuum Salamonem adhuc puerulum , cam
confenfu fratris fui Belae, et filiorum eiusdem,
scilicet Geicbae, et Ladislai, regem conftituit.

[ocr errors]

Vila

lore amentem in id incumbere, vt fratrem,

ac filium e medio tollat. Atrocein opinionem de Belae animo conceptam, cum nouis semper narrationibus, ac mendaciis allgerent aulici, vsque adeo alienari coepit Andreae regis a carissimo ancea fratre ani. nius, vt, quoniam eo supersțite de sua, filii. que Salamonis falute desperabat, eumdem peci dare decreuerit, ac speciofam folummodo caufam quaereret, quo iure fe id fecille declararet: infidias hunc in modum ftruere placuit: Belae duci ad villam Várkony euo. cato Andreas hinc coronam regni; inde gla. dium ducatus insigne obtulit, monens, vt alterum, quod collibuisset, abi eligeret; alterum autem Salamori filio relinqueret : interea aulicis clam mandatum fuit, vt fi Bela coronam elegiffet; fine mora violentas in eum manus iniicerent. Bela de nefario hoc confilio per amicos tempeftiue edoctus, nil haelitans gladium arripuit, palam professus, fe ducatu contentum fore (a). Andreas fingularem ducis moderationem admiracus, dcris tum eidem gratiis, ab omni maleficio abftinuit. Verum non multo poft allentatores atrociflimis iterum credulum regem de insincero Belae ducis animo compleuere suspi. cionibus, vnde mutua fratres inter diffidentia, atque discordia eo progreffa fuit, vt Be

(a) Habear, 'inquiebat Bela, filius tuus coronam

qui vnctus eft, et da mibi ducatum. In Chrowica

Cap. XLIV.

la omnia iam intuta videns , praecipiti fuga cum coniuge, liberisque ad Boleslaum Poloniae ducem Cafiniri filium aftinem suum A. 1059 se receperit, auxilia aduersus vim fra- 1059 tris conquisiturus (a).

S. VI.

Belli fraterni exitus, et Andreae mors. Ex inopinata ea fuga facile perspexit Andreas, fanguinaria consilia sua omnia fuille prodita, fratremque certo certius bellum fibi illaturum, quare et exiguae suae arti bellicae, et viribus diffisus, ab Henrici III. A. 1056. die v. Octobris, praematuro fato 1056 erepti filio, Henrico IV. Germaniae rege, adhuc pueró, ac illius curatoribus auxilia Alagitauit, Adfuere haec aeftate A. 1060, du- 1050 cibus Wilhelmo Thuringiae marchione, et Eppone Citicenfi epifcopo in Hungariam adducta. Interea Andreas, quafi finiftri euentus praefagus, Anastasiam coniugem cum Salamone filio ad Henricum IV. transmisit, vt apud eumdem remanerent, donec belli tempestas conquiesceret; fi autem se bello obire contiugeret , eiusdem ope, et auxilio regno restituerentur.

Hac cura folutus prouidus pater, cum foederatis Germanorum copiis recta versus Tybiscum in Belam, Hungarico, quem suo in ducatu collegerat, PoLonicoque instructum milite tetendit. Fauit

(a) In chronico cap. cit,

« PreviousContinue »