Page images
PDF
EPUB

comitia misit, enormia sua postulata propofi. turos.

Eadem haec fuere cum iis, quae olim Vatba Andreae I. regi proposuerat, vt videlicet liceret sibi ritu patrum suorum in paganismo viuere, episcopos lapidare, presbyteros exterminare, clericos strangulare; decimatores praelatorum suspendere , ecclesias de. struere, ac campanas denique confringere( a).

S. V,

Seuere coercita. Poftulatorum horum atrocitas grauiflinio af. fecit moerore cum aliorum, tum vero piiffie mi principis animum: vt tamen erat vir mi. litaris, ac in periculis intrepidus, dillimula. to metu, per triduum quiescere iussit seditiofos: quo temporis fpatio se cum suis deliberaturum , ac propalam poftea responsa daturum edixit. Seditioforum primores inducias has eo confilio a rege petitas fufpicati, vt per eam tridui moram vulgi furor aliquantum remitteret, ficque facilius poftea ad quietem pollet reuocari, exquifita prorsus aftutia id inftituere , vt tribuni suggeftus fuos per vices ascenderent, infami carmine fidem er ritus Christianos coram populo traducerent, ficque alternis, et cantibus, et concionibus, nouum conţinuo flagranti incendio oleum affunderent. Rex interea habito cum suis consilio, totam opprinnendae sedi

(a) Chronicon cap. XLVI.

[ocr errors]

rint.

tionis rationem fumma prudentia deferipfit, opportunaque militiae ducibus, atque praefecris clam mandata dedit. Tertio itaque die cum perfida plebs inconditos inter clamores promilla fibi vrget responsa, milites regii signo dato, in feditiofos nil tale ominantes vndique magna vi ftrictis enfibus irruunt, tribunos imprimis fuis e suggeftibus detractos propalam trucidant, ferociores e vulgo partim concidunt, partim vinciunt , promiscuam denique vbiuis caedem edunt: vt adeo tot caedibus perculfi, confternatique reliqui, qua cuique opportunum fuit, in fugam abie

Dissipata hunc in modum ferali procella , celebre illud Andreae J. de obferuanda religione a D. Stephano instituța decretum renouatum fuit. Saeuitum poftea etiam in absentes facrilegae seditionis autores, de quibus feuera pro merito sumta sunt fupplicia. Hoc in numero fuit praecipua Ianusii pythonilla Rasdy appellata, quae in carcercm conjecta tamdiu inediam tolerare debuit, dum denique vrgente extrema fame, pedum fuorum carnibus abfumtis, animam exhalauit. Porro cum altera iam Hungarorum a fide Chriftiana defectio Vatham, eiusdemque fi. lium Ianufium habuerit autorem, vt domus haec perpetua deinceps 'notaretur infamia, ac sine posteritate interiret, feuera lege interdictum fuit, ne quis Chriftianorum ex ea familia coniugem auderet accipere (a), id

(a) Vide chronicon cap. XXXIX, et XLVI.

quod argumento esse videtur, virilem Vathae progeniem in Ianusio filio defecille, de quo nulla deinceps in chronicis noftris fit men, tio. Atque hoc tempore Huugari Belae regis industria iterum ad Chrifti fidem reuerfi, adeo constanter eidem adhaeferunt, vt nun. quam deinceps ad gentilismum rediifle legantur: nifi quod pauci quidam, idque clam ad lucos, et fontes Diis fuis facrificauerint, quem impium morem S. Ladislaus rex feue, fisfima sanctione profligauit,

S. VI.

Belae regis praematurus obitus, coniux ,

et liberi. Haec fere funt, quae ad immortalem Belae I. regis gloriam domeftici scriptores commemorant. Triennio non integro continua cum exteris, praesertim autem cum Henrico IV. Germaniae rege pace vsus, adeo fapienter, ac feliciter rempublicain Hungaricam moderatus eft, vt eadem rara animorum consefione, opibus, diuitiis, et gloria nulli vicinarum gentium esset fecunda (a): ex quo intelligi potest, ad religionem, monarchiamque restaurandam Belam I. regem Hungaris

) Quapropter, inquit Chronicon cap. XLV. Hun.

garia quamplurimum locupletata , fuper omnes circumadiacentes regiones caput extulit, eas diuitiis vincens, et gloria, tum in ea pauperes locupletabantur, ez diuites gloriabantur.

diuinitus fuille datum. Exiguo, quo imperauit, témpore documentum dedit, non tam longa annorum serie, quam confilio, et in, dustria opus effe, vt labefactata etiam regna, ac imperia ad felicitatis, gloriaeque apicem per principes fuos euehantur. Id fane inexplicabili dolori, ac damno fuit Hungaris, quod principem in fua natum commoda praematura ereptum morte amise. rint. Dum enim Dömölini, familiari fibi lo. co, quod regale fuit allodium, rusticatur corruente fella humo allisus, toto confractus corpore, lethalem fibi confciuit morbum: vnde ad viciniam, negotii cuiusdam praesentia fua terminandi caufa, aegre dedu. etus, in ripa fluminis Kynisua, fortaffe Scbi. tuag, animam egit (a): cuius corpus exanie me in SS. Saluatoris monafterio eft condi, tum , quod a bruno vultus colore, et calui, tie Zugszár appellari voluit (b), Obiit aus

[ocr errors]

(a) Chronicon cap. XLVI. Auuium hunc Kanisam

appellat, duxeruntque cum feminecem ad ritulum Kanisa. At quis credat regem membris omnibus confractis, et feminecen Dömöfino Kanisam vsque ad Szaladiensem comitatum deportari potuisse. MS. chronicon Kynisua. Chronicon Budense Ky. rusna habet. Nobis videtur fuuius Schituag, haud ita procul a Dömöfino dislitus, ac supra

Comaroitiam in Danubium influens, hic intelligi. (6) Simon Keza cap. IV. pag. 94. Regnauit au

tem duobus annis, et in tertio migrauit ex hoc Seculo, in fuoque monasterio dicto Szeugaard feptlitur. Hic enim Caluus ernt, et colore lirits, propter quod suum . monasterium diminuziile jocuri erat ipfe corpore difpofitus, fic vocari iule.

[ocr errors]

tem anno regni sui tertio non expleto, Chri. 1063 fti vero 1063. Coniux Belae. I. regi vni

ca fuit, Ricbeza, Micislai Poloniae ducis ex Richeza itidem vxore filia : ex qua genuit l. Geisam I. II. S. Ladislaum I. reges, fibi mutuo in regno fuccedentes. III. Lampertum ducem infelicis Almi ducis patrem, ac Belae Il caeci regis auum. Filiarum I.

Ioiada , Wilbelmo Thuringiae marchioni A. 1060 1060 defponfata , poftea vero Vdalrico Ca

rinthiae marchioni nuptui collocata fuit, II. Helena a formae venuftate Lepa dicta Zuonimirum Croatiae regem ; [II, Eupbemia, alio nomine Ludmilla, Ottoneme Morauiae marchionem; IV. Amabiiia anonymum ducem Vechburgensem.; V. Sophia denique comitem Lambertum Bozokinenfis praepofiturae fundatorem primum, coniuges accepere (a).

(a) De his consule Xistum Schier in reginis Hunga

riae pag. 64. Cl. Cornides Genealog. reg. Hung. cap. VIII. et Ci. Katona Histor. crit. Tom. Il. pag. 199. et sequ.

« PreviousContinue »