Page images
PDF
EPUB

bona illius venia tertiam Hungariae partem ducatus titulo obtineret. (a) Dilata igitur triennio integro inauguratione, summa cuin poteftate Hungaris imperauit Ladislaus ; quo tempore ab omni abstinens hostilitate, diligenter faepius egit de pace cum Salamone: episcopi quoque nulli industriae, ac labori pepercere, vt magnates, atque nobiles regni adducerent ad cedendum Salamoni regnum iis, quibus Geisa voluerat, quasque Ladislaus ipse ratas habebat, conditionibus. (b) Verum hi Salamonis in folium reftitutionem, vt regno Hungarico noxiam, conftanter reiecere, (c) cumque numero praeualerent, nec vlla ra. tionum vi a proposito poffent dimoueri, Sala. mon iple actum iam de regno recuperando elle videns, ne nimia obstinatione res fuas amplius corrumperet, quarto Ladislai regni anno, pacem demum iniit, omnique in facram Hungariae coronam iure abdicato, priuatam Polonii elegit vitamn: cui Ladislaus pro ea, qua erat aequitate, et indolis magnanimitate, stipendia ad tuendam dignitatem fullectu

ra

(a) Chronicon cap. cit. Proponens Ladi slaus in ani.

mo, vt si firma pax inter eos elle pollet, regnum

Salamoni redderet, et ipfe ducatum haberet. (6) Porro Salamon erat in Pofon, reuerendiffimi au

tem episco i laborabant pacificare eos. Idem ibi tein. (c) Optimates autem regni futura pericula bellicae

cladis caute praecauentes, non pariebantur regrunn partiri cum Salomone, ne nouifima fierent peiora prioribus, Idem ibideme

his pactis

[ocr errors]

ra assignauit (a). Quapropter pace
compofita, quarto regni fui anno, qui fuit
1081. Salomone confentiente, Ladislaus fo-108L
lenni ritu diademate regio redimitus fuit ,
atque omnibus deinceps humanitatis , et ami-
citiae officiis Salamonem profequi, colereque
inftituit. Hunc Ladislai coronationis annum
fide domefticorum chronicorum nixi, statui.
mūs: neque mouemur Gregorii VII. literis,
A. 1079. die XXI. Martii Roma ad eum da. 1079
tis, in quibus Ladislaus Hungarorum rex ap-
pellatur (b). Iure quippe illum pontifex iam
tum regio titulo ornare potuit, poftquain
potioribus fuffragiis regem electum fumma
potestate Hungaris imperare, ac folummodo
inaugurationis folennia interea deprecatum
ex eius legatis ad fe Romam miflis intelle.
xit,

[merged small][ocr errors][ocr errors]

(a) Rex autem Ladislaus quamuis fciret Salamonem

nimis elle trncem, et implacabilem , victas tamen
pietate, et maxime iustitia compellente, quia ius
legitimum Ladislaus non babebat contra eum, fed
Giinia de facto fecit, non de iure, quarto a x-
no regni sui pacificatus eft cum Sala-
mone donans ei stipendia ad regales expenfas fuffi-
cientia. Idem ibidem. Chronicon Posonien'e haa
bet : A. MLXXXI. Ladislaus rex, et Salamon
frater eius pacem fecerunt , et crux domini Albae

fulgure percuffa eft.
(6) Literas pontificias vide in Annal. reg. Hung. ae

an. cit. et apud cl. Katona Tom, Il. pag. 4o4.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

S. II.

[ocr errors][ocr errors]

Salamonis regis inconstantia, vicissitudines,

et obitus.
Non vanum fuisse magnatum, atque nobi.
lium de Salamonis animi inconftantia metum,
paulo post euentus comprobauit. Anno enim
vix euoluto, cessionis factae vsque adeo
eum poenicuit, vt, quo fibi viam rursus ad
folium praepararet, Ladislai regis vitae in-
fidias struere non dubitauerit: quibus feli-
citer detectis comprehensus , ac Vilegraden.

fi carceri inclusus, nonnisi mense Augusto 1083 A. 1083. inde liberatus fuit, vt eleuationi

corporis SS. Stephani , Emerici, et Gerardi
intereffet, quos Gregorius VII. pontifex pau-
lo prius in concilio Romae habito , sancto-
rum faftis adfcripserat (a). Peracta hac fo-
lennitate bona Ladislai regis venia Ratispo-
nam abiit, vt Iuditbam reginam coniugem

suam, quae Henrici IV. fratris sui lumtibus
• illic alebatur , inuiseret. Veruin illa alienis

dedita amoribus, maritum regia priuatum po-
testate, et exulem dedignata , non sine con-
tentu reiecit (1). Salamon illatae fibi a con-
juge ignominiae impatiens , recta inde Ad-

() Chronicon cap. LVI. De fanctorum horum ca

nonizat'one lege cl. Katona Tom Il. pag. 430. et

fequ.
(b) Bertholdus Constantienfis synchronus narrat ad

A. 1084. Rex Vngarorum Ladislaus Salamonem de
carcere relaxatun, Ratisponiam ad vxorem fuam ire

montem concellit , ad Anastasiam reginam matrem, quae in eo loco , non tamen in monasterio privatam , atque deuotam Deo agebat vitam : Hic dies aliquot commoratus cum a femina res humanas diu iam pertaesa nil ad recuperandum regnum seu opis, leu confilii acciperet, nouum iterum animo voluens facinus, non pietatis, ac poenitentiae caufà; fed ve occulta sua consilia eo certius, tutius que contegeret, monachalem peregrini habi. tum ibidem induit, quo etiam habitu in Hungariam A. 1085. redux, vt regem eo faci-1085 lius falleret, Albae - regiae in porticu basilicae B. V. Mariae ceteris peregrinis, atque mendicis immixtus, ftipem a Ladislao petiit, atque accepit: eadem hac monachali veste delusis, qua iter habuit, omnibus, Hungariam emenfus Salamon, non ad mare Adriaticum ; sed versus mare nigrum in Cumaniam euafit (a). Hic primum ille Kuteskio gentis

permisit, licet nigratam , nam nec illa, nec ille
coniugale foedus ad inuicem eatenus seruauerunt
imo contra Apostolum iam feipfos fraudare non ti-
muerunt, Erat autem ipfa foror Henrici IV. Saepe
nominati, quae et ab ipfo iam duci Ratisponiae sustenta.

batur , etiam antequam maritus eius capriuaretur. (a) Congruunt haec cun Simouis Kezae narratione

pag. 96. Vnde Ratispona spe omni destitutus rediit
in Agmund, Admonem, ad reginom, Anaftafiam ma-
trem, cum qua dies aliquot cobal itans , in vete
monachali deinde Albam venit, et cum Ladislaus
frater eius in porticu ecclesiae B. Virginis, mani.
bus propriis , pauperibus eleemofynam erogarer ,
ipfe sibi inter eos dicitur accepilje, quem mox coge
nouit Ladislaus , ui inspexit ; reuerfus autem La.

duci et genns suum, et fata, et abdita fua pandit confilia, opein Aagitans , ad coronam Hungariae recuperandam: pollicitus vicillim, se in praemium nauatae fibi operae, vbi primum regnum recepiffet, Transsiluaniam kuteskio ceffurum et quoniam huic filia erat iain nubilis , hanc Salamon ruptis prioris matrimonii vinculis , fponfam fibi depopofcit (a). Kuteskius tam opulentae regionis fpe animatus, tamque illustris affinitatis ful

gore perstrictus, collecto magna cum diligen1036

tia exercitu A. 1086. Salamone comite, in Hungariam irrupit, finibusque regni ad Vn. gense vsque caftrum inundatis , viciniai omnem terrore compleuit. Verum Ladislaus per limitum praefectos tempestiue de Cuma

dislaus a distribuzione eleemofynae, inquiri iulio diligenter , non quod ei nocuisset ; sed ille malum vraefumens ab eodem , secessit inde versus mare Adriaticum, rectius dixisset mure nigrum quo, Cu. maniae fines pertinebant. Equidem hoc iter Salamonis monachi habitu per Hungariain, ac ipsam adeo Albam regalem, alio tempore accidere non potuit, quam A. 1085. cuin auxiliorum caula in Cumanizm proficiscereiur ; biennio enim poft A. 1087. occubuit, nec vnquam deinceps mona.

chum induit. (b) Chronicon nostrum cap LVI. non meminit iti.

neris Ratisp nam, ac inde Admontem a Salamone suscepti, led non inulto poft eleuationein corpo. ris SS. Stephani, et Emerici, eundem in Cumani. am fugille narrat: Tandem fugiens adiit ducem Cunorum , qui vocabarur Kutek, cui iurauit, quod Tranfiluaniam prouinciam proprietario iure iph traderet , et filiam eius in vxorem acciperet, fille in nuxilium eius fuper Ladislaum veniret.

« PreviousContinue »