Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

terirent. Denique Geisa per occultos nun-
cios maximis muneribus, et promissis cor-
ruptuin patriarcham Aquileiensein eo induxit,
vt is pro fingulari , qua apud caefarem va-
lebat, gratia, et autoritate, eumdem a prose-
quendo bello abftraxerit. His itaque de
causis factum, vt caesar copiis suis reditum
imperauerit, Salamone necquidquam ob-
testante, promillaque fua iterante : videbat
quippe caefar, non effe in illius, toto iam
prope regno fpoliati , folique Pofonio, et
Molonio imperantis poteftate, Hungariam
imperio tributariam offerre , ac ipfas adeo
sex vrbes municissimas, quas se ceffurum pro-
miserat', copiis fuis prius expugnari oporte-
re, vt in suam venirent poteftatem : Ne ta-
men affinem, denegata auxilii omnis (pe, in
desperationem adigeret, futuro anno , maio.
ribus viribus in Hungariam se rediturum pola
licitus, disceflit(a). Hunc in modum ite-
rum a foederatis deftitutus miserandus prin
ceps, nequid intentatum relinqueret, Gre-
gorium VII. papam per nuncios, et literas
conuenit, sperans fore; vt quod Henricus IV.
armis non poterat, id pontifex sua apud Hun-
garos autoritate perficeret; fed et hic oleum,
atque operam perdidit. Gregorius enim, qui
iam tum a caefare diffidere coeperat, Salamo-
ni, quod ad Germanicum caesarem , cui nihil
elset in coronam Hungariae iuris, confugis.

[ocr errors]

(a) Lambertus a Schaffnaburg ad A. 1074. cui con
sentit Chronicon cap. LIV.

Aa
PALMA P, I,

fet , atque a virtute, moribusque rege dighis discesliífet, grauibus verbis obiurgato, apera te edixit, nec regnum recuperaturam, nec diu regnaturum ; nisi repudiato Germanico caesare , coronae Hungaricae collationem ad sedis apostolicae ius pertinere agnouerit. (a) Fauebat nempe Gregorius Geisae duci, cuius singularem religionem, et aduersum se obferuantiam ex literis, et nunciis ad fe Romam mislis didicerat, vt e geminis illius ad Geisam ducem responsis, anno insequente datis, luculente patet (b). Egit etiam Inditha regina, vxor Salamonis, per matrem suam Agnetem iinperatricem, Romae tum commorantem, vt a pontifice opem pro fe, maritoque impetraret; verum et huic , praeter paterna ad virtutis, pietatisque studium monita, nullam fere recuperandi regni spem fecit (c). Hunc in modum Salamon, qui, dum res adhue erant integrae, vnius hominis Vidi comitis voluntati fe fe regendum permiserat, matris, coniugis , omniumque regni ordinum confilia relpuerat, cognatos duces, eosque innocentes patrimonio, tot pactis folennibus, et iuramentis firmato, per fummum nefas (poliatum ibat, vt fceleratiffimum miniftrum suum

(a) Literas Gregorii VII. lege apud el. Katona Tom,

II. pag 345. (1) Hacc vide apud cl. Katona Tom. II. pag. 361.

et 362 (c) Ibidein pag. 357. recitantur literae ad Iudithana

reginam die X. Ianuarii A. 1675. dame.

eodem ditaret, mira rerum humanarum vicif. ficudine, e summo dignitatis apice deiectus, fortunae ludibrium est effectus, luculento documento, innocentes numquam impune premi.

GE IS A 1.

R E Å VII:

A. C. 1075:

$. I. Geisa ordinun regni voluntate inauguratut. Henrico IV: hac ratione ex

ex Hungaria digrello; cum nec Salamon viribus deftitutus, neque vllus ex eius foederatis amplius metuendus videretur ; Geisa milites , quos ad id vsque te..pus magno numero aluerat, domum dimifit ; ac, ne quid per absentiam fuam Salamon moliri poffet , domicilium fuum non iam in ducatu fuo, fed in regia ditione fixit: Expedita tum illi fuit ad folium via, quod regni ordines vbanimi consensu electo coronam offerrent , quam tamen ille pro ea, qua fuit animi moderatione , neque ambiuit, neque delataui illico admifit. Prius equidem iteratis nunciis, atque literis Gregorium VII. de belli fraterni causis, de victotiis feliciter ab hofte relatis, de turpibus;

et regni Hungarici immunitati contrariis ar. tibus , quibus Salamon opem Henrici IV. mercatus fuit, de modo, quo ipse vniuerfum regnum non imuitum in suam redegerat poteftatem , ac denique de vnanimi ordinum regni consensu , quo ad le regem eligendum conspirauerant, accurate, et fideliter edo. cuit, ac yna, quid fibi facto opus esset, num regnum fibi delatum admittendum, mentem illius exquisiuit. De quibus reipsa a Geisa duce ad Gregorium VII. scriptum fuisse, refponforiae huius literae fidem faciunt. Poule tifex rerum geftaruin serie diligenter comperta, Geisam ducis folummodo titulo ornatum, multis excoluit encomiis , ac de fuo fauore securum, horcatus eft, vt quoniam vniuersum regnum iam in potestate habebat, interea ecclefiarum , et religionis curam gerat. (a) Coronam quoque a regni ordinibus oblatam tuto admitti poffe non obfcure declarauit, diserte pronuncians Diuino prorsus iudicio regiam dignitatem a Salamone in euni 'elle translatam (a). Hac Gregorii VII. deci.

(a) In literis Gregorii VII. die 23. Marii A. 1075.

datis haec leguntur: Quum vero res in manibus tuis fit, hortamur te, ut interino circa ecclesias curam babeas, circa religionem fummum ftudinin geras, ,, apud cl Katona Toin. Il. pag. 362. (b) In aliis mox 14. Aprilis e.

a. 1075. exaratis: Verum, ubi contemto novili dominio beati Perrë Apostolorum Principis ... rex Sulamon subdidit se Teutonico reusi, et reguli nomen ohtinuit: do. minus autem iniuriam fuo illatoin principi. B. Petro Apostolo pruewi.dolls, poteftatem regni,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fione, fopitis, quos ad eum diem habebat,
conscientiae remorsibus , ardentibus regni or-
dinum votis subfcripfit denique Geisa, atque
folico ritu vere A. 1075. coronatus fuit (a). 1075.
Vt adeo vere tradant chronica noftra Geisam
ducem magnum compellentibus Hungaris, co-
ronam regni suscepisse (6); quod profecto cum
veritare tradi non poterat, si Geisa post Vas
ciensein victoriam, anno superiore exeunte
hyeme reportatam, se se illico feciffet coro-
nari. Multa profecto obstabant, quo minus
ante ver A. 1075, inauguraretur, Certe

1075.
Henrici IV, caefaris., quein affini suo totis
viribus opitulaturum pro certo sciebat, iras, vi-
resque verebatur, aduerfus quem copias maiore
numero colligi, bellumque toto conatu ap-
parari oportuit; neque prius belli metus de-
siit; quain poftquam caesar in autumno A.
1074. ex 'Hungaria excessit ; tum primum , 1074.
quod chroniça nostra ante coronationem fan
çtum fuisse narrant, fui iam securus Geisa,
militem domum dilabi fiuit (c), Praeterea

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fuo ad te Geisain iudicio transtulit: et
ita, fi quid in obtinendo regno iuris prius habuit,

eo fe facrilega vsurpatione priuauit.
(2) Consentit nobiscum Chronicon Poroniene

MLXXV. Magnus rex coronatur apud cl. Koller

appendice II. pag. 424.
(b) Chronicon cap. LIII.
(c) Idem cit. cap. Porro duces Geifa, ct Ladislaus cum

exercitu Albam venerunt, deinde Castrum portae, Ka-
polvar , Bobuch Babocha, et Albam, et alia cajira
fortiffimore milicum praefidio muniertes, dimi

« PreviousContinue »