Page images
PDF
EPUB

349

SA L AM ON

R E X

VI.

A. C. 1063

S. I. Salamon, filiorum Belae I. regis confenfu ,

regno restituitur. Audita- Belae 1. regis morte, Anastasia Andreae 1 vidua regina, et Salamonis mater, Henricum IV. eiusdemque curatores interpellauit, vt filio fuo auxilio effent ad regnum, vnde triennio fere exclusus erat, recuperandum. Nec mora : copiis Germanicis profectio in Hungariam imperata eft, ac Henri. cus ipfe, etsi nonnisi XIII. annos natus erat , expeditioni interelle voluit , vt affinis reftituti gloriam confequeretur.

Verum bellico hoc apparatu minime poftea opus erat : Geisa enim primogenitus Belae I. filiorum, teftibus fcriptoribus exteris (a): Satius existimans moderatis opibus in pace perfrui , quam immoderatas ambiendo, calamitatein, atque excidiu parere genti suae, nunciauit

(a) Omnium instar fit Lambertus a Schaffna! urg

ad A. 1063. lo Chronico noftro perturba a adıno. dum eft de Salamonis in Hungariam reditu narratio

sap. XLV.I.

neretur.

Henrico IV. si fibi apud Salamonem natalibus; et meritis fuis condignus honor haberetur, ac tertia regni pars, quemadmodum eam pater suus olim fub Andrea I. tenuerat, ducatus nomine poslidenda concederetur , subditum se ei, fidelemque futurum, et malle beneficiis cum eo, quan arinis; fide, quam acie dimicare. Eadem haec legati communi gentis Hungaricae nomine in Germaniam miffi Aagitabant, quibus fi Salamon annueret , nil in mora fore pollicebantur; quominus in solium repo

Optatissimis his nunciis mirifice exhilaratus Henricus IV, delectis cum copiis, 1063 adulta aestate A. 1063 in Hungariam tętendit,

nilque hoftile expercus, fororem suam Iuditham atque Salamonem Albam-regiam feliciter deduxit, a praelatis, regni primoribus , et immensa populi obuiain effusi multitudine, quam honorificentissime acceptus. Constitu. to inaugurationis die Henricus IV, habito prius ad regni ordines fermone, quidquid ad mutuam regem inter, ac Hungaros pacem, atque concordiam neceffarium videbatur, feliciter perfecit. Salamon imprimis iureiurando le obftrinxit, ad tertiam Hungariae partem Geisae duci, eiusdemque fratribus fine diminutione cedendam: tum vero gentem Hungaram fua in immunitate conseruandam, atque patriis legibus, et inftitutis guberpandam : qua cautione data, dislidiorum regem inter , atque duces, ac gentem vniuerfam fomes exstinctus fuit. Ex aduerfo Geisa, Ladislaus , et Lampertus duces, antiftites, regnique primores omnes, obedien

tiam, fidelitatemque fuam folenni iuramento nouo regi obligarunt : quo viciflim regiae maieftatis fecuritati prospectum fuit. Atque fic Henrici IV. caesaris, vel potius ministro. ruin illius prudentia, ablatis omnibus, quae regi scrupulum mouere vel regni ftatum labefactare poterant (a), Salamon vnanimi 0. mnium consensu inter faustas populi acclamationes iterum corona redimitus, in regali fo. lio collocatus fuit. Auxere eius folennitatis laetitiam nuptiae Salanionis cum Iuditba Hen. rici IV. forore ibidem celebratae. Quibus omnibus rite et ex fententia geftis Henricus IV, nullo fibi in Hungariam iure arrogato, maximis excultus muneribus in Germaniam recellit (6).

S. II.

Concordia regem inter , ac duces turbatur. Vis pedem ex Hungaria extulerat Henricus IV. cum regem inter , atque cognatos duces concordia , tanta vtrimque confenfione, et laetitia conclusa, turbari coepit : eius violatae, et malorum, quae inde fecuta sunt, culpam omnem chronica nostra tribuunt praecipuo Salamonis aulae administro, Vido comiti Batsienfi, filio comitis Guthkeled , quem e Sueuia olim fub Petro rege infausto onine in Hungariam aduenille iam fuo loco memini

(a) Lambertus a Schaffiaburg ad An. cit. (b) Chronicon cap. XLVII,

mus. Is cum Salamorze in Germania exul, pueri regis amorem, fiduciamque fibi conciliauerat, atque in Hungariam fubinde redux adeo vndennis principis aures, animumque obfellum tenebat, vt eum moderatoris instar, quo collibuillet, flecteret : ac vnus onnia cum in aula , cum in regno pro arbitrio age. ret, atque disponeret. Neinini itaque e suis Salamon fidere, hili quem Vidus commendauerat; et quem hic odiffet, ille pariter odio habere allueuerat. In id porro praecipue libi incumbendum putauit Vidus, vt Salamonem a colenda cum Geisa duce familiaritate abftraheret, nouisque semper fulpicionum fomentis mutuam eos inter diffidentiam aleret: optime gnarus, vbi primum re: gem inter , ac ducem amicitia coaluiflet, mi. nifterii, dominatusque fui finem fore (a). Et cellit fane vaferrimo homini dolus e sen. tentia. Eius enim finiftris fermonibus, et allentationibus adeo credula Salamonis aetas in transuersum breui acta fuit , vt luculentis indiciis Geisae ducis fidei diffideret, nullis, que eum amoris, er beneuolentiae fignis, vt cognatum decebat principem, percoleret. Quin etiam eo demum Vido instigante procellit, vt, quem iuratus ante promilerat, ducatum eidem confignare detrectauerit. Ex hac odii declaratione, et in obferuandis fo

len.

(a) Vidi comitis imagine'n viuis adumbrat colori

bus Chronicon cap. L. LL. et LlI.

[ocr errors]

lennibus pactis inconftantia, male fibi métuens Geisa eodem anno 1063 exeunte, cuin 1063 fratribus suis in Poloniam feceflit, a Boleslao Il. rege cognato fuo auxilia petiturus ,. quorum oftentatione Salamonem ad tucatum fibi fine diminutione cedendum adigeret (a).

S. III.

Per solennia pacta restituitur. Boleslaus cognatorum ducum fortem miseratus, vere A. 1064 non conteninendas copias 1064 in Hungariam adduxit, quibus cum multi ex Hungaris Geisae fauentibus se coniunxiflent, Salamon vehementius perterritus, quasi iam de retinendo regno actum effet, deserta Albaregia, Molonium se recepit: cum vt Germanorum fuppetias illic exspectaret; tum vero vt in vicinam Austriam eo celerius, fi periculum vrgerer, euaderet. Episcopi , et re. gni primores, queis optime perfpectae fuere diffidiorum causae, vt pafcentem tempestatem in ortu ipfo dissiparent, fine mora regem adeunt, orantque, vt tertia Hungariae parte, quemadmodum Henrico IV. praelente, et arbitro cautum erat, Geilae duci tradita, funesti belli occafionem tolleret , pofitaque diffidentia, finceram deinceps cum cognato duce amicitiam coleret. Tenér, ac suapte timidus pueri regis animus non abhorrebat a

[blocks in formation]
« PreviousContinue »