Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

mannuni regem accessit, petitaque iniuriarum a focüs illatarum venia , cauit, daturum se omnem operam, ne milites sui cuiquam in Hungaria" damuo, aut offensioni effent; quin etiam illuftri principum genere natos obfides dedit, tamdiu in regis poteftate futuros, dum ipse cum luis Hungariae fines emetire. tur. Tam liberali cautione a nobiliffimo du. ce Bullionio accepta, Colomannus non modo liberum ei conceslic crayfitum; verum etiam cuncta ad victum, et iter profequendum ne. ceffaria quam cumulaciflime praebuit, ac fines denique regni citra vllius maleficium emenso, datos prius oblides restituit. Tancum nempe ad disciplinam militarem seuere custodiendam interest: quis exercicui praesit an bellidux militiae peritus ? an eremita.? Haec fi ita funt, quis quaeso erit, qui Colomannum de inhumanitate in cruciatos iu. re accuset? Equidem eum, qui omni iniuriarum genere fubditos afficit, armata manu repellere , nemo barbarum effe prenunciauerit (a).

S. III.

Croatia folennibus pactis Hungariae coniuncta. Croaciae regnum aliquamdiu Colomanni regis curas exercuit. Vulgata D. Ladislai regis mortis fama, primus omnium iugum eius ex.)

(a) iter hoc cruciatorum copiofius descriptum lege apud cl. Katona Tom. III. pag. 19.

cussit Petrus quidam dynasta, paucorum facrione rex proclamatus : verum hic a submiflis ex Hungaria copiis debellatus, atque interfectus fuit (a). Ex eo tempore Croatia omnis vna cuin principe regni vrbe Bellogrado in fide Colomanni aliquamdiu perfti.,

tit. Certum id eft e scriptore synchrono, qui 1097cum menfe Maio A. 1097. Busillam , Rogerii

Siciliae comitis filiam, Colomanni sponsam Bellogradum aduectam , atque illic a Vincurio loci comite cum V. millium armatorum copiis honorifice acceptam refert, vna naritimam hanc ciuitatem iuris tum fuiffe re. gis Hungariae diserte affirmat (a). Verum

(a) Simon Kera pag. 98. Ite Colomannus in re.

gnum Dalmatinę, Croatiae millo exercitu occidi fecit regem Petrum, qui Hungaris in montibus, qui Gozd dicuntur, occurrens, est deuictus in montibus snemoraris , et occifus. Idein habet Chronicoa cap.

LXII. (b) Gaufredus Malaterra O. S. Benedicti apud Ma.

ratorium Tom. V. Anno iraque incarnationis 1097. menfc Maio cum trecentis militibus ufque Thermas conducere fecit Henricum Lefcaftrenfeni episcopum, et quosdam de fidelibus suis. Abinde maritimo cursu vsque ad Pannonian , prospera aura flante, per aequora feruntur, vsque dum in portum Albae, Bellogradi, qui iuris regis Hungarorum eft, inipune applicant. Hic Vincurius comes Belligratae, Bellogradi, millus cum V. millibus armatorum, obuius fuit eamque, Bafillam, cum fuis , qui cum sa venerant , decenter excipiens , ad regem perduxit. Scribebat porro Gaufredus historian luain A.1099. tun igitor Bellogradum iuris fuit Hungarici,

1 1

annis insequentibus, res iterum in Croatia ...
turbari , praecipuique gentis dynastae ad li-
bertatem aspirare coeperunt. Aegre ferebant
fortaffe, non fibi, vt cum D. Ladislao tranf-
actum fuit, feparatum ab Hungaris impera-
re regem Almum : infciis regni primoribus
Colomannum arbitrio fuo Croatiae se regem
ferre, quin more, et instituto veteri ele-
ctus, atque inauguratus fuerit: his accelle-
rint tributa ,

atque vectigalia, per Colo-
mannum regem praeter morem a Croatis
exacta: has fere fuiffe Croatarum fecellio-
nis causas, non obscure colligitur ex pactis
poftea cum Colomanno initis , cum ad eius
rurfus obedientiam rediere : tum enim no.
bilitatem ab ompi tribuci specie absoluit,
ac reaple Bellogradi inaugurari, ficque re-
gnum aufpicari debuit Colomannus. Gliscens
diu fub cineribus feditio tanto subinde im.
petu erupit, vt A. 1102, iusto cum exercitu 1102
in Croatiam proficiscendum fuerit, Poft-
quam autem Drauum flumen superauit Colo-
mannus, atque vna intellexit, Croatas pari-
ter viribus omnibus in vnum contractis, bel.
li aleain experiri paratos, aliquamdiu ad Cri-
fium ciuitatem cum exercitu fubftitit, ac, an-
tequam incerto vnius praelii euentui tam il-
lustris regni fortem committeret, mitiora pri-
us confilia fibi experienda putauit. Millo
itaque ad primores gentis oratore, paratum
ad eos, honeftis quibusuis conditionibus, in
fidem recipiendos animum declarauit , atque
vna emolumenta , quae ex nobilissimae gen-
tis cum Hungaris coniunctione nafcitura erant,

explicauit. Singularis ea Colomanni regis humanitas vfque adeo placuit primoribus , vt niox habito inter se consilio, delectos e praecipuis duodecim dynastarum familiis, totidem viros ad eum remiserint, de propofitae coniunctionis ratione acturos. Colomannus venientes peculiari humanitate complexus, Angulosque amico dignatus ofculo, faciliorem reddidit negotii tractationem : in haec autem capita conuentum fuit. Croatia omnis Colomannum regem suum agnosceret , hic. vicillim principes illas XII. regni familias ; earumque pofteritatem, bonis fuis-libere vti, ac frui permitteret; neque vllo vnquam tempore, aut colore tributi aliquid ab eisdem exigeret: id vnum illis onus incumberet , vt bello ingruente, cum rex iufserit, singuli ad minus XII. armigeris equitibus ftipaci, sub figna regia confluerent , intra Croatiae regni ambitum, propriis merituri ftipendiis ; vbi primum autem Drauuin Hungariam versus

fuperaffent, regio fumtu alendi. Haec vbi 1102A: 1102. in folennes tabulas relata fuissent(a),

Colomannus Bellogradum deductus, atque vfitatis ritibus coronatus, non iam folius Cros ariae, verum etiam Dalmatiae regis ticulos allumfit(b): nec immerito; mox enim Spala

(a) Tabulae hae referuntur in antiquissima nota ad

Archidiaconum Spalatensem , quas recitat cl. Pray.
Annal. Reg. Hung. Tom. I. ad A. 1102. et cl.

Katona Tom. III. pag. 1383
(b) Coronationis huius teftem habemus diploma Co.

lainanni, Iadreofibus nonialibus A. 1102. datum,

tum, Traguriin, et Iadra Dalmatiae ciuita-
tes Colomanni fe fidei, maximis Venetorum
ingratiis , dedidere (a). Ita Coloinannus,
quod armis aegre admodum effecturus erat ,
confilio, prudentia, er humanitate impetra.
uit, vt nobiliffimum Croatiae regnum iterum
ad obfequium rediret , perpetuoque deinceps
cum Hungaria foedere copularetur.

S. IV.

[ocr errors]

Dalmatiae vrbes Colomanni imperio fe subdunta
Non perinde facile fuit cum Dalmatinis ne-
gotium : paulo enim poft, quam inde Colo-
mannus discesserat , ladra, et illius exemplo
reliquae Dalmatiae ciuitates, in libertatem
se se afferuere priftinam, cum Venetis focie-
tatem amplexae. Ferenda aliquamdiu fuit
Colomanno haec Dalmatinarum ciuitatum de-
fectio, verum A. 1105. quo Veneti classem 1105
fuam ad facram expeditionem in orientem
transmilerant

, neque sociis auxilio venire
poterant, Columannus forentiflimas copias in
Dalmatiam transtulit, ac principem illius ve-
bem ladram obsedit, (b) quae cum oppugnan-
tium conatus omnes iuito diutius luderet,

[ocr errors][ocr errors]

quod fic orditur : Ego Colomannus, Dei gratia rest
Vngariae , Croatiae , atque Dalmatiae , faluo babi.
to conflio, poftquam coronatus fui Belgradi fupra

mare, in vrbe regia. Apud Lucium Lib. III.cap. ill,
(a) Thomas Archidiaconus Histor. cap. XVII.
O Farlatus Illyricj faeri Tom. III. pag. 4. et Tom
IV. pag. 373.

« PreviousContinue »