Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

principio fortuna Andreae; verum redinte grato bello, non tam viribus, quam virtute fratris superatus denique, in fuga falutem quaerere coactus fuit.

Cum in Austriam euadere vellet, ad Mofonium captus, ac rursum e custodia elapsus in familiari sua villa Szirtz in medio filuae Baconyiae fita, eodem anno exeunte viuere defiit (a); ac in monafterio Tihanyienfi fubinde honorifico cumulo conditus fuit (b). Victoriae eo die reportatae magnitudinem auxere illustres cas priui, copiarum Germanicarum ductores: IVIL belmus Thuringiae marchio , et Eppo episcopus

Citicensis: qui Belae, ducis virtute, ac aduersum se humanitate capti; mox ex hoftibus amici effecti funt: ac Wilbelmus quidem Thuringus non ante ex Hungaria excessit, quam defponfata sibi Toiada, Belae ducis filia, quam tamen, priusquam illa adolesceret, mor te occupatus, ducere vxorem non potuit. Ceterum amicitia, quam Bela dux ea occą. fione cum illustribus his captiuis inierat, maximo illi poftea fuit commodo.

Reduces enim in Germaniam commemoratis illius lau.dibus, tantam illi apud Henricum IV. ec Germaniae principes existimationem procurarant, yt quaniquam Anaftafia vidua regina fuum,

(a) In consignando anno inortis Andreae regis sem

quimur vetuftum chronicon Polonienfe a Ci. Koller Append. II. edicum, quod sic habet: A. MLX. Inter Andream , et fratrem eius Bela granis difcore

dia oritur , et rex Andreas moritur, (b) Keza eap. III. pag. 93. .

filiique Salamonis in Hungariam reditum cre. bro vrgeret; nunquam tamen eo adduci

potuerint, vt Belae, quamdiu ille Hungaris praefüit, bellum eapropter imferre auderent (a).

[ocr errors][merged small]

Andreae regis encomia'; coniux , ac liberi. Hic igitur fuit Andreae regis et regni, et vicae exicus, per cuius, principio regni, in furentem plebem conniuentiam maxima et religioni Christianae, et regno damna lund illata, quae tamen omnia quatuordecim, quibus imperauit, annis reparare conatus fuit. Hungariam a Romanorum imperatorum ferui. tute, quam septennio prope tolerauerat, feliciter liberauit. Primus post octo annorum exilium, hereditariam in regno Hungarico successionem regiąe stirpi Arpadianae restituit; limircs Hungariae meridiem versus ad Sauum vsque recuperauit; partem nihilomi. pus Húngariae finium circa Leitham fluuium, quae Samuele Aba imperante avulsa erat , pacis, conferuandae caufa Austriacis marchionibus relinquere coactus fuit. Principi optie mo id fere vnum vitio dari poteft, quod morbo fenibus, ac afflicta, qua ipfe diu paraliticus vtebatur, valetudine affectis, vfi. tato, suspicionibus vltramodum laborauerit,

(4) Plura de bello fraterno, vide in Chronico cap.

XLV; et apud Lambertum a Schaffeaburg ad A, 1061,

quae cum ad sanguinaria vsque contra meritiffimum de se, et regno Hungarico fratrem Beiam consilia egerunt praecipitein, prae. maturamque mortem confciuerunt. Coniugem secum e Russia adduxerat Anastasiam, Iaroslaui Nouogrodenfis ducis filiam, ex qua genuit Salamonem, postea Hungariae regem, Da. uidem fine fobole mortuum, ac filiam infu. per Adelbaiden Wratislao Bohemiae duci nuptam (a).

B E L A A 1.

REX V.

A. C. 106o.

Bela I. gentis Hungaricae voluntate inau

gutatur. Bela tam insigni victoria potitus, ab infequendo fratre Andrea studiofe abstinuit, quem etiam, a fuis forte captum, eo fine degligentius custodiri voluerit, vt eo facilius e cuftodia possec elabi (b). Poftquam vero illum Szirtzii diem suum obiille intellexit, ve

( Vide Cl. Schier O. S. A. in reginis Hungariae

primae ftirpis. Item CI. Coroides in Genealog. reg. Hung. cap. VIII. (6) Chronicon C.XLIV. Captus eft enim ad poria

Musum, er negligenter detentus.

erat insigni animi moderatione praeditus, ne quid temere, ac aduersum regni tranquillitatem ageret , comitia Albam-regiam conuoca. uit, in quibus de noui regis eleccione ageretur. Diuisa tum erant primorum regni studia: multi fuere, qui Salumonein, cui biennio abhinc gens vniuerfa fidelitatis facrainentum nuncupauerat , citra piaculum a solio excludi non pofle exiftimabant, ac idcirco e Germania accerlendum elle contende. bant : cui parti adeo fideliter multi primi ordinis viri adhaeserant, vt, Bela ad folium euecto, spontaneum in Germania exilium eli. gere, quam datam femel Salamoni fidem violare maluerint. Alii a Salamone reuocando abhorrebant, quod octennis puer tanto regno feliciter moderando per aetatem impar effet, praefertim quod iam tum glifcebat iterum feralis illa tempestas , quae Vatba duce olim concitata , aegre admodum ab Andrea rege fopita potius, quam exstincta fuerat : quae si, vt reipfa factum elt poftea, in apertum erumperet incendium, rege viro, et .forti opus videbatur, ad eamdeun opprimen.. dam. Quamquam et illud, nec immerito, verebantur nonnulli, ne fi puerum octennem, consilii inopem, folio imponerent , Henricus IV. et imperii Germanici ordines, quoruin curae pupillus a patre commillus fuit, exte. ros, aut certe partium suarum ftudiofos ei. dem curatores darent: per quos fubinde in transuersum actus, gentem Hungaricam pere. grinis legibus, et inftitutis gubernare allue. fceret, licque funesta illa Petri tempora re

Y

[ocr errors]

uiuiscerent. Denique tot illustribus bello, et pace meritis conspicua Belae ducis virtus plerosque eidem conciliabat; fperabanc videlicet, monarchiam Hungaricam iam inde a fanctissimi regis Stepbani morte continuis agitatam curbis, multisque partibus labefactatam , atque conuulsam, a nemine facilius, ac prudentius ad priftinum ordinem, firmitatemque pofle reuocari. Quapropter insuper habita eorum, qui Salamoni conftanter ad. þaerebant, intercessione, potior regni ordinum pars, quibus religionis facrosanctae ftabilitas, et communis patriae falus cordi erat,

ad Belam regem eligendum conspirauit. Ita1060 que Albae-regiae, aut exeunte iam A. 1060.

aut certe sequentis principio solitis ritibus inauguratus fuit, vt verum fit , eum duobus folum annis imperaffe, ac tertio non expleto mortem obiille (a).

S. II.
Insigni prudentia, et humanitate tes suas

constabilit.
Hoc modo citra omnem regni perturbacio-
nem tranquille coronam adeptus Bela, ad
eamdem fibi atfirmandain non vi, atque le-

(a) Simon Keza cap. IV. pag. 94.

Regnauit ad tem duobus annis, et in tertio migrauit ex boc seculo. Chronicon cap. XLV. Dux igitur Bela vocatus Benin vicier cum triumpho venit in ciuita. tem Albam, ibique regali diademate inungentibus eum episcopis, feliciter oft coronarus.

« PreviousContinue »