Page images
PDF
EPUB

rus.

pace,

tam facili conditione ineunda ; at enim Vidus comes telam, quam aduersus ducem orsus erat, pertexturus, falubria rs. gni ordinum confilia euertit, Salainonisque animum a concordia abstractum, eleuato ho. ftium numero, certaque victoriae fpe promisla, ad bellum paci praeferendum adduxit. Geisa interea ex amicis edoctus, nullam elle spem concordiae, copias fuas vlterius promouit, recuperatoque ducatu suo, regias inuafit ditiones , non ante, quam iis, quae fibi promiffa erant, impetratis arma pofitu

Antiftites, et regni primores vnius ministri crimine, domestico bello, quo, quiuis demum vinceret, femper ciuium fanguinem fundi, patriamque euaftari oportebat, regnum inuolui dolentes, rursus ad Salamo. nem profecti sunt, propofitaque ante oculos eximia Geifae ducis virtute bellica, incertisimio belli exitu, et damnis denique inde fecuturis, eo demum flexere illius animum, vt pronum fe ad concordiam declararet; modo Geisa pariter ad ceflandum ab armis pofser induci. Itaque Desiderius Colocensis episcopus ad ducem fe contulit , illius animum periclitaturus; at hunc adeo aequum offendit, vt polliceretur fe, quamprimum fibi bona fide ducatus traderetur, copias omnes dimillurum, regique suo. vt ante obfequentem futurum. Quo relponfo delinitus Salamon, inducias primum cauentibus vtrinque

regni ordinibus pactus est, tum vero ad diem 1065 XIII. Calendas Februarji A, 1065. Geilan

ducem laurini adelle iussit, vt illic in anti

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

fticum, regnique primorum praesentia, con. cordiam cum eo, amicitiamque renouaret. Hic tertia Hungariae parte Geisae duci tradita, ab armis vtrinque ceffatum eft, ac regni primorum opera, adeo sincera regem inter, ac ducem animorum, voluntatumque consenfio coaluit, vt Geisa constanter deinceps in aula Salamonis degeret: qua fua praesentia comitis Vidi criminationibus frenum impofuit, omnemque sinistre de se, factisque suis senciendi anfam Salamoni praecidit. Exoptatam hanc concordiam antiftites, regni pri. mores, ac ipla adeo plebs Hungarica incre. dibili laetitia, et gratulatione prosecuta fuit: quae quidem maxime eluxit Quinque-ecclefiis, quo eodem anno ad celebrandum Pascha rex, dux, ac praecipui quiqus conuenerant: in quorum corona Geisa sacrum regai diadema Salamonis vertici ipse suis manibus impofuit, facto hoc declaraturus, le Salamonem regem, dominumque suum agnofcere.

Verum cum per eam occafionem fato exorto incendio D. Petri apostoli basilica , ac contigua eidem palatia tristem in modum conflagrassent, ma. li id ominis loco a multis acceptum fuit (a).

S. IV.
Geisae ducis opera Salam oni perutilis.
Pax laurini fancita octo propemodum annis
tenuit, non fine maximo et regis, et regni

[blocks in formation]

emolumento : eo enim temporis interuallo perutilem principi suo Geila variis expeditionibus nauauit operam. Quo tempore

Quinque-ecclefiis adhuc agebat Salamon A. 1065 1065.

Zvonimirus Croatiae banus opem eius aduersus Carentanos per legatos implorauit ; misli continuo cuni copiis Geisa et Ladislaus duces, eiectis e regno, profligatis

que hoftibus, maximis exculti muneribus do. 1070 mum rediere (a). Cumani A. 1070 in Biha

rienfem prouinciam , quae ducatus pars fuit, irrumpere aufi, Salamone ipfo praesente internecione sunt deleti (b). Verum omnium

luculentissime suam probauit virtutem Geisa 1072 bello cum Graecis A. 1072 gefto, ac cum

immorcali nominis Hungarici gloria terminato (c). Besli Slauicae originis, et idiomatis populi Bulgariam colentes, Graecorum imperio fubditi, traiecto ad Belgradum Sauo, non vna vice ditiones Hungaricas ferro, et igne euaftauerant, quam hoftilitatem cum Graeci , ad eum diem Hungarorum foederati nec. vindicatum irent, nec prohiberent, Salamon iniuriam vlturus, transmiffo Danubio, exercitum Sirmio infudit, atque habito ad Szalankemeiium cum ducibus militari confi. lio, Belgradum oppugnare decreuit': bime. ftri integro vrbs, et arx a natura non minus, quam arte communita oppugnantium lusit co

(a) Chronicon cap. XLVII.
(6) Idem cap. XLIX.
(ci Chrnicon Poloniense fic habet MLXXII Salamon

Bulgarense regnum inuafit.

natus; fubiectis demum per captiuam puellam Hungaram ignibus, cum praesidiarii reftinguendo incendio occuparentur, Geisa cum fortiflimis suorum per muros eluctatus vrbe non fine fanguine potitus fuit. Nicetas lie bis gubernator, qui inclivante iani pugna, cum pluribus ciuibus, militibusque Graecis in arcem le receperat, cum obfidionem diutius tolerari non pofle videret , neque vlla auxiliorum a Micbaele Duca orientis imperatore mittendorum fpes affulgeret, altero post captam vrbem die, rebus, thelaurisque ominibus victorum arbitrio oblatis, fibi, fuis, que liberam inde discedendi facultatem a re. ge, duceque supplex implorauit. Cumque hi vterque extensis brachiis signum, illa ae. tate vsitatum, dedillent, fe poftulatis bona fide annuere (a); Nicetas gubernator argen. team virginis Deiparae iconem praeferens, cum magna Graecorum caterua ex arce egrelsus recta ad Geisam ducem retendit, eiusdemque fidei fe, fuosque permisit, idque propterea , quod de Salamonis, eiusdemque administri Vidi tide, et clementia addubita. ret: quapropter pauci admodum ex Graecis ad regis praetorium peruenere; quae Grae. corum in Geisam ducem fiducia nouorum odiorum semen fuit (6),

[ocr errors]

(a) Chronicon cap. L. Manibus itaque regis

ducum in fidei pignus extenfis, quod eos amplius
non laederent , omnes, qui in arce crant , defcen-

derunt.
(0) Idein cit. cap.

S. V.

Nouarum reg'em inter , ac ducem difcordia

rum causae. Insignis haec victoria, quae Salamonis, fi aequus meritorum arbiter fuisset, munificei. tiam erga ducem prouocare, beneuolentiamque augere debuerat, concordiam omnem ita abrupit, vt nulla deinceps arte reftitui potuerit. Prima odii declaratio paulo poft eru. pit, cum thesauri Belgradenles in comitis Vidi praedio, Buzias dicto, diuiderentur: Sa. lamon quippe habito cum comite Vido, eiusdemque genero Ilia, Elia, episcopo Frank, et Radoano confilio, quadrifariam gazam 0miem parcitus, dimidiam illius partem comi. ti V'ido, eiusdemque genero Eliae, quorum neuter vllum virtutis Tuae specimen toto eo bello edidilfe leguntur, tradidit: parte dein vria sibi, militique suo reseruata ; vnam quartam Geisae duci ceslit. Leuius iniquam hanc diuifionem tulit non hoftiuin modo, verun fui eciam victor Geisa. Verum aliud tuin agebatur, quod Geisa lalua aequitate, et di. gnicare fua admittere nullo pacto potuit. Coinite Vido, cererisque eius farinae homini. bus instigantibus, id eciam praeceperat Salamon, vt Geisa Nicetan, ceterosque Graecos, qui extensis, vt diximus, brachiis gratine, libertatisque quasi figno accepto, eius fidei fe commiferant, resignaret, eadem , quae in spoliis obferuata fuit, ratione quadrifariam dividendos. Geisa fidem hofti quam.

« PreviousContinue »